Regulamin Wynagradzania

Zarządzenie Nr 106/2012 Burmistrza Otmuchowa z dnia 10-09-2012 ws zmiany zarządzenia nr 96/2009 z dnia 18-06-2009

Zarządzenie Nr  106/2012

Burmistrza Otmuchowa

z dnia  10 września 2012r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr  96/2009 Burmistrza Otmuchowa    z dnia 18 czerwca 2009 roku. 

         Na  podstawie art. 39  ustawy  z  dnia  21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 223,  poz.1458 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia   Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 144 poz. 858), zarządzam co następuje: 

§ 1 

       „Tabela maksymalnych miesięcznych kwot wynagrodzenia” będąca Załącznikiem Nr 2 do „Regulaminu wynagradzania w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie” stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia  Nr 96/2009  Burmistrza Otmuchowa z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia: „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Otmuchowie”, „Regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie,  „Regulaminu służby przygotowawczej i egzaminu kończącego służbę przygotowawczą”  otrzymuje następujące brzmienie:

Tabela maksymalnych miesięcznych kwot wynagrodzenia"

Kategoria

zaszeregowania

Minimalna

kwota w złotych

 Maksymalna  kwota

          w złotych

I

1.100.-

2.200.-

II

1.120.-

2.400.-

III

1140.-

2.600.-

IV

1.160.-

2.800.-

V

1.180.-

3.100.-

VI

1.200.-

3.400.-

VII

1.250.-

3.600.-

VIII

1.300.-

3.800.-

IX

1.350.-

4.000.-

X

1.400.-

4.200.-

XI

1.450.-

4.500.-

XII

1.500.-

4.700.-

XIII

1.600.-

5.000.-

XIV

1.700.-

5.300.-

XV

1.800.-

5.600.-

XVI

1.900.-

6.000.-

XVII

2.000.-

6.400.-

XVIII

2.200.-

6.800.-

XIX

2.400.-

7.200.-

XX

2.600.-

7.600.-

XXI

2.800.-

8.000.-

XXII

3.000.-

8.400.-

     

§ 2 

     Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publiczne.

       § 3          

   Zarządzenie  wchodzi  w  życie  po upływie dwóch  tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

 

                                                                                              Burmistrz Otmuchowa

                                                                                              mgr inż. Jan Woźniak

Autor: Zdzisław Cholewiński
Data wytworzenia informacji: 2012-09-10
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-12 14:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-10 14:54Aktualizacja dokonana przez: Zdzisław Cholewiński

Zarządzenie Nr 169/2010 Burmistrza Otmuchowa z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 96/2009 z dnia 18 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr  169/2010

                                           Burmistrza  Otmuchowa

                                        z dnia  15 grudnia 2010 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 96/2009 z dnia 18 czerwca 2009r.

 

 

     Na   podstawie:  art. 33  ust. 5 ustawy  z   dnia   8 marca 1990r.  o  samorządzie  gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.58,  art. 39,  art.28, art. 19 ust. 8 oraz  w związku z art. 42 ustawy  z  dnia  21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 223,  poz.1458), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03. 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50 poz. 398) oraz  art. 104§ 2  i art. 1042 § 1 kodeksu pracy zarządzam, co następuje:

§ 1

 

1. W  załączniku Nr 1 do Regulaminu  wynagradzania w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie – „Tabela wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych” wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w części „STANOWISKA KIEROWNICZE URZĘDNICZE” dodaje się pkt 7 o treści:

   

7.

Zastępca kierownika wydziału, referatu

wyższe

4

XIII

 

 

 

 

 

 

 

2) w części „STANOWISKA URZĘDNICZE” dodaje się pkt 7 o treści:

 

7.

Specjalista

średnie

3

X

 

 

 

 

 

 

2. W załączniku Nr 2 do Regulaminu wynagradzania w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie-„Tabela wysokości dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach” wprowadza

   się następujące zmiany:

1) w rubryce „Kierownik wydziału, Kierownik referatu dodaje się „Zastępca kierownika

    wydziału, referatu”.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania jego do wiadomości pracowników.

Autor: Serwińska I.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-08-27 13:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-27 13:24Aktualizacja dokonana przez: Serwińska I.

Zarządzenie Nr 96/2009 z dnia 18 czerwca 2009r

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Serwińska I.
Data wytworzenia informacji: 2010-12-15
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-08-27 13:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-27 13:12Aktualizacja dokonana przez: Serwińska I.

Zarządzenie Nr 150/2011 Burmistrza Otmuchowa z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 96/2009 z dnia 18 czerwca 2009- Regulamin wynagradzania

Zarządzenie Nr  150/2011

Burmistrza Otmuchowa

z dnia  15 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr  96/2009 z dnia 18 czerwca 2009r.

 

         Na  podstawie art. 39  ustawy  z  dnia  21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 223,  poz.1458) oraz przepisów rozporządzenia   Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 144 poz. 858) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

         W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/2009 ze zmianą w Zarządzeniu Nr 169/2010 –Regulamin wynagradzania w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie wprowadza się następujące zmiany:

1) w  części –„Dodatek funkcyjny” - w § 9 w ust.1 po wyrazach „… co najmniej dwie

    osoby”  dodaje się wyrazy: „….oraz jego zastępcy”,

2) w  części –„Wynagrodzenie prowizyjne ” -  w § 13  w ust.4 wyrazy „Kierownik Referatu

    Podatków i Opłat Wydziału Finansowego” zastępuje się wyrazami ”…Kierownik

    Wydziału Podatków i Opłat”.

§ 2

 

        W załączniku Nr 1 do Regulaminu  wynagradzania pracowników samorządowych stanowiącym załącznik do  Zarządzenia Nr 96/2009  - Tabela wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w części „STANOWISKA URZĘDNICZE” dodaje się pkt 8 o treści:

 

8.

 

Radca Prawny

według odrębnych przepisów                          

 

XIII

 

§ 3

 

            W załączniku Nr 2 do Regulaminu  wynagradzania pracowników samorządowych  stanowiącym załącznik do  Zarządzenia Nr 96/2009  -Tabela maksymalnych miesięcznych kwot wynagrodzenia  otrzymuje brzmienie:

 

Kategoria

zaszeregowania

Minimalna

kwota w złotych

 Maksymalna  kwota

          w złotych

I

1.100.-

            1.700

II

1.120.-

            1.800

III

1140.-

            1.900

IV

1.160.-

2.000

V

1.180.-

2.100

VI

1.200.-

2.200

VII

1.250.-

2.300

VIII

1.300.-

2.500

IX

1.350.-

            2.700

X

1.400.-

3.500

XI

1.450.-

            3.700

XII

1.500.-

            4.100

XIII

1.600.-

4.600

XIV

1.700.-

 4.800

XV

1.800.-

 5.000

XVI

1.900.-

 5.200

XVII

2.000.-

5.400

XVIII

2.200.-

5.600

XIX

2.400.-

5.800

XX

2.600.-

6.300

XXI

2.800.-

6.800

XXII

3.000.-

7.300

 

§ 4

 

W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 96/2009 –Regulamin pracy w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie § 15 otrzymuje brzmienie:

„ § 15 . Ustala się jednomiesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy”

 

§ 5

 

            Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej

           

§ 6

          

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  po upływie dwóch  tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

 

 

BURMISTRZ

       mgr inż. Jan Woźniak

Autor: Serwińska I.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-08-27 13:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-27 13:22Aktualizacja dokonana przez: Serwińska I.

Zarządzenie Nr 100/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 96/2009 z dnia 18 czerwca 2009r

Zarządzenie Nr  100/2012

Burmistrza Otmuchowa

z dnia  24 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr  96/2009 z dnia 18 czerwca 2009r.

 

         Na  podstawie art. 39  ustawy  z  dnia  21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 223,  poz.1458) oraz przepisów rozporządzenia   Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 144 poz. 858) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

            W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr  96/2009  z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia: ”Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Otmuchowie”, „Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie”, „Regulaminu służby przygotowawczej i egzaminu kończącego służbę przygotowawczą” ze zmianą w Zarządzeniu Nr 169/2010 z dnia 15.12.2011 oraz w Zarządzeniu Nr 150/2011 z dnia 15.12.2011r. – Regulamin wynagradzania w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w  części –„Zasady wynagradzania za pracę”

 

     - w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 

        1. Miesięczne wynagrodzenie pracowników obejmuje:

              a) wynagrodzenie zasadnicze,

              b) dodatek za wieloletnią pracę (określony w ustawie).

              ponadto może być przyznany(a):

              c) dodatek funkcyjny,

              d) dodatek specjalny,

              e)  nagroda

              f)  wynagrodzenie prowizyjne

              g) premia uznaniowa dla pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

 

2) w  części –„Wynagrodzenie prowizyjne ”

 

      -  w § 13  ust.2 otrzymuje brzmienie:

 

          „2.Wysokość miesięcznego wynagrodzenia prowizyjnego wynosi 7% kwot podatków i

               opłat wraz z odsetkami i opłatami prolongacyjnymi  od osób fizycznych. Nie może

              ono przekraczać pięciokrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego”.

 

3) w części – „Postanowienia końcowe”

 

      -dodaje się § 17 o treści:

 

        „§ 17.W sprawach dotyczących  niniejszego Regulaminu, które nie zostały w nim

                 uregulowane zastosowanie mają przepisy prawa pracy, ustawy z dnia 21 listopada

                 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,poz.1458),  rozporządzenie

                 Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników

                 samorządowych (Dz. U. Nr 50,poz.398).

 

§ 2

 

            W załączniku Nr 1 do Regulaminu  wynagradzania pracowników samorządowych stanowiącym załącznik do  Zarządzenia Nr 96/2009  - Tabela wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w części „STANOWISKA URZĘDNICZE” w punkcie 2 i 3 wprowadza się następujące

     zmiany:

 

2.

Podinspektor

wyższe

średnie

-

3

 

X

3.

Informatyk

wyższe

średnie informatyczne

-

3

 

X

 

2)      w części „STANOWISKA POMOCNICZE I OBSŁUGI” po punkcie 7 dodaje się

      punkt 7a o treści:

 

7a.

Kierowca samochodu ciężarowego

Według odrębnych przepisów

 

X

 

§ 3

 

            Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej

           

§ 4

          

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  po upływie dwóch  tygodni od dnia podania go do

     wiadomości pracowników.

 

 

                                                                                                       Burmistrz

                                                                                                mgr inż. Jan Woźniak

Autor: Serwińska I.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-08-27 13:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-27 13:23Aktualizacja dokonana przez: Serwińska I.

Zarządzenie Nr 103/2012 Burmistrza Otmuchowa z dnia 03 września 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 96/2009 z dnia 18 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr  103/2012

Burmistrza Otmuchowa

z dnia  03 września  2012r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr  96/2009 z dnia 18 czerwca 2009r.

 

         Na  podstawie art. 39  ustawy  z  dnia  21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 223,  poz.1458) oraz przepisów rozporządzenia   Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 144 poz. 858) zarządzam, co następuje:

 

§ 1        

 

            W załączniku Nr 1 do Regulaminu  Wynagradzania w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie stanowiącym załącznik do  Zarządzenia Nr 96/2009  - Tabela wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych wprowadza się następujące zmiany:

 

1) po części  „STANOWISKA URZĘDNICZE” wprowadza się część o treści: :

               

 

      „DORADCY I ASYSTENCI”

 

1.

Doradca

wyższe

5

 

 

XVII

2.

 

Asystent

 

średnie

 

-

 

XI

 

§ 3

 

            Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej

           

§ 4

          

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  po upływie dwóch  tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

 

                                                                                                                      BURMISTRZ

mgr inż. Jan Woźniak

Autor: Irena Serwińska
Data wytworzenia informacji: 2012-09-04
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-04 09:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-04 09:47Aktualizacja dokonana przez: Irena Serwińska