Rozstrzygnięcia 2012

Autor: Artur Banasiak
Data wytworzenia informacji: 2012-02-10
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-02-10 12:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-17 11:23Aktualizacja dokonana przez: Artur Banasiak

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - zakup oleju opałowego wraz z dostawą do placówek oświatowych na terenie gminy Otmuchów w 2013 roku - 05-12-2012

Numer sprawy nadany przez zamawiającego ZP 5/XII/2012    5 grudnia 2012r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Zespół Obsługi Szkolnictwa

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie umowy

Wiesław Mazek

Adres:      

ul. Żeromskiego 1

Kod pocztowy

48-385

Miejscowość :

Otmuchów

Województwo

opolskie

Telefon

 

077 431 58-24

Faks

077 4314014

rodzaj  zamówienia:           roboty budowlane                            dostawy                                       usługi

 

tryb udzielenia zamówienia:      Przetarg nieograniczony

 

nazwa ZAMÓWIENIA: zakup oleju opałowego wraz z dostawą do placówek oświatowych na terenie gminy Otmuchów w 2013 roku.

 

Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano:    

              

Nazwa wykonawcy     

  „PETROL”  Sp. z o. o.  

Adres      

ul. 1 Maja 90

Kod pocztowy

55-080

Miejscowość 

Kąty Wrocławskie

Poczta elektroniczna

wrocław@petrol.pl

Telefon

 

071 3166172

Faks

077 3167-86

 

Uzasadnienie  wyboru oferty:   zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ oferta Wykonawcy uzyskała maksymalną ilość punktów w ocenie oferty.

 

Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu: do przetargu przystąpił tylko 1 oferent

 

Wykonawca

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Punktacja przyznana

w poszczególnych kryteriach oceny ofert

Łączna punktacja

Cena

……x……

 

„PETROL”  Sp. z o. o. ,  ul. 1 Maja 90,

55-080   Kąty Wrocławskie

100

X

100

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty

X

X

 

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy

X

X

 

Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 14.12.2012r.

Dyrektor ZOS w Otmuchowie

mgr Wiesław  Mazek

 

Autor: Mazek Wiesław
Data wytworzenia informacji: 2012-12-05
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-05 11:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-17 11:47Aktualizacja dokonana przez: Mazek Wiesław