Rozstrzygnięcia 2012

Autor: Artur Banasiak
Data wytworzenia informacji: 2012-02-10
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-02-10 12:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-17 11:23Aktualizacja dokonana przez: Artur Banasiak

Rozstrzygniecie przetargu: „Dostawa autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych”.

Numer sprawy nadany przez zamawiającego 1/2012
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa:         Gmina Otmuchów
    Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie umowy    Kazimierz  
Mentel
Adres:           ul. Zamkowa 6    Kod pocztowy     48-385
Miejscowość :     Otmuchów    Województwo     opolskie
Telefon
    77/431 50 17    Faks          77/431 50 16

 

RODZAJ  ZAMÓWIENIA:           ROBOTY BUDOWLANE 0    DOSTAWY X            USŁUGI 0

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:      PRZETARG NIEOGRANICZONY 1

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych”.

Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano:               
Nazwa wykonawcy           LIDER TRADING Sp. z o.o.
 w Warszawie, Oddział w Łańcucie
Adres           Ul. Podzwierzyniec 78    Kod pocztowy     37-100
Miejscowość      Łańcut    Poczta elektroniczna     jackulig@wp.pl
Telefon
    17/225 06 28    Faks    17/225 06 29


Uzasadnienie  wyboru oferty:     Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ oferta Wykonawcy uzyskała
    maksymalną ilość punktów w ocenie oferty.


Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu:


Wykonawca    Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
    
Oferta
    Punktacja przyznana w
poszczególnych kryteriach
   oceny ofert    

Łączna punktacja
    Proponowana
cena w zł          Cena    Inne kryterium    
  LIDER TRADING Sp. z o.o.
  w Warszawie, Oddział w Łańcucie
  Ul. Podzwierzyniec 78
  37-100 Łańcut
    239 235,00    100,00    X    100,00

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :
Wykonawca    Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty
x    x


Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  :
Wykonawca    Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy
x    x

DATA  ZAWIADOMIENIA:         16 stycznia 2012 r.

Burmistrz Otmuchowa
/-/ mgr inż. Jan Woźniak

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Jolanta Czajkowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-16 14:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-13 14:36Aktualizacja dokonana przez: Jolanta Czajkowska

Rostrzygniecie przetargu nieograniczonego na doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych Gminy Otmuchów w ramach POKL 9.1.2. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowanie uczniów kl. I -III szkół podstawowych

Tekst rostrzygniecia w załączniku!

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Bożena Lipińska
Data wytworzenia informacji: 2012-02-10
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-02-10 12:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-10 12:37Aktualizacja dokonana przez: Bożena Lipińska

Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty - Remont ulic: Nyskiej, Rynek i Mickiewicza stanowiący ciąg komunikacyjny przez m. Otmuchów do obwodnicy otmuchowskiej (DK46)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Joanna Zielińska
Data wytworzenia informacji: 2012-02-27
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-02-27 13:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-27 13:57Aktualizacja dokonana przez: Joanna Zielińska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zapytanie ofertowe na wykonanie: 1) sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla gminy Otmuchów za lata 2010-2011, ...

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Janina Mazek
Data wytworzenia informacji: 2012-03-06
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-06 09:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-06 09:21Aktualizacja dokonana przez: Janina Mazek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kałków

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Joanna Zielińska
Data wytworzenia informacji: 2012-03-09
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-09 20:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-09 20:09Aktualizacja dokonana przez: Joanna Zielińska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Otmuchów”

  Otmuchów, dnia 12.03.2012R.

GK.602.1.2.2012                                                                                               

 Dot. zapytania ofertowego na wykonanie:

„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Otmuchów”

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Niniejszym informuję, że w przedmiotowym postępowaniu, po dokonaniu badania oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:

WESTMOR CONSULTING Urszula Wódkowska

Pl. Wolności 3 / 4

87-800 Włocławek  

Oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za ważną i nie podlegającą odrzuceniu.

Ponadto informuję, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

1

AT GROUP SA ul. Główna 5, 42-693 Krupski Młyn  

2

Centrum – Krak J.Goraj, P. Rubik Spółka Jawna ul. Balicka 56, 30-149 Kraków

3

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji „ENERGOPROJEKT -KATOWICE S.A. ul. Jesionowa 15, 40-159 Katowice

Otrzymują :

1/Wykonawcy zgodnie z powyższą tabelą.

2/a/a.

J.M.

Autor: Janina Mazek
Data wytworzenia informacji: 2012-03-14
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-14 07:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-14 07:17Aktualizacja dokonana przez: Janina Mazek

Dot.: zapytania ofertowego na wykonanie 1/ aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Otmuchów, 2/ Prognozy oddziaływania na środowisko programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Otmuchów, 28.03.2012r.

GK.7660.2.2012

 

Dot.: zapytania ofertowego na wykonanie

 

     1/ aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu

         Gminy Otmuchów,

     2/ Prognozy oddziaływania na środowisko programu usuwania wyrobów

         zawierających azbest.

 

 

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

Lp.

Nazwa, siedziba

 
 

1.

AT Group S.A.

ul. Główna 5, 42-693 Krupski Młyn

 
 

2.

WESTMOR CONSULTING Urszula Wódkowska

87-704 Bądkowo ul. 1 Maja 1A

Biuro: 87-800 Włocławek, Pl. Wolności 3/4

 
 

3.

URBANIKA Jan Komorowski

ul. Wykopy 11, 60-001 Poznań

 
 

4.

AM Trans Progres Sp. z o.o.

ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań

 
 

5.

ROT RECYCLING TECHNOLOGIE S.C. K.Tyrała, E. Hulak ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego11,  44-101 Gliwice

 
 

6.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EkoModel Kościelny Marcin

ul. T. Duracza 10/7, 85-791 Bydgoszcz

 
 

7.

Eko-log Sp. z o.o.

ul. Dobrowita 16, 61-063 Poznań

 
 

8.

EKO-TEM Sebastian Kulikowski

ul. Poniatowskiego 20/14, 59-900 Zgorzelec

 
 

 

 

 

Uprzejmie informuję, że Gmina Otmuchów odstępuje od wykonania przedmiotu niniejszego postępowania, ponieważ złożone przez w/w firmy oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia przewyższają środki finansowe, jakie zostały przeznaczone w budżecie Gminy Otmuchów na rok 2012 na wykonanie zamówienia.

 

 

Burmistrz Otmuchowa

 

 

 

 

Autor: Dychtoń Iwona
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-04-06 12:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-06 12:15Aktualizacja dokonana przez: Dychtoń Iwona

Rozstrzygnięcie ofert z najniższą kwotą za jedną godzinę zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonych dysleksją w ramach projektu Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Numer projektu: POKL.09.01.02-16-094/11

                                                                                       Otmuchów, dnia  13.02.2012r.

 

 

 

          Zestawienie ofert z najniższą kwotą za jedną  godzinę  na realizację zajęć

  rozwijających  zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze  szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych w SP w Otmuchowie  w ramach projektu Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych   Numer projektu: POKL.09.01.02-16-094/11

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce

zamieszkania

Liczba

 godzin

Kwota za

1 godzinę

Razem

 

2.

 

Tomczyszyn Anna

48-385 Otmuchów  Śliwice

 

30

 

58,00

 

1 740,00

 

 

 

 

                                 
 

                                                                                                    Otmuchów, dnia  13.02.2012r.

 

 

             Zestawienie ofert  z najniższą kwotą za jedną  godzinę  na realizację zajęć gimnastyki korekcyjnej  dla dzieci z wadami postawy w SP w Otmuchowie w ramach projektu Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Numer projektu: POKL.09.01.02-16-094/11

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce    zamieszkania

Liczba

 godzin

Kwota za

1 godzinę

Razem

 

1.

 

Pilarczyk Marta

48-385 Otmuchów

Nieradowice

 

30

 

58,00

 

1 740,00

 

2.

 

Jankowski Dariusz

48-385 Otmuchów

 

 

60

 

58,00

 

3 480,00

 

 

 

                                                                                                        Otmuchów, dnia  13.02.2012r.

 

 

 

 

            Zestawienie ofert  z najniższą kwotą za jedną  godzinę  na realizację zajęć

 gimnastyki korekcyjnej  dla dzieci z wadami postawy  w : SP w Kałkowie, SP w Wójcicac, SP w Maciejowicach,  SP w Grądach, SP w Jarnołtowie, SP w Mesznie  w ramach projektu Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Numer projektu: POKL.09.01.02-16-094/11

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce    zamieszkania

Liczba

 godzin

Kwota za

1 godzinę

Razem

 

2.

 

Szandor  Maria

48-385 Otmuchów

Wierzbno

 

30

 

58,00

 

1 740,00

 

2.

 

Dyndor Przemysław

48-385 Otmuchów

 

 

30

 

58,00

 

1 740,00

 

3.

 

Lipska Wiesława

48-370 Paczków

 

 

30

 

58,00

 

1 740,00

 

4.

 

Werner Andrzej

48-385 Otmuchów

 

 

30

 

58,00

 

1 740,00

 

5.

 

Janczy Andrzej

48-300 Nysa

 

 

30

 

58,00

 

1 740,00

 

6.

 

Danielska Anna

48-385 Otmuchów

 

 

30

 

58,00

 

1 740,00

 

 

 

 

                                                                                            Otmuchów, dnia  13.02.2012r.

 

 

                 Zestawienie ofert z najniższą kwotą za jedną  godzinę  na realizację zajęć dla dzieci z  trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w SP w Otmuchowie  w ramach projektu Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

klas I-III szkół podstawowych   Numer projektu: POKL.09.01.02-16-094/11

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

Liczba

 godzin

Kwota za

1 godzinę

Razem

 

1.

 

Zielińska Anna

48-385 Otmuchów

Siedlec

 

30

 

58,00

 

1 740,00

 

2.

 

Wereśniak Grażyna

48-385 Otmuchów

ul. Kossaka

 

30

 

58,00

 

1 740,00

 

 

 

 

 

                                                                                             Otmuchów, dnia  13.02.2012r.

 

 

                 Zestawienie ofert z najniższą kwotą za jedną  godzinę  na realizację zajęć dla dzieci z  trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w : SP w Kałkowie,SP w Wójcicach  SP w Maciejowicach,  SP w Grądach, SP w Jarnołtowie, SP w Mesznie w ramach projektu Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych 

Numer projektu: POKL.09.01.02-16-094/11

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

Liczba

 godzin

Kwota za

1 godzinę

Razem

 

1.

 

Kasperska Krystyna

48-385 Otmuchów

Buków

 

30

 

58,00

 

1 740,00

 

2.

 

Dziergas Jolanta

48-385 Otmuchów

Buków

 

30

 

58,00

 

1 740,00

 

3.

 

Czerniec Iwona

48-385 Otmuchów

 

 

30

 

58,00

 

1 740,00

 

4.

 

Wiśniewska Grażyna

48-300 Nysa

 

 

30

 

58,00

 

1 740,00

 

5.

 

Biłobran Renata

48-385 Otmuchów

Wójcice

 

30

 

58,00

 

1 740,00

 

6.

 

Mółka Beata

48-385 Otmuchów

Meszno

 

30

 

58,00

 

1 740,00

 

 

 

                                                                                                             Otmuchów, dnia  13.02.2012r.

 

 

                   Zestawienie wybranych ofert z najniższą kwotą za jedną  godzinę  zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonych dysleksją w SP w Otmuchowie  w ramach projektu Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych  

Numer projektu: POKL.09.01.02-16-094/11

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

Liczba

 godzin

Kwota za

1 godzinę

Razem

 

1.

 

Kędra Ewa

48-385 Otmuchów

 

     

       30

 

     58,00

 

     1 740,00

 

2.

 

Citak Violetta

48-385 Otmuchów

 

     

       30

 

     58,00

 

     1 740,00

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Otmuchów, dnia  13.02.2012r.

 

 

                   Zestawienie wybranych ofert z najniższą kwotą za jedną  godzinę  zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonych dysleksją w : SP w Kałkowie, SP w Wójcicach  SP w Maciejowicach,  SP w Grądach, SP w Jarnołtowie,  SP w Mesznie w ramach projektu Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych  

Numer projektu: POKL.09.01.02-16-094/11

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

Liczba

 godzin

Kwota za

1 godzinę

Razem

 

1.

 

Kędra Ewa

48-385 Otmuchów

 

     

       30

 

     58,00

 

     1 740,00

 

2.

 

Citak Violetta

48-385 Otmuchów

 

     

       30

 

     58,00

 

     1 740,00

 

3.

 

Mazan Teresa

48-303 Nysa

 

     

       30

 

     58,00

 

     1 740,00

 

4.

 

Rozół Elżbieta

48-385 Otmuchów

Łąka

     

       30

 

     58,00

 

     1 740,00

 

5.

 

Misiewicz-Trela Jadwiga

48-385 Otmuchów

 

     

       30

 

     58,00

 

     1 740,00

 

6.

 

Banaszek Mariola

48-385 Otmuchów

Malerzowice Małe

     

       30

 

     58,00

 

     1 740,00

 

7.

 

Jasińska Małgorzata

48-385 Otmuchów

 

     

       30

 

     58,00

 

     1 740,00

 

8.

 

Stopyra Janina

48-385 Otmuchów

Meszno

     

       30

 

     58,00

 

     1 740,00

 

 

 

 

Autor: Bożena Lipińska
Data wytworzenia informacji: 2012-02-13
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-04-18 11:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-25 09:31Aktualizacja dokonana przez: Bożena Lipińska

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: : Budowa mieszkań komunalnych w miejscowości Maciejowice etap III – stan zerowy

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Joanna Zielińska
Data wytworzenia informacji: 2012-04-20
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-04-20 10:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-20 10:30Aktualizacja dokonana przez: Joanna Zielińska

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego „Solarium” wraz z monitoringiem i remontem kina „Podzamcze” w Otmuchowie – roboty budowalno-montażowe, mała architektura, nasadzenia – etap II”.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Joanna Zielińska
Data wytworzenia informacji: 2012-04-24
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-04-24 13:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-24 13:43Aktualizacja dokonana przez: Joanna Zielińska

Zawiadomienie o zakończeniu postepowania - Budowa mieszkań komunalnych w miejscowości Maciejowice etap III – stan zerowy

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Joanna Zielińska
Data wytworzenia informacji: 2012-05-07
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-05-07 15:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-07 15:45Aktualizacja dokonana przez: Joanna Zielińska

Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty - : Budowa mieszkań komunalnych w miejscowości Maciejowice etap III – stan zerowy

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Joanna Zielińska
Data wytworzenia informacji: 2012-05-25
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-05-25 13:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-25 13:12Aktualizacja dokonana przez: Joanna Zielińska

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kałkowie o halę widowiskowo-sportową

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Joanna Zielińska
Data wytworzenia informacji: 2012-07-12
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-07-12 13:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-12 13:18Aktualizacja dokonana przez: Joanna Zielińska

Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty - Dostawa zestawu 10 stanowisk rowerowych generujących prąd za pomocą pracy ludzkich mięśni”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Jolanta Czajkowska
Data wytworzenia informacji: 2012-07-13
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-07-13 14:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-13 14:35Aktualizacja dokonana przez: Jolanta Czajkowska

Zawiadomienie o wyborze najlepszej oferty - materiałów budowlanych na realizację zadania „Budowa mieszkań komunalnych w miejscowości Maciejowice etap IV – parter (ściany + strop)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Gmina Otmuchów

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie umowy

Kazimierz Mentel

Adres:      

ul. Zamkowa 6

Kod pocztowy

48-385

Miejscowość :

Otmuchów

Województwo

opolskie

Telefon

 

077 4315017

Faks

077 4315016

 

 

rodzaj  zamówienia:  roboty budowlane   dostawy   usługi       Tryb udzielenia zamówienia:  Przetarg nieograniczony

 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa materiałów budowlanych na realizację zadaniaBudowa mieszkań komunalnych w miejscowości Maciejowice etap IV – parter (ściany + strop)

 

 

Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano:                  

Nazwa wykonawcy     

Centrum Budowlane ERIGO Cukierka Spółka Komandytowa

Adres      

ul. Nowowiejska 5                         

Kod pocztowy

48-300

Miejscowość 

Nysa

Poczta elektroniczna

erigo@op.pl

Telefon

 

510093244

Faks

775560336

 

Uzasadnienie  wyboru oferty: Najniższa cena

 

Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu:

 

Wykonawca

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Oferta

 

Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert

 

Łączna punktacja

Proponowana cena

      Cena

Inne

Centrum Budowlane ERIGO Cukierda Spółka Komandytowa 48-303 Nysa ul. Nowowiejska 5                        

 

198.032,25 zł

100

X

100

 

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty

x

x

 

 

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy

x

x

 

 

Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – 2012-08-28

 

Burmistrz Otmuchowa

/-/mgr inż. Jan Woźniak

Autor: Joanna Zielińska
Data wytworzenia informacji: 2012-08-28
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-08-28 07:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-28 07:58Aktualizacja dokonana przez: Joanna Zielińska

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - : Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Wierzbno do folwarku Zwierzyniec

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Joanna Zielińska
Data wytworzenia informacji: 2012-10-29
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-29 14:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-29 14:25Aktualizacja dokonana przez: Joanna Zielińska

Rozstrzygnięcie Programu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Agnieszka Wolak
Data wytworzenia informacji: 2012-11-06
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-11-06 13:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-06 13:56Aktualizacja dokonana przez: Agnieszka Wolak

Zestawienie ofert nauczycieli, które zawierały najniższą kwotę za jedną godzinę na realizację zajęć w ramach projektu Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Numer projektu: POKL.09.01.02-16-110/1012

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Agnieszka Wolak
Data wytworzenia informacji: 2012-11-08
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-11-08 11:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-08 11:04Aktualizacja dokonana przez: Agnieszka Wolak

Unieważnione w dniu 08.11.2012r. tj. po upływie terminu składania ofert.-Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Otmuchów w 2013r .

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Bożena Lipińska
Data wytworzenia informacji: 2012-11-08
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-11-08 13:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-08 13:35Aktualizacja dokonana przez: Bożena Lipińska

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - : Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych) na finansowanie wydatków inwestycyjnych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Jolanta Czajkowska
Data wytworzenia informacji: 2012-11-29
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-11-29 13:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-17 11:39Aktualizacja dokonana przez: Jolanta Czajkowska

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przetarg nieograniczony na doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych Gminy Otmuchów w ramach POKL 9.1.2. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowanie uczniów kl. I -III szkół podstawowych.

Numer sprawy nadany przez zamawiającego ZP-2/X/2012    26 październik  2012 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie umowy

Wiesław Mazek

Adres:      

ul. Żeromskiego 1

Kod pocztowy

48-385

Miejscowość :

Otmuchów

Województwo

opolskie

Telefon

 

77 43158 24

Faks

77 4315016

 

rodzaj  zamówienia:           roboty budowlane                                             dostawy           usługi

tryb udzielenia zamówienia:      Przetarg nieograniczony

 

NAZWA ZAMÓWIENIA:

przetarg nieograniczony na doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych Gminy Otmuchów w ramach POKL 9.1.2. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowanie uczniów kl. I -III szkół podstawowych.

 

Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano:            

Nazwa wykonawcy     

FABRYKA  POMOCY NAUKOWYCH  

Adres      

ul. Słowiańska 7

Kod pocztowy

48-300

Miejscowość 

NYSA

Poczta elektroniczna

 

Telefon

 

77 433 36 56

Faks

 

 

Uzasadnienie  wyboru oferty: najniższa cena

Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu:

 

 

Lp.

 

Wykonawca

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Oferta

 

Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach

   oceny ofert

 

Łączna punktacja

Proponowana

cena w zł

      Cena

Inne kryterium

 

1.

NOWA SZKOŁA   ul. POW. 25,    90-248 Łódź

29 069,68

88,18

       X

88,18

 

2.

PASJASPORT  Błażej Walczak 

ul. Kościuszki 6A/2      44-100  Gliwice

32 770,00

78,23

       X

78,23

 

3.

Fabryka Pomocy Naukowych

ul. Słowiańska 7,   48-300 Nysa

25 636,50

100

       X

100

 

4.

P.W. ANTARES Witold Ziołek,  ul. Waryńskiego 3

58-370 Boguszów - Gorce

 

28 272,00

         90,67

       X

90,67

 

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone : 0

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty

x

x

 

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  : 0

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy

x

x

 

Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – 2012-11-04

                                                                                                           

       Dyrektor ZOS w Otmuchowie

mgr Wiesław  Mazek

 

Autor: Mazek Wiesław
Data wytworzenia informacji: 2012-10-26
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-26 10:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-17 10:12Aktualizacja dokonana przez: Mazek Wiesław

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Otmuchów w 2013r

Numer sprawy nadany przez zamawiającego ZP-3/X/2012  8 listopad  2012 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie umowy

Wiesław Mazek

Adres:      

ul. Żeromskiego 1

Kod pocztowy

48-385

Miejscowość :

Otmuchów

Województwo

opolskie

Telefon

 

77 43158 24

Faks

77 4315016

 

rodzaj  zamówienia:           roboty budowlane                                             dostawy           usługi

tryb udzielenia zamówienia:      Przetarg nieograniczony

 

NAZWA ZAMÓWIENIA:  Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do szkół i przedszkoli z terenu  Gminy Otmuchów w 2013r .

 

Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano:            

Nazwa wykonawcy     

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Adres      

xxxxxxxxxxxx

Kod pocztowy

XXXXXXX

Miejscowość 

XXXXXXXXXX

Poczta elektroniczna

XXXXXXX

Telefon

 

XXXXXXXXXX

Faks

XXXXXX

 

Uzasadnienie  wyboru oferty: XXXXXXXX

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w dniu 08.11.2012r. tj. po upływie terminu składania ofert.

Powody unieważnienia (uzasadnienie faktyczne i prawne):

    Na podstawie  art. 93 ust.1 pkt 4  ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  ustawy – Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) unieważniam postępowanie   

Na przetarg  wpłynęła 1 oferta. Cena oferty wynosiła 474 543.36  zł  natomiast Zamawiający przeznaczył kwotę  445 362,00 zł . W związku z tym cena oferenta przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

 

Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu:

 

 

Lp.

 

Wykonawca

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Oferta

 

Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach

   oceny ofert

 

Łączna punktacja

Proponowana

cena w zł

      Cena

Inne kryterium

 

1.

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxx

       X

xxx

 

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone : 0

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty

x

x

 

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  : 0

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy

x

x

                                                                                                         

Dyrektor ZOS w Otmuchowie

mgr Wiesław  Mazek


Autor: Mazek Wiesław
Data wytworzenia informacji: 2012-11-08
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-11-08 11:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-17 11:33Aktualizacja dokonana przez: Mazek Wiesław

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - zakup opału wraz z dostawą do placówek oświatowych na terenie gminy Otmuchów w 2013 roku.

Numer sprawy nadany przez zamawiającego ZP 6/XII/2012         5 grudzień 2012r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Zespół Obsługi Szkolnictwa

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie umowy Wiesław Mazek
Adres:       ul. Żeromskiego 1 Kod pocztowy 48-385
Miejscowość : Otmuchów Województwo opolskie
Telefon  077 431 58-24 Faks 077 4314014

 

rodzaj  zamówienia:           roboty budowlane                            dostawy                                       usługi

 

tryb udzielenia zamówienia:      Przetarg nieograniczony

 

nazwa ZAMÓWIENIA: zakup opału wraz z dostawą do placówek oświatowych na terenie gminy Otmuchów w 2013 roku.

Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano:                      

Nazwa wykonawcy      Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo-Usługowe „AGROPOL” 
Adres        Ul. Główna 38 Kod pocztowy 46-135
Miejscowość  Głuszyna Poczta elektroniczna  
Telefon  (077) 419 12 09 Faks  

 

Uzasadnienie  wyboru oferty:   Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ oferta Wykonawcy uzyskała maksymalną ilość punktów w ocenie oferty.

 

Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu: do przetargu przystąpiło 4 oferentów.

 Wykonawca Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Punktacja przyznanaw poszczególnych kryteriach oceny ofert Łączna punktacja
Cena ……x……
P.W. ATEX Sp.z o.o.  ul. Gliwicka 3,  44-145 Pilchowice 98,21 X 98,21
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo-Usługowe „AGROPOL”  100   100
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  RENIX – 48-300 Nysa, ul. Kukułcza 11   94,75 X 94,75
Skład Opału  Jozefa Czapkowska  ul. Grodkowska 4a,  48-385 Otmuchów 90,72   90,72

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone : Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty
X X

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  :

Wykonawca Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy
X X

Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 14.12.2012r

Dyrektor ZOS w Otmuchowie

mgr Wiesław  Mazek

Autor: Mazek Wiesław
Data wytworzenia informacji: 2012-12-05
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-05 11:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-17 11:41Aktualizacja dokonana przez: Mazek Wiesław

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - zakup oleju opałowego wraz z dostawą do placówek oświatowych na terenie gminy Otmuchów w 2013 roku - 05-12-2012

Numer sprawy nadany przez zamawiającego ZP 5/XII/2012    5 grudnia 2012r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Zespół Obsługi Szkolnictwa

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie umowy

Wiesław Mazek

Adres:      

ul. Żeromskiego 1

Kod pocztowy

48-385

Miejscowość :

Otmuchów

Województwo

opolskie

Telefon

 

077 431 58-24

Faks

077 4314014

rodzaj  zamówienia:           roboty budowlane                            dostawy                                       usługi

 

tryb udzielenia zamówienia:      Przetarg nieograniczony

 

nazwa ZAMÓWIENIA: zakup oleju opałowego wraz z dostawą do placówek oświatowych na terenie gminy Otmuchów w 2013 roku.

 

Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano:    

              

Nazwa wykonawcy     

  „PETROL”  Sp. z o. o.  

Adres      

ul. 1 Maja 90

Kod pocztowy

55-080

Miejscowość 

Kąty Wrocławskie

Poczta elektroniczna

wrocław@petrol.pl

Telefon

 

071 3166172

Faks

077 3167-86

 

Uzasadnienie  wyboru oferty:   zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ oferta Wykonawcy uzyskała maksymalną ilość punktów w ocenie oferty.

 

Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu: do przetargu przystąpił tylko 1 oferent

 

Wykonawca

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Punktacja przyznana

w poszczególnych kryteriach oceny ofert

Łączna punktacja

Cena

……x……

 

„PETROL”  Sp. z o. o. ,  ul. 1 Maja 90,

55-080   Kąty Wrocławskie

100

X

100

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty

X

X

 

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy

X

X

 

Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 14.12.2012r.

Dyrektor ZOS w Otmuchowie

mgr Wiesław  Mazek

 

Autor: Mazek Wiesław
Data wytworzenia informacji: 2012-12-05
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-05 11:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-17 11:47Aktualizacja dokonana przez: Mazek Wiesław