Usługi 2013

Otmuchów: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kałków i Wójcice gm. Otmuchów - Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.otmuchow.probip.pl


Otmuchów: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kałków i Wójcice gm. Otmuchów - Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu
Numer ogłoszenia: 74562 - 2013; data zamieszczenia: 21.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otmuchów , ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, woj. opolskie, tel. 077 4315016, faks 077 4315017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kałków i Wójcice gm. Otmuchów - Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC,( Roboty w ramach tego zamówienia wykonane będą zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, tłumaczenie pierwszego wydania 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów-Konsultantów (franc. Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), World Trade Center II, Geneva Airport, PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, 29 Rue de Pré-Bois, Cointrin) oraz z przepisami polskiego Prawa budowlanego i zasadami wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - w ramach działania 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 2)Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór i zarządzanie robotami budowlanymi, realizowanymi w 2 etapach, zgodnie z obowiązującymi dla nich Warunkami Kontraktowymi FIDIC, pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Koordynatora czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz wsparcie i pomoc pracownikom Beneficjenta - Gminy Otmuchów. Szczegółowy opis zawarty jest opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.22.40.00-1, 71.31.00.00-4, 71.52.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 3.600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych.)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. dowód wniesienia wadium 2. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp., albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z zapisami punktu 26 SWIZ - Cześć I- IDW

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otmuchow.probip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6; pok. nr 8 ( I piętro)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6; sekretariat Burmistrza Otmuchowa pok. nr 11 ( I piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja mająca na celu Poprawę infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem ścieków sanitarnych oraz poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Kałków i Wójcice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami -współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego -Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zielińska J.
Data wytworzenia informacji: 2013-02-21
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-02-21 13:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-29 17:50Aktualizacja dokonana przez: Zielińska J.

Burmistrz Otmuchowa zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Budowa przyłącza energetycznej linii kablowej YAKXS 3x35mm2 zasilającej kontenerową szatnię sportową zlokalizowaną na działce nr 53 w Malarzowicach Małych gm. Otmuchów”.

Zaproszenie do składania ofert

 

Burmistrz Otmuchowa zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Budowa przyłącza energetycznej linii kablowej YAKXS 3x35mm2 zasilającej kontenerową szatnię sportową zlokalizowaną na działce nr 53 w  Malarzowicach Małych gm. Otmuchów”.

Zadanie obejmuje budowę przyłącza energetycznego zgodnie z projektem budowlanym,   z materiałów Wykonawcy wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów umożliwiających użytkowanie przyłącza.

Dokumenty (projekt budowlany przyłącza i zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę) udostępnione będą w Wydziale Rozwoju Infrastruktury, Promocji  i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6  p. Nr 3.

Termin realizacji zadania do 15.02.2013r.

I. Niezbędne dokumenty :

            - kosztorys ofertowy.

II. Kryteria oceny oferty :

- cena za wykonanie zadania.

- termin realizacji zadania.

Oferty należy składać w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie) podając na niej nazwę oferenta oraz dopisek: „Budowa przyłącza energetycznego Malarzowice Małe   gm. Otmuchów”,  w terminie do dnia  11 stycznia 2013r. godz. 12.00 w pok. Nr 12 (Sekretariat Burmistrza).

 

Autor: Kazimierz Mentel
Data wytworzenia informacji: 2013-01-03
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-01-03 12:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-29 17:51Aktualizacja dokonana przez: Kazimierz Mentel

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice - etap II - pełnienie funkcji Inżyniera Projektu


Otmuchów: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice - etap II - pełnienie funkcji Inżyniera Projektu
Numer ogłoszenia: 59827 - 2013; data zamieszczenia: 19.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otmuchów , ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, woj. opolskie, tel. 077 4315016, faks 077 4315017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice - etap II - pełnienie funkcji Inżyniera Projektu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC, ( Roboty w ramach tego zamówienia wykonane będą zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, tłumaczenie pierwszego wydania 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów-Konsultantów (franc. Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), World Trade Center II, Geneva Airport, PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, 29 Rue de Pré-Bois, Cointrin) oraz z przepisami polskiego Prawa budowlanego i zasadami wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zamówienie zgłoszone do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 2)Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór i zarządzanie robotami budowlanymi, realizowanymi w 3 etapach, zgodnie z obowiązującymi dla nich Warunkami Kontraktowymi FIDIC, pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Koordynatora czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz wsparcie i pomoc pracownikom Beneficjenta - Gminy Otmuchów. 3)Pełnienie funkcji Inżyniera, polega na zorganizowaniu w imieniu Zamawiającego procesu budowy obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Otmuchów i wsi Wójcice, gm. Otmuchów. 1.pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu, 2.dokonywanie rozliczeń finansowych projektu z instytucjami finansującymi projekt poprzez opracowywanie wniosków o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami, 3.dokonywanie sprawozdawczości związanej z realizacją projektu poprzez sporządzanie raportu wstępnego i pozostałych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych, końcowego) oraz opracowywanie wniosków o płatność w części sprawozdawczej (kwartalnych, rocznych, końcowego). 4.wsparcie techniczne dla Beneficjenta..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.22.40.00-1, 71.31.00.00-4, 71.52.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 1.200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100.).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otmuchow.probip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 48-385 Otmuchów pok. nr 1 ( parter ).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 48-385 Otmuchów pok. nr 11 ( Sekretariat Urzędu ) I piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie zgłoszone do finansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Czajkowska Jolanta
Data wytworzenia informacji: 2013-04-19
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-04-19 13:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-29 17:51Aktualizacja dokonana przez: Czajkowska Jolanta

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY OTMUCHÓW

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.otmuchow.probip.pl


Otmuchów: ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY OTMUCHÓW
Numer ogłoszenia: 81987 - 2013; data zamieszczenia: 20.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otmuchów , ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, woj. opolskie, tel. 077 4315016, faks 077 4315017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY OTMUCHÓW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wraz z ich zagospodarowaniem w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów lub instalacji zastępczej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) 2. Organizacja selektywnej zbiórki odpadów: odpadów suchych: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych, opakowań ze szkła, 3. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z ich zagospodarowaniem 4. Zapewnienie Zamawiającemu możliwości wynajmu, dzierżawy lub innej formy dysponowania pojemnikami do zbierania odpadów komunalnych 5. Zapewnienie właścicielom nieruchomości możliwości świadczenia usługi mycia, dezynfekcji oraz dezynsekcji i napraw technicznych pojemników na zmieszane odpady komunalne 6. Odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nieradowicach, gmina Otmuchów. 7. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7, 90.51.40.00-2, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 8000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). 2.W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 37 8872 0003 0000 0260 2000 0040

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej, aneksem zaakceptowanym przez obie strony, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: a)zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, b)wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia umowy, c)z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, d)odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, e)wprowadzenia zmian w stosunku do siwz w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności a usprawnienia procesu realizacji zamówienia, f)niezależnych od stron zmian organizacyjnych, dotyczących osób kluczowych dla realizacji przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otmuchow.probip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 48-385 Otmuchów pok. nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 48-385 Otmuchów pok. nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zielińska J.
Data wytworzenia informacji: 2013-05-20
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-05-20 14:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-29 17:51Aktualizacja dokonana przez: Zielińska J.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice - etap II - pełnienie funkcji Inżyniera Projektu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.probip.otmuchow.pl


Otmuchów: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice - etap II - pełnienie funkcji Inżyniera Projektu.
Numer ogłoszenia: 100785 - 2013; data zamieszczenia: 05.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otmuchów , ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, woj. opolskie, tel. 077 4315016, faks 077 4315017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice - etap II - pełnienie funkcji Inżyniera Projektu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC, ( Roboty w ramach tego zamówienia wykonane będą zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, tłumaczenie pierwszego wydania 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów-Konsultantów (franc. Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), World Trade Center II, Geneva Airport, PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, 29 Rue de Pré-Bois, Cointrin) oraz z przepisami polskiego Prawa budowlanego i zasadami wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zamówienie zgłoszone do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 2)Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór i zarządzanie robotami budowlanymi, realizowanymi w 3 etapach, zgodnie z obowiązującymi dla nich Warunkami Kontraktowymi FIDIC, pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Koordynatora czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz wsparcie i pomoc pracownikom Beneficjenta - Gminy Otmuchów. 3)Pełnienie funkcji Inżyniera, polega na zorganizowaniu w imieniu Zamawiającego procesu budowy obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Otmuchów i wsi Wójcice, gm. Otmuchów. 1.pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu, 2.dokonywanie rozliczeń finansowych projektu z instytucjami finansującymi projekt poprzez opracowywanie wniosków o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami, 3.dokonywanie sprawozdawczości związanej z realizacją projektu poprzez sporządzanie raportu wstępnego i pozostałych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych, końcowego) oraz opracowywanie wniosków o płatność w części sprawozdawczej (kwartalnych, rocznych, końcowego). 4.wsparcie techniczne dla Beneficjenta..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.22.40.00-1, 71.31.00.00-4, 71.52.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 1.400,00 zł (słownie: tysiąc czterysta złotych 00/100.).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Podstawą wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę jest przyjęcie przez Zamawiającego Raportu Miesięcznego. Raport Miesięczny ma być przedłożony w terminie do 10 -go dnia miesiąca następującego po miesiącu objętym raportem - z zastrzeżeniem zmiany na wypadek wprowadzenia aneksu do umowy z pożyczkodawcą Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Zamawiający, przewiduje również następujące możliwości dokonania zmiany zawartej umowy oraz określa warunki takiej zmiany w przypadku:1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wówczas zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy o procent wzrostu podatku VAT, 2) terminu realizacji zadania, który może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu w przypadku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu Umowy, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu Umowy jest stwierdzenie przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, konieczności zmiany terminu umownego,3)przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy przedłużony zostanie termin realizacji robót budowlanych, stosownie do rzeczywistego zakończenia okresu zgłaszania wad, dla robót nad którymi sprawowany będzie nadzór.4)przedłużenia terminu umownego zakończenia prac, jeżeli niedotrzymanie tego terminu stanowi konsekwencję niedopełnienia przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z zawartej umowy, 5) zmiany personalnej na stanowisku Eksperta, która może nastąpić za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego wskazując powody i konieczność dokonania takiej zmiany, a przedstawiony do zmiany we wniosku kandydat na stanowisko Eksperta musi spełniać odpowiednio warunki udziału postępowaniu, zgodnie z SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.probip.otmuchow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 48-385 Otmuchów pok. nr 1 ( parter )..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 48-385 Otmuchów pok. nr 11 ( Sekretariat Urzędu ) I piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie zgłoszone do finansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Burmistrz Otmuchowa

(-)

Jan Woźniak

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Czajkowska Jolanta
Data wytworzenia informacji: 2013-06-05
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-06-05 14:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-29 17:52Aktualizacja dokonana przez: Czajkowska Jolanta

Ogłoszenie o zamówieniu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice - etap II - pełnienie funkcji Inżyniera Projektu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.otmuchow.probip.pl


Otmuchów: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice - etap II - pełnienie funkcji Inżyniera Projektu
Numer ogłoszenia: 112481 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otmuchów , ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, woj. opolskie, tel. 077 4315016, faks 077 4315017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice - etap II - pełnienie funkcji Inżyniera Projektu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC, ( Roboty w ramach tego zamówienia wykonane będą zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, tłumaczenie pierwszego wydania 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów-Konsultantów (franc. Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), World Trade Center II, Geneva Airport, PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, 29 Rue de Pré-Bois, Cointrin) oraz z przepisami polskiego Prawa budowlanego i zasadami wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zamówienie zgłoszone do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 2)Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór i zarządzanie robotami budowlanymi, realizowanymi w 3 etapach, zgodnie z obowiązującymi dla nich Warunkami Kontraktowymi FIDIC, pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Koordynatora czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz wsparcie i pomoc pracownikom Beneficjenta - Gminy Otmuchów. 3)Pełnienie funkcji Inżyniera, polega na zorganizowaniu w imieniu Zamawiającego procesu budowy obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Otmuchów i wsi Wójcice, gm. Otmuchów. 1.pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu, 2.dokonywanie rozliczeń finansowych projektu z instytucjami finansującymi projekt poprzez opracowywanie wniosków o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami, 3.dokonywanie sprawozdawczości związanej z realizacją projektu poprzez sporządzanie raportu wstępnego i pozostałych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych, końcowego) oraz opracowywanie wniosków o płatność w części sprawozdawczej (kwartalnych, rocznych, końcowego). 4.wsparcie techniczne dla Beneficjenta.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.22.40.00-1, 71.31.00.00-4, 71.52.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 1.400,00 zł (słownie: tysiąc czterysta złotych 00/100.)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Podstawą wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę jest przyjęcie przez Zamawiającego Raportu Miesięcznego. Raport Miesięczny ma być przedłożony w terminie do 10 -go dnia miesiąca następującego po miesiącu objętym raportem - z zastrzeżeniem zmiany na wypadek wprowadzenia aneksu do umowy z pożyczkodawcą Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Zamawiający, przewiduje również następujące możliwości dokonania zmiany zawartej umowy oraz określa warunki takiej zmiany w przypadku:1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wówczas zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy o procent wzrostu podatku VAT, 2) terminu realizacji zadania, który może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu w przypadku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu Umowy, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu Umowy jest stwierdzenie przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, konieczności zmiany terminu umownego,3)przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy przedłużony zostanie termin realizacji robót budowlanych, stosownie do rzeczywistego zakończenia okresu zgłaszania wad, dla robót nad którymi sprawowany będzie nadzór.4)przedłużenia terminu umownego zakończenia prac, jeżeli niedotrzymanie tego terminu stanowi konsekwencję niedopełnienia przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z zawartej umowy, 5) zmiany personalnej na stanowisku Eksperta, która może nastąpić za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego wskazując powody i konieczność dokonania takiej zmiany, a przedstawiony do zmiany we wniosku kandydat na stanowisko Eksperta musi spełniać odpowiednio warunki udziału postępowaniu, zgodnie z SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otmuchow.probip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 48-385 Otmuchów pok. nr 1 ( parter ).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 48-385 Otmuchów pok. nr 11 ( Sekretariat Urzędu ) I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie zgłoszone do finansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                             Burmistrz / -/

mgr inż. Jan Woźniak

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Czajkowska Jolanta
Data wytworzenia informacji: 2013-06-14
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-06-14 12:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-29 17:52Aktualizacja dokonana przez: Czajkowska Jolanta

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zielińska Joanna
Data wytworzenia informacji: 2013-10-24
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-10-30 07:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-30 07:37Aktualizacja dokonana przez: Zielińska Joanna

2013-10-31 Ogłoszenie o zamówieniu - Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijające kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego, w Gimnazjum w Otmuchowie, Gimnazjum w Jarnołtowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: Równy start równa przyszłość

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zielińska Joanna
Data wytworzenia informacji: 2013-10-31
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-10-31 12:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-31 12:19Aktualizacja dokonana przez: Zielińska Joanna

2013-11-20 Ogłoszenie o zamówieniu - Obsługa linii komunikacyjnych transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Otmuchów na 2014 r

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zielińska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-11-20 10:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-10 13:02Aktualizacja dokonana przez: Zielińska Joanna

Obsługa linii komunikacyjnej transportu zbiorowego trasa : Otmuchów - Nieradowice - Maciejowice - Lasowice - Janowa - Starowice - Malerzowice Małe - Grądy - Rysiowice Ulanowice - Otmuchów w 2014r Numer ogłoszenia: 265071 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.otmuchow.probip.pl


Otmuchów: Obsługa linii komunikacyjnej transportu zbiorowego trasa : Otmuchów - Nieradowice - Maciejowice - Lasowice - Janowa - Starowice - Malerzowice Małe - Grądy - Rysiowice Ulanowice - Otmuchów w 2014r
Numer ogłoszenia: 265071 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otmuchów , ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, woj. opolskie, tel. 077 4315016, faks 077 4315017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa linii komunikacyjnej transportu zbiorowego trasa : Otmuchów - Nieradowice - Maciejowice - Lasowice - Janowa - Starowice - Malerzowice Małe - Grądy - Rysiowice Ulanowice - Otmuchów w 2014r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na terenie Gminy Otmuchów w zakresie zbiorowego transportu osób na trasie: Otmuchów (ul. Mickiewicza) - Nieradowice - Maciejowice - Janowa - Starowice - Malarzowice Małe - Grądy - Siedlec - Rysiowice - Goraszowice - Ulanowice - Otmuchów (ul. Mickiewicza). 2.Linia komunikacyjna obsługiwana będzie 3. kursami odbywającymi się w dni powszednie. Godziny odjazdów z przystanku początkowego: godz.: 6.00; 10.00; 14.00. 3.W czasie realizacji zamówienia Zamawiający planuje przejechanie przez Wykonawcę w granicach administracyjnych Gminy Otmuchów rocznie około 35 500 km, do których przewiduje dopłatę do jednego wozokilometra. 4.Wykonawca w odpowiedzi na zamówienie przedłoży Zamawiającemu ofertę wysokości dopłaty do jednego wozokilometra, która stanowić będzie podstawowe kryterium oceny złożonej oferty. 5.Autobusy kursujące na trasach gminnych będą ogólnie dostępne. 6.Autobusy zatrzymywać się będą na istniejących przystankach po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę zgody ich zarządcy oraz w nowych miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 7.Po podpisaniu umowy z Wykonawcą na świadczenie powszechnie dostępnych usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Otmuchów Wykonawca podaje rozkład jazdy do publicznej wiadomości przez ogłoszenia na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach. 8.Należność za przejazd będzie pobierana przez Wykonawcę zgodnie z cennikiem opłat, a pasażer otrzymuje potwierdzenie wniesienia opłaty w postaci biletu wydanego zgodnie z przepisami o kasach rejestrujących. 9.Środki przewozowe służące do przewozu osób muszą być przystosowane do wymogów ustawy o transporcie drogowym. 10.Dla zabezpieczenia obsługi linii komunikacyjnych Wykonawca musi posiadać lub dysponować min. 2. (dwoma) o minimalnej ilości 19. (dziewiętnastu) miejsc pasażerskich autobusami przystosowanymi i dopuszczonymi do przewozu osób..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, winien jest wnieść wadium o wartości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otmuchow.probip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6; pok. nr 8 ( I piętro)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6; sekretariat Burmistrza Otmuchowa pok. nr 11 (I piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zielińska J.
Data wytworzenia informacji: 2013-12-06
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-12-06 14:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-10 13:03Aktualizacja dokonana przez: Zielińska J.