Rozstrzygnięcia 2014

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Wykonanie konstrukcji dachu z pokryciem” w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach

Numer sprawy nadany przez zamawiającego 2/2014                                                               23 czerwca 2014 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

 oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Gmina Otmuchów

Nazwisko osoby upoważ. do kontaktów w spr. umowy

Kazimierz Mentel

Adres:      

ul. Zamkowa 6

Kod pocztowy

48-385

Miejscowość :

Otmuchów

Województwo

opolskie

Telefon

77 4315017

Faks

77 4315016

 

 

rodzaj  zamówienia:           roboty budowlane             dostawy                usługi

 

tryb udzielenia zamówienia:      Przetarg nieograniczony

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: „”Wykonanie konstrukcji dachu z pokryciem” w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach””.

 

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (jednolity tekst ustawy – Dz. U. z  2013 r. poz. 907 z późn. zm.),  ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy

------------------------------

---------------------------------------------

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty

CB ERIGO Cukierda S.K. 48-303 Nysa

ul. Nowowiejska 5

Oferta została odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp który brzmi: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt3”.

 

Wykonawca do swojej oferty nie dołączył kosztorysu ofertowego który Zamawiający wskazał  w pkt 10 ust. 3 pkt 1a SIWZ cyt. „Kompletna oferta musi zawierać: (…)formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym(…)”.

Ponadto Zamawiający kilkakrotnie powoływał się w SIWZ na kosztorys ofertowy i konieczność jego dołączenia do oferty a mianowicie:

  1. w pkt 12 SIWZ opisał sposób obliczenia ceny oferty a tym samym sporządzenia kosztorysu ofertowego
  2. w § 6 pkt 1 oraz pkt 9 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ powołał się na kosztorys ofertowy wprowadzając następujące zapisy:

„(…) 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1, Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości określonej w kosztorysie ofertowym, tj.: .......zł netto (słownie złotych: ....) netto.

(…) 9. W przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia wystąpi konieczność wykonania tzw. „robót dodatkowych”, czyli robót nieprzewidzianych w ust.3 niniejszego paragrafu, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia (tzn. takich robót, których  nie  dało  się przewidzieć w chwili ogłoszenia przetargu), rozpoczęcie  wykonywania tych  robót,  może  nastąpić wyłącznie na podstawie „protokołu konieczności”, potwierdzonego przez inspektora nadzoru  inwestorskiego i Zamawiającego. „

Mimo tego Wykonawca nie dołączył wspomnianego kosztorysu ofertowego do oferty a jedynie przedmiar robót, który stanowił załącznik do SIWZ.

 

 

Autor: Zielińska J.
Data wytworzenia informacji: 2014-06-23
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-06-23 15:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-23 15:44Aktualizacja dokonana przez: Zielińska J.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego w Gimnazjum w Otmuchowie, Gimnazjum w Jarnołtowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: „Swoją przyszłość wykuwamy dziś”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zielińska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-10-23 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-23 14:32Aktualizacja dokonana przez: Zielińska Joanna

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego w Gimnazjum w Otmuchowie, Gimnazjum w Jarnołtowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: „Swoją przyszłość wykuwamy dziś”

Numer sprawy nadany przez zamawiającego 3/2014     28 października 2014 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Gmina Otmuchów

 
Adres:       ul. Zamkowa 6 Kod pocztowy 48-385
Miejscowość : Otmuchów Województwo opolskie
Telefon  077 4315017 Faks 077 4315016

 

 

 

rodzaj  zamówienia:           roboty budowlane                        dostawy                  usługi

 

 

 

tryb udzielenia zamówienia:      Przetarg nieograniczony

 

 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego w Gimnazjum w Otmuchowie, Gimnazjum w Jarnołtowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: „Swoją przyszłość wykuwamy dziś”

 

 

 

Postępowanie w części 28 – Zajęcia rozwijające zainteresowania techniczne - unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (jednolity tekst ustawy – Dz. U. z  2013 r. poz. 907 z późn. zm.),  ponieważ oferta  z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 3.840,00 zł.

Najtańsza oferta po przeliczeniu ilości godzin objętych zamówieniem tj. 64 wyniosła 4096 zł.

 

Autor: Zielińska joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-10-29 14:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-29 14:51Aktualizacja dokonana przez: Zielińska joanna

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

                                                                                                                                                   05 listopad 2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa:         Gmina Otmuchów    Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie zlecenia    Anna Fugel
Adres:           ul. Zamkowa 6    Kod pocztowy     48-385
Miejscowość :     Otmuchów    Województwo     opolskie
Telefon
    077 4315017    Faks    077 4315016


TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


NAZWA ZAMÓWIENIA:   Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano:               
Nazwa wykonawcy          Zakład Reklamowy Znaki pl
48-385 Otmuchów, ul. Nyska 22
Telefon
    77 4315577    Faks    774315577

Uzasadnienie  wyboru oferty: W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert wpłynęła jedna oferta, która spełnia nasze wymagania pod względem cenowym

Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty:


Wykonawca
    
Oferta

    Proponowana cena brutto - 252,15 PLN
Zakład Reklamowy Znaki pl
48-385 Otmuchów, ul. Nyska 22    Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :
Wykonawca    Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty
x    xWykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  :
Wykonawca    Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy
x    x


. Jan Woźniak

Autor: Fugiel Anna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-11-05 13:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-05 13:42Aktualizacja dokonana przez: Fugiel Anna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego w Gimnazjum w Otmuchowie, Gimnazjum w Jarnołtowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: „Swoją przyszłość wykuwamy dziś”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zielińska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-11-12 11:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-12 11:47Aktualizacja dokonana przez: Zielińska Joanna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zakup oleju opałowego wraz z dostawą do placówek oświatowych na terenie gminu Otmuchów w 2015r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Lipińska Bożena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-12-01 10:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-01 10:44Aktualizacja dokonana przez: Lipińska Bożena

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zakup opału wraz z dostawą do placówek oświatowych na terenie gminu Otmuchów w 2015r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Lipińska Bożena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-12-01 10:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-01 10:44Aktualizacja dokonana przez: Lipińska Bożena

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego w Gimnazjum w Otmuchowie, Gimnazjum w Jarnołtowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: „Swoją przyszłość wykuwamy dziś”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zielińska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-12-03 12:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-03 12:29Aktualizacja dokonana przez: Zielińska Joanna