Dostawy 2014

GMINA OTMUCHÓW ZESPOŁU OBSŁUGI SZKOLNICTWA W OTMUCHOWIE UL. ŻEROMSKIEGO 1, 48-385 OTMUCHÓW ogłasza przetarg nieograniczony na zakup opału wraz z dostawą do placówek oświatowych na terenie gminy Otmuchów w 2015 roku .

GMINA  OTMUCHÓW

     ZESPOŁU OBSŁUGI SZKOLNICTWA W OTMUCHOWIE

                   UL. ŻEROMSKIEGO 1, 48-385 OTMUCHÓW

 

ogłasza przetarg nieograniczony na zakup opału wraz z dostawą do placówek oświatowych na  terenie  gminy Otmuchów w 2015 roku .

 

 

1. Termin realizacji zamówienia:

    od dnia 02.01.2015r.  do dnia 31.12.2015r.

 

2.  Opis przedmiotu zamówienia:

      Przetarg nieograniczony na zakup opału wraz z dostawą do placówek oświatowych

     na  terenie  gminy Otmuchów w 2015r..

 

3.   Specyfikację istotnych warunków zamówienia odebrać można w Zespole   

      Obsługi Szkolnictwa w   Otmuchowie, ul. Żeromskiego 1, II piętro

      od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1400.

 

  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

 

  1. Zamawiający wymaga, aby oferty były zabezpieczone wadium w wysokości

1 000,00 zł  (słownie  jeden tysiąc  00/100 ).

 

6.   Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane jedynym kryterium :

      Cena – 100%.

 

  1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni a bieg terminu związania rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.  

 

8.   Ofertę należy złożyć w Zespole Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie,

      ul. Żeromskiego 1, II piętro, do dnia  28.11.2014 r., do godz. 1000

 

  1. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 1030 w Zespole Obsługi 

      Szkolnictwa w Otmuchowie,  ul. Żeromskiego 1, II piętro.

 

10. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający

      wykluczeniu na podstawie art.24, ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte

      w art. 22, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych   (jednolity tekst –

      Dz.U. z  25 czerwca  2010 r. Nr 113 poz. 759  z  późn. zm. ) oraz warunki

     dodatkowe zawarte w specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. 

          

 

 

 

Otmuchów, dnia  18.11.2014r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wolak Agnieszka
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-11-19 13:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-19 13:13Aktualizacja dokonana przez: Wolak Agnieszka

GMINA OTMUCHÓW DYREKCJA ZESPOŁU OBSŁUGI SZKOLNICTWA W OTMUCHOWIE UL. ŻEROMSKIEGO 1, 48-385 OTMUCHÓW ogłasza przetarg nieograniczony na zakup oleju opałowego wraz z dostawą do placówek oświatowych na terenie gminy Otmuchów w 2015 roku.

GMINA  OTMUCHÓW

DYREKCJA ZESPOŁU OBSŁUGI SZKOLNICTWA W OTMUCHOWIE

UL. ŻEROMSKIEGO 1,  48-385 OTMUCHÓW

 

 

ogłasza przetarg nieograniczony na zakup oleju opałowego wraz z dostawą do placówek oświatowych na terenie gminy  Otmuchów w 2015 roku.

 

1.   Termin realizacji zamówienia: 02.01.2015r.  do 31.12.2015r.

 

2.   Opis przedmiotu zamówienia:

      1/ Zakup oleju opałowego wraz z dostawą w ilości 44 tys. litrów.

      2/ Olej opałowy  należy dostarczy do :

         14 tys. litrów  -  Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie,

         12 tys. litrów  -  Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Grądach

         18 tys. litrów  -  Publicznego Przedszkola Nr 2 w Otmuchowie.

  

3.   Specyfikację  istotnych warunków zamówienia odebrać można w Zespole   

      Obsługi Szkolnictwa w   Otmuchowie, ul. Żeromskiego 1, II piętro od

      poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1400.

 

  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

i wariantowych.

 

  1. Zamawiający nie  wymaga, aby oferty były zabezpieczone wadium .

 

  1. Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane jedynym kryterium :

      cena  – 100%.

 

  1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni a  bieg terminu związania rozpoczyna

       się z upływem terminu składania ofert.   

 

8.   Ofertę należy złożyć w Zespole Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie,

      ul. Żeromskiego 1, II piętro, do dnia 28.11.2014 r., do godz. 1200

 

  1. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 1230 w Zespole Obsługi 

      Szkolnictwa w Otmuchowie ,  ul. Żeromskiego 1, II piętro.

 

10. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający

      wykluczeniu na podstawie art.24, ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte

      w art. 22, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.   

     (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759  z  późn.zm. ) oraz warunki dodatkowe

     zawarte  w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. 

          

 

 

 

Otmuchów, dnia  19.11.2014r.    

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wolak Agnieszka
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-11-19 13:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-19 13:17Aktualizacja dokonana przez: Wolak Agnieszka