Rozstrzygnięcia 2015

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - NAZWA ZAMÓWIENIA: Sfinansowanie zobowiązań Gminy Otmuchów poprzez przejęcie długu z tytułu kredytu i pożyczki w kwocie 2 340 000,00 złotych na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego przez instytucję będącą Bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

Numer sprawy nadany przez zamawiającego 3/2015                                            17 grudnia 2015 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Gmina Otmuchów

 

Adres:      

ul. Zamkowa 6

Kod pocztowy

48-385

Miejscowość :

Otmuchów

Województwo

opolskie

Telefon

 

077 4315017

Faks

077 4315016

 

rodzaj  zamówienia:           roboty budowlane                        dostawy                  usługi

 

tryb udzielenia zamówienia:      Przetarg nieograniczony

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: Sfinansowanie zobowiązań Gminy Otmuchów poprzez przejęcie długu z tytułu kredytu i pożyczki w kwocie 2 340 000,00 złotych na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego przez instytucję będącą Bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

 

 

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z  2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z  2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z  2015 r. poz. 349, 478 i 605),  ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 131.950 zł.

 

 

Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu:

 

 

Wykonawca

 

 

 

Oferta

 

 

Proponowana cena

 

Getin Noble Bank SA ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa

183.605,26 zł

 

 

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty

x

x

 

 

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy

x

x

 

 

 

 

Burmistrz

 

/-/ mgr inż. Jan Woźniak

Autor: Zielińska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-17 09:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-17 09:22Aktualizacja dokonana przez: Zielińska Joanna