Usługi 2015

Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego, w Gimnazjum w Otmuchowie, Gimnazjum w Jarnołtowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: Swoją przyszłość wykuwamy dziś Numer ogłoszenia: 10029 - 2015; data zamieszczenia: 23.01.2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.otmuchow.probip.pl


Otmuchów: Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego, w Gimnazjum w Otmuchowie, Gimnazjum w Jarnołtowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: Swoją przyszłość wykuwamy dziś
Numer ogłoszenia: 10029 - 2015; data zamieszczenia: 23.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otmuchów , ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, woj. opolskie, tel. 077 4315016, faks 077 4315017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego, w Gimnazjum w Otmuchowie, Gimnazjum w Jarnołtowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: Swoją przyszłość wykuwamy dziś.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego, w Gimnazjum w Otmuchowie, Gimnazjum w Jarnołtowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: Swoją przyszłość wykuwamy dziś. 2.Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 3.Celem głównym jest wyrównywanie szans edukacyjnych grup uczniów, poprzez aktywny udział w zajęciach wyrównawczych i specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz z doradztwa zawodowego 390 uczniów z trzech szkół gminy Otmuchów w okresie od października 2014 do czerwca 2015. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Niniejsze postępowanie zostało podzielone na 73 części. Na niektóre części zostały podpisane już umowy. Pozostałe objęte są niniejszym zamówieniem. Poniżej podział postępowania na części w zależności od miejsca wykonywania usługi (adres szkoły) oraz rodzaju zajęć pozalekcyjnych, nr części, ilość godzin: Miejsce wykonywania usługi - Gimnazjum w Otmuchowie Część 1 Zajęcia wyrównawcze z matematyki grupa 1 - 96 godzin. Część 2 Zajęcia wyrównawcze z matematyki grupa 2 - 96 godzin. Część 5 Zajęcia wyrównawcze z j.polskiego grupa 1 - 64 godziny. Część 6 Zajęcia wyrównawcze z j.polskiego grupa 2 - 64 godziny. Część 8 Zajęcia wyrównawcze z j.niemieckiego - 64 godziny. Część 13 Zajęcia rozwijające zainteresowania z fizyki - 64 godziny. Część 14 Zajęcia rozwijające zainteresowania z chemii grupa 1 -32 godziny. Część 15 Zajęcia rozwijające zainteresowania z chemii grupa 2 - 32 godziny. Część 17 Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne - 64 godziny. Część 22 Zajęcia rozwijające zainteresowania z j.niemieckiego - 64 godziny. Część 23 Zajęcia rozwijające zainteresowania historyczne - 96 godzin. Część 24 Zajęcia rozwijające zainteresowania geograficzne - 64 godziny. Część 25 Zajęcia rozwijające zainteresowania biologiczne - 64 godziny. Część 26 Zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne grupa 1 - 64 godziny. Część 27 Zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne grupa 2 - 64 godziny. Miejsce wykonywania usługi - Liceum w Otmuchowie Część 34 Zajęcia wyrównawcze z matematyki - 64 godziny Część 44 Zajęcia rozwijające zainteresowania j.polskiego - 64 godziny 5.Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. 6.W ramach prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest również do: 1)współpracy z dyrektorem szkoły i koordynatorem merytorycznym projektu. 2)przygotowania w formie pisemnej w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy programu i planu pracy zajęć pozalekcyjnych(zajęcia prowadzone mogą być wyłącznie w czasie wolnym od lekcji obowiązkowych z wyłączeniem ferii i dni świątecznych), obejmującego harmonogram oraz zakres zadania dla uczestników projektu Swoją przyszłość wykuwamy dziś dla określonego typu zajęć i przedstawienia do akceptacji dyrektorowi szkoły, a następnie koordynatorowi projektu, 3)realizacji zajęć zgodnie z opracowanym programem i planu pracy zaakceptowanym przez dyrektora szkoły i koordynatora projektu, 4)realizacji zajęć zgodnie z celem głównym i celami szczegółowymi projektu, 5)przestrzegania obowiązków, zaleceń i terminów wynikających z realizacji umowy; opieka nad uczniami podczas zajęć, dbanie o bezpieczeństwo uczniów, 6)sprawowania opieki nad uczniami na organizowanych wyjazdach edukacyjnych, jeśli zajęcia takie wyjazdy przewidują, 7)wspomagania promocji i ewaluacji projektu- w szczególności informowania o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz współpracy z dyrektorem szkoły i koordynatorem projektu w mierzeniu postępu uczniów w zakresie rezultatów projektu, 8)dbałości o stan pomieszczeń, sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji projektu, 9)zwiększenia motywacji do nauki przez uczniów uczestniczących w projekcie, 10)bieżącego monitorowania efektów zajęć i raportowanie o stanie realizacji zajęć, (dokumentacja fotograficzna, prace uczniów, ankiety), 11)informowania rodziców o postępach dziecka, ankietowania rodziców w trakcie trwania projektu w celu analizy postępów dzieci (treść ankiety zostanie uzgodniona wcześniej z koordynatorem projektu), 12)rzetelnego prowadzenia dokumentacji z realizowanych zajęć i wyjazdów edukacyjnych, jeśli zajęcia takie wyjazdy przewidują - dzienników zajęć i innych wymaganych dokumentów ( listy obecności, karty czasu pracy, dokumentacji zdjęciowej) 13)zebranie deklaracji, oświadczeń o wyrażeniu zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych 14)przygotowania materiałów do przeprowadzenia zajęć we własnym zakresie, 15)stosowania we wszystkich materiałach logotypów Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z księgą wizualizacji znajdującej się na stronie internetowej www.pokl.opole.pl 16)informowanie na bieżąco koordynatora projektu lub asystenta koordynatora projektu o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu, 17)informowania dyrektora szkoły o każdym przypadku uniemożliwiającym realizację zajęć zgodnie z harmonogramem, 18)przeniesienia na rzecz zleceniodawcy praw autorskich majątkowych do opracowanych materiałów, 19)oznaczenia sal, w których prowadzone są zajęcia logotypami Unii Europejskiej, 20)niezwłocznego udostępnienia dokumentacji z zakresu realizacji umowy na żądanie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, dyrektorowi szkoły, organowi kontrolującemu, 21)zaspokojenia potrzeb chłopców i dziewcząt bez ograniczeń wynikających z płci - obowiązek uwzględniania w trakcie zajęć zasady równości szans w przekazywanych treściach. 22)przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), 23)skompletowanie grupy uczestników wg wytycznych projektowych i rekrutacja uczniów do udziału w poszczególnych zajęciach. 7.W ramach sprawowania opieki podczas wyjazdów edukacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do: 1)sprawowania opieki nad uczniami w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych, 2)zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oraz prowadzenie innych zadań zleconych przez organizatora wycieczki 3)sprawdzania stanu liczbowego uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu oraz po przybyciu do punktu docelowego 8.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 1)bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć 2)bezpieczeństwo uczniów podczas wyjazdów edukacyjnych, 3)jakość i terminowość prowadzonych zajęć, 4)szkody wyrządzone przez swoje działania lub zaniechania podczas wykonywania przedmiotu umowy, 5)wykorzystanie materiałów dydaktycznych zakupionych przez Zamawiającego, w ramach projektu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz dbałość o ich należyty stan, 6)należyte utrzymanie stanu nieodpłatnie udostępnionych przed Dyrektora Szkoły pracowni/sali, w której będą prowadzone zajęcia oraz użyczonego do prowadzenia zajęć sprzętu. 9.Jednej godzinie: a)zajęć dydaktyczno-wyrównawczych specjalistycznych oraz rozwijających zainteresowania odpowiada czasowo - 45 minut..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.34.00.00-9, 80.41.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 17.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1)zmiany osoby prowadzącej zajęcia, jednak z zastrzeżeniem, że osoba realizująca zajęcia w ramach zastępstwa winna posiadać kwalifikacje określone dla danego typu zajęć lub warsztatów, 2)zmiany liczby godzin zajęć, 3)zmiany liczby dzieci biorących udział w projekcie, 4)zmiany terminów organizowanych wyjazdów edukacyjnych 5)zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany przepisów, 6)termin realizacji: w przypadku wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na jej realizację wstrzymania zajęć, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ 2.Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany lub odpowiednio uzasadniony wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a druga Strona umowy wyrazi zgodę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otmuchow.probip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 pok. nr 8 (I piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 pok. nr 11 (I piętro) - Sekretariat Burmistrza Otmuchowa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zielińska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-01-23
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-01-23 12:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-27 10:39Aktualizacja dokonana przez: Zielińska J.

Gmina Otmuchów ogłasza przetarg nieograniczony - Sfinansowanie zobowiązań Gminy Otmuchów poprzez przejęcie długu z tytułu kredytu i pożyczki w kwocie 2 340 000,00 złotych na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego przez instytucję będącą Bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Numer ogłoszenia: 181017 - 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.otmuchow.probip.pl


Otmuchów: Sfinansowanie zobowiązań Gminy Otmuchów poprzez przejęcie długu z tytułu kredytu i pożyczki w kwocie 2 340 000,00 złotych na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego przez instytucję będącą Bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
Numer ogłoszenia: 181017 - 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otmuchów , ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, woj. opolskie, tel. 077 4315016, faks 077 4315017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sfinansowanie zobowiązań Gminy Otmuchów poprzez przejęcie długu z tytułu kredytu i pożyczki w kwocie 2 340 000,00 złotych na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego przez instytucję będącą Bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na wierzytelności objęte przedmiotem zamówienia składają się wierzytelności, które powstały z tytułu zobowiązań wobec Banku oraz Skarbu Państwa wynikających z zaciągniętego kredytu i pożyczki, zawartych przez Zamawiającego z jego Wierzycielami, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do projektu umowy, obejmujące należności główne w łącznej wysokości 2 340 000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych, 00/100). Zamawiający uzyskał pisemną zgodę Rady Miejskiej w Otmuchowie wyrażoną w uchwale Nr X/86/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. na dokonanie czynności prawnych będących przedmiotem niniejszej Umowy. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązuje się dokonać zapłaty na rzecz Wierzycieli, o których mowa w § 1. ust. 2 projektu umowy, dnia 11 stycznia 2016 r., pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 8 projektu umowy. Zamawiający wyraża niniejszym zgodę na dokonywanie przez Wykonawcę zapłaty wszystkich kwot wierzytelności, o których mowa w § 1. ust. 3 projektu Umowy w celu wstąpienia przez Wykonawcę co do zapłaconych kwot w prawa zaspokojonych Wierzycieli wymienionych w Załączniku nr 1 do projektu Umowy, w trybie art. 518 § 1. pkt 3 kodeksu cywilnego. Zamawiający zobowiązuje się dokonać spłaty wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego w następujących terminach i kwotach: w dniu 31 stycznia 2016 r., w kwocie 20 000,00 zł, w dniu 28 luty 2016 r., w kwocie 20 000,00 zł, w dniu 31 marzec 2016 r., w kwocie 230 000,00 zł, w dniu 30 kwietnia 2016 r., w kwocie 90 000,00 zł. w dniu 31 maja 2016 r., w kwocie 90 000,00 zł. w dniu 30 czerwiec 2016 r., w kwocie 92 000,00 zł, w dniu 31 lipiec 2016 r., w kwocie 92 000,00 zł. w dniu 31 sierpień 2016 r., w kwocie 20 000,00 zł. w dniu 30 wrzesień 2016 r., w kwocie 169 000,00 zł, w dniu 31 październik 2016 r., w kwocie 99 000,00 zł. w dniu 30 listopad 2016 r., w kwocie 99 000,00 zł, w dniu 31 grudnia 2016 r., w kwocie 99 000,00 zł. w roku 2017 - 12 rat w wysokości 20 000,00 zł każda płatna na ostatni dzień miesiąca, w roku 2018 - 12 rat w wysokości 20 000,00 zł każda płatna na ostatni dzień miesiąca, w roku 2019 - 12 rat w wysokości 20 000,00 zł każda płatna na ostatni dzień miesiąca, w roku 2020 - 12 rat w następujących wysokościach: rata 20 000,00 zł do dnia 31 stycznia 2020 r. rata 40 000,00 zł do dnia 28 luty 2020 r. rata 40 000,00 zł do dnia 31 marzec 2020 r. rata 50 000,00 zł do dnia 30 kwietnia 2020 r. rata 50 000,00 zł do dnia 31 maj 2020 r. rata 50 000,00 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. rata 50 000,00 zł do dnia 31 lipca 2020 r. rata 50 000,00 zł do dnia 31 sierpnia 2020 r. rata 50 000,00 zł do dnia 30 września 2020 r. rata 50 000,00 zł do dnia 31 października 2020 r. rata 50 000,00 zł do dnia 30 listopada 2020 r. Odsetki naliczane będą na koniec każdego miesiąca, od kwoty zadłużenia. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym okresie rozliczeniowym w stosunku do ilości dni w roku (przyjmuje się, że każdy rok liczy 365 dni). W przypadku, gdy termin upływa w dniu wolnym ustawowo od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata rat i odsetek wraz z prowizją nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty. Z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wykluczają się zapłatę jakiejkolwiek prowizji. Do oferty należy dołączyć szczegółowy harmonogram spłaty wierzytelności. Termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2016 r. do 30 listopada 2020 roku.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.00.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

szczegółowy harmonogram spłaty wierzytelności

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień Umowy (w formie aneksu) w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdy dotyczyć ona będzie: 1.Możliwości wcześniejszej spłaty zobowiązania - bez ponoszenia dodatkowych kosztów, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia wykonania zamówienia. W przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie 7 dni przed planowaną spłatą. 2.Możliwość zmiany harmonogramu spłaty, bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu. 3.Możliwość przesunięcia terminu spłacenia wierzytelności Gminy z dnia 11 stycznia 2016 r. - w przypadku niemożliwości zawarcia umowy spowodowanej przedłużającą się procedurą przetargową.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otmuchow.probip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6 w pokoju nr 8 (I piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6 w pokoju nr 11 (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zielińska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-08 14:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-10 09:36Aktualizacja dokonana przez: Zielińska Joanna