Dostawy 2015

Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie ogłasza przetarg na zakup oleju opałowego wraz z dostawą do placówek oświatowych na terenie gminy Otmuchów na 2016 rok

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.otmuchow.probip.pl


Otmuchów: Zakup oleju opałowego  wraz z dostawą do placówek oświatowych na terenie gminy Otmuchów na 2016 rok. Numer ogłoszenia: 286222-- 2015;  data zamieszczenia: 27.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie, ul. Żeromskiego 1,

48-385 Otmuchów, woj. opolskie, tel. 077 4315824, faks 077 4314014.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.otmuchow.probip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup oleju opałowego  wraz z dostawą do placówek oświatowych na terenie gminy Otmuchów na 2016 rok.

 

    II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

   II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

      1. Zakup oleju opałowego wraz z dostawą w ilości 44 tys. litrów.

      2. Olej opałowy  należy dostarczy do :

         14 tys. litrów  -  Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie,

         12 tys. litrów  -  Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Grądach

         18 tys. litrów  -  Zespół  Przedszkoli w Otmuchowie.

      3. Olej należy dostarczyć sukcesywnie do poszczególnych placówek oświatowych  wg 

          zgłoszenia zamawiającego do trzech dni od daty zgłoszenia.

      4.  Rozliczenie finansowe wykonanego zamówienia  będzie dokonane w sposób określony

           we wzorze  umowy.    

       5.Zamawiający nie przewiduje w okresie obowiązywania  umowy udzielić zamówień

           uzupełniających, o których  mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

           prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.). 

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.12.21.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

02.01.2016 do 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga, aby oferty były zabezpieczone wadium.

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków:

1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym na skutek działania siły wyższej,

2) zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy , a mających istotny wpływ na realizację umowy, a w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług,

3) zmiany danych teleadresowych Stron umowy określonych w umowie,

4) w przypadku zmian korzystnych dla zamawiającego

5) wystąpienia okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otmuchow.probip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie,  48-385 Otmuchów , ul. Żeromskiego 1,  II piętro .

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2015r.,          do godz. 1200   miejsce: Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie,  48-385 Otmuchów ul. Żeromskiego 1, II piętro .

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Lipińska Bożena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-10-27 12:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-27 12:26Aktualizacja dokonana przez: Lipińska Bożena

Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie ogłasza przetarg na zakup opału wraz z dostawą do placówek oświatowych na terenie gminy Otmuchów na 2016 rok

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.otmuchow.probip.pl


Otmuchów: Zakup opału wraz z dostawą do placówek oświatowych na terenie gminy Otmuchów na 2016 rok. Numer ogłoszenia:286112 - 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie, ul. Żeromskiego 1,

48-385 Otmuchów, woj. opolskie, tel. 077 4315824, faks 077 4314014.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.otmuchow.probip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup opału  wraz z dostawą do placówek oświatowych na terenie gminy Otmuchów na 2016 rok.

 

    II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

   II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

   1.  Rodzaj i parametry opału :

    a) węgiel orzech

    -  grubość ziarna powyżej 40 mm

    - wartość opałowa  min  29 000 KJ/kg

    - zawartość popiołu max  do 6%

    - zawartość siarki  max  do 0,5 %         

   b) koks gruby opałowy bez zawartości amoniaku

   - grubość ziarna powyżej  40 mm

   - wartość opałowa min  29 000 KJ/kg

   - zawartość popiołu  max  do 7%

   - zawartość siarki  max   do 0,4 %

   c) miał opałowy typ 32.1

   - wartość opałowa min. 27 000 KJ/kg

   - zawartość popiołu  max  do 6%

   - zawartość siarki  max   do 0,6 %

   d) Eko groszek

   - maksymalny rozmiar ziaren do 25 mm

   - niewielka lub średnia zdolność koksowania jak typ 31 lub typ 32 o zawartości  części lotnych powyżej 30%.

  2.  Ilość opału dla poszczególnych placówek 

   a ) węgiel orzech ogółem 160 ton :

  20 ton - Zespół: Gimnazjum, Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego i Publiczne  Przedszkole Jarnołtowie,      

  35 ton - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kałkowie,                                   

  30 ton - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznie,                                   

  25 ton - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maciejowicach,                        

  25 ton - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wójcicach,                                

  20 ton - Szkoła Podstawowa w Otmuchowie,                                           

    5 ton - Publiczne Przedszkole w Jasienicy Górnej,                               

 

 

 

  b)  koks gruby ogółem 55 ton :

   30 t - Zespół: Gimnazjum, Szkoła Podstawowa  im. B. Chrobrego i Publiczne Przedszkole w Jarnołtowie         

   10 t - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kałkowie                                

   15 t - Publiczne Przedszkole w Jasienicy Górnej                               

  c)  miał opałowy  70 ton : 

   70 t - Szkoła Podstawowa w Otmuchowie                                          

  d)  eko groszek 20 ton : 

  12 t - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kałkowie                                

8    t - Zespół: Gimnazjum, Szkoła Podstawowa  im. B. Chrobrego i Publiczne Przedszkole w Jarnołtowie         

 

  3.Opał należy dostarczać sukcesywnie do poszczególnych placówek oświatowych transportem o  

  ładowności  max do 5 ton  jednorazowo wg zgłoszenia zamawiającego w terminie  nie później niż  w ciągu  jednego dnia od dnia zgłoszenia.

  4. Rozliczenie finansowe wykonanego zamówienia  będzie dokonane w sposób określony we  wzorze   umowy.    

  5.Zamawiający nie przewiduje w okresie obowiązywania  umowy udzielić zamówień uzupełniających, o których  mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.). 

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 02.01.2016 do 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Każdy wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, winien jest wnieść wadium o wartości 1.000,00 zł (jeden tysięcy złotych)

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

 a) w pieniądzu,

 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

 c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.),

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

a) w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr : 03 8872 0003 0000 7461 2000 0050

b) wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale należy dołączyć do oferty.

4. Termin wniesienia wadium.

 a) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert,

 b) wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert,

c) wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert.

   5. Przesłanki zwrotu i zatrzymania wadium określone są w art. 46 pzp.

 

 

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków:

1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym na skutek działania siły wyższej,

 2) zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy , a mających istotny wpływ na realizację umowy, a w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług,

 3) zmiany danych teleadresowych Stron umowy określonych w umowie,

4) w przypadku zmian korzystnych dla zamawiającego

 5) wystąpienia okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otmuchow.probip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie, 48-385 Otmuchów,  ul. Żeromskiego 1, II piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2015r.,   do godz. 1000        miejsce:   Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie, 48-385 Otmuchów, ul. Żeromskiego 1, II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Lipińska Bożena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-10-27 12:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-27 12:28Aktualizacja dokonana przez: Lipińska Bożena