Usługi 2016

OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Nyskiego

OGŁOSZENIE

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie

publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Nyskiego


Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L315 z dnia 03.12.2007r.str.1) oraz art.23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011r., Nr 5, poz. 13 z późn. zm.)

1. Nazwa właściwego organizatora:

Powiat Nyski

2. Adres:

ul. Moniuszki 9-10, 48-300 Nysa

3. Określenie rodzaju transportu:

Publiczny transport zbiorowy na liniach użyteczności publicznej w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym.

4. Określenie linii komunikacyjnych:

Przewóz osób w powiatowych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej na obszarze Powiatu Nyskiego

5. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

Art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011, Nr 5, poz. 13 z późn. zm.)

6. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

Grudzień 2016 - wcześniej niż rok od chwili opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

7. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust.5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2011r., Nr 5, poz.13 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.Autor: Mentel Kazimierz
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-27 14:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-27 14:51Aktualizacja dokonana przez: Mentel Kazimierz

Burmistrz Otmuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na sfinansowanie zobowiązań Gminy Otmuchów poprzez przejęcie długu z tytułu kredytu i pożyczki na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego przez instytucję będącą Bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Numer ogłoszenia: 19822 - 2016

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.otmuchow.probip.pl


Otmuchów: Sfinansowanie zobowiązań Gminy Otmuchów poprzez przejęcie długu z tytułu kredytu i pożyczki na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego przez instytucję będącą Bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
Numer ogłoszenia: 19822 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otmuchów , ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, woj. opolskie, tel. 077 4315016, faks 077 4315017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sfinansowanie zobowiązań Gminy Otmuchów poprzez przejęcie długu z tytułu kredytu i pożyczki na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego przez instytucję będącą Bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na wierzytelności objęte przedmiotem zamówienia składają się wierzytelności, które powstały z tytułu zobowiązań wobec Banku oraz Skarbu Państwa wynikających z zaciągniętego kredytu i pożyczki, zawartych przez Zamawiającego z jego Wierzycielami, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do projektu umowy, obejmujące należności główne w łącznej wysokości 2 320 000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100). Zamawiający uzyskał pisemną zgodę Rady Miejskiej w Otmuchowie wyrażoną w uchwale Nr X/86/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. na dokonanie czynności prawnych będących przedmiotem niniejszej Umowy. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązuje się dokonać zapłaty na rzecz Wierzycieli, o których mowa w § 1. ust. 2 projektu umowy, dnia 29 lutego 2016 r., pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 8 projektu umowy. Zamawiający wyraża niniejszym zgodę na dokonywanie przez Wykonawcę zapłaty wszystkich kwot wierzytelności, o których mowa w § 1. ust. 3 projektu Umowy w celu wstąpienia przez Wykonawcę co do zapłaconych kwot w prawa zaspokojonych Wierzycieli wymienionych w Załączniku nr 1 do projektu Umowy, w trybie art. 518 § 1. pkt 3 kodeksu cywilnego. Zamawiający zobowiązuje się dokonać spłaty wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego w następujących terminach i kwotach: w dniu 29 luty 2016 r., w kwocie 20 000,00 zł, w dniu 31 marzec 2016 r., w kwocie 230 000,00 zł, w dniu 30 kwietnia 2016 r., w kwocie 90 000,00 zł. w dniu 31 maja 2016 r., w kwocie 90 000,00 zł. w dniu 30 czerwiec 2016 r., w kwocie 92 000,00 zł, w dniu 31 lipiec 2016 r., w kwocie 92 000,00 zł. w dniu 31 sierpień 2016 r., w kwocie 20 000,00 zł. w dniu 30 wrzesień 2016 r., w kwocie 169 000,00 zł, w dniu 31 październik 2016 r., w kwocie 99 000,00 zł. w dniu 30 listopad 2016 r., w kwocie 99 000,00 zł, w dniu 31 grudnia 2016 r., w kwocie 99 000,00 zł. w roku 2017 - 12 rat w wysokości 20 000,00 zł każda płatna na ostatni dzień miesiąca, w roku 2018 - 12 rat w wysokości 20 000,00 zł każda płatna na ostatni dzień miesiąca, w roku 2019 - 12 rat w wysokości 20 000,00 zł każda płatna na ostatni dzień miesiąca, w roku 2020 - 12 rat w następujących wysokościach: rata 20 000,00 zł do dnia 31 stycznia 2020 r. rata 40 000,00 zł do dnia 28 luty 2020 r. rata 40 000,00 zł do dnia 31 marzec 2020 r. rata 50 000,00 zł do dnia 30 kwietnia 2020 r. rata 50 000,00 zł do dnia 31 maj 2020 r. rata 50 000,00 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. rata 50 000,00 zł do dnia 31 lipca 2020 r. rata 50 000,00 zł do dnia 31 sierpnia 2020 r. rata 50 000,00 zł do dnia 30 września 2020 r. rata 50 000,00 zł do dnia 31 października 2020 r. rata 50 000,00 zł do dnia 30 listopada 2020 r. Odsetki naliczane będą na koniec każdego miesiąca, od kwoty zadłużenia. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym okresie rozliczeniowym w stosunku do ilości dni w roku (przyjmuje się, że każdy rok liczy 365 dni). W przypadku, gdy termin upływa w dniu wolnym ustawowo od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata rat i odsetek wraz z prowizją nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty. Z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wyklucza się zapłatę jakiejkolwiek prowizji. Do oferty należy dołączyć szczegółowy harmonogram spłaty wierzytelności, Termin wykonania zamówienia: od 29 lutego 2016 r. do 30 listopada 2020 roku.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.00.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

szczegółowy harmonogram spłaty wierzytelności

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień Umowy (w formie aneksu) w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdy dotyczyć ona będzie: 1.Możliwości wcześniejszej spłaty zobowiązania - bez ponoszenia dodatkowych kosztów, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia wykonania zamówienia. W przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie 7 dni przed planowaną spłatą. 2.Możliwość zmiany harmonogramu spłaty, bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu. 3.Możliwość przesunięcia terminu spłacenia wierzytelności Gminy z dnia 11 stycznia 2016 r. - w przypadku niemożliwości zawarcia umowy spowodowanej przedłużającą się procedurą przetargową.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otmuchow.probip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6 w pokoju nr 2 (parter)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6 w pokoju nr 11 (I piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


 

Gmina Otmuchów

 

Urząd Miejski w Otmuchowie                                  

 

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

 

tel. (077) 4315017,   tel./fax ( 77) 4315016

 

www.otmuchow.probip.pl , umig@otmuchow.pl

 

 

 

 

Nr zamówienia 1/2016

 

 

 

S  P  E  C  Y  F  I  K  A  C  J  A

 

istotnych warunków zamówienia publicznego

 

(SIWZ)

 

 

 

 

 

 

 

„Sfinansowanie zobowiązań Gminy Otmuchów poprzez przejęcie długu z tytułu kredytu i pożyczki

 

na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego przez instytucję będącą Bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................

 

Zatwierdzam

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

 

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otmuchów, dnia 28 stycznia 2016 r.

 

 

Rozdział I

 

 1. 1.      Nazwa oraz adres zamawiającego.                 

 

       Gmina Otmuchów - Urząd Miejski w Otmuchowie

 

       ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów    tel. (77) 4315017,   tel./fax (77) 4315016

 

 

 

 1. 2.      Tryb udzielania zamówienia .

 

       PRZETARG NIEOGRANICZONY - stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych         z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164).

 

 

 

 1. 3.      Opis przedmiotu zamówienia.

 

„Sfinansowanie zobowiązań Gminy Otmuchów poprzez przejęcie długu z tytułu kredytu                     i pożyczki na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego przez instytucję będącą Bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe”

 

Kod CPV 66.00.00.00-0 

 

 

 

Na wierzytelności objęte przedmiotem zamówienia składają się wierzytelności, które powstały z tytułu zobowiązań wobec Banku oraz Skarbu Państwa wynikających z zaciągniętego  kredytu i pożyczki, zawartych przez Zamawiającego z jego Wierzycielami, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do projektu umowy, obejmujące należności główne w łącznej wysokości 2 320 000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100).

 

 

 

Zamawiający uzyskał pisemną zgodę Rady Miejskiej w Otmuchowie wyrażoną w uchwale Nr X/86/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. na dokonanie czynności prawnych będących przedmiotem niniejszej Umowy.

 

 

 

Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązuje się dokonać zapłaty na rzecz Wierzycieli, o których mowa w § 1. ust. 2 projektu umowy, dnia 29 lutego 2016 r., pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 8 projektu umowy.

 

 

 

Zamawiający wyraża niniejszym zgodę na dokonywanie przez Wykonawcę zapłaty wszystkich kwot wierzytelności, o których mowa w § 1. ust. 3 projektu Umowy w celu wstąpienia przez Wykonawcę co do zapłaconych kwot w prawa zaspokojonych Wierzycieli wymienionych w Załączniku nr 1 do projektu Umowy, w trybie art. 518 § 1. pkt 3 kodeksu cywilnego.

 

 

 

Zamawiający zobowiązuje się dokonać spłaty wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego w następujących terminach i kwotach:

 

-        w dniu 29 luty 2016 r., w kwocie 20 000,00 zł,

 

-        w dniu 31 marzec 2016 r., w kwocie 230 000,00 zł,

 

-        w dniu 30 kwietnia 2016 r., w kwocie 90 000,00 zł.

 

-        w dniu 31 maja 2016 r., w kwocie 90 000,00 zł.

 

-        w dniu 30 czerwiec 2016 r., w kwocie 92 000,00 zł,

 

-        w dniu 31 lipiec 2016 r., w kwocie 92 000,00 zł.

 

-        w dniu 31 sierpień 2016 r., w kwocie 20 000,00 zł.

 

-        w dniu 30 wrzesień 2016 r., w kwocie 169 000,00 zł,

 

-        w dniu 31 październik 2016 r., w kwocie 99 000,00 zł.

 

-        w dniu 30 listopad 2016 r., w kwocie 99 000,00 zł,

 

-        w dniu 31 grudnia 2016 r., w kwocie 99 000,00 zł.

 

-        w roku 2017 – 12 rat w wysokości 20 000,00 zł każda płatna na ostatni dzień miesiąca,

 

-        w roku 2018 – 12 rat w wysokości 20 000,00 zł każda płatna na ostatni dzień miesiąca,

 

-        w roku 2019 – 12 rat w wysokości 20 000,00 zł każda płatna na ostatni dzień miesiąca,

 

-        w roku 2020 – 12 rat w następujących wysokościach:

 

rata 20 000,00 zł do dnia 31 stycznia 2020 r.

 

rata 40 000,00 zł do dnia 28 luty 2020 r.

 

rata 40 000,00 zł do dnia 31 marzec 2020 r.

 

rata 50 000,00 zł do dnia 30 kwietnia 2020 r.

 

rata 50 000,00 zł do dnia 31 maj 2020 r.

 

rata 50 000,00 zł do dnia 30 czerwca 2020 r.

 

rata 50 000,00 zł do dnia 31 lipca 2020 r.

 

rata 50 000,00 zł do dnia 31 sierpnia 2020 r.

 

rata 50 000,00 zł do dnia 30 września 2020 r.

 

rata 50 000,00 zł do dnia 31 października 2020 r.

 

rata 50 000,00 zł do dnia 30 listopada 2020 r.

 

 

 

Odsetki naliczane będą na koniec każdego miesiąca, od kwoty zadłużenia.

 

Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym okresie rozliczeniowym w stosunku do ilości dni w roku (przyjmuje się, że każdy rok liczy 365 dni).

 

W przypadku, gdy termin upływa w dniu wolnym ustawowo od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata rat i odsetek wraz z prowizją nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty.

 

 

 

Z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wyklucza się zapłatę jakiejkolwiek prowizji.

 

Do oferty należy dołączyć szczegółowy harmonogram spłaty wierzytelności,

 

 

 

 1. 4.      Termin wykonania zamówienia:  od 29 lutego 2016 r. do 30 listopada 2020 roku
 2. 5.      Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania  tych warunków.
  1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

1.1.   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania,

 

1.2.   posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,

 

1.3.   dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

1.4.   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 

1.5.   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

                    

 

 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1 pkt. 1.1-1.4. winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. 1.5. musi spełniać każdy z wykonawców oddzielnie.
 3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, dokonana zostanie wg formuły „spełnia – nie spełnia”.
 4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń                                    i dokumentów opisanych w pkt. 6 niniejszej siwz.

 

 

 

 1. 6.      Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (dołączyć do oferty):

 

 1. 1.      w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

a)      oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych na formularzu stanowiącym załącznik nr  3 do niniejszej siwz,

 

b)      Zezwolenie na prowadzenie działalności w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe

 

 1. 2.      w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24:

 

a)      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej siwz

 

b)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 

c)      listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24               ust. 2 pkt 5 Pzp., albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej siwz

 

 

 

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym od wykonawcy.

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r. poz. 231).

 

   

 

 1. 7.      Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się                 z wykonawcami.
  1. 1.      Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

 

1)      Zgodnie z wyborem Zamawiającego, w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

 

2)      W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczna, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

 

 

 1. 2.      Wyjaśnianie treści SIWZ.

 

1)      Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na              2 dni przed upływem terminu składania ofert, udzielić wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek                      o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,                   w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Po tym terminie Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający  przekazuje wykonawcom, którym przekazał  specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniona jest  specyfikacja.

 

2)      W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.

 

3)      Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

 

 

 

 1. 3.      Zmiany w treści SIWZ.

 

1)      W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ,  oraz zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniona jest  SIWZ.

 

2)      Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

 

3)      O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniona jest  specyfikacja.

 

 

 

 1. 4.      Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

 

1)      Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

 

 

2)      Godziny w których można uzyskać inf.: poniedziałek 8:00-15:00, wtorek-piątek 8:00-14:00,

 

 

 

 1. 8.      Wymagania dotyczące wadium:   nie dotyczy

 

 

 

 1. 9.      Termin związania ofertą:          

 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

 1. 10.  Opis sposobu przygotowywania ofert.
  1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
  2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.   
  3. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie.   
  4. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych .
  5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli                           z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
  6. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać                              z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost  z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty  należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa  wystawionego przez osoby do tego upoważnione.   
  7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty                                    z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p.
  8. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i  siedziby. 
  9. Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
  10. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną                    i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.
  11. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ                            i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
  12. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
  13. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
  14. Wszystkie zapisane strony oferty muszą być ponumerowane. Strony te muszą być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące)  ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane  i parafowane.
  15. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
  16. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji muszą być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
  17. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
  18. Kompletna oferta musi zawierać:

 

1.   Wymagania podstawowe.

 

2.   Forma oferty.

 

3.   Zawartość oferty.

 

a)      formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ + szczegółowy harmonogram spłaty wierzytelności,

 

b)      stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

 

c)      w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

 

d)      dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszej SIWZ.

 

 1. Nie później niż w terminie składania ofert, w odniesieniu do dokumentów zawierających informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zastrzec, że informacje te nie mogą być udostępniane. Zastrzeżone informacje, powinny stanowić oddzielną część składanej oferty.  Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 p.z.p.

 

 

 

 1. 11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 

1.    Miejsce oraz termin składania ofert  - Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6; sekretariat     Burmistrza Otmuchowa pok. nr 11 ( I piętro) - do dnia 15 lutego 2016 r. do godziny 9:00.

 

 

 

1)      Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę)  należy opisać następująco: „Usługi finansowe. Nie otwierać przed dniem: 15.02.2016r. godzina 9:15”.

 

2)      Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy

 

3)      Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.

 

4)      Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

 

5)      Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie  należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

 

 

 

2.    Miejsce oraz termin otwarcia ofert - Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6 w pokoju  nr 12             (I piętro)  w dniu 15 lutego 2016 r.  o godzinie 9:15.

 

 

 

1)      Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

2)      W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną  odesłane Wykonawcom bez otwierania.

 

3)      Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

 

4)      W trakcie otwierania kopert z ofertami zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

 

 

       Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

 

5)      Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej 

 

6)      Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwróci niezwłocznie.

 

 

 

 1. 12.  Opis sposobu obliczenia ceny :

 

1)      Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.

 

2)      Cena uwzględnia wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz winna obejmować wszelkie koszty związane ze spłatą wierzytelności, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej                        z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

 

3)      Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie   z obowiązującymi przepisami.

 

4)      Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

 

 

 

 1. 13.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
  1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

 

 

 

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe

kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1

Cena ( C )

100 %

100  punktów

 

 

 

 

 

 1. Zasady oceny kryterium "Cena" (C).

 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

 

Pi (C) =    • Max  (C)

 

 

 

 

 

gdzie:

 

Pi(C)

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

Cmin

najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci

cena oferty "i";

Max (C)

maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

 

 

 

 1. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
 2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,  wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia  w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane                         w złożonych ofertach.
 4. Oferta z rażąco niską ceną.

 

1)      Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

 

2)      Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,                          w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

 

3)      Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonym dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

 1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

 

1)        W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

 

2)        Zamawiający poprawia  w ofercie :

 

a) oczywiste omyłki pisarskie

 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującą istotnej zmiany w treści oferty

 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

 1. Wybór oferty i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1)      Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

 

2)      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

3)      Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:

 

a)   wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację ,

 

b)   wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnbienie faktyczne                   i prawne,

 

c)   wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

 

 

 

 1. 14.  Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
  2. Jeżeli złożona zostanie tylko jedna oferta lub żadna oferta nie zostanie odrzucona oraz gdy nie będzie wykluczony żaden wykonawca, umowa zostanie zawarta w terminie krótszym niż 5 dni.
  3. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych
  4. Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani są przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia, do zawarcia umowy konsorcjum  i dostarczenia jej Zamawiającemu. Umowa konsorcjum winna zawierać:

 

1)      wyszczególnienie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,

 

2)      określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie zamówienia),

 

3)      określenie czasu obowiązywania umowy konsorcjum (co najmniej okres przed podpisaniem umowy + okres realizacji zamówienia + okres gwarancji),

 

4)      określenie lidera konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),

 

5)      wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi za wady,

 

6)      zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 1. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

 

 

 

 1. 15.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy – nie dotyczy

 

 

 

 1. 16.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy                      w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. - Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień Umowy (w formie aneksu) w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdy dotyczyć ona będzie:

 

 1. Możliwości wcześniejszej spłaty zobowiązania – bez ponoszenia dodatkowych kosztów, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia wykonania zamówienia.                           W przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania zamawiający poinformuje Wykonawcę              w terminie 7 dni przed planowaną spłatą.
 2. Możliwość zmiany harmonogramu spłaty, bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu.
 3. Możliwość przesunięcia terminu spłacenia wierzytelności Gminy z dnia  11 stycznia 2016 r. – w przypadku niemożliwości zawarcia umowy spowodowanej przedłużającą się procedurą przetargową.

 

 

 

 1. 17.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

 

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 pkt. 2 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

 

1)      opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

 

2)      wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

 

3)      odrzucenia oferty odwołującego.


 

 

Rozdział  II - Informacje uzupełniające

 

 1. 1.        Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w postępowaniu.

 

 

 

2.    Maksymalna liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;

 

       Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

 

 

3.    Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;

 

       Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 

 

 

 

4.    Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;

 

       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych w postępowaniu.

 

 

 

5.    Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną; umig@otmuchow.pl

 

      

 

6.    Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;

 

       Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

 

 

 

7.    Aukcja elektroniczną:

 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 

 

 

8.    Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

 

 

9.      Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.

 

 

 

10.    Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

 

 

 

 

Rozdział  III - wykaz załączników do swiz.

 

 

 

 

 

 1. Załącznik nr 1 – Projekt umowy
 2. Załącznik nr 2 – Formularz oferty
 3. Załącznik nr 3 – Formularz oświadczenia – art. 22
 4. Załącznik nr 4 – Formularz oświadczenia – art. 24
 5. Załącznik nr 5 – Formularz oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
 6. Załącznik nr 6 – Inne informacje związane z  przedmiotem zamówienia


Załącznik nr 1 do SWIZ - Projekt umowy

 

 

 

 

 

PROJEKT/ISTOTNE POSTANOWIENIA

 

 

 

Umowa Nr……. zawarta w ……… dnia ………. r. pomiędzy:

 

Gminą Otmuchów, Urząd Miejski w Otmuchowie z siedzibą w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, REGON 531412881 NIP 7532388623, którą reprezentuje:

 

 

 

Pan  Jan Woźniak

Burmistrz Otmuchowa

 

 

 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pana Sebastiana Saleckiego,

 

zwaną dalej „Zamawiającym”,

 

a

 

……………………… z siedzibą w ……………., ul. ……………, …………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy                w ……………………. Pod numerem KRS …………………., posiadającą NIP ……………………., REGON ………………………..

 

Reprezentowaną przez:

 

1. …………………………………………

 

2. …………………………………………

 

zwaną dalej „Wykonawcą”

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub pojedynczo „Stroną”

 

o następującej treści:

 

§ 1.

 

 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług finansowych będących przedmiotem zamówienia publicznego Zamawiającego w postaci sfinansowania zobowiązań Zamawiającego.
 2. Wykonawca, zgodnie z przedmiotem zamówienia publicznego, zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług finansowych polegających na zaspokojeniu pierwotnych Wierzycieli Zamawiającego (zwanych dalej „Wierzycielami”), określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, w trybie art. 518 § 1 pkt 3 kodeksu cywilnego.
 3. Na wierzytelności objęte niniejszą umową składają się wierzytelności, które powstały z tytułu zobowiązań wobec Banku oraz Skarbu Państwa wynikających z zaciągniętego  kredytu i pożyczki, zawartych przez Zamawiającego z jego Wierzycielami, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, obejmujące należności główne w łącznej wysokości 2 320 000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100).
 4. Zamawiający oświadcza, że wszystkie wierzytelności określone w ust. 3 są bezsporne, wymagalne i w całości należne Wierzycielom określonym w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. Po wstąpieniu przez Wykonawcę w prawa zaspokojonych Wierzycieli na mocy niniejszej Umowy, Zamawiający potwierdza, iż od chwili wstąpienia przez Wykonawcę w prawa zaspokojonych wierzycieli, wierzytelności, o których mowa w ust. 3 są bezsporne, wymagalne i w całości należne Wykonawcy.
 5. Zamawiający uzyskał pisemną zgodę Rady Miejskiej w Otmuchowie wyrażoną w uchwale Nr X/86/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.  na dokonanie czynności prawnych będących przedmiotem niniejszej Umowy.

 

§ 2.

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się dokonać zapłaty na rzecz Wierzycieli, o których mowa w § 1. ust. 2, dnia 29 lutego 2016 r., pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 8. Umowy.
 2. Zamawiający wyraża niniejszym zgodę na dokonywanie przez Wykonawcę zapłaty wszystkich kwot wierzytelności, o których mowa w § 1. ust. 3 niniejszej Umowy w celu wstąpienia przez Wykonawcę co do zapłaconych kwot w prawa zaspokojonych Wierzycieli wymienionych                       w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, w trybie art. 518 § 1. pkt 3 kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku braku spłaty wierzytelności przez Wykonawcę w terminie przewidzianym w ust. 1 Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 4. Wykonawca dokona zapłaty na rachunki bankowe Wierzycieli wskazane uprzednio Wykonawcy przez Zamawiającego.
 5. Dowód zaspokojenia Wierzycieli Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od daty dokonania zapłaty. Dowodem zaspokojenia Wierzycieli jest dla celów niniejszej Umowy wyciąg z rachunku bankowego Wykonawcy lub inny dokument pochodzący z banku zawierający potwierdzenie wykonania ww. operacji, albo sporządzone przez należycie reprezentowanego Wierzyciela oświadczenie o otrzymaniu zapłaty tytułem zaspokojenia jego wierzytelności, ze wskazaniem daty i kwoty dokonanej wpłaty.

 

 

 1. Z tytułu wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszej Umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie stanowiące oprocentowanie określone w niniejszym paragrafie.
 2. Kwota należności głównych, określonych w § 1. ust. 3, od dnia dokonania zapłaty przez Wykonawcę na rzecz pierwotnych Wierzycieli Zamawiającego, określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, podlegać będzie oprocentowaniu według stopy zmiennej, równej WIBOR 1M (dla depozytów 1-miesięcznych w PLN) powiększonych o stałą marżę w wysokości ……………. (słownie: …………………) punktów procentowych rocznie.
 3. Z tytułu spłaty zobowiązania określonego w § 1. ust. 3 strony umowy wykluczają zapłatę jakiejkolwiek prowizji za tą czynność.
 4. Dla pierwszego okresu rozliczeniowego przyjmuje się WIBOR 1M z dnia …2016 r., którego wartość wynosi …..% p.a. (słownie: ……… procent …/100). Dla kolejnych okresów rozliczeniowych przyjmuje się wartość stopy WIBOR 1M ustalony na dwa dni robocze przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. Na potrzeby niniejszej Umowy okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc, przy czym pierwszy okres trwa od zawarcia umowy do 29 lutego 2016 roku.
 5. O aktualizacji harmonogramu płatności Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty obowiązywania nowej wartości oprocentowania, w pierwszej kolejności drogą elektroniczną, tj. faksem pod nr 77 431 50 16 w. 41 lub e-mailem umig@otmuchow.pl następnie listem poleconym. Do zawiadomienia dołączony zostanie nowy harmonogram płatności.
 6. Zmiana oprocentowania spowodowana zmianą stopy WIBOR 1M nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i nie jest podstawą do jej wypowiedzenia, ani nie wymaga zawarcia z Zamawiającym aneksu.
 7. Odsetki naliczane będą na koniec każdego miesiąca, od kwoty zadłużenia.
 8. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym okresie rozliczeniowym w stosunku do ilości dni w roku (przyjmuje się, że każdy rok liczy 365 dni).
 9. W przypadku, gdy termin upływa w dniu wolnym ustawowo od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata rat i odsetek wraz z prowizją nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty.

 

§ 4.

 

W razie uchybienia przez Zamawiającego terminom i wysokości płatności rat określonych w § 3 oraz § 5. Umowy przekraczającego 45 dni, Wykonawcy przysługuje możliwość postawienia umowy w stan natychmiastowej wymagalności, po uprzednim wyznaczeniu zamawiającemu dodatkowego terminu nie krótszego niż 45 dni.

 

§ 5.

 

Zamawiający zobowiązuje się dokonać spłaty wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego w następujących terminach i kwotach:

 

 

 

-        w dniu 29 luty 2016 r., w kwocie 20 000,00 zł,

 

-        w dniu 31 marzec 2016 r., w kwocie 230 000,00 zł,

 

-        w dniu 30 kwietnia 2016 r., w kwocie 90 000,00 zł.

 

-        w dniu 31 maja 2016 r., w kwocie 90 000,00 zł.

 

-        w dniu 30 czerwiec 2016 r., w kwocie 92 000,00 zł,

 

-        w dniu 31 lipiec 2016 r., w kwocie 92 000,00 zł.

 

-        w dniu 31 sierpień 2016 r., w kwocie 20 000,00 zł.

 

-        w dniu 30 wrzesień 2016 r., w kwocie 169 000,00 zł,

 

-        w dniu 31 październik 2016 r., w kwocie 99 000,00 zł.

 

-        w dniu 30 listopad 2016 r., w kwocie 99 000,00 zł,

 

-        w dniu 31 grudnia 2016 r., w kwocie 99 000,00 zł.

 

-        w roku 2017 – 12 rat w wysokości 20 000,00 zł każda płatna na ostatni dzień miesiąca,

 

-        w roku 2018 – 12 rat w wysokości 20 000,00 zł każda płatna na ostatni dzień miesiąca,

 

-        w roku 2019 – 12 rat w wysokości 20 000,00 zł każda płatna na ostatni dzień miesiąca,

 

-        w roku 2020 – 12 rat w następujących wysokościach:

 

rata 20 000,00 zł do dnia 31 stycznia 2020 r.

 

rata 40 000,00 zł do dnia 28 luty 2020 r.

 

rata 40 000,00 zł do dnia 31 marzec 2020 r.

 

rata 50 000,00 zł do dnia 30 kwietnia 2020 r.

 

rata 50 000,00 zł do dnia 31 maj 2020 r.

 

rata 50 000,00 zł do dnia 30 czerwca 2020 r.

 

rata 50 000,00 zł do dnia 31 lipca 2020 r.

 

rata 50 000,00 zł do dnia 31 sierpnia 2020 r.

 

rata 50 000,00 zł do dnia 30 września 2020 r.

 

rata 50 000,00 zł do dnia 31 października 2020 r.

 

rata 50 000,00 zł do dnia 30 listopada 2020 r.

 

 

 1. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminów płatności którejkolwiek z rat określonych w § 5. Umowy, z zastrzeżeniem postanowień w § 3. ust. 9 Umowy, przysługiwać będzie prawo do naliczania odsetek ustawowych.
 2. Oprocentowanie w wysokości, o której mowa w ust. 1 obowiązuje od dnia następnego po upływie terminu płatności którejkolwiek z rat określonych w § 5. Umowy.

 

§ 7.

 

 1. Za dzień spłaty raty harmonogramu uważa się dzień obciążenia środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego.
 2. Zamawiający jest zobowiązany po każdej zapłacie przesłać Wykonawcy e-mailem lub faksem dokument potwierdzający dzień obciążenia jego rachunku bankowego w terminie 3 dni od dnia zapłaty pod rygorem uznania za dzień zapłaty raty dnia wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.
 3. Wszystkie kwoty należne Wykonawcy z tytułu zawarcia Umowy płatne będą na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ……………………………, na zasadach i w terminach określonych w Umowie, który będzie rachunkiem bez kosztowym.
 4. Wykonawca uprawniony jest do zaliczenia kwot otrzymanych na mocy Umowy w następującej kolejności:

 

a)      odsetki, o których mowa w § 6.,

 

b)      odsetki umowne, o których mowa w § 3.,

 

c)      kwota należności głównych, począwszy od najdawniej wymagalnej.

 

§ 8.

 

 1. W celu zabezpieczenia spłaty wszelkich zobowiązań Zamawiającego względem Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiający udziela prawnego zabezpieczenia w postaci przekazania Wykonawcy prawidłowo podpisanego (przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy lub osoby upoważnionej do złożenia kontrasygnaty) weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową upoważniającą do wypełnienia weksla na kwotę zadłużenia z tytułu należności głównej oraz odsetek umownych, o których mowa w § 3. Umowy. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z podpisaną Umową.
 2. Dokumenty zabezpieczeń stanowią integralną część niniejszej Umowy.

 

§ 9.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień Umowy (w formie aneksu) w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdy dotyczyć ona będzie:

 

 1. Możliwości wcześniejszej spłaty zobowiązania – bez ponoszenia dodatkowych kosztów, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia wykonania zamówienia. W przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie 7 dni przed planowaną spłatą.
 2. Możliwość zmiany harmonogramu spłaty, bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu.
 3. Możliwość przesunięcia terminu spłacenia wierzytelności Gminy z dnia  11 stycznia 2016 r.– w przypadku niemożliwości zawarcia umowy spowodowanej przedłużającą się procedurą przetargową.

 

§ 10.

 

 1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony i obowiązuje do dnia wykonania przez Zamawiającego wszystkich zobowiązań z niej wynikających.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 121 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),
 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Umowy

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz pierwotnych Wierzytelności składających się na należność główną w łącznej wysokości 2 320 000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy 00/100 zł)

 

 

 

 

 

Lp

Wierzyciel

Rodzaj zobowiązania

Kwota zobowiązania

Nr umowy

Nr rachunku Wierzyciela

1.

Skarb Państwa

pożyczka

880 000,00

Umowa z 16 lipca 2004 r.

64 1010 1010 0075 9113 3920 0000

2.

Bank Spółdzielczy

w Otmuchowie

Kredyt długoterminowy

1 440 000,00

Umowa o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym nr 260/1/2012

10 8872 0003 0000 0260 1000 0020

 

Razem

 

2 320 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

 

  ....................................................................

 

                 Nazwa i adres oferenta                                                                                   

 

                                                                                                            ..................................................

 

                                                                       (miejscowość i data )

 

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

 

 

 

pod Nr KRS : .........................................................

 

lub wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej

 

 

 

pod Nr .............................  z dnia .........................

 

 

 

REGON .................................................................

 

 

 

telefon ...............................  faks .................                                      

 

 

 

E-mail  .................................................................

 

 

 

O F E R T A

 

                                                                                 

 

          Gmina Otmuchów

 

Urząd Miejski w Otmuchowie                                                     

 

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

 

 

 

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 1/2016 oferujemy wykonanie zamówienia, przedmiotem którego jest „Sfinansowanie zobowiązań Gminy Otmuchów poprzez przejęcie długu z tytułu kredytu i pożyczki (art. 518 § 1 pkt 3 kodeksu cywilnego przez instytucję będącą Bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe).”.

 

                                                                                                      

 

1. Oferujemy wykonanie usługi na następujących warunkach:

 

1.1. Okres finansowania od 29 lutego 2016 r. do 30 listopada  2020 r.,

 

1.2. Oprocentowanie według stawki WIBOR 1M z dnia 26 stycznia 2016 r. – tj. 1,61 % + stała marża ……….. p.p. = …………%, co stanowi kwotę ………………………………….. zł

 

 

 

Całkowity koszt realizacji usługi ............................................................ zł

 

(słownie:.................................................................................................. zł)

 

 

 

Szczegółowy harmonogram spłaty wierzytelności, sporządzony zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik do niniejszej oferty.

 

 

 

Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

 

 

 

 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszym wzorem i naszą ofertą.

 

 

 

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

 

 

 

Oświadczamy, że przyjmujemy warunki realizacji zamówienia określone w SIWZ.

 

 

 

Informujmy, iż   nie  powierzymy  do wykonania podwykonawcom żadnej części niniejszego zamówienia[1].

 

 

 

Informujemy, iż następujące części niniejszego zamówienia powierzymy do wykonania  podwykonawcom 1:

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa części zamówienia

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta została złożona na ......... stronach parafowanych i kolejno ponumerowanych  od nr .............. do  nr........................

 

 

 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

 

 

 

1)...........................

 

 

 

2)...........................

 

 

 

..)...........................                                                   

 

 

 

 

 

                     ..………………………………………………………………………………………

 

                             (podpis  oferenta  lub podpis osoby/ ób uprawnionej /ych  do  reprezentowania oferenta )

 

 

 

                                                                

 

 

 
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz oświadczenia art. 22

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIA

 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przedmiotem którego jest „Sfinansowanie zobowiązań Gminy Otmuchów poprzez przejęcie długu z tytułu kredytu i pożyczki (art. 518 § 1 pkt 3 kodeksu cywilnego przez instytucję będącą Bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe).”

 

 

 

 

 

 

 

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

 

 

 

 1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

 

 

 

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia,

 

 

 

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

 

 

 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................., dnia .....................................

 

                                                                                                                            

 

 

 

                                                                                ……………………..…………………………………………….                       podpis osoby/ób uprawnionej/ych   do reprezentowania oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) niepotrzebne skreślić

 

                      


Załącznik Nr 4 do SIWZ - Formularz oświadczenia art. 24

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przedmiotem którego jest „Sfinansowanie zobowiązań Gminy Otmuchów poprzez przejęcie długu z tytułu kredytu i pożyczki (art. 518 § 1 pkt 3 kodeksu cywilnego przez instytucję będącą Bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe).”

 

 

 

 

 

oświadczamy że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164)

 

 

 

 

 

...................................., dnia .....................................

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                                ……………………..…………………………………………….                       podpis osoby/ób uprawnionej/ych   do reprezentowania oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) niepotrzebne skreślić

 

 

 

 


Załącznik nr 5 – formularz oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przedmiotem którego jest „Sfinansowanie zobowiązań Gminy Otmuchów poprzez przejęcie długu z tytułu kredytu i pożyczki (art. 518 § 1 pkt 3 kodeksu cywilnego przez instytucję będącą Bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe).”

 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 luty 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zmianami) oświadczam, że należę do grupy kapitałowej/ nie należę do grupy kapitałowej*.

 

W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp.


...................................., dnia .....................................

 

                                                                                                                          

                                                                                ……………………..…………………………………………….                       podpis osoby/ób uprawnionej/ych   do reprezentowania oferenta 

 

* niepotrzebne skreślić


Załącznik nr 6 do SWIZ –IPZ

 

Inne informacje związane z  przedmiotem zamówienia

W formie oddzielnych plików sporządzonych w pdf
[1] Wykonawca usuwa niepotrzebne.


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zielińska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-28 15:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-03 07:31Aktualizacja dokonana przez: Zielińska Joanna

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym. Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych iniezamieszkałych na terenie Gminy Otmuchów.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Zielińska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-05 11:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-04 14:09Aktualizacja dokonana przez: J. Zielińska

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym. Nazwa: Dokumentacja projektowo-wykonawcza dla zabezpieczenia przeciwpożarowego Zamku Biskupiego w Otmuchowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Zielińska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-11-18 12:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-18 12:30Aktualizacja dokonana przez: J. Zielińska

OGŁOSZENIE bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Nyskiego

OGŁOSZENIE

bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Nyskiego


Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L315 z dnia 03.12.2007r.str.1) oraz art.23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011r., Nr 5, poz. 13 z późn. zm.)

1. Nazwa właściwego organizatora:

Powiat Nyski

2. Adres:

ul. Moniuszki 9-10, 48-300 Nysa

3. Określenie rodzaju transportu:

Publiczny transport zbiorowy na liniach użyteczności publicznej w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym.

4. Określenie linii komunikacyjnych:

Przewóz osób w powiatowych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej na obszarze Powiatu Nyskiego

5. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

Art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011, Nr 5, poz. 13 z późn. zm.)

6. Data bezpośredniego zawarcia umowy:

16 listopada 2016

7. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust.5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2011r., Nr 5, poz.13 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

Autor: K. Kliś
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-28 08:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-28 08:26Aktualizacja dokonana przez: K. Kliś