Roboty Budowlane 2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie o halę widowiskowo-sportową

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.otmuchow.robip.pl


Otmuchów: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie o halę widowiskowo-sportową
Numer ogłoszenia: 11733 - 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otmuchów , ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, woj. opolskie, tel. 077 4315016, faks 077 4315017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie o halę widowiskowo-sportową.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1 Dane techniczno - użytkowe: - powierzchnia zabudowy : 619,91 m2 - powierzchnia użytkowa : 743,72 m2 - powierzchnia całkowita : 837,98 m2 - powierzchnia sali: 448,77 m2 - kubatura : 5846,948 m3 - podpiwniczenie : brak Widownia na 124 osoby. 2. Charakterystyka robót. 2.1 Konstrukcja i wykończenie budynku Fundamenty: żelbetowe B25 zbrojone stalą AIIIN i AI, pod słupy ram głównych z drewna klejonego warstwowo zaprojektowano stopy fundamentowe, pod ścianą szczytową - z drewna klejonego zaprojektowano stopy fundamentowe, a pod ścianą szczytową z rusztu żelbetowego zaprojektowano ławę fundamentową na fundamentach opierają się belki podwalinowe Pod ściany wewnętrzne z bloczków gazobetonowych gr 24cm zaprojektowano ławy fundamentowe. Ściany zewnętrzne budynku są zaprojektowane w systemie lekkiej obudowy z płyt warstwowych z wypełnieniem wełną mineralną gr 14cm, która mocowana jest do konstrukcji drewnianej lub żelbetowej obiektu. Ściany wewnętrzne zaprojektowane w technologii murowanej z bloczków gazobetonowych oraz jako ściany systemowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach stalowych z izolacją z wełny mineralnej. Dach i pokrycie: Dach jest zaprojektowany jako dwuspadowy, o kącie nachylenia 5% z płyt dachowych typu sandwich z wypełnieniem pianką poliuretanową grubości 12cm. Konstrukcję dachu stanowią ramy i płatwie z drewna klejonego. Tynki i oblicowania wewnętrzne: ściany wewnętrzne z bloczków gazobetonowych otynkowane tynkiem cementowo - wapiennym lub obłożone płytami g-k. W toaletach ogólnodostępnych na ścianach flizy do wysokości 2,0 m. W pomieszczeniach 1-szej pomocy, magazynu i szatniach malowanie farbą zmywalną do wysokości 2m. Sufity: z płyt gipsowo - kartonowych podwieszanych. Malowanie: Malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi lub emulsyjnymi. Posadzki: Posadzka sali sportowej - jest rozwiązana jako podłoga wentylowana na podwójnych legarach z nawierzchnią z klepki parkietowej. Posadzki zaplecza - płytki gresowe (wiatrołap, hall, klatka schodowa, szatnie, łazienki, pomieszczenie 1 pomocy ) , parkiet drewniany (pokój nauczyciela) lub posadzka techniczna - wylewka betonowa niepyląca, wodoodporna (kotłownia, magazyn pom. techniczne), na widowni wykładzina dywanowa niezapalna. Roboty różne: Nad wejściem głównym przewidziane jest zadaszenie. Pokrycie stanowią płyty poliwęglanowe lub ze szkła hartowanego. Konstrukcja zadaszenia - profile stalowe ocynkowane. Przed wejściem do budynku zaprojektowano rampę dla osób niepełnosprawnych i schody. Wokół budynku należy wykonać opaskę żwirową ze żwiru drobnoziarnistego zagęszczanego warstwami na podbudowie ze żwiru o dużej frakcji także zagęszczonego. 3. Program użytkowy. Hala pełnić może funkcje sportowe, kulturalne lub oświatowe, w zależności od odbywających się w niej spotkań. Sala widowiskowa może pełnić rolę jako sala gimnastyczna, scena teatralna, sala wykładowa bądź sala zabaw. Na parterze budynek podzielony jest na dwie części: salę widowiskowo - sportową oraz zaplecze socjalno - techniczne, w którym zlokalizowane są szatnie i łazienki dla sportowców, toalety ogólnodostępne, pokój nauczyciela, i pomieszczenie 1-szej pomocy, magazyn, pomieszczenie gospodarcze. Na piętrze znajduje się widownia na 124 osoby. Szczegółowy zakres robót i ich ilość zawarty jest w załączonej dokumentacji technicznej - załącznik nr 6 do SIWZ..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.11.12.00-0, 45.26.24.10-8, 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Każdy wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, winien jest wnieść wadium o wartości 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)w pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.), 3.Miejsce i sposób wniesienia wadium. a)w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr : 37 88 72 0003 0000 0260 2000 0040 b)wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale należy dołączyć do oferty. 4.Termin wniesienia wadium. a)wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, b)wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, c)wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków: 1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym na skutek działania siły wyższej, 2) zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy , a mających istotny wpływ na realizację umowy, a w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, 3) zmiany danych teleadresowych Stron umowy określonych w umowie, 4) w przypadku zmian korzystnych dla zamawiającego 5) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otmuchow.robip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6; pok. nr 17 ( I piętro) lub nr 2 (parter).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6; sekretariat Burmistrza Otmuchowa pok. nr 11 ( I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Zielińska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-02-03 11:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-21 11:13Aktualizacja dokonana przez: J. Zielińska