Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - Przedmiot zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Zielińska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-10-13 12:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-13 12:50Aktualizacja dokonana przez: J. Zielińska

Informacja z otwarcia ofert - Przedmiot zamówienia Dokumentacja projektowo-wykonawcza dla zabezpieczenia przeciwpożarowego Zamku Biskupiego w Otmuchowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Zielińska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-11-29 13:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-29 13:49Aktualizacja dokonana przez: J. Zielińska

Informacja z otwarcia ofert - Przedmiot zamówienia: Częściowy remont Pałacu Biskupiego w Otmuchowie tj. remont dachu, wymiana stolarki okiennej, remont stolarki drzwiowej oraz remont schodów zewnętrznych realizowany w ramach zadania pn: Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona Środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych nr umowy RPOP.05.03.02-16-0007/16-00

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Zielińska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-02-08 12:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-08 12:05Aktualizacja dokonana przez: J. Zielińska