Dzierżawa 2013

Zarządzenie nr 6/2013 Burmistrza Otmuchowa z dnia 08 stycznia 2013 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Otmuchów na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jego wykazu

Zarządzenie  nr 6/2013

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 08 stycznia 2013  roku

 

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych  na terenie   miasta i  gminy  Otmuchów na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

 

     Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) i  art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102,poz.651 z póź.zm.)

 

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1   

  

           Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres do 3  lat nieruchomości wymienione w wykazie , stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2 .

1.Wydzierżawienie nieruchomości wymienionych w wykazie następuje w drodze bezprzetargowej  w przypadku wpłynięcia jednego wniosku o wydzierżawienie.

2. W przypadku wpłynięcia w okresie publikacji kolejnych wniosków wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

 

§ 3

 

 

           Wykaz  podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowa 6 .

 

§ 4

 

           Wykonanie zarządzenie powierzam  Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego

 

§ 5

           

 

           Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 Załącznik do zarządzenia

nr 6/2013 Burmistrza Otmuchowa z dnia 08 stycznia 2013roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

Lp

 Położenie

oznaczenie nieruchomości i powierzchnia

Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania, cel dzierżawy

Okres wydzierżawienia

Forma  oddania w dzierżawę

Czynsz z tytułu dzierżawy. Termin wnoszenia opłat

 

 

1

 Otmuchów

ul.  Nyska

  dz. nr 165/6

KW nr  34413

pow. 287m2

 Przedmiotowy teren objęty jest m.p z.p. Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-    grunt pod stacją bazową telefonii komórkowej PTK Centertel

do 3 lat

Bezprzetargowo w  ramach kontynuacji umowy dzierżawy

1050,42+ vat  w terminie  14 dni od daty wystawienia faktury vat  , waloryzowana co roku  o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych

 2

 Otmuchów

ul.  Konwaliowa

 cz. dz. nr 1037

 cz.dz .nr 1036/4

KW nr   OP1n/00041111/4

pow. 240m2

 Przedmiotowy teren objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-    grunt  pod ogród warzywno-kwiatowy

do 3 lat

Bezprzetargowo w  przypadku wpłynięcia jednej oferty

28,80 zł w terminie  jednego miesiąca od daty podpisania umowy, następne w terminie do 31 marca każdego roku.

 

Autor: Wiesława Kinal
Data wytworzenia informacji: 2013-01-09
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-01-09 09:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-09 09:46Aktualizacja dokonana przez: Wiesława Kinal

Zarządzenie nr 12/2013 Burmistrza Otmuchowa z dnia 05 lutego 2013 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Otmuchów na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

Zarządzenie  nr 12/2013

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 05 lutego 2013  roku

 

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych  na terenie   miasta i  gminy  Otmuchów na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

 

     Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) i  art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102,poz.651 z póź.zm.)

zarządzam co następuje:

 

§ 1   

Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2 .

1.Wydzierżawienie nieruchomości wymienionych w wykazie następuje w drodze bezprzetargowej  w przypadku wpłynięcia jednego wniosku o wydzierżawienie.

2. W przypadku wpłynięcia w okresie publikacji kolejnych wniosków wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

 

§ 3

Wykaz  podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowa 6 .

 

§ 4

Wykonanie zarządzenie powierzam  Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 12/2013 Burmistrza Otmuchowa

z dnia 05 lutego 2013roku

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

Lp

 Położenie

oznaczenie nieruchomości i powierzchnia

Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania, cel dzierżawy

Okres wydzierżawienia

Forma  oddania w dzierżawę

Czynsz z tytułu dzierżawy. Termin wnoszenia opłat

 

 

1

 Otmuchów

ul.  Nyska

  dz. nr  297/5

KW nr  45557

pow. 294m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.p z.p. Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     ogródek warzywno-kwiatowy

do 3 lat

Bezprzetargowo w  przypadku wpłynięcia jednej oferty

35,28 zł w terminie  jednego miesiąca od daty podpisania umowy, następne w terminie do 31 marca każdego roku.

 2

  Łąka

Dz. nr 26

KW nr   32626

pow. 7500m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-    grunt  rolny

do 3 lat

Bezprzetargowo w  ramach kontynuacji umowy dzierżawy

150,00 zł  w terminie do 31 marca każdego roku.

3

Otmuchów

Dz.nr  159/18

Kw nr 3595

Pow.200m2

 Przedmiotowy teren objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-    grunt   na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości

do 3 lat

Bezprzetargowo w  ramach kontynuacji umowy dzierżawy

60,00+ vat  w terminie  14 dni od daty wystawienia faktury vat 

4

  Siedlec

Dz. nr  56/5 i 57

KW nr   53945

pow. 31570m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-    grunt  rolny

do 3 lat

Bezprzetargowo w  ramach kontynuacji umowy dzierżawy

51,50 zł  w terminie do 31 marca każdego roku.

5

 Otmuchów

ul. Oś. Lata Kwiatów

dz. nr 662

KW nr OP1N/00045593/4

pow.45m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     ogród warzywno-kwiatowy

do 3 lat

Bezprzetargowo w   przypadku wpłynięcia jednej oferty

5,40 zł  w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy, następne  do 31 marca każdego roku.

6

 Otmuchów

ul. Oś. Lata Kwiatów

dz. nr 662

KW OP1N/00045593/4

pow.45m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     ogród warzywno-kwiatowy

do 3 lat

Bezprzetargowo w   przypadku wpłynięcia jednej oferty

5,40 zł  w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy, następne  do 31 marca każdego roku.

7

 Otmuchów

ul. Oś. Lata Kwiatów

dz. nr 662

KW nr OP1N/00045593/4

pow.100m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     ogród warzywno-kwiatowy

do 3 lat

Bezprzetargowo w   przypadku wpłynięcia jednej oferty

12,00zł  w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy, następne  do 31 marca każdego roku.

8

 Otmuchów

ul. Oś. Lata Kwiatów

dz. nr 662

KW nr OP1N/00045593/4

pow.100m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     ogród warzywno-kwiatowy

do 3 lat

Bezprzetargowo w   przypadku wpłynięcia jednej oferty

12,00 zł  w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy, następne  do 31 marca każdego roku.

9

 Otmuchów

ul. Oś. Lata Kwiatów

dz. nr 662

KW nr OP1N/00045593/4

pow.54m3

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     ogród warzywno-kwiatowy

do 3 lat

Bezprzetargowo w   przypadku wpłynięcia jednej oferty

6,48 zł  w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy, następne  do 31 marca każdego roku.

10

Buków

 Dz. nr 248

KW – 5394 Pow.28m

3

 

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     ogród warzywno-kwiatowy

do 3 lat

Bezprzetargowo w   przypadku wpłynięcia jednej oferty

3,36zł  w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy, następne  do 31 marca każdego roku.

11

Kijów

dz. nr 13/3

KW nr O1N/00032617/5

Pow.-0,1062 ha

PsIII-0,1062 ha

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-      grunt rolny

do 3 lat

Bezprzetargowo w   przypadku wpłynięcia jednej oferty

21,24zł  w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy, następne  do 31 marca każdego roku.

12

Kijów

dz.nr 13/4

KW nr O1N/00032617/5

Pow.0,1084 ha

PsIII-0,1084 ha

 

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     grunt rolny

do 3 lat

Bezprzetargowo w   przypadku wpłynięcia jednej oferty

21,68. zł w terminie  jednego miesiąca od daty podpisania umowy, następne  do 31 marca każdego roku.

13

Kijów

Dz. nr 13/5

 KW nr O1N/00032617/5

Pow-0,1373ha

PsIII-0,1373 ha

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-    grunt rolny

do 3 lat

Bezprzetargowo w   przypadku wpłynięcia jednej oferty

27,46 zł  w terminie do 31 marca każdego roku.

14

Wierzbno

Dz. nr 191/5

 KW nr 32614

Pow-1,3800 ha

RIIIa-0,38  ha

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-    grunt rolny

do 3 lat

Bezprzetargowo w   przypadku wpłynięcia jednej oferty

276,00 zł w terminie  jednego miesiąca od daty podpisania umowy, następne  do 31 marca każdego roku.

15

 Otmuchów

ul. Wł. Jagiełły

dz. nr 209/2 i 205

KW nr 66199

pow.18,75 m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     grunt pod garażem

do 3 lat

Bezprzetargowo w  ramach kontynuacji umowy

11,81 zł  +vat w terminie do  20-tego każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury vat

16

 Otmuchów

ul. Wł. Jagiełły

dz. nr 209/2 i 205

KW nr 66199

pow.18,75 m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     grunt pod garażem

do 3 lat

Bezprzetargowo w  ramach kontynuacji umowy

11,81 zł  +vat w terminie do  20-tego każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury vat

17

 Otmuchów

ul. Wł. Jagiełły

dz. nr 209/2 i 205

KW nr 66199

pow.18,75 m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     grunt pod garażem

do 3 lat

Bezprzetargowo w  ramach kontynuacji umowy

11,81 zł  +vat w terminie do  20-tego każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury vat

18

 Otmuchów

ul. Wł. Jagiełły

dz. nr 209/2 i 205

KW nr 66199

pow.18,75 m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     grunt pod garażem

do 3 lat

Bezprzetargowo w  ramach kontynuacji umowy

11,81 zł  +vat w terminie do  20-tego każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury vat

19

 Otmuchów

ul. Wł. Jagiełły

dz. nr 209/2 i 205

KW nr 66199

pow.18,75 m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     grunt pod garażem

do 3 lat

Bezprzetargowo w  ramach kontynuacji umowy

11,81 zł  +vat w terminie do  20-tego każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury vat

20

 Otmuchów

ul. Wł. Jagiełły

dz. nr 209/2 i 205

KW nr 66199

pow.18,75 m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     grunt pod garażem

do 3 lat

Bezprzetargowo w  ramach kontynuacji umowy

11,81 zł  +vat w terminie do  20-tego każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury vat

21

 Otmuchów

ul. Wł. Jagiełły

dz. nr 209/2 i 205

KW nr 66199

pow.18,75 m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     grunt pod garażem

do 3 lat

Bezprzetargowo w  ramach kontynuacji umowy

11,81 zł  +vat w terminie do  20-tego każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury vat

22

 Otmuchów

ul. Grodkowska

dz. nr 155/6

KW nr 41089

pow.13,77 m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     grunt pod garażem

do 3 lat

Bezprzetargowo w  ramach kontynuacji umowy

8,68 zł  +vat w terminie do  20-tego każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury vat

23

 Otmuchów

ul. Mickiewicza

dz. nr 826/2

KW nr 41089

pow.15 m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     grunt pod garażem

do 3 lat

Bezprzetargowo w  ramach kontynuacji umowy

17,00 zł  +vat w terminie do  20-tego każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury vat

24

 Otmuchów

ul.  Krakowska

dz. nr 699

KW nr 45593

pow.34m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej  stanowiącej uzupełnienie posiadanej nieruchomości

do 3 lat

Bezprzetargowo w  ramach kontynuacji umowy

6,80 zł  +vat w terminie do  20-tego każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury vat

25

 Otmuchów

ul.   Akacjowa

dz. nr  1352/3

KW nr 57665

pow.635m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej  stanowiącej uzupełnienie posiadanej nieruchomości

do 3 lat

Bezprzetargowo w  przypadku wpłynięcia jednej oferty

127,00 zł  +vat w terminie do  20-tego każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury vat

Autor: Kinal Wiesława
Data wytworzenia informacji: 2013-02-05
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-02-06 08:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-13 08:17Aktualizacja dokonana przez: Kinal Wiesława

Zarządzenie nr 20/2013 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Otmuchów, położonej w Lubiatowie - z przeznaczeniem pod uprawy rolne oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 20/2013

Burmistrza Otmuchowa

z dnia  21 lutego 2013 roku

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Otmuchów, położonej w  Lubiatowie  - z przeznaczeniem pod uprawy rolne oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność gminy  Otmuchów, położoną w  Lubiatowie - z przeznaczeniem pod  uprawy rolne

§2

Podać do publicznej wiadomości:

       wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  Otmuchów  przy ul. Zamkowa 6,

       informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Otmuchowie , a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego .

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2013

Burmistrza  Otmuchowa

z dnia 21 lutego 2013 r.

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY  OTMUCHÓW

A PRZEZNACZONYCH DO PONOWNEGO ODDANIA W DZIERŻAWĘ -

NA CELE UPRAW ROLNYCH - NA CZAS OZNACZONY TRZECH LAT.

Burmistrz  Otmuchowa przeznacza do oddania w dzierżawę na cele upraw rolnych -

na czas oznaczony trzech lat – n/w nieruchomości:

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów:

Działka, położenie  ,klasoużytek ,powierzchnia przeznaczona

gruntów do wydzierżawienia

219/2  obręb Lubiatów , 0,24  ha RIIIa-0,1200 ha RIIIb-01200 ha km. 1

219/2 obręb  Lubiatów, 0,11 ha, w tym:  RIIIb-0,11 ha km1

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: dla przedmiotowej nieruchomości - przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Nysie - prowadzona jest księga

wieczysta Nr  51662, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy  Otmuchów.

Opis nieruchomości: nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia o łącznej powierzchni 0,11 ha położona jest  w  Lubiatowie, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz gruntów niezabudowanych, użytkowanych rolniczo.

Przeznaczenie nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: na cele upraw rolnych.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: czynsz dzierżawny obliczany jest zgodnie z Zarządzenie nr 130/10  Burmistrza Otmuchowa z dnia 27 września 2010 roku w sprawie  ustalenia stawek czynszu za dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Otmuchów –stawka czynszu za grunt  rolny  RIIIb wynosi 180 zł netto rocznie za 1 ha.

Czynsz za dzierżawę użytków rolnych klasy RIIIb o pow. 0,11 ha wynosi  19,80 zł netto w stosunku rocznym(słownie: dziewiętnaście złotych i 80/100)

 Czynsz za dzierżawę gruntów użytkowanych na cele rolne zwolniony jest z podatku

od towarów i usług VAT. Czynsz dzierżawny za 2013 rok zostanie wyliczony proporcjonalnie do czasu trwania dzierżawy w roku bieżącym.

Termin wnoszenia opłat (czynszu dzierżawnego): do dnia 31 marca każdego roku, za dany rok, bez osobnego wezwania w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu nr 71887200030000026020000010

Zasady aktualizacji opłat (zmiana czynszu): nie częściej niż 1 raz w roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa i aneksu do umowy.

Czas trwania dzierżawy: czas oznaczony - trzy lata.Autor: Kinal Wiesława
Data wytworzenia informacji: 2013-02-25
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-02-25 11:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-25 11:20Aktualizacja dokonana przez: Kinal Wiesława

Zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Otmuchowa z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Otmuchów, położonej w Otmuchowie przy ul. 1 Maja - z przeznaczeniem pod zaplecze budowy oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 19/2013

Burmistrza Otmuchowa

z dnia  15 lutego 2013 roku

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Otmuchów, położonej w  Otmuchowie  przy ul. 1 Maja   - z przeznaczeniem pod zaplecze budowy oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność gminy  Otmuchów, położoną w Otmuchowie przy ul.1 Maja - z przeznaczeniem pod zaplecze budowy.

§2

Podać do publicznej wiadomości:

       wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  Otmuchów  przy ul. Zamkowa 6,

       informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Otmuchowie , a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego .

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 19/2013

Burmistrza  Otmuchowa

z dnia 15 lutego 2013roku

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY OTMUCHÓW,

 PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ - Z PRZEZNACZENIEM POD ZAPLECZE BUDOWY.

Burmistrz  Otmuchowa  przeznacza do oddania w dzierżawę, na czas oznaczony do

 31 .08.2015 roku z przeznaczeniem pod zaplecze budowy, n/w nieruchomość:

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntu będącego przedmiotem dzierżawy

1256/10  km. - 4000 m2

obręb Otmuchów

Położenie nieruchomości -  Gmina Otmuchów, obręb Otmuchów, km.1 3 - ul. 1 Maja

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej - dla przedmiotowej nieruchomości - przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Nysie - prowadzona jest księga wieczysta Nr  KW OP1N/00045576/9, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Otmuchów.

Opis nieruchomości - przedmiotem dzierżawy jest grunt o pow. 4000 m2 stanowiący część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1256/10, położonej w Otmuchowie przy ul. 1 Maja . Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod zaplecze budowy jest niezagospodarowana, stanowi pas gruntu przylegający do wydzielonych w tym rejonie działek budowlanych.

Przeznaczenie nieruchomości - nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy  jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchów . Przeznaczona jest pod zieleń parkową (oznaczoną na rysunku planu symbolem 65P) ,a częściowo pod infrastrukturę techniczną- energetyka( stacje transformatorowe  oznaczone na rysunku planu symbolem 62E)

Sposób zagospodarowania nieruchomości - zaplecze budowy.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy - zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2013  Burmistrza

Otmuchowa  z dnia  12 lutego 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia  nr 130/10  Burmistrza Otmuchowa z dnia 27 września 2010 roku w sprawie  ustalenia stawek czynszu za dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Otmuchów –stawka czynszu za grunt przeznaczony pod zaplecze budowy  ustalona została w wysokości 0,25 zł/m2 netto w stosunku miesięcznym.

Do kwoty czynszu dolicza się podatek od towarów i usług VAT według obowiązującej stawki.

Czynsz za dzierżawę gruntu o pow. 4000 m2 wynosi:  1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc  złotych00/100) netto w stosunku miesięcznym + podatek od towarów i usług VAT według obowiązującej stawki.

Termin wnoszenia opłat (czynszu dzierżawnego) - do 10-go dnia miesiąca, po okresie trzymiesięcznym , którego dotyczył  bez osobnego wezwania w kasie Urzędu  Miejskiego w Otmuchowie  lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Zasady aktualizacji opłat (zmiana czynszu) - nie częściej niż 1 raz w roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza  Otmuchowa oraz aneksu do umowy.

Czas dzierżawy -  do 31 sierpnia 2015 roku.

 

Autor: Kinal Wiesława
Data wytworzenia informacji: 2013-02-25
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-02-25 11:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-25 11:22Aktualizacja dokonana przez: Kinal Wiesława

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Zarządzenie  nr 54/2013

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 06 maja 2013  roku

 

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych  na terenie   miasta i  gminy  Otmuchów na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

 

     Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) i  art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102,poz.651 z póź.zm.)

 

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1   

  

           Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres do 3  lat nieruchomości wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2 .

1.Wydzierżawienie nieruchomości wymienionych w wykazie następuje w drodze bezprzetargowej  w przypadku wpłynięcia jednego wniosku o wydzierżawienie.

2. W przypadku wpłynięcia w okresie publikacji kolejnych wniosków wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

 

§ 3

 

            Wykaz  podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowa 6 .

 

§ 4

 

           Wykonanie zarządzenie powierzam  Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego

 

§ 5

           

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Kinal W.
Data wytworzenia informacji: 2013-05-14
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-05-14 14:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-15 07:11Aktualizacja dokonana przez: Kinal W.

Zarządzenie nr 70/2013 Burmistrza Otmuchowa z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 70/2013

Burmistrza Otmuchowa

z dnia  11 czerwca 2013 roku

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność gminy  Otmuchów

§2

Podać do publicznej wiadomości:

       wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  Otmuchów  przy ul. Zamkowa 6,

       informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Otmuchowie , a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowią załączniki nr 1,2,3,4 do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego .

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2013

Burmistrza  Otmuchowa

z dnia 11 czerwca  2013 r.

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY  OTMUCHÓW

A PRZEZNACZONYCH DO  ODDANIA W DZIERŻAWĘ -

NA OGRÓD WARZYWNO-KWIATOWY - NA CZAS OZNACZONY TRZECH LAT.

 

Burmistrz  Otmuchowa przeznacza do oddania w dzierżawę na  pod uprawy  warzywno-kwiatowe -na czas oznaczony trzech lat – n/w nieruchomości:

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów:

Działka, położenie  ,klasoużytek ,

662obręb  Otmuchów , 0,4557 ha  Bz-0,4557 ha km. 9

powierzchnia przeznaczonych  gruntów do wydzierżawienia

662 obręb   Otmuchów, 0,0045 ha, w tym: w   Bz-0,0045ha km 9

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: dla przedmiotowej nieruchomości - przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Nysie - prowadzona jest księga

wieczysta Nr  OP1N/00045593/4, w której prawo własności  wpisane jest na rzecz Gminy  Otmuchów.

Opis nieruchomości: nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia o łącznej powierzchni 0,0045 ha położona jest  w   Otmuchowie, w sąsiedztwie  gruntów zabudowanych  budynkami mieszkalnymi.

Przeznaczenie nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: na cele  ogródka warzywno-kwiatowego

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: czynsz dzierżawny obliczany jest zgodnie z Zarządzenie nr 130/10  Burmistrza Otmuchowa z dnia 27 września 2010 roku w sprawie  ustalenia stawek czynszu za dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Otmuchów –stawka czynszu za  grunty pod uprawy  warzywno-kwiatowe wynosi 0,12 zł netto rocznie za 1 m2.

Czynsz za dzierżawę  pod uprawy warzywno-kwiatowe – o pow. 0,0045 ha wynosi  5,40 zł netto w stosunku rocznym(słownie: pięć złoty i 40/100)

 Czynsz za dzierżawę gruntów użytkowanych na cele rolne zwolniony jest z podatku

od towarów i usług VAT. Czynsz dzierżawny za 2013 rok zostanie wyliczony proporcjonalnie do czasu trwania dzierżawy w roku bieżącym.

Termin wnoszenia opłat (czynszu dzierżawnego): do dnia 31 marca każdego roku, za dany rok, bez osobnego wezwania w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu nr 71887200030000026020000010

Zasady aktualizacji opłat (zmiana czynszu): nie częściej niż 1 raz w roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa i aneksu do umowy.

Czas trwania dzierżawy: czas oznaczony - trzy lata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2013

Burmistrza  Otmuchowa

z dnia 11 czerwca 2013 r.

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY  OTMUCHÓW

A PRZEZNACZONYCH DO  ODDANIA W DZIERŻAWĘ -

POD UPRAWY WARZYWNO-KWIATOWE - NA CZAS OZNACZONY TRZECH LAT.

 

Burmistrz  Otmuchowa przeznacza do oddania w dzierżawę na  pod uprawy  warzywno-kwiatowe -na czas oznaczony trzech lat – n/w nieruchomości:

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów:

Działka, położenie  ,klasoużytek ,

205obręb  Lasowice , 0,4502 ha  PsII-0,2452 ha B-0,2050 ha km. 2

powierzchnia przeznaczonych  gruntów do wydzierżawienia

205 obręb   Lasowice, 0,0238 ha, w tym: w   B-0,0238 ha km 2

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: dla przedmiotowej nieruchomości - przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Nysie - prowadzona jest księga

wieczysta Nr  OP1N/00080680/8 w której prawo własności w udziale 5047/10000 wpisane jest na rzecz Gminy  Otmuchów.

Opis nieruchomości: nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia o łącznej powierzchni 0,0238 ha położona jest  w  Lasowicach, w sąsiedztwie  gruntów zabudowanych  budynkami mieszkalno- gospodarczymi.

Przeznaczenie nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: na cele  ogródka warzywno-kwiatowego

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: czynsz dzierżawny obliczany jest zgodnie z Zarządzenie nr 130/10  Burmistrza Otmuchowa z dnia 27 września 2010 roku w sprawie  ustalenia stawek czynszu za dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Otmuchów –stawka czynszu za  grunty pod uprawy  warzywno-kwiatowe wynosi 0,12 zł netto rocznie za 1 m2.

Czynsz za dzierżawę  pod uprawy warzywno-kwiatowe – o pow. 0,0238 ha wynosi  28,56 zł netto w stosunku rocznym(słownie: dwadzieścia osiem złoty i 56/100)

 Czynsz za dzierżawę gruntów użytkowanych na cele rolne zwolniony jest z podatku

od towarów i usług VAT. Czynsz dzierżawny za 2013 rok zostanie wyliczony proporcjonalnie do czasu trwania dzierżawy w roku bieżącym.

Termin wnoszenia opłat (czynszu dzierżawnego): do dnia 31 marca każdego roku, za dany rok, bez osobnego wezwania w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu nr 71887200030000026020000010

Zasady aktualizacji opłat (zmiana czynszu): nie częściej niż 1 raz w roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa i aneksu do umowy.

Czas trwania dzierżawy: czas oznaczony - trzy lata.

 

 

 

 

 

 

 Załącznik  Nr 3 do Zarządzenia Nr 70/2013

Burmistrza  Otmuchowa

z dnia 11 czerwca  2013 r.

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY  OTMUCHÓW

A PRZEZNACZONYCH DO  ODDANIA W DZIERŻAWĘ -

POD UPRAWY  ROLNE - NA CZAS OZNACZONY TRZECH LAT.

 

Burmistrz  Otmuchowa przeznacza do oddania w dzierżawę na cele upraw rolnych -

na czas oznaczony trzech lat – n/w nieruchomości:

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów:

Działka, położenie  ,klasoużytek

279  obręb  Buków , 0,2900  ha  w- 0,2900 ha km. 4

powierzchnia przeznaczonych gruntów do wydzierżawienia

279 obręb  Buków, 0,0423 ha, w tym: w-0.0423 ha km4

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: dla przedmiotowej nieruchomości - przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Nysie - prowadzona jest księga

wieczysta Nr  53943, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy  Otmuchów.

Opis nieruchomości: nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia o łącznej powierzchni 0,0423 ha położona jest  w  Bukowie, w sąsiedztwie  gruntów niezabudowanych użytkowanych rolniczo.

Przeznaczenie nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: na cele upraw rolnych.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: czynsz dzierżawny obliczany jest zgodnie z Zarządzenie nr 130/10  Burmistrza Otmuchowa z dnia 27 września 2010 roku w sprawie  ustalenia stawek czynszu za dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Otmuchów –stawka czynszu za pozostałe grunty-rowy wynosi 40,00 zł netto rocznie za 1 ha.

Czynsz za dzierżawę użytków rolnych – rów o pow. 0,0423ha wynosi  1,69 zł netto w stosunku rocznym(słownie: jeden złoty i 69/100)

 Czynsz za dzierżawę gruntów użytkowanych na cele rolne zwolniony jest z podatku

od towarów i usług VAT. Czynsz dzierżawny za 2013 rok zostanie wyliczony proporcjonalnie do czasu trwania dzierżawy w roku bieżącym.

Termin wnoszenia opłat (czynszu dzierżawnego): do dnia 31 marca każdego roku, za dany rok, bez osobnego wezwania w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu nr 71887200030000026020000010

Zasady aktualizacji opłat (zmiana czynszu): nie częściej niż 1 raz w roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa i aneksu do umowy.

Czas trwania dzierżawy: czas oznaczony - trzy lata.

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 70/2013

Burmistrza  Otmuchowa

z dnia 11 czerwca  2013roku

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY OTMUCHÓW,

 PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ - Z PRZEZNACZENIEM POD ZAPLECZE BUDOWY.

Burmistrz  Otmuchowa  przeznacza do oddania w dzierżawę, na czas oznaczony do

 31.12.2014 roku z przeznaczeniem pod składowanie humusu, n/w nieruchomość:

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntu będącego przedmiotem dzierżawy

1164/4  km. – 0,7316 ha

obręb Otmuchów

Położenie nieruchomości -  Gmina Otmuchów, obręb Otmuchów,

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej - dla przedmiotowej nieruchomości - przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Nysie - prowadzona jest księga wieczysta Nr  KW OP1N/00064302/7, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Otmuchów.

Opis nieruchomości - przedmiotem dzierżawy jest grunt o pow. 0,7316 ha stanowiący część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1164/4, położonej w Otmuchowie  . Nieruchomość przeznaczona   na plac do składowania  humusu, stanowi pas gruntu  nie zalesionego przyległego do istniejącego lasu.

Przeznaczenie nieruchomości - nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy   nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchów

Sposób zagospodarowania nieruchomości tymczasowe składowanie  humusu .

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy - zgodnie z Zarządzeniem Nr 69/2013  Burmistrza

Otmuchowa  z dnia  11 czerwca  2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia  nr 130/10  Burmistrza Otmuchowa z dnia 27 września 2010 roku w sprawie  ustalenia stawek czynszu za dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Otmuchów –stawka czynszu za grunt przeznaczony pod zaplecze budowy  ustalona została w wysokości 0,04 zł/m2 netto w stosunku miesięcznym.

Do kwoty czynszu dolicza się podatek od towarów i usług VAT według obowiązującej stawki.

Czynsz za dzierżawę gruntu o pow. 7316 m² wynosi:  292,64 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote i 64/100) netto w stosunku miesięcznym + podatek od towarów i usług VAT według obowiązującej stawki.

Termin wnoszenia opłat (czynszu dzierżawnego) -   jednorazowo w terminie 30 dni od daty podpisania umowy,  bez osobnego wezwania w kasie Urzędu  Miejskiego w Otmuchowie  lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Zasady aktualizacji opłat (zmiana czynszu) - nie częściej niż 1 raz w roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza  Otmuchowa oraz aneksu do umowy.

Czas dzierżawy -  do 31.12.2014 roku.

 

 

Autor: Kinal Wiesława
Data wytworzenia informacji: 2013-06-12
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-06-12 10:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-12 11:00Aktualizacja dokonana przez: Kinal Wiesława

Zarządzenie nr 71/2013 Burmistrza Otmuchowa z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 71/2013

Burmistrza Otmuchowa

z dnia  11 czerwca  2013 roku

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność gminy  Otmuchów

§2

Podać do publicznej wiadomości:

       wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  Otmuchów  przy ul. Zamkowa 6,

       informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Otmuchowie , a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego .

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Kinal Wiesława
Data wytworzenia informacji: 2013-06-12
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-06-12 11:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-12 11:10Aktualizacja dokonana przez: Kinal Wiesława

Zarządzenie nr 112/2013 Burmistrza Otmuchowa z dnia 17 września 2013 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 112/2013

Burmistrza Otmuchowa

z dnia  17 września 2013 roku

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  2013 roku poz. 594 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność gminy  Otmuchów

§2

Podać do publicznej wiadomości:

       wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  Otmuchów  przy ul. Zamkowa 6,

       informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Otmuchowie , a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego .

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Kinal Wiesława
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-09-18 14:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-18 14:57Aktualizacja dokonana przez: Kinal Wiesława

2013-10-15 PRZETARG NA DZIERŻAWĘ RESTAURACJI (wraz z wyposażeniem). Prezes Zarządu Centrum Usług Hotelowo-Turystycznych „Zamek” Spółka z o.o. w Otmuchowie ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę obiektu restauracji „Na Zamku” mieszczącej się w Zamku Otmuchowskim, wraz z pełnym wyposażeniem, z przeznaczeniem na prowadzenie restauracji.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2013-10-15
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-10-15 13:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-15 13:22Aktualizacja dokonana przez:

2013-11-12 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 134/2013 Burmistrza Otmuchowa z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lasowicach

 Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 134/2013

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 12 listopada  2013 roku

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej  niezabudowanej położonej  w  Lasowicach

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2013, poz.594 z póżn.zm ) w związku z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z  2010 r. Nr 102, poz. 651  z późń.zm.) zarządzam co następuje:

§1 Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości  gruntowej niezabudowanej  o pow. 0,4500 ha  położonej w   Lasowicach oznaczonej  numerem pomiarowym  156/3. Nieruchomość została wykazana do dzierżawy  zarządzeniem nr 112/2013.

§2.  Ogłoszenie o warunkach przetargu podlega umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie na okres  30 dni .

§3. Treść ogłoszenia określonego w § 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego.

§5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  do Zarządzenia Burmistrza

Otmuchowa Nr  134/2013

 z dnia 12 listopada 2013 r.

 

                   O G Ł O S Z E N I E   O  P RZ E T A R G U

Burmistrz  Otmuchowa  podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza ustny  przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości  Lasowice   oznaczonej nr  działki nr 156/3, ujawnionej w księdze wieczystej   OP1N/00058927/9 o powierzchni 0,4500ha w tym:  RII-0,4500 ha, RIIIa-0,1900ha

które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Banku Spółdzielczego  w Otmuchowie nr konta  37 887200030000026020000040 najpóźniej do dnia 16 grudnia 2013r., przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego  Urzędu Miejskiego w Otmuchowie pokój nr 4 , albo telefonicznie pod numerem (77)4315016, 4315017 w godz. od 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.

Autor: Kinal Wiesława
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-11-14 12:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-14 13:03Aktualizacja dokonana przez: Kinal Wiesława

2013-11-15 Zarządzenie Nr 136/2013 Burmistrza Otmuchowa z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie: oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę części nieruchomości położonych na terenie Gminy Otmuchów , na których posadowione są kontenery na odzież i sporządzenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 136/2013 Burmistrza  Otmuchowa  z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie: oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę części nieruchomości położonych na terenie Gminy Otmuchów , na których posadowione są kontenery na odzież i sporządzenia wykazu nieruchomości

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje :

§ 1

Wyrażam zgodę na wydzierżawienie  dla firmy   TEXLAND PL Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 00-453 Warszawa,ul. Czerniakowska 145 lok 1, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:0000340831, NIP:7010203719, REGON:142052030,

  części  nieruchomości gruntowych , położonych  na terenie miasta i gminy Otmuchów  w drodze bezprzetargowej  wyszczególnionych w załączniku nr 1 do zarządzenia, -  celu ustawienia kontenerów na odzież używaną  na następujących warunkach:

a)     umowa zawarta  na czas określony- 3 lata

b)     waloryzacja czynszu co rok o wskaźnik wzrostu cen  na towary i usługi , podawanych przez Prezesa GUS

c)     Umowa może być wypowiedziana z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku gdy  na nieruchomościach gminnych zostaną rozpoczęte inwestycje  gminne lub w przypadku zbycia nieruchomości;

d)     Bez względu na sposób rozwiązania umowy Dzierżawca nie będzie miał prawa domagania się od Wydzierżawiającego zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z zagospodarowaniem przedmiotowych nieruchomości

e)     Dzierżawca we własnym zakresie zadba o:

- estetyczny wygląd ustawionych kontenerów

- opróżnianie zapełnionych kontenerów .

§ 2

Dzierżawca zobowiązany będzie użytkować przedmiotowe nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem, utrzymywać przedmiot dzierżawy oraz tereny przyległe w należytym porządku, zachowując wszelkie wymogi odnośnie ochrony środowiska i ochrony przyrody.

§ 3

Zarządzenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego i   Planowania Przestrzennego

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, a informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik  nr 1

 do zarządzenia Burmistrza Otmuchowa nr 136/2013

 z dnia 14 listopada 2013 roku

Wykaz

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 Adres nieruchomości

Otmuchów-ul.  Traugutta Otmuchów-ul. Jagiełły, Otmuchów- ul.Krakowska, Otmuchów – ul. Norwida, Otmuchów ul. Piastowska, Otmuchow ul. Dąbrówki, Otmuchów ul. Kościuszki,Otmuchów- ul. oś.Lata Kwiatów,   Otmuchów –ul  Nyska    Otmuchów ul. Mickiewicza                                                                      Kałków,Wójcice

 

 

cz. dz. nr  318,cz.dz. nr 196 , cz.dz. nr 407, cz.dz. nr 552, cz.dz. nr 386 , cz.dz. nr 890,cz.dz. nr 1011, cz.dz.1344/14, nr cz.dz. nr 589/3, , cz.dz. nr 889, cz.dz. nr 1133/4, cz.dz. nr 785/2 , cz.dz. nr 289,cz.dz nr 289,,cz.dz. nr 342

Nr Księgi Wieczystej

KW Nr  41599 ,KW Nr 58571,KW Nr OP1N/00041111/4 ,KW Nr OP1N/00045581/7, KW Nr OP1N/00045581/7, KW NrOP1N/00045581/7, KW Nr 40543 KW Nr OP1N/00045593/4,KW Nr OP1N/00041089/0 KW Nr  OP1N00045593/4,KW Nr OP1N/00045593/4, KW Nr OP1N/00057659/2, KW Nr OP1N/00057659/2, KW Nr 56498,

Powierzchnia

20,1 m2

Okres dzierżawy

do 3 lat

Opis nieruchomości

Działki niezabudowane przeznaczone pod zlokalizowanie trzynastu pojemników na odzież używaną, każdy o pow. 1 m2.

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy dla terenów obejmujących w/w działki.

Forma dzierżawy

Tryb bezprzetargowy

 

Stawka czynszu miesięczna

6,00 zł/m2 miesięcznie + 23% VAT za 1 kontener – płatny do 25-tego każdego miesiąca

 

Termin wnoszenia opłat

 

Stawka czynszu dzierżawnego będzie z dniem 01  lutego każdego roku dzierżawy, począwszy od 01.02.2014r. waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen na towary i usługi publikowany przez GUS Czynsz płatny do 25-tego każdego miesiąca.

 

 

Autor: Kinal Wiesława
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-11-18 15:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-18 15:13Aktualizacja dokonana przez: Kinal Wiesława

2013-11-21 Zarządzenie nr 138/2013 Burmistrza Otmuchowa z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 138/2013

Burmistrza Otmuchowa

z dnia  18 listopada 2013 roku

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  2013 roku poz. 594 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność gminy  Otmuchów

§2

Podać do publicznej wiadomości:

       wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  Otmuchów  przy ul. Zamkowa 6,

       informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Otmuchowie , a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego .

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Kinal Wiesława
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-11-21 07:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-21 07:57Aktualizacja dokonana przez: Kinal Wiesława