wykazy 2012

W Y K A Z NR 40/ 2012 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów działka nr 28/1, obszaru 0,0597ha stanowiące teren niezabudowany- drogę- arkusz mapy- 1. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie księga wieczysta Kw nr OP1N/00045581/7 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów w stanie wolnym od obciążeń.

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   143/2012   z dnia  21 listopada  2012 r.

 

 

 

W Y K A Z   NR    40/ 2012

nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów  działka nr 28/1, obszaru 0,0597ha stanowiące teren niezabudowany- drogę-   arkusz mapy- 1.   

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr  OP1N/00045581/7 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

                                                   

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca działkę nr 28/1 poł. w. Otmuchowie   zlokalizowana jest  w  obszarze terenów użytków rolnych.  Działka przeznaczona na poprawę warunków  zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości .

 

III. Wartość nieruchomości  obejmującej  grunt o powierzchni użytkowej 0,0597 ha   wynosi netto – 3 000,00 zł słownie: (trzy tysiące).

 

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Cena nie zawiera kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Nabywca wpłacił zaliczkę na poczet tych kosztów, która zostanie rozliczona w protokole uzgodnień dotyczących sprzedaży

 

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży na własność nieograniczoną w drodze rokowań – na poprawę warunków zagospodarowania przylegających działek.  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty ogłoszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskim  w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  pokój nr 4 lub telefonicznie 77 431 5016 wew. 34.

 

Ponadto niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie www.otmuchow.probip.pl

 

 

 

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech    

Tel 77 4315016.wew.34                                  

Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2012-11-22
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-11-22 14:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-22 14:09Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Pośpiech