wykazy 2012

W Y K A Z NR 34/ 2012 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.działka nr 342

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   90/2012   z dnia  07 sierpnia  2012 r.

 

 

 

W Y K A Z   NR    34/ 2012

nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów  działka nr 342, obszaru 0,0323 ha stanowiące teren zabudowany- B-   arkusz mapy- 5.  

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr  41089 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

                                                   

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca zabudowaną budynkiem gospodarczym –wolnostojącym, działkę nr 342 poł. w. Otmuchowie   zlokalizowana jest  w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.  Działka przeznaczona na poprawę warunków  zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości ze względu na brak dostępu tej działki do drogi publicznej.

 

III. Wartość nieruchomości  obejmującej  grunt i budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 9,26 m 2   wynosi netto – 30 000,00 zł słownie: (trzydzieści tysięcy).

 

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Cena wywoławcza w przetargu zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży na własność nieograniczoną w drodze  przetargu ograniczonego – na poprawę warunków zagospodarowania przylegających działek.  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty ogłoszenia wykazu.

 

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech    

Tel 77 4315016.wew.34                                  

Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2012-08-07
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-08-07 14:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-07 14:15Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Pośpiech

W Y K A Z NR 37/ 2012 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży gruntów rolnych - Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0023 RATNOWICE gmina Otmuchów działka nr 176, obszaru 1,6400 ha stanowiące teren niezabudowany – grunty orne ...

Załącznik nr  3  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   5110/2012   z dnia  17 września   2012 r.

 

 

 

W Y K A Z   NR    37/ 2012

nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży gruntów rolnych.

 

Burmistrz  Otmuchowa

zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2, poz. 59)  ze zm.   podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0023 RATNOWICE   gmina Otmuchów  działka nr 176,  obszaru  1,6400 ha stanowiące teren niezabudowany – grunty orne, arkusz mapy- 1.  

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr  32618 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

                                                   

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca niezabudowaną działkę nr 176 poł. w miejscowości Ratnowice  gm. Otmuchów  zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych.

 

III. Wartość nieruchomości  obejmującej  grunt rolny klasy  IIIb  wynosi netto – 48 000,00 zł słownie: (czterdzieści osiem  tysięcy).

 

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Cena wywoławcza w przetargu zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży na własność  w drodze  przetargu nieograniczonego – licytacji.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty ogłoszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2012-09-21
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-21 07:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-25 07:32Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Pośpiech

W Y K A Z NR 35/ 2012 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów działka nr 741/1, obszaru 0,0119 ha ...

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   110/2012   z dnia  17 września   2012 r.

 

 

W Y K A Z   NR    35/ 2012

nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży.

Burmistrz  Otmuchowa  

zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op.  z 2003 r. Nr 2, poz. 59) ze zm.   podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów  działka nr 741/1, obszaru 0,0119 ha stanowiące teren niezabudowany- B-   arkusz mapy- 10.  

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr  41089 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

                                                   

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca niezabudowaną działkę nr 741/1 poł. w. Otmuchowie   zlokalizowana jest  w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.  Działka przeznaczona na poprawę warunków  zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości ze względu na kształt i powierzchnię.

III. Wartość nieruchomości  obejmującej  grunt   wynosi netto – 12 000,00 zł słownie: (dwanaście tysięcy).

 

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Cena nie zawiera kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży i podatku VAT. Nabywca zobowiązany jest zwrócić Gminie Otmuchów koszty przygotowania działki 741/1 do sprzedaż w wysokości 2 487,00 zł.

 

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży na własność nieograniczoną w drodze  rokowań– na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki.   

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty ogłoszenia wykazu.

 

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech    

Tel 77 4315016.wew.34                                  

Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2012-09-21
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-21 07:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-25 07:30Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Pośpiech

W Y K A Z NR 36 / 2012 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży gruntów - Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0004 GRĄDY gmina Otmuchów działki oznaczone geodezyjnie nr 50 i 51, arkusz mapy 7 , łącznego obszaru 1,4600 ha .......

Załącznik nr 2  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   110/2012   z dnia  17 września    2012 r.

 

 

W Y K A Z   NR   36 / 2012

nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży gruntów.

 

 Burmistrz  Otmuchowa

zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2, poz. 59)  ze zm.   podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0004 GRĄDY  gmina Otmuchów  działki  oznaczone geodezyjnie nr 50 i 51,  arkusz mapy 7, łącznego obszaru 1,4600 ha stanowiące częściowo teren zainwestowany o przewadze funkcji mieszkalnej zabudowany ruinami budynku mieszkalno- gospodarczego a częściowo teren rolny przeznaczony do użytkowania rolniczego.      

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr  53946 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

                                                   

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca działki nr 50 i 51 poł. w Grądach zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej oraz terenów użytków rolnych.

III. Wartość nieruchomości  obejmującej  grunt położony w miejscowości GRĄDY gm. Otmuchów  wynosi netto – 69 500,00 zł słownie: ( sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset  ).

 

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Cena wywoławcza w przetargu zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży na własność  w drodze  przetargu nieograniczonego – licytacji.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty ogłoszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2012-09-21
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-21 07:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-25 07:32Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Pośpiech

W Y K A Z NR 38/ 2012 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży gruntów rolnych - Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0011 KIJÓW gmina Otmuchów działki oznaczone geodezyjnie nr 12, oraz nr 13/1 łącznego obszaru 2,0023 ha ....

Załącznik nr  4  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   110/2012   z dnia  17 września   2012 r.

 

  W Y K A Z   NR    38/ 2012

nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży gruntów rolnych.

 

Burmistrz  Otmuchowa  

zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj. OP. z 2003 r. Nr 2 poz. 59) ze zm.   podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0011 KIJÓW   gmina Otmuchów  działki oznaczone geodezyjnie nr 12, oraz nr 13/1 łącznego  obszaru 2,0023 ha stanowiące teren niezabudowany – grunty orne, arkusz mapy- 1.  

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr  32617 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

                                                   

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca niezabudowane działki nr 12 i 13/1 poł. w miejscowości KIJÓW  gm. Otmuchów  zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych.

 

III. Wartość nieruchomości  obejmującej  grunt rolny klasy  IIIa I Ł III z działek nr 12 i 13/1 poł. w Kijowie  wynosi netto – 51 000,00 zł słownie: (pięćdziesiąt jeden  tysięcy).

 

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Cena wywoławcza w przetargu zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży na własność  w drodze  przetargu nieograniczonego – licytacji.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty ogłoszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2012-09-21
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-21 07:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-25 07:32Aktualizacja dokonana przez:

Wykaz nr 39/2012 - Położenie nieruchomości: miasto Otmuchów, ul. Ogrodowa , nieruchomość obejmująca zabudowany udział 557/1000 części działki nr 213/3 , obszaru 0,0031 ha, AM-5, z KW 45593 wraz z garażem o powierzchni użytkowej 13,82 m 2 będącą własnością Gminy Otmuchów w stanie wolnym od obciążeń oraz ograniczeń w jej rozporządzaniu

Załącznik nr   1 do Zarządzenia nr 129/2012

Burmistrza Otmuchowa z dnia  23 października    2012

 

 

Wykaz nr  39/2012

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.   podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl

 

Położenie nieruchomości: miasto Otmuchów, ul. Ogrodowa  , nieruchomość obejmująca zabudowany udział 557/1000 części działki nr  213/3 , obszaru 0,0031 ha,  AM-5,   z   KW 45593 wraz z garażem o powierzchni użytkowej 13,82 m 2 będącą własnością Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń  oraz  ograniczeń w  jej rozporządzaniu.

Opis nieruchomości: położona w Otmuchowie  przy  ul. Ogrodowej obejmująca 557/1000 części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 213/3 łącznego obszaru 0,0031 ha zabudowana budynkiem o jednym boksie garażowym oraz dwoma komórkami gospodarczymi.  , otoczona terenami o charakterze mieszkalnym.  Nieruchomość zabudowana, teren płaski o kształcie regularnym , korzystny dla zabudowy, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. Teren działki zniwelowany dla potrzeb istniejącej zabudowy.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: położenie jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. Działka zlokalizowana w otoczeniu terenów o charakterze mieszkalnym. Teren zabudowany budynkiem parterowym o jednym boksie garażowym i dwóch komórkach gospodarczych.

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. (Dz. Urz. Woj. .Op. z dnia 28 lutego 1990 r. Nr 2, poz. 50) z dniem 31 grudnia 2003 r. utracił moc.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak

 

Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż nieograniczona w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Cena nieruchomości: 7000,00 zł netto (słownie: siedem tysięcy).

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy,

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy,

Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy,

Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.

 

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i pkt.  1 i 2 ustawy wynosi  6 tygodni licząc  od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskim  w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  pokój nr 4 lub telefonicznie 77 431 5016 wew. 34.

 

Ponadto niniejszy wykaz zostanie podany w formie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

 

 

 

Prowadzący sprawę :

Magdalena Pośpiech

Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2012-11-22
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-11-22 14:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-22 14:07Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Pośpiech

W Y K A Z NR 40/ 2012 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów działka nr 28/1, obszaru 0,0597ha stanowiące teren niezabudowany- drogę- arkusz mapy- 1. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie księga wieczysta Kw nr OP1N/00045581/7 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów w stanie wolnym od obciążeń.

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   143/2012   z dnia  21 listopada  2012 r.

 

 

 

W Y K A Z   NR    40/ 2012

nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów  działka nr 28/1, obszaru 0,0597ha stanowiące teren niezabudowany- drogę-   arkusz mapy- 1.   

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr  OP1N/00045581/7 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

                                                   

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca działkę nr 28/1 poł. w. Otmuchowie   zlokalizowana jest  w  obszarze terenów użytków rolnych.  Działka przeznaczona na poprawę warunków  zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości .

 

III. Wartość nieruchomości  obejmującej  grunt o powierzchni użytkowej 0,0597 ha   wynosi netto – 3 000,00 zł słownie: (trzy tysiące).

 

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Cena nie zawiera kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Nabywca wpłacił zaliczkę na poczet tych kosztów, która zostanie rozliczona w protokole uzgodnień dotyczących sprzedaży

 

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży na własność nieograniczoną w drodze rokowań – na poprawę warunków zagospodarowania przylegających działek.  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty ogłoszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskim  w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  pokój nr 4 lub telefonicznie 77 431 5016 wew. 34.

 

Ponadto niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie www.otmuchow.probip.pl

 

 

 

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech    

Tel 77 4315016.wew.34                                  

Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2012-11-22
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-11-22 14:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-22 14:09Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Pośpiech