wykazy 2013

W Y K A Z NR 21/ 2013 obręb geodezyjny 0011, Kijów nr 28 gm. Otmuchów, działka nr 20, obszaru 0,0636 ha stanowiąca użytek: tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 1, zabudowana budynkiem mieszkalno – usługowym, mieszczącym dwa lokale mieszkalne i jeden użytkowy.

Załącznik nr  9  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr  57/2013   z dnia  14 maja  2013 r.

 

W Y K A Z   NR    21/ 2013

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży .

 

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr  2, poz. 59) ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0011, Kijów nr 28 gm. Otmuchów, działka nr 20,  obszaru 0,0636 ha stanowiąca użytek: tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 1, zabudowana budynkiem mieszkalno – usługowym, mieszczącym dwa lokale mieszkalne i jeden użytkowy.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny o łącznej pow. użytkowej 73,00 m2  oznaczony nr „2” położony na I piętrze - poddasze budynku położonym w miejscowości Kijów 28 gm. Otmuchów, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, p.pokoju. Do lokalu przypisane są pomieszczenia przynależne – piwnica o pow. 5,8 m2 oraz pomieszczenia strychowe o pow. 18,9 m2.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/00061375/8 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

Lokal mieszkalny nr „2 ” oraz grunt w udziale 4733/10000 części - sprzedaż.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

                                                   

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca zabudowaną działkę nr 20 poł. w miejscowości Kijów nr 28 zlokalizowana jest w  otoczeniu terenów o charakterze mieszkalno – gospodarczym.

 

III. Wartość nieruchomości opisanej w pkt. 1 obejmującej lokal mieszkalny nr 2 wraz z pom. przynależnymi oraz udział 4733/10000 części w gruncie wynosi – 45 000,00 zł słownie: (czterdzieści pięć tysięcy).

 

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy

sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego (licytacji) w stanie wolnym od obciążeń.  

 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Lato S.
Data wytworzenia informacji: 2013-05-21
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-05-21 07:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-21 07:16Aktualizacja dokonana przez: Lato S.