wykazy 2013

W Y K A Z NR 1/ 2013 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie - Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001, Otmuchów ul. Krakowska nr 15, działka nr 703/2 obszaru 0,0385 ha stanowiąca użytek tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 5, zabudowana budynkiem użytkowo-mieszkalnym, mieszczącym 3 lokale użytkowe i jeden lokal mieszkalny obejmujący 38/100 cz. nieruchomości..

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   3 /2013   z dnia  03  stycznia   2013 r.

 

W Y K A Z   NR    1/ 2013

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste

udziału w gruncie.

 

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001, Otmuchów ul. Krakowska nr 15, działka nr 703/2 obszaru 0,0385 ha stanowiąca użytek tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 5, zabudowana budynkiem użytkowo-mieszkalnym, mieszczącym 3 lokale użytkowe i jeden lokal mieszkalny obejmujący 38/100 cz. nieruchomości.. .

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 000 52909/5  z wpisem prawa własności 62/100 cz. Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

                                                   

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca zabudowaną działkę nr 703/2  poł. w  Otmuchowie zlokalizowana jest w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

III. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo użytkowania wieczystego  udziału w gruncie w wysokości 16/100 cz. wynosi – 5000,00 zł słownie: (pięć tysięcy).

Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 16/100 cz. w działce nr 703/2 wynosi 25 % wartości udziału, którego wartość wynosi  netto 1 250,00 zł.

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Użytkownik wieczysty zobowiązany jest do uiszczania opłaty rocznej w wysokości 3% wartości udziału przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Aktualizacja opłat nie częściej niż raz na trzy lata.

 

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest lokal,- sprzedaż, udział w gruncie- użytkowanie wieczyste w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2013-01-07
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-01-07 15:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-07 15:07Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Pośpiech

W Y K A Z NR 2/ 2013 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie - II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 49,30 m 2 , wysokości pomieszczeń od h= 2,04 do 2,53 m, składający się z 3 pomieszczeń użytkowych i 1 pomieszczenia sanitarnego. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Grunt pod budynkiem w udziale 10/100 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 24 lutego 2096 roku.

Załącznik nr  2 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   3 /2013   z dnia  03  stycznia   2013 r.

 

W Y K A Z   NR    2/ 2013

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste

udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )  Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001, Otmuchów ul. Krakowska nr 15, działka nr 703/2 obszaru 0,0385 ha stanowiąca użytek tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 5, zabudowana budynkiem użytkowo-mieszkalnym, mieszczącym 3 lokale użytkowe i jeden lokal mieszkalny obejmujący 38/100 cz. nieruchomości, która stanowi prywatną własność.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 49,30 m2 , wysokości pomieszczeń od h= 2,04 do 2,53 m, składający się z 3 pomieszczeń użytkowych i 1 pomieszczenia sanitarnego. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Grunt pod budynkiem w udziale 10/100 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 24 lutego 2096 roku.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta Kw nr OP1N 000 52909/5  z wpisem prawa własności 62/100 cz. Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

                                                   

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca zabudowaną działkę nr 703/2  poł. w  Otmuchowie zlokalizowana jest w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo użytkowania wieczystego  udziału w gruncie w wysokości 10/100 cz. wynosi – 3 000,00 zł słownie: (trzy tysiące).

Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 10/100 cz. w działce nr 703/2 wynosi 25 % wartości udziału, którego wartość wynosi  netto  750,00 zł.

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Użytkownik wieczysty zobowiązany jest do uiszczania opłaty rocznej w wysokości 3% wartości udziału przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Aktualizacja opłat nie częściej niż raz na trzy lata.

 

V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest lokal,- sprzedaż, udział w gruncie- użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2013-01-07
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-01-07 15:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-09 14:27Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Pośpiech

W Y K A Z NR 3/ 2013 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie - II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy nr 3 o powierzchni użytkowej 54,80 m 2 , składający się z 5 pomieszczeń użytkowych i 1 pomieszczenia sanitarnego. Lokal posiada pomieszczenia przynależne: piwnicę o pow. 35,80 m 2 , strych- o pow. 82,30m2 . Grunt pod budynkiem w udziale 36/100 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 24 lutego 2096 roku

Załącznik nr  3 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   3 /2013   z dnia  03  stycznia   2013 r.

 

W Y K A Z   NR    3/ 2013

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste

udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. ) Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I.  Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001, Otmuchów ul. Krakowska nr 15, działka nr 703/2 obszaru 0,0385 ha stanowiąca użytek tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 5, zabudowana budynkiem użytkowo-mieszkalnym, mieszczącym 3 lokale użytkowe i jeden lokal mieszkalny obejmujący 38/100 cz. nieruchomości, która stanowi prywatną własność.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy nr 3 o powierzchni użytkowej 54,80 m2,  składający się z 5 pomieszczeń użytkowych i 1 pomieszczenia sanitarnego. Lokal posiada pomieszczenia przynależne: piwnicę o pow. 35,80 m 2 , strych- o pow. 82,30m2 .  Grunt pod budynkiem w udziale 36/100 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 24 lutego 2096 roku.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta Kw nr OP1N 000 52909/5  z wpisem prawa własności 62/100 cz. Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

                                                   

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca zabudowaną działkę nr 703/2  poł. w  Otmuchowie zlokalizowana jest w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo użytkowania wieczystego  udziału w gruncie w wysokości 36/100 cz. wynosi – 10 000,00 zł słownie: (dziesięć tysięcy).

Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 36/100 cz. w działce nr 703/2 wynosi 25 % wartości udziału, którego wartość wynosi  netto  3 075,00 zł.

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Użytkownik wieczysty zobowiązany jest do uiszczania opłaty rocznej w wysokości 3% wartości udziału przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Aktualizacja opłat nie częściej niż raz na trzy lata.

 

V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest lokal,- sprzedaż, udział w gruncie- użytkowanie wieczyste w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2013-01-07
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-01-07 15:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-09 14:26Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Pośpiech

W Y K A Z NR 4/ 2013 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie - II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 82,40 m 2 , składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i p. pokoju. Lokal posiada pomieszczenie przynależne: piwnicę o pow. 12,70 m 2. Grunt pod budynkiem w udziale 1416/10000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 23 kwietnia 2100 roku.

Załącznik nr  4 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   3 /2013   z dnia  03  stycznia   2013 r.

 

W Y K A Z   NR    4/ 2013

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste

udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. ) Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001, Otmuchów ul. Krakowska nr 24, działka nr 7363/4 obszaru 0,0327ha stanowiąca użytek tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 5, zabudowana budynkiem mieszkalnym, mieszczącym 8 lokali mieszkalnych obejmujący 38/100 cz. nieruchomości, która stanowi prywatną własność.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 82,40 m 2 ,  składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i p. pokoju. Lokal posiada pomieszczenie przynależne: piwnicę o pow. 12,70 m 2.  Grunt pod budynkiem w udziale 1416/10000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 23 kwietnia 2100 roku.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta Kw nr OP1N 000 53709/0 z wpisem prawa własności 3020/10000 cz. Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006r. zabudowana działka nr 363/4 obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo użytkowania wieczystego  udziału w gruncie w wysokości 31416/10000 cz. wynosi – 4 000,00 zł słownie: (cztery tysiące).

Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 1416/10 000 cz. w działce nr 363/4 wynosi 25 % wartości udziału, którego wartość wynosi  netto  1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc) Do I opłaty zostanie  doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Użytkownik wieczysty zobowiązany jest do uiszczania opłaty rocznej w wysokości 1% wartości udziału przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Aktualizacja opłat nie częściej niż raz na trzy lata.

 

V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest lokal,- sprzedaż, udział w gruncie- użytkowanie wieczyste w drodze  przetargu nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2013-01-07
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-01-07 15:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-09 14:23Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Pośpiech

W Y K A Z NR 5/ 2013 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie - II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 54,80 m 2 , składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c. oraz p .pokoju. Lokal posiada pomieszczenie przynależne: piwnicę o pow. 7.10 m 2 mieszczącą się w budynku. Grunt pod budynkiem w udziale 1039/10000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 07 lipca 2102 roku wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 6.

Załącznik nr  5 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   3 /2013   z dnia  03  stycznia   2013 r.

 

W Y K A Z   NR    5/ 2013

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste

udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm.) Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001, Otmuchów ul. Nyska  nr 14, działka nr 814/1  obszaru 0,0 193 ha stanowiąca użytek tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 111, zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym  mieszczącym 7 lokali mieszkalnych i 1 użytkowy,  obejmujący 2027/10000 cz. nieruchomości, która stanowi własność Gminy Otmuchów

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 54,80 m2 ,  składający się z  dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c.  oraz p .pokoju. Lokal posiada pomieszczenie przynależne: piwnicę o pow. 7.10 m 2 mieszczącą się w budynku.  Grunt pod budynkiem w udziale 1039/10000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 07 lipca 2102 roku wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 6.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta Kw nr OP1N 000 50270/2   z wpisem prawa  własności 2027/10000 cz. Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan szczegółowy  zagospodarowania przestrzennego  Otmuchów -  Wschód, zatwierdzonym uchwałą nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. ( Dz. Urz. Woj. Op. z 2008 Nr 88, poz. 2087), działka nr 814/1 – obręb Otmuchów przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo użytkowania wieczystego  udziału w gruncie w wysokości 1039/10000 cz. wynosi – 2  000,00 zł słownie: (dwa tysiące).

Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 1039/10 000 cz. w działce nr 814/1 wynosi 25 % wartości udziału, którego wartość wynosi  netto  500,00 zł. (słownie: pięćset) Do I opłaty zostanie  doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Wartość brutto I opłaty wynosi 615,00 zł.

Użytkownik wieczysty zobowiązany jest do uiszczania opłaty rocznej w wysokości 1% wartości udziału przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Aktualizacja opłat nie częściej niż raz na trzy lata.


V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest lokal,- sprzedaż, udział w gruncie- użytkowanie wieczyste w drodze  rokowań z najemcą lokalu p. Barbary GOS. .

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2013-01-07
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-01-07 15:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-09 14:21Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Pośpiech

W Y K A Z NR 6/ 2013 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie - II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny oznaczony nr 4 o powierzchni użytkowej 70,07 m 2 , składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c. oraz p .pokoju. Lokal posiada pomieszczenie przynależne: piwnicę o pow. 18,30 m 2. Grunt pod budynkiem w udziale 674/10000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 19 lipca 2103 roku

Załącznik nr  6 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   3 /2013   z dnia  03  stycznia   2013 r.

 

W Y K A Z   NR    6/ 2013

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste

udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. ) Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001, Otmuchów ul. Rynek  nr 14, działka nr 801/2, 802, 803/2 łącznego obszaru 0,0625 ha stanowiąca użytek tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 111, zabudowana trzema budynkami mieszkalno- użytkowymi.  

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny oznaczony nr 4 o powierzchni użytkowej 70,07 m2 ,  składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c.  oraz p .pokoju. Lokal posiada pomieszczenie przynależne: piwnicę o pow. 18,30 m2.  Grunt pod budynkiem w udziale 674/10000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 19 lipca  2103 roku.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 000 30983/7  z wpisem prawa własności 3561/10 000 cz. Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006r. Zabudowane działki nr 801/2, 802, 803/2 obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów skoncentrowanej zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo użytkowania wieczystego  udziału w gruncie w wysokości  674/10000 cz. wynosi – 1 700,00 zł słownie: (jeden tysiąc siedemset).

Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 674/10 000 cz. w działkach nr 801/2, 802, 803/2 wynosi 25 % wartości udziału, którego wartość wynosi  netto  425,00 zł. (słownie: czterysta dwadzieścia pięć) Do I opłaty zostanie  doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Użytkownik wieczysty zobowiązany jest do uiszczania opłaty rocznej w wysokości 1% wartości udziału przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Aktualizacja opłat nie częściej niż raz na trzy lata.

 

V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest lokal,- sprzedaż, udział w gruncie- użytkowanie wieczyste w drodze  rokowań z najemcą p. Anną Sidorowicz. .

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.


Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2013-01-07
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-01-07 15:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-09 14:20Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Pośpiech

W Y K A Z NR 7/ 2013 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001, Otmuchów ul. Krakowska nr 17 , działka nr 701/5, obszaru 0,1661 ha stanowiąca użytek: inne tereny zabudowane -Bi, arkusz mapy- 5, zabudowana budynkiem mieszkalno- użytkowym mieszczącym 5 lokali mieszkalnych i 3 lokale użytkowe. Lokal użytkowy nr „ 2 U”o powierzchni 281,28m 2 składa się z trzydziestu pomieszczeń oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o powierzchni 5,26m 2 .

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr  14/2013   z dnia  12 lutego  2013 r.

 

W Y K A Z   NR    7/ 2013

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży .

 

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr  2, poz. 59) ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001, Otmuchów ul. Krakowska  nr 17 , działka nr 701/5,  obszaru 0,1661 ha stanowiąca użytek: inne tereny zabudowane -Bi, arkusz mapy- 5, zabudowana budynkiem mieszkalno- użytkowym mieszczącym 5 lokali mieszkalnych i 3 lokale użytkowe.

Lokal użytkowy nr „ 2 U”o powierzchni 281,28m2 składa się z trzydziestu  pomieszczeń oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o powierzchni 5,26m 2 .

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr  OP1N/00066701/8 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

Lokal użytkowy nr „2 U” oraz grunt w udziale 4005/10000 części nie wydzielone- sprzedaż. .

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

                                                   

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca zabudowaną działkę nr 701/5  poł. w  Otmuchowie zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

III. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo udziału w gruncie w wysokości 4005/10 000 części  oraz prawo własności lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi – 413 000,00 zł słownie: (czterysta trzynaście  tysięcy).

 

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy

sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do : lokal,- sprzedaż, udział w gruncie 4005/10 000 cz. – sprzedaż w drodze  rokowań bezprzetargowych z najemcą lokalu NZOZ  „OMEGA”  Sp. z o.o.   

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: 2013-02-20
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-02-20 10:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-20 10:58Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 8/ 2013 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i udziału w gruncie - Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 2A o powierzchni użytkowej 25,24 m 2 , składający się z jednego pokój aneksem kuchennym, łazienki z wc oraz p .pokoju. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Grunt pod budynkiem w udziale 13/100 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 2A

Załącznik nr  2 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   14 /2013   z dnia  12 lutego   2013 r.

 

W Y K A Z   NR    8/ 2013

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )  Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001, Otmuchów ul.1 Maja  nr 9, działka nr 848  obszaru 0,0 208 ha stanowiąca użytek tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 111, zabudowana budynkiem mieszkalnym  mieszczącym 6 lokali mieszkalnych,  obejmujący 13/100 cz. nieruchomości, która stanowi własność Gminy Otmuchów.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 2A o powierzchni użytkowej 25,24 m 2 ,  składający się z  jednego  pokój aneksem kuchennym, łazienki z wc oraz

            p .pokoju. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Grunt pod budynkiem w  udziale 13/100 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 2A.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 000 45593/4  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006r. zabudowane działka 848 obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności udziału w gruncie w wysokości      łącznie 41 000,00 zł ( słownie: czterdzieści jeden tysięcy) w tym wartość udziału w gruncie w 13/100 cz. wynosi – 1  000,00 zł słownie: (jeden tysiąc ).

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań z najemcą lokalu p. Janem Kujawskim. .

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 


Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: 2013-02-20
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-02-20 10:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-20 11:01Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 9/ 2013 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i udziału w gruncie - Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 43,27 m 2 , składający się z dwóch pokoi, kuchni,, wc na zewnątrz. Lokal posiada pomieszczenia przynależne: - 4 pomieszczenia gospodarcze o powierzchni użytkowej 12,79 m2 zlokalizowane w budynku gospodarczym położonym na nieruchomości. Grunt pod budynkiem w udziale 57/100 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1

Załącznik nr  3 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   14 /2013   z dnia  12 lutego   2013 r.

 

W Y K A Z   NR    9/ 2013

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. ) Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0011, KIJÓW gm. Otmuchów, działka nr 61/1 obszaru 0,1279 ha stanowiąca użytek – PS III oraz tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 1, zabudowana budynkiem mieszkalnym  mieszczącym 2 lokale mieszkalne,. nieruchomości stanowi własność Gminy Otmuchów.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 43,27 m 2 ,  składający się z dwóch pokoi, kuchni,, wc na zewnątrz. Lokal  posiada pomieszczenia przynależne:

- 4 pomieszczenia gospodarcze o powierzchni  użytkowej 12,79 m2 zlokalizowane w budynku gospodarczym położonym na nieruchomości.

Grunt pod budynkiem w udziale 57/100 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00050422/3   z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006r. zabudowane działka 61/1  obręb geodezyjny KIJÓW gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie w wysokości      łącznie 28 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia osiem tysięcy) w tym wartość udziału w gruncie w 57/100 cz. wynosi – 12 000,00 zł słownie: (dwanaście  tysięcy).

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań z najemcą lokalu p. Doroty LACH. .

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: 2013-02-20
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-02-20 11:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-20 11:49Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 10/ 2013 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i udziału w gruncie - Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 42,27 m 2 , składający się z jednego pokoju, przedpokoju( korytarza), wc na zewnątrz. Lokal nie posiada pomieszczenia przynależnego. Grunt pod budynkiem w udziale 43/100 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 2

Załącznik nr  4 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   14 /2013   z dnia  12 lutego   2013 r.

 

W Y K A Z   NR    10/ 2013

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm.) Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0011, KIJÓW gm. Otmuchów, działka nr 61/1 obszaru 0,1279 ha stanowiąca użytek – PS III oraz tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 1, zabudowana budynkiem mieszkalnym mieszczącym 2 lokale mieszkalne,. nieruchomości stanowi własność Gminy Otmuchów.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 42,27 m 2 ,  składający się z jednego pokoju, przedpokoju( korytarza), wc na zewnątrz. Lokal nie posiada pomieszczenia przynależnego.

Grunt pod budynkiem w udziale 43/100 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 2.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00050422/3   z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006r. zabudowane działka 61/1 obręb geodezyjny KIJÓW gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie w wysokości      łącznie 25 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) w tym wartość udziału w gruncie w 43/100 cz. wynosi – 9 000,00 zł słownie: (dziewięć tysięcy).

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań z najemcą lokalu nr 2  p. Paulina DUDA.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: 2013-02-20
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-02-20 11:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-20 11:52Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 11/ 2013 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i udziału w gruncie - Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0013, Ligota Wielka gm. Otmuchów, działka nr 85 obszaru 0,3200 ha stanowiąca użytek – PS III oraz tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 1, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 161,94 m 2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. 42,44 m 2 oraz stodołą o pow. 210,82 m 2

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr         /2013   z dnia  05 marca   2013 r.

 

W Y K A Z   NR    11/ 2013

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. ) Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0013, Ligota Wielka gm. Otmuchów, działka nr 85 obszaru 0,3200 ha stanowiąca użytek – PS III oraz tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 1, zabudowana budynkiem mieszkalnym  o powierzchni użytkowej 161,94 m 2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. 42,44 m 2 oraz stodołą o pow. 210,82 m 2 .

Nieruchomości stanowi własność Gminy Otmuchów.

II. Przedmiotem sprzedaży jest  nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 161,90 m 2 ,  budynkiem gospodarczym o pow. 42,44 m 2 oraz stodołą o pow. 210,82 m 2 wraz z działką nr 85, obszaru 0,3200 ha położona w Ligocie Wielkiej nr 45.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00011969/4  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  i hipoteką na rzecz Banku Spółdzielczego w Otmuchowie w kwocie 9738,00 zł

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006r. zabudowana działka nr 85  obręb geodezyjny Ligota Wielka  gm. Otmuchów zlokalizowana jest częściowo w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej a częściowo w obszarze terenów użytków rolnych.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności wynosi 100 000,00 zł słownie sto tysięcy złotych. Kwota ta zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz spłata hipoteki wraz z odsetkami.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: 2013-03-28
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-03-28 11:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-28 11:04Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 12/ 2013 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów działka nr 1066/2, obszaru 0,0089 ha stanowiące teren niezabudowany- B- arkusz mapy- 112

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   40 2013   z dnia  16 kwietnia  2013 r.

 

 

 

W Y K A Z   NR    12/ 2013

nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży.

Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op.  z 2003 r. Nr 2, poz. 59) ze zm.   podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów  działka nr 1066/2, obszaru 0,0089  ha stanowiące teren niezabudowany- B-   arkusz mapy- 112.  

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr  41 111  z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

                                                   

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca niezabudowaną działkę nr 1066/2 poł. w. Otmuchowie zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej. Działka przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości ze względu na kształt i powierzchnię.

 

 

III. Wartość nieruchomości  obejmującej  grunt   wynosi netto – 6 000,00 zł słownie: (sześć  tysięcy).

 

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Cena zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.  Nabywca zobowiązany jest zwrócić Gminie Otmuchów koszty przygotowania działki 1066/2  do sprzedaż w wysokości  410,00 zł.

Do ceny zyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży na własność nieograniczoną w drodze  rokowań– na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki.   

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty ogłoszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech    

Tel 77 4315016.wew.34                                  

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: 2013-04-16
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-05-07 14:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-07 14:09Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 13/ 2013 Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów – obszar miejski, działka nr 1358/1, obszaru 0, 0653 ha stanowiąca teren niezabudowany – rola III a - arkusz mapy- 13.

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   57/ 2013   z dnia  14 maja  2013 r.

 

 

W Y K A Z   NR    13/ 2013

 

nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży.

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op.  z 2003 r. Nr 2, poz. 59) ze zm.   podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów – obszar miejski, działka
nr 1358/1, obszaru 0, 0653  ha
stanowiąca teren niezabudowany – rola III a - arkusz mapy- 13. 

Dla   nieruchomości   tej    prowadzona   jest    przez   Sąd   Rejonowy   w   Nysie   księga   wieczysta

Kw nr  OP1N/00053947/0  z wpisem  prawa  własności  Gminy   Otmuchów    w   stanie   wolnym

 od obciążeń.  

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

                                                   

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca niezabudowaną działkę nr 1358/1 poł. w. Otmuchowie zlokalizowana jest w otoczeniu terenów
 o charakterze mieszkalnym oraz usługowym. Od strony północnej graniczy z ulicą 1-go Maja. Od strony zachodniej graniczy z ulicą Mickiewicza. Od strony południowej  graniczy z nieruchomościami zabudowanymi o charakterze mieszkalnym. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody. Działka posiada kształt regularny, korzystny dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej – jednorodzinnej. W sąsiedztwie nieruchomości uzbrojenie pełne.

 

III. Wartość nieruchomości  obejmującej  grunt   wynosi netto – 45 000,00  zł słownie: (czterdzieści pięć tysięcy ).

 

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Cena  zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.  Do ceny zyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego (licytacji) w stanie wolnym od obciążeń.  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty ogłoszenia wykazu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6 pokój nr 4 lub telefonicznie 77 431 50 16 wew. 34.

Niniejszy wykaz zostanie podany w formie ogłoszenia do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech    

Tel 77 4315016.wew.34                                  

 

 

Autor: Lato S.
Data wytworzenia informacji: 2013-05-21
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-05-21 07:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-21 07:07Aktualizacja dokonana przez: Lato S.

W Y K A Z NR 14/ 2013 obręb geodezyjny 0001 Otmuchów – obszar miejski, działka nr 1358/2, obszaru 0, 0557 ha stanowiąca teren niezabudowany – rola III a - arkusz mapy- 13.

Załącznik nr  2  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   57/ 2013   z dnia  14 maja  2013 r.

 

 

W Y K A Z   NR    14/ 2013

 

nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży.

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op.  z 2003 r. Nr 2, poz. 59) ze zm.   podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów – obszar miejski, działka
nr 1358/2, obszaru 0, 0557  ha
stanowiąca teren niezabudowany – rola III a - arkusz mapy- 13. 

Dla   nieruchomości   tej   prowadzona   jest   przez   Sąd   Rejonowy  w   Nysie  księga   wieczysta

Kw   nr  OP1N/00053947/0   z  wpisem  prawa  własności  Gminy  Otmuchów  w  stanie wolnym

 od obciążeń.  

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

                                                   

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca niezabudowaną działkę nr 1358/2 poł. w. Otmuchowie zlokalizowana jest w otoczeniu terenów
 o charakterze mieszkalnym oraz usługowym. Od strony północnej graniczy z ulicą 1-go Maja. Od strony zachodniej graniczy z ulicą Mickiewicza. Od strony południowej  graniczy z nieruchomościami zabudowanymi o charakterze mieszkalnym. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody. Działka posiada kształt regularny, korzystny dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej – jednorodzinnej. W sąsiedztwie nieruchomości uzbrojenie pełne.

 

III. Wartość nieruchomości  obejmującej  grunt   wynosi netto – 39 000,00 zł słownie:
( trzydzieści dziewięć tysięcy).

 

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Cena  zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.  Do ceny zyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego (licytacji) w stanie wolnym od obciążeń.  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty ogłoszenia wykazu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6 pokój nr 4 lub telefonicznie 77 431 50 16 wew. 34.

Niniejszy wykaz zostanie podany w formie ogłoszenia do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech    

Tel 77 4315016.wew.34                                  

Autor: Lato S.
Data wytworzenia informacji: 2013-05-21
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-05-21 07:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-21 07:08Aktualizacja dokonana przez: Lato S.

W Y K A Z NR 15/ 2013 obręb geodezyjny 0001 Otmuchów – obszar miejski, działka nr 1358/3, obszaru 0, 0559 ha stanowiąca teren niezabudowany – rola III a - arkusz mapy- 13.

Załącznik nr  3 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   57/ 2013   z dnia  14 maja  2013 r.

 

 

W Y K A Z   NR    15/ 2013

 

nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży.

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op.  z 2003 r. Nr 2, poz. 59) ze zm.   podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów – obszar miejski, działka
nr 1358/3, obszaru 0, 0559  ha
stanowiąca teren niezabudowany – rola III a - arkusz mapy- 13. 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr  OP1N/00053947/0  z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

 od obciążeń.  

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

                                                   

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca niezabudowaną działkę nr 1358/3 poł. w. Otmuchowie zlokalizowana jest w otoczeniu terenów
 o charakterze mieszkalnym oraz usługowym. Od strony północnej graniczy z ulicą 1-go Maja. Od strony zachodniej graniczy z ulicą Mickiewicza. Od strony południowej  graniczy z nieruchomościami zabudowanymi o charakterze mieszkalnym. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody. Działka posiada kształt regularny, korzystny dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej – jednorodzinnej. W sąsiedztwie nieruchomości uzbrojenie pełne. Przez północną część działki nr 1358/4 przebiega linia energetyczna.

 

III. Wartość nieruchomości  obejmującej  grunt   wynosi netto –  39 000,00 zł słownie: (trzydzieści dziewięć tysięcy).

 

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Cena  zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.  Do ceny zyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego (licytacji) w stanie wolnym od obciążeń.  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty ogłoszenia wykazu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6 pokój nr 4 lub telefonicznie 77 431 50 16 wew. 34.

Niniejszy wykaz zostanie podany w formie ogłoszenia do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech    

Tel 77 4315016.wew.34                                  

 

Autor: Lato S.
Data wytworzenia informacji: 2013-05-21
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-05-21 07:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-21 07:09Aktualizacja dokonana przez: Lato S.

W Y K A Z NR 16/ 2013 obręb geodezyjny 0001 Otmuchów – obszar miejski, działka nr 1358/4, obszaru 0, 0640 ha stanowiąca teren niezabudowany – rola III a - arkusz mapy- 13.

Załącznik nr  4 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   57/ 2013   z dnia  14 maja  2013 r.

 

 

W Y K A Z   NR    16/ 2013

 

nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży.

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op.  z 2003 r. Nr 2, poz. 59) ze zm.   podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów – obszar miejski, działka
nr 1358/4, obszaru 0, 0640  ha
stanowiąca teren niezabudowany – rola III a - arkusz mapy- 13. 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr  OP1N/00053947/0  z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

                                                   

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca niezabudowaną działkę nr 1358/4 poł. w. Otmuchowie zlokalizowana jest w otoczeniu terenów
 o charakterze mieszkalnym oraz usługowym. Od strony północnej graniczy z ulicą 1-go Maja. Od strony zachodniej graniczy z ulicą Mickiewicza. Od strony południowej  graniczy z nieruchomościami zabudowanymi o charakterze mieszkalnym. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody. Działka posiada kształt regularny, korzystny dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej – jednorodzinnej, od strony północnej jest zwężona z uwagi na wydzielenie gruntu pod stacje transformatorową. W sąsiedztwie nieruchomości uzbrojenie pełne.

 

III. Wartość nieruchomości  obejmującej  grunt   wynosi netto – 43 000,00 zł słownie: (czterdzieści trzy tysiące).

 

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Cena  zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.  Do ceny zyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego (licytacji) w stanie wolnym od obciążeń.  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty ogłoszenia wykazu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6 pokój nr 4 lub telefonicznie 77 431 50 16 wew. 34.

Niniejszy wykaz zostanie podany w formie ogłoszenia do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech    

Tel 77 4315016.wew.34                                  

Autor: Lato S.
Data wytworzenia informacji: 2013-05-21
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-05-21 07:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-21 07:10Aktualizacja dokonana przez: Lato S.

W Y K A Z NR 17/ 2013 obręb geodezyjny 0001 Otmuchów – obszar miejski, działka nr 1358/5, obszaru 0, 0862 ha stanowiąca teren niezabudowany – rola III a - arkusz mapy- 13.

Załącznik nr  5 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   57/ 2013   z dnia  14 maja  2013 r.

 

 

W Y K A Z   NR    17/ 2013

 

nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży.

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op.  z 2003 r. Nr 2, poz. 59) ze zm.   podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów – obszar miejski, działka
nr 1358/5, obszaru 0, 0862  ha
stanowiąca teren niezabudowany – rola III a - arkusz mapy- 13. 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr  OP1N/00053947/0  z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

                                                   

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca niezabudowaną działkę nr 1358/5 poł. w. Otmuchowie zlokalizowana jest w otoczeniu terenów
 o charakterze mieszkalnym oraz usługowym. Od strony północnej graniczy z ulicą 1-go Maja. Od strony zachodniej graniczy z ulicą Mickiewicza. Od strony południowej  graniczy z nieruchomościami zabudowanymi o charakterze mieszkalnym. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody. Działka posiada kształt regularny, korzystny dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej – jednorodzinnej. W sąsiedztwie nieruchomości uzbrojenie pełne.

 

III. Wartość nieruchomości  obejmującej  grunt   wynosi netto – 65 000,00 zł słownie: (sześćdziesiąt  pięć tysięcy).

 

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Cena  zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.  Do ceny zyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego (licytacji) w stanie wolnym od obciążeń.  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty ogłoszenia wykazu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6 pokój nr 4 lub telefonicznie 77 431 50 16 wew. 34.

Niniejszy wykaz zostanie podany w formie ogłoszenia do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech    

Tel 77 4315016.wew.34                                  

Autor: Lato S.
Data wytworzenia informacji: 2013-05-21
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-05-21 07:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-21 07:11Aktualizacja dokonana przez: Lato S.

W Y K A Z NR 18/ 2013 obręb geodezyjny 0001 Otmuchów – obszar miejski, działka nr 1358/7, obszaru 0,0611 ha stanowiąca teren niezabudowany – rola III a - arkusz mapy- 13.

Załącznik nr  6 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   57/ 2013   z dnia  14 maja  2013 r.

 

 

W Y K A Z   NR    18/ 2013

 

nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży.

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op.  z 2003 r. Nr 2, poz. 59) ze zm.   podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów – obszar miejski, działka
nr 1358/7, obszaru 0,0611  ha
stanowiąca teren niezabudowany – rola III a  - arkusz mapy- 13. Dla nieruchomości  tej  prowadzona  jest  przez Sąd  Rejonowy  w  Nysie księga  wieczysta Kw  nr   OP1N/00053947/0   z  wpisem  prawa  własności  Gminy  Otmuchów  w   stanie  wolnym

od obciążeń.  

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

                                                   

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca niezabudowana działkę nr 1358/7 poł. w. Otmuchowie zlokalizowana jest w otoczeniu terenów
 o charakterze mieszkalnym oraz usługowym. Od strony północnej graniczy z ulicą 1-go Maja. Od strony zachodniej graniczy z ulicą Mickiewicza. Od strony południowej  graniczy z nieruchomościami zabudowanymi o charakterze mieszkalnym. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody. Działka posiada kształt regularny, korzystny dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej – jednorodzinnej. W sąsiedztwie nieruchomości uzbrojenie pełne.

 

III. Wartość nieruchomości  obejmującej  grunt   wynosi netto –  45 000,00 zł słownie: (czterdzieści pięć tysięcy).

 

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Cena  zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.  Do ceny zyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego (licytacji) w stanie wolnym od obciążeń.  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty ogłoszenia wykazu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6 pokój nr 4 lub telefonicznie 77 431 50 16 wew. 34.

Niniejszy wykaz zostanie podany w formie ogłoszenia do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech    

Tel 77 4315016.wew.34                                  

Autor: Lato S.
Data wytworzenia informacji: 2013-05-21
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-05-21 07:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-21 07:12Aktualizacja dokonana przez: Lato S.

W Y K A Z NR 19/ 2013 obręb geodezyjny 0001 Otmuchów – obszar miejski, działka nr 1358/9, obszaru 0,0496 ha stanowiąca tereny mieszkaniowe - arkusz mapy- 13.

Załącznik nr  7 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   57/ 2013   z dnia  14 maja  2013 r.

 

 

W Y K A Z   NR    19/ 2013

 

nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży.

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op.  z 2003 r. Nr 2, poz. 59) ze zm.   podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów – obszar miejski, działka
nr 1358/9, obszaru 0,0496  ha
stanowiąca tereny mieszkaniowe - arkusz mapy- 13.  Dla   nieruchomości   tej    prowadzona   jest    przez   Sąd   Rejonowy   w   Nysie   księga   wieczysta Kw nr  OP1N/00053947/0  z wpisem  prawa  własności  Gminy   Otmuchów    w   stanie   wolnym od obciążeń.  

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

                                                   

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca  działkę nr 1358/9 poł. w Otmuchowie zlokalizowana jest w otoczeniu terenów
 o charakterze mieszkalnym oraz usługowym. Zabudowana fundamentami po rozebranych budynkach. Od strony północnej graniczy z ulicą 1-go Maja. Od strony zachodniej graniczy z ulicą Mickiewicza. Od strony południowej  graniczy z nieruchomościami zabudowanymi o charakterze mieszkalnym. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody. Działka posiada kształt regularny, korzystny dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej – jednorodzinnej. W sąsiedztwie nieruchomości uzbrojenie pełne.

 

III. Wartość nieruchomości  obejmującej  grunt   wynosi netto – 37 000,00  zł słownie: (trzydzieści siedem tysięcy ).

 

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Cena  zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.  Do ceny zyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego (licytacji) w stanie wolnym od obciążeń.  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty ogłoszenia wykazu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6 pokój nr 4 lub telefonicznie 77 431 50 16 wew. 34.

Niniejszy wykaz zostanie podany w formie ogłoszenia do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech    

Tel 77 4315016.wew.34                                

Autor: Lato S.
Data wytworzenia informacji: 2013-05-21
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-05-21 07:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-21 07:13Aktualizacja dokonana przez: Lato S.

W Y K A Z NR 20/ 2013 obręb geodezyjny 0001 Otmuchów – obszar miejski, działka nr 1358/11, obszaru 0,0658 ha stanowiąca teren niezabudowany – tereny mieszkaniowe - arkusz mapy- 13

Załącznik nr  8 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   57/ 2013   z dnia  14 maja  2013 r.

 

 

W Y K A Z   NR    20/ 2013

 

nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży.

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op.  z 2003 r. Nr 2, poz. 59) ze zm.   podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów – obszar miejski, działka
nr 1358/11, obszaru 0,0658  ha
stanowiąca teren niezabudowany – tereny mieszkaniowe - arkusz mapy- 13. Dla   nieruchomości   tej    prowadzona   jest    przez   Sąd   Rejonowy   w   Nysie   księga   wieczysta Kw nr  OP1N/00053947/0  z wpisem  prawa  własności  Gminy   Otmuchów    w   stanie   wolnym od obciążeń.  

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

                                                   

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca niezabudowaną działkę nr 1358/11 poł. w. Otmuchowie zlokalizowana jest w otoczeniu terenów
 o charakterze mieszkalnym oraz usługowym. Od strony północnej graniczy z ulicą 1-go Maja. Od strony zachodniej graniczy z ulicą Mickiewicza. Od strony południowej  graniczy z nieruchomościami zabudowanymi o charakterze mieszkalnym. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody. Działka posiada kształt regularny, korzystny dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej – jednorodzinnej. W sąsiedztwie nieruchomości uzbrojenie pełne.

 

III. Wartość nieruchomości  obejmującej  grunt   wynosi netto – 46 000,00  zł słownie: (czterdzieści sześć tysięcy ).

 

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Cena  zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.  Do ceny zyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego (licytacji) w stanie wolnym od obciążeń.  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty ogłoszenia wykazu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6 pokój nr 4 lub telefonicznie 77 431 50 16 wew. 34.

Niniejszy wykaz zostanie podany w formie ogłoszenia do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech    

Tel 77 4315016.wew.34                                  

Autor: Lato S.
Data wytworzenia informacji: 2013-05-21
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-05-21 07:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-21 07:14Aktualizacja dokonana przez: Lato S.

W Y K A Z NR 21/ 2013 obręb geodezyjny 0011, Kijów nr 28 gm. Otmuchów, działka nr 20, obszaru 0,0636 ha stanowiąca użytek: tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 1, zabudowana budynkiem mieszkalno – usługowym, mieszczącym dwa lokale mieszkalne i jeden użytkowy.

Załącznik nr  9  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr  57/2013   z dnia  14 maja  2013 r.

 

W Y K A Z   NR    21/ 2013

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży .

 

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr  2, poz. 59) ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0011, Kijów nr 28 gm. Otmuchów, działka nr 20,  obszaru 0,0636 ha stanowiąca użytek: tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 1, zabudowana budynkiem mieszkalno – usługowym, mieszczącym dwa lokale mieszkalne i jeden użytkowy.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny o łącznej pow. użytkowej 73,00 m2  oznaczony nr „2” położony na I piętrze - poddasze budynku położonym w miejscowości Kijów 28 gm. Otmuchów, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, p.pokoju. Do lokalu przypisane są pomieszczenia przynależne – piwnica o pow. 5,8 m2 oraz pomieszczenia strychowe o pow. 18,9 m2.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/00061375/8 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

Lokal mieszkalny nr „2 ” oraz grunt w udziale 4733/10000 części - sprzedaż.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

                                                   

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca zabudowaną działkę nr 20 poł. w miejscowości Kijów nr 28 zlokalizowana jest w  otoczeniu terenów o charakterze mieszkalno – gospodarczym.

 

III. Wartość nieruchomości opisanej w pkt. 1 obejmującej lokal mieszkalny nr 2 wraz z pom. przynależnymi oraz udział 4733/10000 części w gruncie wynosi – 45 000,00 zł słownie: (czterdzieści pięć tysięcy).

 

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy

sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego (licytacji) w stanie wolnym od obciążeń.  

 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Lato S.
Data wytworzenia informacji: 2013-05-21
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-05-21 07:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-21 07:16Aktualizacja dokonana przez: Lato S.

W Y K A Z NR 22/ 2013 bręb geodezyjny 0001, Otmuchów ul. Nyska nr 3, działka nr 335 obszaru 0,0253 ha stanowiąca użytek tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 5, zabudowana budynkiem mieszkalnym, mieszczącym 4 lokale mieszkalne.

 

Załącznik nr  10 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr  57 /2013   z dnia  14 maja  2013 r.

W Y K A Z   NR    22/ 2013

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste

udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. ) Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001, Otmuchów ul. Nyska nr 3, działka nr 335 obszaru 0,0253 ha stanowiąca użytek tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 5, zabudowana budynkiem mieszkalnym, mieszczącym 4 lokale mieszkalne.

 

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny oznaczony nr „2” o powierzchni użytkowej 29,50 m 2, położony na parterze budynku położonym w Otmuchowie ul. Nyska  nr 3, składający się z 1 pokoju, kuchni, jadalni. Lokal posiada pomieszczenie przynależne: piwnicę
o pow. 1,70 m 2 oraz kabina wc na korytarzu o pow. 1,30 m2. Grunt pod budynkiem zostanie oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 14.01.2101 roku w udziale 1606/10 000.

Dla nieruchomości   tej  prowadzona   jest  przez   Sąd  Rejonowy   w   Nysie   księga   wieczysta   Kw

nr OP1N/ 00061564/0 z  wpisem   prawa  własności   1606/10000  cz.   Gminy  Otmuchów  w

stanie   wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.   

                                              

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006r. zabudowana działka nr 335 obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

IV. Cena nieruchomości wynosi – 40 000, 00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy) w tym udział w gruncie 3 000,00 zł.

Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 1606/10 000 cz.  działki nr 335 wynosi 25 % wartości udziału, co stanowi netto 750,00 zł. (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych). Do I opłaty zostanie  doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Użytkownik wieczysty zobowiązany jest do uiszczania opłaty rocznej w wysokości 1% wartości udziału przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Aktualizacja opłat nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. W przypadku zmiany przeznaczenia lokalu na inny cel niż mieszkaniowy opłata roczna wynosić będzie 3% wartości udziału w gruncie.

 

    V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów, przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

   VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest lokal,- sprzedaż, udział w gruncie- użytkowanie wieczyste w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

 

Autor: Lato S.
Data wytworzenia informacji: 2013-05-21
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-05-21 07:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-21 07:16Aktualizacja dokonana przez: Lato S.

Zarządzenie nr 94/2013 Burmistrza Otmuchowa z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Kinal Wiesława
Data wytworzenia informacji: 2013-08-02
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-08-02 09:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-02 09:05Aktualizacja dokonana przez: Kinal Wiesława

W Y K A Z NR 26/ 2013 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. działka nr 699, A.M.10, obszaru 0,0034 ha stanowiące teren zabudowany nieczynną studnią z kręgów betonowych wraz z nasadą.

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   101/ 2013   z dnia   12 sierpnia   2013 r.

 

 

 

W Y K A Z   NR    26/ 2013

nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży.

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op.  z 2003 r. Nr 2, poz. 59) ze zm.   podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów  działka nr 699, A.M.10, obszaru 0,0034 ha stanowiące teren zabudowany nieczynną studnią z kręgów betonowych wraz z nasadą.  

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/00045593/4  z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń

 i zobowiązań. Nie ma ograniczeń w jej rozporządzaniu.   

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

                                                   

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca zabudowaną nieczynną studnią działkę nr 699 poł. w. Otmuchowie zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006 r. działka 699 zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

  Działka nr 699 poł. w Otmuchowie przeznaczona jest  na poprawę warunków  zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości ze względu na kształt i brak możliwości zabudowy jako samodzielna działka.

 

 

III. Wartość nieruchomości  obejmującej  grunt   wynosi netto –  1 600,00 zł słownie: (jeden tysiąc sześćset  zł). Do ceny zostanie doliczony koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 396,00 zł (słownie : trzysta dziewięćdziesiąt sześć).

 

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży na własność nieograniczoną w drodze  rokowań– na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki.   

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty ogłoszenia wykazu.

 

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech    

Tel 77 4315016.wew.34                                  

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2013-08-13
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-08-13 10:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-13 14:31Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

W Y K A Z NR 23/ 2013 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i udziału w gruncie. działka nr 20 obszaru 0,0636 ha stanowiąca tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 1, zabudowana budynkiem mieszkalno- użytkowym mieszczącym 2 lokale mieszkalne i jeden lokal użytkowy.

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   91 /2013   z dnia  19 lipca   2013 r.

 

W Y K A Z   NR    23/ 2013

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0011, KIJÓW gm. Otmuchów, działka nr 20 obszaru 0,0636 ha stanowiąca  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 1, zabudowana budynkiem mieszkalno- użytkowym   mieszczącym 2 lokale mieszkalne i jeden lokal użytkowy.

Nieruchomości stanowi własność Gminy Otmuchów zbywana jest w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1”a” o powierzchni użytkowej 60,60 m 2 ,  składający się z trzech pokoi, kuchni,  łazienki, z wc oraz p. pokoju . Lokal posiada pomieszczenie przynależne – piwnicę o pow. 4,1 m 2

Grunt pod budynkiem w udziale 3138/10 000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1”a”. .

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00061375/8   z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady  Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr21, poz. 182) , z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006r. zabudowana działka nr 20   obręb geodezyjny KIJÓW gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie w wysokości      łącznie 61  000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy) w tym wartość udziału w gruncie w 3138/10000 cz. wynosi – 6 000,00 zł słownie: (sześć tysięcy).

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań z najemcą lokalu nr 1”a”.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2013-08-13
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-08-13 14:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-13 14:30Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

W Y K A Z NR 24/ 2013 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.działka nr 1358/16, obszaru 0,0556 ha stanowiące teren niezabudowany -użytek rolny- rola II - arkusz mapy- 13.

Załącznik nr  2  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   91/ 2013   z dnia   19 lipca   2013 r.

 

 

 

W Y K A Z   NR    24/ 2013

nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży.

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op.  z 2003 r. Nr 2, poz. 59) ze zm.   podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów  działka nr 1358/16, obszaru 0,0556  ha stanowiące teren niezabudowany -użytek rolny- rola II -   arkusz mapy- 13.  

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr 53947  z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń

 i zobowiązań. Nie ma ograniczeń w jej rozporządzaniu.   

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

                                                   

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca niezabudowaną działkę nr 1358/16 poł. w. Otmuchowie  zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Otmuchów- wschód , zatwierdzonym uchwałą nr /143/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26września 2008 r. (Dz . Urz. Woj. .Op. z 2008 r. Nr 88, poz. 2087) przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna, dopuszczalnie przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa; usługi komercyjna ( działalność nieuciążliwa).  Działka przeznaczona na poprawę warunków  zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości ze względu na kształt i brak możliwości zabudowy jako samodzielna działka.

 

 

III. Wartość nieruchomości  obejmującej  grunt   wynosi netto – 35 000,00 zł słownie: (trzydzieści pięć  tysięcy zł).

 

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Cena  zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.  Do ceny zyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży na własność nieograniczoną w drodze  rokowań– na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki.   

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty ogłoszenia wykazu.

 

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech    

Tel 77 4315016.wew.34                                  

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2013-08-13
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-08-13 14:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-13 14:30Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

W Y K A Z NR 25/ 2013 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.działka nr 164/3, obszaru 0,4140 ha stanowiąca zurbanizowane tereny niezabudowane -Bp - arkusz mapy- 4 oraz działka nr 165/5, obszaru 0,1902 ha stanowiąca inne tereny zabudowane -Bi - arkusz mapy- 4.

Załącznik nr  3  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   91/ 2013   z dnia   19 lipca   2013 r.

 

 

 

W Y K A Z   NR    25/ 2013

nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży.

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op.  z 2003 r. Nr 2, poz. 59) ze zm.   podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów  działka nr 164/3, obszaru 0,4140  ha stanowiąca zurbanizowane tereny niezabudowane -Bp -   arkusz mapy- 4 oraz działka nr 165/5, obszaru 0,1902 ha stanowiąca inne tereny zabudowane -Bi - arkusz mapy- 4.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr 34413  z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów oraz Kw nr 41089. Działka nr 164/3 obciążona jest prawem przechodu i przejazdu każdoczesnego właściciela  działki nr  165/6 przez działkę nr 164/3 do drogi publicznej nr 153. Obciążenie to nie jest ujawnione w księdze wieczystej Kw nr 41089 lecz wynika z decyzji nr MK 7420/6/08 z dnia 03 kwietnia 2008 roku.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

                                                   

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca niezabudowaną działkę nr 164/3 i zbudowaną działkę nr 165/5  poł. w. Otmuchowie  zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w mieście Otmuchów w rejonie ulic Nyskiej i Grodkowskiej zatwierdzonym uchwałą Nr XXII/205/2004 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. .Op. z dnia  4 marca 2005 r. Nr 14, poz. 432) działka nr 165/5 oraz działka nr 164/3 przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, parking samochodów osobowych, zieleń o charakterze izolacyjnym; w przypadku odstąpienia od funkcji mieszkalnej możliwe jest przeznaczenie tych  działek  pod zabudowę składowania i magazynowania w obiektach i na terenach otwartych.

Nabywca nieruchomości winien użytkować ją zgodnie z przeznaczeniem .

 

III. Termin zagospodarowania nieruchomości:

12 miesięcy licząc od daty nabycia tj, od daty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej  grunt opisany w pkt. I  wynosi netto – 211 000,00 zł słownie: ( dwieście jedenaście tysięcy zł).

 

V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Cena  zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.  Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży na własność nieograniczoną w drodze  przetargu nieograniczonego.   

Zlokalizowany na działce nr 165/5 w Otmuchowie budynek o powierzchni użytkowej 726,90 m2 ze względu na zły stan techniczny, zużycie techniczne, funkcjonalne i środowiskowe czyli utratę wartości szacunkowej przeznaczony jest do rozebrania.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty ogłoszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech    

Tel 77 4315016.wew.34                                  

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2013-08-13
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-08-13 14:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-13 14:31Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

Zarządzenie nr 127/2013 Burmistrza Otmuchowa z dnia 22 października 2013 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 127/2013

Burmistrza Otmuchowa

z dnia  22 października  2013 roku

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  2013 roku poz. 594 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność gminy  Otmuchów

§2

Podać do publicznej wiadomości:

       wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  Otmuchów  przy ul. Zamkowa 6,

       informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Otmuchowie , a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego .

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Kinal Wiesława
Data wytworzenia informacji: 2013-10-22
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-10-28 10:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-28 10:24Aktualizacja dokonana przez: Kinal Wiesława

2013-10-17 Zarządzenie Nr 124/2013 Burmistrza Otmuchowa z dnia 17 października 2013 r. w sprawie: oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę części nieruchomości położonych na terenie Gminy Otmuchów , na których posadowione są kontenery na odzież i sporządzenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 124/2013 Burmistrza  Otmuchowa

z dnia 17 października 2013 r. w sprawie: oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę części nieruchomości położonych na terenie Gminy Otmuchów , na których posadowione są kontenery na odzież i sporządzenia wykazu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje :

§ 1

Wyrażam zgodę na wydzierżawienie  dla firmy Luk-Trans Łukasz  Kozłowski   części  nieruchomości gruntowych , położonych  na terenie miasta i gminy Otmuchów  w drodze bezprzetargowej  wyszczególnionych w załączniku nr 1 do zarządzenia, -  celu ustawienia kontenerów na odzież używaną  na następujących warunkach:

a)     umowa zawarta  na czas określony- 3 lata

b)     waloryzacja czynszu co rok o wskaźnik wzrostu cen  na towary i usługi , podawanych przez Prezesa GUS

c)     Umowa może być wypowiedziana z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku gdy  na nieruchomościach gminnych zostaną rozpoczęte inwestycje  gminne lub w przypadku zbycia nieruchomości;

d)     Bez względu na sposób rozwiązania umowy Dzierżawca nie będzie miał prawa domagania się od Wydzierżawiającego zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z zagospodarowaniem przedmiotowych nieruchomości

e)     Dzierżawca we własnym zakresie zadba o:

- estetyczny wygląd ustawionych kontenerów

- opróżnianie zapełnionych kontenerów .

§ 2

Dzierżawca zobowiązany będzie użytkować przedmiotowe nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem, utrzymywać przedmiot dzierżawy oraz tereny przyległe w należytym porządku, zachowując wszelkie wymogi odnośnie ochrony środowiska i ochrony przyrody.

§ 3

Zarządzenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego i   Planowania Przestrzennego

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, a informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
  • odzie (45.50 kB)

    załączył(a): Artur Banasiak dnia: 2013-10-28 13:01 Liczba pobrań: 4

Autor: Kinal Wiesława
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-10-28 12:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-28 13:01Aktualizacja dokonana przez: Kinal Wiesława

2013-10-28 W Y K A Z NR 27/ 2013 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i udziału w gruncie Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 53,76 m 2 , składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc , przedpokoju i spiżarki. Do lokalu przypisane jest pomieszczenie przynależne, komórka gospodarcza o powierzchni użytkowej 11,36 m2. Grunt pod budynkiem w udziale 1696/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 3

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   126 /2013   z dnia  21 października  2013 r.

 

W Y K A Z   NR    27/ 2013

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. ) Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie  nieruchomości – obręb geodezyjny 0001, Otmuchów ul. Kościuszki  nr 2, działka nr 818  obszaru 0,0708 ha stanowiąca użytek tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 111, zabudowana budynkiem mieszkalnym  mieszczącym 4 lokale mieszkalne,  obejmujący 1696/10000 cz. nieruchomości, która stanowi własność Gminy Otmuchów.

 

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 53,76 m 2 ,  składający się z  2 pokoi, kuchni, łazienki z wc , przedpokoju i spiżarki.

Do lokalu przypisane jest pomieszczenie przynależne, komórka gospodarcza o powierzchni użytkowej 11,36 m2. Grunt pod budynkiem w udziale 1696/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 3.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00067670/8  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów.

Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.

Na najem lokali mieszkalnych zawarto  umowy najmu.

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu na najem którego umowa najmu została zawarta na czas nieokreślony. .

Zobowiązania nabywcy:

a. poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów opłat sądowych związanych w nabyciem,

b. utrzymania nabytej nieruchomości w należytym stanie,

c. użytkować ją zgodnie z celem nabycia.

d. zwrotu Gminie Otmuchów kosztów poniesionych na poczet kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

e. ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem lokalu w należytym stanie, przestrzegania porządku , korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz jest zobowiązany do współdziałania z nimi w ochronie wspólnego dobra.

f. termin aktu notarialnego zostanie ustalony pisemnie w terminie do 21 dni licząc od daty wpłacenia należności ustalonej w protokole uzgodnień.

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – działka nr 818  obręb geodezyjny Otmuchów stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej realizowanej w układzie wolnostojącym z dopuszczeniem zabudowy usługowej; usługi komercyjne- działalność nieuciążliwa zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa- Otmuchów Wschód , zatwierdzonym  uchwałą Nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008 r. Nr 88, poz. 2087).

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                  

 

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności udziału w gruncie w wysokości      łącznie 69 000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) w tym wartość udziału w gruncie w 1696/10000 cz. wynosi – 10  000,00 zł słownie: (dziesięć tysięcy ).

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego po uwzględnieniu bonifikaty 85% wartości szacunkowej za wpłatę jednorazową , jeżeli najemca nie posiada zaległości w zobowiązaniach należnych Gminie Otmuchów.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań z najemcą lokalu p. Danutą Niewidomą .

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-10-28 14:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-28 14:17Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

2013-10-28 W Y K A Z NR 28/ 2013 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów działka nr 1270, A.M.15, obszaru 0,4770 ha sklasyfikowana jako rola II, stanowiąca teren niezabudowany przeznczony do użytkowania rolniczego

Załącznik nr  2  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   126/ 2013   z dnia   21 października  2013 r.

 

 

W Y K A Z   NR    28/ 2013

nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży.

Burmistrz  Otmuchowa  


zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op.  z 2003 r. Nr 2, poz. 59) ze zm.   podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów  działka nr 1270, A.M.15, obszaru 0,4770 ha sklasyfikowana jako rola II, stanowiąca teren niezabudowany przeznczony do użytkowania   rolniczego.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/00052055/3  z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów.

Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

Nabywca zobowiązany jest:

a. poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów opłat sądowych związanych w nabyciem,

b. utrzymania nabytej nieruchomości w należytym stanie,

c. użytkować ją zgodnie z celem nabycia.

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca niezabudowaną  działkę nr 1270 poł. w. Otmuchowie zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006 r. działka 1270- obręb geodezyjny Otmuchów  zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

III. Wartość nieruchomości  obejmującej  grunt   wynosi netto –  17 000,00 zł słownie: (siedemnaście tysięcy  zł).

Cena zawiera koszt przygotowanie nieruchomości do sprzedaży bez wznowienia granic.

Sprzedaż nieruchomości następuje zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz z wypisem z ewidencji gruntów.

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży na własność nieograniczoną w drodze przetargu nieograniczonego w którym mogą wziąć udział osoby fizyczne lub prawne jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych będących własnością nabywcy nie przekroczy 500 ha po przedłożeniu dowodu posiadanych kwalifikacji rolniczych oraz po złożeniu oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty ogłoszenia wykazu.

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech    

Tel 77 4315016.wew.34                                  

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-10-28 14:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-28 14:19Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

2013-10-28 W Y K A Z NR 29/ 2013 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów działka nr 1269/1, A.M.15, obszaru 1,3937 ha sklasyfikowana jako rola II, stanowiąca teren niezabudowany przeznczony do użytkowania rolniczego

Załącznik nr  3  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   126/ 2013   z dnia   21 października  2013 r.

 

 

W Y K A Z   NR    29/ 2013

nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży.

                Burmistrz  Otmuchowa  

zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op.  z 2003 r. Nr 2, poz. 59) ze zm.   podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów  działka nr 1269/1, A.M.15, obszaru 1,3937 ha sklasyfikowana jako rola II, stanowiąca teren niezabudowany przeznczony do użytkowania   rolniczego.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/00041226/3  z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów.

Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

Nabywca zobowiązany jest:

a. poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów opłat sądowych związanych w nabyciem,

b. utrzymania nabytej nieruchomości w należytym stanie,

c. użytkować ją zgodnie z celem nabycia.

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca niezabudowaną  działkę nr 1269/1 poł. w. Otmuchowie zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006 r. zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

 

III. Wartość nieruchomości  obejmującej  grunt   wynosi netto –  48 000,00 zł słownie: (czterdzieści osiem tysięcy  zł).

Cena zawiera koszt przygotowanie nieruchomości do sprzedaży bez wznowienia granic.

Sprzedaż nieruchomości następuje zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz z wypisem z ewidencji gruntów.

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży na własność nieograniczoną w drodze przetargu nieograniczonego w którym mogą wziąć udział osoby fizyczne lub prawne jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych będących własnością nabywcy nie przekroczy 500 ha po przedłożeniu dowodu posiadanych kwalifikacji rolniczych oraz po złożeniu oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty ogłoszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech    

Tel 77 4315016.wew.34                                  

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-10-28 14:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-28 14:21Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

2013-10-28 W Y K A Z NR 30/ 2013 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0019 Meszno gm. Otmuchów działka nr 29/2, A.M.1, obszaru 0,0374 ha sklasyfikowana jako rola IIIb, stanowiąca teren niezabudowany przeznczony do użytku rolnego

Załącznik nr  4  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   126/ 2013   z dnia   21 października  2013 r.

 

 

W Y K A Z   NR    30/ 2013

nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży.

Burmistrz  Otmuchowa  

zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op.  z 2003 r. Nr 2, poz. 59) ze zm.   podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0019 Meszno gm. Otmuchów  działka nr 29/2, A.M.1, obszaru 0,0374 ha sklasyfikowana jako rola IIIb, stanowiąca teren niezabudowany przeznczony do użytku rolnego.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/00062109/0  z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów.

Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy. Działka nr 29/2 nie posiada dostępu do drogi publicznej dlatego ustalono służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 29/1 od strony drogi publicznej, zapisana w księdze wieczystej kw OP1N/00062080/0 - na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 29/2 poł. w Mesznie.

Nabywca zobowiązany jest:

a. poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów opłat sądowych związanych w nabyciem,

b. utrzymania nabytej nieruchomości w należytym stanie,

c. użytkować ją zgodnie z celem nabycia.

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca niezabudowaną  działkę nr 29/2  poł. w. Mesznie  zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006 r. zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

 

III. Wartość nieruchomości  obejmującej  grunt   wynosi netto –  2 500,00 zł słownie: (dwa tysiące pięćset  zł).

Cena zawiera koszt przygotowanie nieruchomości do sprzedaży bez wznowienia granic.

Sprzedaż nieruchomości następuje zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz z wypisem z ewidencji gruntów.

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży na własność nieograniczoną w drodze przetargu nieograniczonego w którym mogą wziąć udział osoby fizyczne lub prawne jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych będących własnością nabywcy nie przekroczy 500 ha po przedłożeniu dowodu posiadanych kwalifikacji rolniczych oraz po złożeniu oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty ogłoszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech    

Tel 77 4315016.wew.34                                  

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-10-28 14:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-28 14:23Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

2013-10-28 W Y K A Z NR 31/ 2013 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0019 Meszno gm. Otmuchów działka nr 29/3, A.M.1, obszaru 0,1373 ha sklasyfikowana jako rola IIIb, stanowiąca teren niezabudowany przeznczony do użytku rolnego

Załącznik nr  5  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   126/ 2013   z dnia   21 października  2013 r.

 

 

W Y K A Z   NR    31/ 2013

nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży.

Burmistrz  Otmuchowa  

zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op.  z 2003 r. Nr 2, poz. 59) ze zm.   podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0019 Meszno gm. Otmuchów  działka nr 29/3, A.M.1, obszaru 0,1373 ha sklasyfikowana jako rola IIIb, stanowiąca teren niezabudowany przeznczony do użytku rolnego.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/00032606/5  z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów.

Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy. Działka nr 29/3  posiada dostępu do drogi publicznej.  

Nabywca zobowiązany jest:

a. poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów opłat sądowych związanych w nabyciem,

b. utrzymania nabytej nieruchomości w należytym stanie,

c. użytkować ją zgodnie z celem nabycia.

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca niezabudowaną  działkę nr 29/3  poł. w. Mesznie  zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006 r. zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

 

III. Wartość nieruchomości  obejmującej  grunt   wynosi netto –  5 000,00 zł słownie: (pięć tysięcy  zł).

Cena zawiera koszt przygotowanie nieruchomości do sprzedaży bez wznowienia granic.

Sprzedaż nieruchomości następuje zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz z wypisem z ewidencji gruntów.

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży na własność nieograniczoną w drodze przetargu nieograniczonego w którym mogą wziąć udział osoby fizyczne lub prawne jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych będących własnością nabywcy nie przekroczy 500 ha po przedłożeniu dowodu posiadanych kwalifikacji rolniczych oraz po złożeniu oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty ogłoszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech    

Tel 77 4315016.wew.34                                  

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-10-28 14:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-28 14:25Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena