Najem 2013

ZARZĄDZENIE NR 47/2013 BURMISTRZA OTMUCHOWA Z DNIA 24 kwietnia 2013r. w sprawie przeznaczenia do wynajmu pomieszczenia położonego na terenie gminy Otmuchów oraz wykazu.

Zarządzenie nr    47/2013

Burmistrza Otmuchowa

z   Dnia   24 kwietnia 2013r.

 

w sprawie  przeznaczenia do wynajmu pomieszczenia położonego na terenie gminy Otmuchów oraz wykazu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 grudnia 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717) i   art.  13 ust. 1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1998r. o gospodarce  nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603)

 

zarządzam co następuje:

 

 

Przeznaczam do oddania w najem w drodze przetargu na okres do 3 lat pomieszczenie wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik  Nr 1 do niniejszego  zarządzenia.

 

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowej 6 oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu.

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska  w/m. 

 

 

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

z dnia 24.04.2013r.   Nr  47/2013

 

Wykaz   nr     1/2013

pomieszczenia użytkowego przeznaczonego do najmu

z dnia 24 kwietnia 2013r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 grudnia 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717) i   art.  13 ust. 1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1998r. o gospodarce  nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603)

 

Burmistrz  Otmuchowa

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych

przeznaczonych  do wynajmu na okres do 3 lat 

 

Tabela nr 1.

Oznaczenie nieruchomości

Nr działki :

Powierzchnia :

Dane o lokalu :

 Otmuchów ul. Krakowska 44

  działka nr 400  KW OP1N/00050428/5

   29,50 m2

pomieszczenia użytkowe wyznaczone do przetargu to :

- pomieszczenie o pow. 29,50 m2

składające się z 2 pomieszczeń i wc 

Wysokość czynszu :

 

 6,00 zł/m2 + VAT miesięcznie

Przeznaczenie w planie :

 

Przeznaczenie :

Dla wynajmowanych pomieszczeń nie jest sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego.

 Pomieszczenie przeznaczone jest na prowadzenie gabinetu stomatologicznego.

Termin wnoszenia opłat

Zapłata za wynajem pomieszczenia użytkowego  w terminie do 10 dnia  każdego miesiąca płatne z góry po podpisaniu protokołu z przetargu i umowy w sprawie wynajmu lokalu użytkowego 

 

Uwaga :

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowej 6 oraz umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Wykaz zatwierdził :

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
  • wykaz (34.50 kB)

    załączył(a): Artur Banasiak dnia: 2013-04-26 11:23 Liczba pobrań: 6

Autor: Duchtoń I.
Data wytworzenia informacji: 2013-04-26
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-04-26 11:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-26 11:23Aktualizacja dokonana przez: Duchtoń I.

Zarządzenie nr 61/2013 Burmistrza Otmuchowa Ogłaszam I ustny nieograniczony przetarg (wykaz nr 1/2013) na najem lokalu użytkowego o pow. 29,50 m2 poł. w Otmuchowie ul. Krakowska 44 na okres do 3 lat o treści jak w załączniku do zarządzenia.

Zarządzenie   nr   61/2013

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 20 maja 2013r.

 

w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego oraz powołania Komisji Przetargowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 grudnia 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z  2003r. Nr 80, poz.717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568)

 

zarządzam co następuje:

 

 

Ogłaszam I ustny nieograniczony przetarg (wykaz nr 1/2013) na najem lokalu użytkowego o pow. 29,50 m2  poł. w Otmuchowie ul. Krakowska 44 na okres do 3 lat o treści jak w załączniku do zarządzenia.

 

 

1. Powołuję Komisję Przetargową w składzie :

 

Przewodniczący         - Cholewiński Zdzisław

            Członkowie                - Derenowska Aleksandra

- Mazek Janina

- Dychtoń Iwona

 

2. Komisja Przetargowa przeprowadzi przetarg na najem lokalu użytkowego wymienionego

    w  § 1 niniejszego zarządzenia.

 

3. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania, a kończy z dniem zakończenia przetargu.

 

4. Komisja Przetargowa sporządzi Protokół z przeprowadzonego przetargu.

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska  w/m. 

 

 

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

z dnia 20.05.2013r. Nr  61/2013

 

OGŁOSZENIE

BurmistrzA Otmuchowa

w sprawie  przetargu  nieograniczonego

 

Ogłaszam I ustny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego o pow. 29,50 m2 w położonego w Otmuchowie ul. Krakowska 44

 

Przedmiotem przetargu  jest najem pomieszczenia użytkowego o pow. 29,50 m2 poł. w Otmuchowie ul. Krakowska 44 - na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego.

 

Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 6,00 zł/m2 +VAT (23%) za 1 m2 powierzchni

 

Przetarg  odbędzie  się w dniu

20 czerwca 2013r.  o godz. 900

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6   pokój  nr 12

 

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  wadium w wysokości 50,00 zł słownie: (pięćdziesiąt złotych) w formie gotówkowej płatnej na konto Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez B.S. Otmuchów  nr 37 8872 0003 0000 0260 2000 0040.

 

Postąpienie w przetargu wynosi 1,00 zł.  (słownie : jeden złotych 00/100 zł).

Przetarg jest ważny jeżeli nastąpi choć jedno postąpienie.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium.

Termin wpłacenia wadium upływa w dniu  17 czerwca 2013r.

Lista osób dopuszczonych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu

Miejskiego w dniu 19 czerwca 2013r. o godz. 1200

Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet czynszu najmu, jeżeli osoba wpłacająca  wadium wygra przetarg,

- zwrócone w ciągi 3 dni, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

- nie podlega zwrotowi w przypadku nie stawienia się do zawarcia umowy najmu, w terminie 10 dni od dnia skutecznego przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu najmu.

Z osobą, która wygra przetarg zostanie zawarta umowa najmu lokalu będącego przedmiotem przetargu.

 

Lokal zostanie udostępniony do oględzin w dniu 17 czerwca 2013r. w godz. 1000 – 1200

 

Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu może złożyć uczestnik przetargu w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia przetargu do Burmistrza Otmuchowa ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

 

Burmistrz Otmuchowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych nieprzewidzianych powodów.

 

Szczegółowe informacje udziela Wydział  Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (I piętro pokój nr 15, tel.4315016 wew. 46)

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Dychtoń I.
Data wytworzenia informacji: 2013-05-21
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-05-21 12:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-21 12:32Aktualizacja dokonana przez: Dychtoń I.