Dzierżawa 2014

16. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 156/2014 Burmistrza Otmuchowa z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Maciejowicach

 Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 156/2014

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 16 grudnia 2014

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w  Maciejowicach

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz.594 z późn.zm.), w związku z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518  z późń.zm.) zarządzam co następuje:

§1 Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości  gruntowej niezabudowanej  o pow.0,5648 ha  położonej w   Maciejowicach oznaczonej  numerem pomiarowym 153/2. Nieruchomość została wykazana do dzierżawy  zarządzeniem nr 104/2014.

§2.  Ogłoszenie o warunkach przetargu podlega umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie na okres  30 dni .

§3. Treść ogłoszenia określonego w § 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego.

§5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  do Zarządzenia Burmistrza

Otmuchowa Nr  156/14

 z dnia 16 grudnia 2014 r.

 

                   O G Ł O S Z E N I E   O  P RZ E T A R G U

Burmistrz  Otmuchowa  podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza ustny  przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości   Maciejowice  oznaczonej nr  działki nr 153/2, ujawnionej w księdze wieczystej 47570 o powierzchni 0,5648 ha w tym: RIIIb-0,4200 ha, RIVa-01448 ha .

które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Banku Spółdzielczego w Otmuchowie nr konta 37887200030000026020000040 najpóźniej do dnia  12 stycznia 2015r., przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego  Urzędu Miejskiego w Otmuchowie pokój nr 4 , albo telefonicznie pod numerem (77)4315016, 4315017 w godz. od 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.Autor: Kinal Wiesława
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-12-18 11:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-18 11:45Aktualizacja dokonana przez: Kinal Wiesława