Najem 2015

WYKAZ NR 1/2015 POMIESZCZENIA UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO DO NAJMU Z DNIA 19 STYCZNIA 2015R.

Zarządzenie nr    9/2015

Burmistrza Otmuchowa

z   Dnia   19 stycznia 2015r.

 

w sprawie  przeznaczenia do wynajmu pomieszczenia położonego na terenie gminy Otmuchów oraz wykazu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) i   art.  13 ust. 1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 518 z późn. zm.)

 

zarządzam co następuje:

 

 

Przeznaczam do oddania w najem w drodze przetargu na okres do 3 lat pomieszczenie wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik  do niniejszego  zarządzenia.

 

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowej 6 oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu.

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska  w/m. 

 

 

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

z dnia 19.01.2015r.   Nr  9/2015

 

Wykaz   nr     1/2015

pomieszczenia użytkowego przeznaczonego do najmu

z dnia 19 stycznia  2015r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) i   art.  13 ust. 1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 518 z późn. zm.)

 

Burmistrz  Otmuchowa

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych

przeznaczonych  do wynajmu na okres do 3 lat 

 

Tabela nr 1.

Oznaczenie nieruchomości

Nr działki :

Powierzchnia :

Dane o lokalu :

 Otmuchów, Rynek 1 

  działka nr  748

   5,00 m2

pomieszczenie użytkowe wyznaczone do przetargu to :

- część pomieszczenia o pow. 5,00 m2 poł. na parterze budynku

Wysokość czynszu :

 

 3,60 zł/m2 + VAT miesięcznie

Przeznaczenie w planie :

 

Przeznaczenie :

Dla wynajmowanych pomieszczeń nie jest sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego.

 Pomieszczenie przeznaczone jest na prowadzenie działalności : agencji ubezpieczeniowej.

 

Termin wnoszenia opłat

Zapłata za wynajem pomieszczenia użytkowego  następuje w terminie do 14 dnia  każdego miesiąca płatne z góry po podpisaniu protokołu z przetargu i umowy w sprawie wynajmu lokalu użytkowego 

 

Uwaga :

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowej 6 oraz umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Dychtoń I.
Data wytworzenia informacji: 2015-01-21
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-01-21 09:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-21 09:35Aktualizacja dokonana przez: Dychtoń I.

OGŁOSZENIE Dyrektor Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie oglasza przetarg ustny nieograniczony na najem: • lokalu użytkowego położonego w Kałkowie Nr. 57 , o powierzchni użytkowej 23,60 m2 skladający się z dwóch pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej o profilu nie kolidującym z działalnoącią Domu Kultury w Otmuchowie. Powyższy lokal znajduje się na obszarze ogólnej zabudowy wsi Kałków w budynku użytkowym jako Wiejski Dom Kultury.

Otmuchów dn. 16.11.2015r

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie oglasza przetarg ustny nieograniczony na najem:

 

Bliższe informacje w tym dotyczące przetargów udzielane będą przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie tel. 77 431 50 27 . 

Autor: M. Budnik
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-11-18 09:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-18 09:10Aktualizacja dokonana przez: M. Budnik

WYKAZ NR 2/2015 POMIESZCZENIA UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO DO NAJMU Z DNIA 18 LISTOPADA 2015R.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: I. Dychtoń
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-11-19 11:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-19 11:09Aktualizacja dokonana przez: I. Dychtoń

BURMISTRZ OTMUCHOWA Ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na najem pomieszczenia użytkowego o pow. 5,00 m2 w położonego w Otmuchowie, Rynek 1

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

z dnia 10.12.2015r.   Nr   185/2015

 

OGŁOSZENIE

BurmistrzA Otmuchowa

w sprawie  przetargu  nieograniczonego

 Ogłaszam I ustny nieograniczony przetarg na najem pomieszczenia użytkowego o pow. 5,00 m2 w położonego w Otmuchowie, Rynek 1

 

Przedmiotem przetargu  jest najem pomieszczenia użytkowego o pow. 5,00 m2 poł. w Otmuchowie, Rynek 1 - na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności agencji ubezpieczeniowej.

Pomieszczenie należy zaadoptować na potrzeby prowadzenia działalności agencji ubezpieczeniowej.

 

Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 16,50 zł/m2 + VAT (23%) za 1 m2 powierzchni

 

Przetarg  odbędzie  się w dniu

08 stycznia 2016r.  o godz. 900

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6   pokój  nr 12

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  wadium w wysokości 50,00 zł słownie: (pięćdziesiąt złotych) w formie gotówkowej płatnej na konto Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez B.S. Otmuchów  nr 37 8872 0003 0000 0260 2000 0040.

 

Postąpienie w przetargu wynosi 0,50 zł.  (słownie : pięćdziesiąt groszy).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium.

 

Termin wpłacenia wadium upływa w dniu  4 stycznia 2016r.

 

Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją oprócz dokumentu tożsamości przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Lista osób dopuszczonych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 05 stycznia 2016r.

 

Z osobą, która wygra przetarg zostanie zawarta umowa na najem pomieszczenia będącego przedmiotem przetargu.

Ustalenia przetargu stają się niewiążące w przypadku nie podpisania przez oferenta umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

 

 

Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet czynszu najmu, jeżeli osoba wpłacająca  wadium wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

- zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu

   przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,

- utracie, jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

 

Lokal zostanie udostępniony do oględzin w dniu 23 grudnia 2015r. w godz. 1000 – 1100

 

Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu może złożyć uczestnik przetargu w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia przetargu do Burmistrza Otmuchowa ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

 

Burmistrz Otmuchowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych nieprzewidzianych powodów.

 

Szczegółowe informacje udziela Wydział  Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (I piętro pokój nr 15, tel.4315016 wew. 46)

 

 

Autor: Dychtoń Iwona
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-10 14:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-10 14:22Aktualizacja dokonana przez: Dychtoń Iwona

OGŁOSZENIE Dyrektor Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie oglasza II przetarg ustny nieograniczony na najem: • lokalu użytkowego położonego w Kałkowie Nr. 57 , o powierzchni użytkowej 23,60 m2 skladający się z dwóch pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej o profilu nie kolidującym z działalnoącią Domu Kultury w Otmuchowie. Powyższy lokal znajduje się na obszarze ogólnej zabudowy wsi Kałków w budynku użytkowym jako Wiejski Dom Kultury.

Otmuchów dn. 28.12.2015r

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie oglasza II przetarg ustny nieograniczony        na najem:

 

Bliższe informacje w tym dotyczące przetargów udzielane będą przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie tel. 77 431 50 27 . 

Autor: M. Budnik
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-28 15:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-28 15:53Aktualizacja dokonana przez: M. Budnik