Dzierżawa 2015

Zarządzenie nr 160/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 października 2015 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność gminy Otmuchów, położone w Jodłowie - z przeznaczeniem pod uprawy rolne

Zarządzenie nr 160/2015

Burmistrza Otmuchowa

z dnia   21 października 2015 roku

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących  własność gminy Otmuchów  oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015, poz.1515 .), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz.782 ), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność gminy  Otmuchów, położone w  Jodłowie - z przeznaczeniem pod  uprawy rolne.

§2

Podać do publicznej wiadomości:

       wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  Otmuchów  przy ul. Zamkowa 6,

       informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Otmuchowie , a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowią załączniki nr 1 i 2  do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego .

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia Nr 160/2015

Burmistrza  Otmuchowa

z dnia 21 października 2015 r.

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY  OTMUCHÓW

 PRZEZNACZONYCH DO  ODDANIA W DZIERŻAWĘ -

NA CELE UPRAW ROLNYCH - NA CZAS OZNACZONY TRZECH LAT.

Burmistrz  Otmuchowa przeznacza do oddania w dzierżawę na cele upraw rolnych -

na czas oznaczony trzech lat – n/w nieruchomość:

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów:

Działka,    położenie  ,              klasoużytek

230       obręb   Jodłów,      0,1300  ha  dr-0,1300 ha

powierzchnia przeznaczona gruntów do wydzierżawienia

230      obręb    Jodłów,           0,0791  ha  dr-0,0791 ha

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: dla przedmiotowej nieruchomości - przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Nysie - prowadzona jest księga

wieczysta Nr OP1N/00056928/2, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy  Otmuchów.

Opis nieruchomości: nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia o łącznej powierzchni 0,0791ha położona jest  w   Jodłowie, w sąsiedztwie  gruntów  rolnych.

Przeznaczenie nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: na cele upraw rolnych.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: czynsz dzierżawny obliczany jest zgodnie z Zarządzenie nr 144/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 września 2015 roku w sprawie  ustalenia stawek czynszu za dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Otmuchów –stawka czynszu za dr  wynosi 0,05 zł netto rocznie za 1 m2

Czynsz za dzierżawę  dr –  o pow.0,0791ha wynosi 39,55 zł netto w stosunku rocznym(słownie: trzydzieści dziewięć i 5 5/100)

 Czynsz za dzierżawę gruntów użytkowanych na cele rolne zwolniony jest z podatku

od towarów i usług VAT. Czynsz dzierżawny za 2015 rok zostanie wyliczony proporcjonalnie do czasu trwania dzierżawy w roku bieżącym.

Termin wnoszenia opłat (czynszu dzierżawnego): do dnia 31 marca każdego roku, za dany rok, bez osobnego wezwania w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu nr 71887200030000026020000010

Zasady aktualizacji opłat (zmiana czynszu): nie częściej niż 1 raz w roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa i aneksu do umowy.

Czas trwania dzierżawy: czas oznaczony - trzy lata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 2 do Zarządzenia Nr 160/2015

Burmistrza  Otmuchowa

z dnia 21 października 2015 r.

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY  OTMUCHÓW

 PRZEZNACZONYCH DO  ODDANIA W DZIERŻAWĘ -

NA CELE UPRAW ROLNYCH - NA CZAS OZNACZONY TRZECH LAT.

Burmistrz  Otmuchowa przeznacza do oddania w dzierżawę na cele upraw rolnych -

na czas oznaczony trzech lat – n/w nieruchomość:

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów:

Działka,    położenie  ,              klasoużytek

230       obręb   Jodłów,      0,1300  ha  dr-0,1300 ha

powierzchnia przeznaczona gruntów do wydzierżawienia

230      obręb    Jodłów,           0,0229  ha  dr-0,0229 ha

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: dla przedmiotowej nieruchomości - przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Nysie - prowadzona jest księga

wieczysta Nr OP1N/00056928/2, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy  Otmuchów.

Opis nieruchomości: nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia o łącznej powierzchni 0,0229ha położona jest  w   Jodłowie, w sąsiedztwie  gruntów  rolnych.

Przeznaczenie nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: na cele upraw rolnych.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: czynsz dzierżawny obliczany jest zgodnie z Zarządzenie nr 144/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 września 2015 roku w sprawie  ustalenia stawek czynszu za dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Otmuchów –stawka czynszu za dr  wynosi 0,05 zł netto rocznie za 1 m2

Czynsz za dzierżawę  dr –  o pow. 0,0229 hawynosi 11,45 zł netto w stosunku rocznym(słownie: jednaście  złoty i 45/100)

 Czynsz za dzierżawę gruntów użytkowanych na cele rolne zwolniony jest z podatku

od towarów i usług VAT. Czynsz dzierżawny za 2015 rok zostanie wyliczony proporcjonalnie do czasu trwania dzierżawy w roku bieżącym.

Termin wnoszenia opłat (czynszu dzierżawnego): do dnia 31 marca każdego roku, za dany rok, bez osobnego wezwania w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu nr 71887200030000026020000010

Zasady aktualizacji opłat (zmiana czynszu): nie częściej niż 1 raz w roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa i aneksu do umowy.

Czas trwania dzierżawy: czas oznaczony - trzy lata.

 

 

 

Autor: Kinal Wiesława
Data wytworzenia informacji: 2015-10-21
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-11-03 08:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-03 08:04Aktualizacja dokonana przez: Kinal Wiesława