Dzierżawa 2015

Zarządzenie nr 15/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Kinal Wiesława
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-03 08:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-03 08:44Aktualizacja dokonana przez: Kinal Wiesława

Informujemy o ogłoszeniu przetargu na dzierżawę restauracji w Zamku Otmuchowskim z pełnym wyposażeniem. Termin składania ofert upływa w dniu 10 kwietnia b.r. o godz. 10.oo.

Dzierżawa restauracji w Zamku Otmuchowskim

   

  Informujemy o ogłoszeniu przetargu na dzierżawę restauracji w Zamku Otmuchowskim z pełnym wyposażeniem. Termin składania ofert upływa w dniu 10 kwietnia b.r.  o godz.  10.oo.

 

Treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na stronach internetowych: otmuchow.probip.pl  oraz    www.otmuchow.pl.   Wszelkie informacje na ten temat uzyskać można pod numerami telefonów: 774315016-7 oraz 774315148 i 600096173.


Prezes Zarządu  Katarzyna Kluczka.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Kluczka Katarzyna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-03-18 14:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-18 14:22Aktualizacja dokonana przez: Kluczka Katarzyna

Zarządzenie nr 39/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 24 marzec 2015 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Kinal Wiesława
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-03-31 07:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-31 07:13Aktualizacja dokonana przez: Kinal Wiesława

Zarządzenie nr 72 /2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 28 MAJA 2015 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Kinal Wiesława
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-06-02 12:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-02 12:56Aktualizacja dokonana przez: Kinal Wiesława

Zarządzenie nr 87/2015 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Kinal W.
Data wytworzenia informacji: 2015-07-16
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-07-16 13:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-16 13:07Aktualizacja dokonana przez: Kinal W.

Zarządzenie nr 100/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 100/2015

Burmistrza Otmuchowa

z dnia  15 lipca 2015 roku

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących  własność gminy Otmuchów  oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 782 ), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność gminy  Otmuchów, położone w  Otmuchowie .

§2

Podać do publicznej wiadomości:

       wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  Otmuchów  przy ul. Zamkowa 6,

       informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Otmuchowie , a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowią załączniki nr 1 i 2  do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego .

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2015

Burmistrza  Otmuchowa

z dnia  15 lipca 2015 roku

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY  OTMUCHÓW

 PRZEZNACZONYCH DO  ODDANIA W DZIERŻAWĘ -

NA CELE UPRAW ROLNYCH - NA CZAS OZNACZONY TRZECH LAT.

Burmistrz  Otmuchowa przeznacza do oddania w dzierżawę  pod budowę garażu -

na czas oznaczony trzech lat – n/w nieruchomość:

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów:

Działka,    położenie  ,              klasoużytek

720/4       obręb  Otmuchów ,      0,0657  ha

 powierzchnia przeznaczona gruntów do wydzierżawienia

720/4      obręb   Otmuchów           0,0025  ha

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: dla przedmiotowej nieruchomości - przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Nysie - prowadzona jest księga

wieczysta Nr  48492, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy  Otmuchów.

Opis nieruchomości: nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia o łącznej powierzchni0,0025 ha położona jest  w  Otmuchowie , w sąsiedztwie  gruntów zabudowanych.

Przeznaczenie nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  miasta Otmuchów.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: pod budowę garażu zgodnie z decyzją Ne 33/15 z 19 marca 2015 roku nr MK.6730.106.2014

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: czynsz dzierżawny obliczany jest zgodnie z Zarządzenie nr 130/10  Burmistrza Otmuchowa z dnia 27 września 2010 roku w sprawie  ustalenia stawek czynszu za dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Otmuchów –stawka czynszu za grunt pod garażem wynosi 0,63zł netto  miesięcznie  za 1 m2

Czynsz za dzierżawę  25m2  wynosi  15,75 zł netto w stosunku  miesięcznym +vat (słownie: piętnaście  złoty i 75/100)

 Czynsz za dzierżawę gruntów pod garażami  opodatkowany  jest  podatkiem

od towarów i usług VAT. Czynsz dzierżawny za 2015 rok zostanie wyliczony proporcjonalnie do czasu trwania dzierżawy w roku bieżącym.

Termin wnoszenia opłat (czynszu dzierżawnego): do dnia 20 tego każdego miesiąca, za dany rok, bez osobnego wezwania w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu nr 92887200030000026020000020

Zasady aktualizacji opłat (zmiana czynszu): nie częściej niż 1 raz w roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa i aneksu do umowy.

Czas trwania dzierżawy: czas oznaczony - trzy lata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 2 do Zarządzenia Nr 100/2015

Burmistrza  Otmuchowa

z dnia 15 lipca 2015roku.

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY  OTMUCHÓW

 PRZEZNACZONYCH DO  ODDANIA W DZIERŻAWĘ -

NA CELE UPRAW ROLNYCH - NA CZAS OZNACZONY TRZECH LAT.

Burmistrz  Otmuchowa przeznacza do oddania w dzierżawę na cele  upraw ogrodniczych -na czas oznaczony trzech lat – n/w nieruchomość:

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów:

Działka,    położenie  ,              klasoużytek

1314/7      obręb   Otmuchów ,        2,5729 ha  ha :  Lz-0,4016 ha, N-2,1713 ha

 powierzchnia przeznaczona gruntów do wydzierżawienia

1314/7     obręb   Otmuchów,           0,1665 ha:w tym Lz-0,1665 ha

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: dla przedmiotowej nieruchomości - przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Nysie - prowadzona jest księga

wieczysta Nr   21247, w której prawo własności  wpisane jest na rzecz Gminy  Otmuchów.

Opis nieruchomości: nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia o łącznej powierzchni 0,1665  ha położona jest  w   Otmuchowie w sąsiedztwie  gruntów zabudowanych budynkiem mieszkalnym.

Przeznaczenie nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  miasta Otmuchów.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: na cele   rekreacyjne           

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: czynsz dzierżawny obliczany jest zgodnie z Zarządzenie nr 130/10  Burmistrza Otmuchowa z dnia 27 września 2010 roku w sprawie  ustalenia stawek czynszu za dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Otmuchów –stawka czynszu za  grunty ( Lz) wynosi 40,00zł netto rocznie za  1ha,

Czynsz za dzierżawę   terenów zakrzaczonych  o pow.0,1665 ha wynosi 6,66 zł netto w stosunku rocznym.

 Czynsz za dzierżawę gruntów użytkowanych na cele rolne zwolniony jest z podatku

od towarów i usług VAT. Czynsz dzierżawny za 2015 rok zostanie wyliczony proporcjonalnie do czasu trwania dzierżawy w roku bieżącym.

Termin wnoszenia opłat (czynszu dzierżawnego): do dnia 31 marca każdego roku, za dany rok, bez osobnego wezwania w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu nr 71887200030000026020000010

Zasady aktualizacji opłat (zmiana czynszu): nie częściej niż 1 raz w roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa i aneksu do umowy.

Czas trwania dzierżawy: czas oznaczony - trzy lata.

 

Autor: Kinal W.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-07-22 13:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-22 13:30Aktualizacja dokonana przez: Kinal W.

Burmistrz Otmuchowa ustny II przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu z części działki nr 826/2 usytuowanej w obrębie 111 miasta Otmuchowa, przy ul. Mickiewicza, z przeznaczeniem pod lokalizację 4 boksów garażowych w zabudowie szeregowej

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  111/2015

Burmistrza Otmuchowa

z dnia   31 lipca 2015 roku

w sprawie ogłoszenia przetargu

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z póź.zm.) w związku z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015, poz. 782 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam ustny  II przetarg nieograniczony na  dzierżawę gruntu z części działki nr 826/2 usytuowanej w obrębie 111 miasta  Otmuchowa, przy ul. Mickiewicza, z przeznaczeniem pod  lokalizację  4 boksów garażowych w zabudowie szeregowej zgodnie z załącznikiem  nr 1  i  załącznikiem graficznym nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału   Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  wydania.
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Kinal Wiesława
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-08-03 13:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-03 15:50Aktualizacja dokonana przez: Kinal Wiesława

Ogłoszeniu o przetargu na dzierżawę restauracji w Zamku Otmuchowskim z pełnym wyposażeniem. Termin składania ofert upływa w dniu 15 września b.r. o godz. 10.oo.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Z. Cholewiński
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-08-28 11:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-28 11:53Aktualizacja dokonana przez: Z. Cholewiński

Zarządzenie nr 137 /2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 15 września 2015 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 137 /2015

Burmistrza Otmuchowa

z dnia  15 września 2015 roku

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 782), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność gminy  Otmuchów

§2

Podać do publicznej wiadomości:

       wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  Otmuchów  przy ul. Zamkowa 6, informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Otmuchowie , a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego .

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Kinal Wiesława
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-09-17 08:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-28 08:48Aktualizacja dokonana przez: Kinal Wiesława

Wykaz październik 2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Kinal W.
Data wytworzenia informacji: 2015-10-15
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-10-15 10:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-15 10:28Aktualizacja dokonana przez: Kinal W.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 154/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 09 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia przetargu przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu z części działki nr 826/2 usytuowanej w obrębie 111 miasta Otmuchowa, przy ul. Mickiewicza, z przeznaczeniem pod lokalizację 2 boksów garażowych w zabudowie szeregowej zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem graficznym nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 154/2015
Burmistrza Otmuchowa
z dnia 09 października 2015 roku
w sprawie ogłoszenia przetargu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 ) w związku z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015, poz. 782 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1
Ogłaszam ustny III przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu z części działki nr 826/2 usytuowanej w obrębie 111 miasta Otmuchowa, przy ul. Mickiewicza, z przeznaczeniem pod lokalizację 2 boksów garażowych w zabudowie szeregowej zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem graficznym nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza
Otmuchowa Nr 154/2015 z dnia 09 października 2015roku

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Otmuchowa ogłasza ustny III przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu z części działki nr 826/2, ujawnionej w księdze wieczystej OP1N/00041089/0, usytuowanej w obrębie 111 miasta Otmuchów przy ul. A.Mickiewicza, z przeznaczeniem pod lokalizację garaży w zabudowie szeregowej
• Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2015 r. w pokoju nr 12 ( I piętro) Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6 zgodnie z wykazem:
Nr boksu Rodzaj zabudowy Pow. użytkowa boksu garażowego Cena wywoławcza w zł za 1m2 Wadium w zł Postąpienie w zł Godzina przetargu
2 Garaż o konstrukcji stalowej 19,20m2
0,80zł
2,00zł 1,00
9,00
3 Garaż o konstrukcji stalowej 19,20m2
0,80zł
2,00zł 1,00
9,20
• Czynsz dzierżawny boksu garażowego nr :2,3 ustala się w stosunku miesięcznym i płatny będzie do 20-tego każdego miesiąca , do którego dolicza się vat.
• Przetarg jest ważny jeżeli nastąpi choć jedno postąpienia
• Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 06 grudnia 2012 roku i zakończył się wynikiem negatywnym
• Drugi przetarg został przeprowadzony w dniu 10 września 2015 roku i zakończył się wynikiem negatywnym
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
1. Okazanie dowodu wpłaty wadium na wybrany teren pod garaż blaszany
2. Złożenie pisemnego oświadczenia ,że osoba przystępująca do przetargu nie dysponuje prawem do dzierżawy pod garaż murowany bądź blaszany, nie dysponuje prawem do innego garażu.
Wadium należy wpłacić w wysokości 2,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Banku Spółdzielczego w Otmuchowie nr konta 37887200030000026020000040 najpóźniej do dnia 10 listopada 2015 roku, przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.
W tytule wpłaty należy dokładnie określić – numer boksu. Wadium bez właściwego opisu będzie nieważne ,a oferent nie zostanie dopuszczony do przetargu. Numery miejsc pod garaże położone przy ul. A. Mickiewicza nadane zostały WYŁĄCZNIE na potrzeby przeprowadzenia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. W odniesieniu do pozostałych uczestników przetargu wadium podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wygranie jednego przetargu uniemożliwia przystąpienie do licytacji w kolejnych przetargach.
Przetarg jest ważny jeżeli nastąpi choć jedno postąpienie.
Minimalne postąpienie w licytacjach nie może być niższe niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto. Licytacja będzie ważna gdy którakolwiek z uprawnionych do licytacji osób dokona postąpienia i zostanie jej udzielone przybicie . Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia również w przypadku gdy do przetargu zostanie dopuszczona tylko jedna osoba. W przypadku gdy żadna z osób , które zgłosiły się na przetarg nie dokona minimalnego postąpienia przetarg uważa się za nierozstrzygnięty. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy na okres do 3 lat z zastrzeżeniem skrócenia tego terminu w przypadku przystąpienia do zagospodarowania terenu zgodnie z m.p.z.p.
Dodatkowe informacje
1.Osoba która wygra przetarg zobowiązana jest po podpisaniu umowy dzierżawy do uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy.
2. W razie gdyby dzierżawca nie uzyskał pozwoleń wydanych przez właściwe organy administracji, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.z 2013 roku poz.1409 z późn.zm.) z przyczyn od niego niezależnych- następuje zwrot wpłaconego wadium oraz czynszu dzierżawnego.
3.Uzyskanie opinii niezbędnych do otrzymania pozwoleń – na własny koszt i ryzyko- spoczywa na dzierżawcy bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
4.Dzierżawca zobowiązany jest do uzyskania uzgodnień z zarządcami uzbrojenia podziemnego przebiegającego przez teren lokalizacji.
5.W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 15 dni od daty przetargu z winy wygrywającego grunt kierowany jest ponownie na przetarg – bez zwrotu poniesionych kosztów i wadium
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w pok. 4 , albo telefonicznie pod numerem (77)4315016, 4315017 w godz. od 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Kinal Wiesława
Data wytworzenia informacji: 2015-10-15
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-10-15 10:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-15 10:31Aktualizacja dokonana przez: Kinal Wiesława

Zarządzenie nr 160/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 października 2015 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność gminy Otmuchów, położone w Jodłowie - z przeznaczeniem pod uprawy rolne

Zarządzenie nr 160/2015

Burmistrza Otmuchowa

z dnia   21 października 2015 roku

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących  własność gminy Otmuchów  oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015, poz.1515 .), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz.782 ), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność gminy  Otmuchów, położone w  Jodłowie - z przeznaczeniem pod  uprawy rolne.

§2

Podać do publicznej wiadomości:

       wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  Otmuchów  przy ul. Zamkowa 6,

       informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Otmuchowie , a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowią załączniki nr 1 i 2  do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego .

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia Nr 160/2015

Burmistrza  Otmuchowa

z dnia 21 października 2015 r.

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY  OTMUCHÓW

 PRZEZNACZONYCH DO  ODDANIA W DZIERŻAWĘ -

NA CELE UPRAW ROLNYCH - NA CZAS OZNACZONY TRZECH LAT.

Burmistrz  Otmuchowa przeznacza do oddania w dzierżawę na cele upraw rolnych -

na czas oznaczony trzech lat – n/w nieruchomość:

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów:

Działka,    położenie  ,              klasoużytek

230       obręb   Jodłów,      0,1300  ha  dr-0,1300 ha

powierzchnia przeznaczona gruntów do wydzierżawienia

230      obręb    Jodłów,           0,0791  ha  dr-0,0791 ha

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: dla przedmiotowej nieruchomości - przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Nysie - prowadzona jest księga

wieczysta Nr OP1N/00056928/2, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy  Otmuchów.

Opis nieruchomości: nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia o łącznej powierzchni 0,0791ha położona jest  w   Jodłowie, w sąsiedztwie  gruntów  rolnych.

Przeznaczenie nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: na cele upraw rolnych.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: czynsz dzierżawny obliczany jest zgodnie z Zarządzenie nr 144/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 września 2015 roku w sprawie  ustalenia stawek czynszu za dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Otmuchów –stawka czynszu za dr  wynosi 0,05 zł netto rocznie za 1 m2

Czynsz za dzierżawę  dr –  o pow.0,0791ha wynosi 39,55 zł netto w stosunku rocznym(słownie: trzydzieści dziewięć i 5 5/100)

 Czynsz za dzierżawę gruntów użytkowanych na cele rolne zwolniony jest z podatku

od towarów i usług VAT. Czynsz dzierżawny za 2015 rok zostanie wyliczony proporcjonalnie do czasu trwania dzierżawy w roku bieżącym.

Termin wnoszenia opłat (czynszu dzierżawnego): do dnia 31 marca każdego roku, za dany rok, bez osobnego wezwania w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu nr 71887200030000026020000010

Zasady aktualizacji opłat (zmiana czynszu): nie częściej niż 1 raz w roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa i aneksu do umowy.

Czas trwania dzierżawy: czas oznaczony - trzy lata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 2 do Zarządzenia Nr 160/2015

Burmistrza  Otmuchowa

z dnia 21 października 2015 r.

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY  OTMUCHÓW

 PRZEZNACZONYCH DO  ODDANIA W DZIERŻAWĘ -

NA CELE UPRAW ROLNYCH - NA CZAS OZNACZONY TRZECH LAT.

Burmistrz  Otmuchowa przeznacza do oddania w dzierżawę na cele upraw rolnych -

na czas oznaczony trzech lat – n/w nieruchomość:

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów:

Działka,    położenie  ,              klasoużytek

230       obręb   Jodłów,      0,1300  ha  dr-0,1300 ha

powierzchnia przeznaczona gruntów do wydzierżawienia

230      obręb    Jodłów,           0,0229  ha  dr-0,0229 ha

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: dla przedmiotowej nieruchomości - przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Nysie - prowadzona jest księga

wieczysta Nr OP1N/00056928/2, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy  Otmuchów.

Opis nieruchomości: nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia o łącznej powierzchni 0,0229ha położona jest  w   Jodłowie, w sąsiedztwie  gruntów  rolnych.

Przeznaczenie nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: na cele upraw rolnych.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: czynsz dzierżawny obliczany jest zgodnie z Zarządzenie nr 144/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 września 2015 roku w sprawie  ustalenia stawek czynszu za dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Otmuchów –stawka czynszu za dr  wynosi 0,05 zł netto rocznie za 1 m2

Czynsz za dzierżawę  dr –  o pow. 0,0229 hawynosi 11,45 zł netto w stosunku rocznym(słownie: jednaście  złoty i 45/100)

 Czynsz za dzierżawę gruntów użytkowanych na cele rolne zwolniony jest z podatku

od towarów i usług VAT. Czynsz dzierżawny za 2015 rok zostanie wyliczony proporcjonalnie do czasu trwania dzierżawy w roku bieżącym.

Termin wnoszenia opłat (czynszu dzierżawnego): do dnia 31 marca każdego roku, za dany rok, bez osobnego wezwania w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu nr 71887200030000026020000010

Zasady aktualizacji opłat (zmiana czynszu): nie częściej niż 1 raz w roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa i aneksu do umowy.

Czas trwania dzierżawy: czas oznaczony - trzy lata.

 

 

 

Autor: Kinal Wiesława
Data wytworzenia informacji: 2015-10-21
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-11-03 08:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-03 08:04Aktualizacja dokonana przez: Kinal Wiesława