wykazy 2016

W Y K A Z NR 18/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany na pierwszym piętrze budynku mieszkalno- użytkowego poł. w Kałkowie nr 63, o powierzchni użytkowej 97,20 m 2składający się z trzech pokoi , kuchni, przed pokoju , łazienki z wc. Lokal posiada pomieszczenia przynależne: komórka na strychu o powierzchni 4,30 m 2. Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 137/4 w udziale 4036/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1.

Załącznik nr 1   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   36 /2016   z dnia  03 marca   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    18/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu mieszkalnego

i  udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.1774 ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0010 Kałków gm. Otmuchów   oraz  udział wynoszący 4036 /10 000 w działce nr  137/4  obszaru 0,0236 ha stanowiących użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy-2, zabudowanych  budynkiem mieszkalno- użytkowym  nr 63. Jest to obiekt wolnostojący, murowany , kryty blachą, mieszczący 3 (trzy) lokale  mieszkalne oraz 1 (jeden) użytkowy, stanowiący współwłasność Gminy Otmuchów.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany na pierwszym piętrze   budynku mieszkalno- użytkowego poł. w Kałkowie  nr 63, o powierzchni użytkowej 97,20 m 2składający się z trzech pokoi , kuchni, przed pokoju , łazienki z wc. Lokal  posiada pomieszczenia  przynależne: komórka na strychu  o powierzchni 4,30 m 2.  

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 137/4  w udziale  4036/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00052198/7 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  1990r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. zabudowana  działka  nr 137/4  obręb geodezyjny Kałków  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zwartej zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu nr 1 oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie  129 000,00 zł ( słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy) w tym wartość udziału 4036 /10 000 części w gruncie wynosi 2 100,00zł słownie : ( dwa tysiące sto) złotych.  Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  bezprzetargowej na rzecz najemcy Małgorzaty i Grzegorza Węgrzyn.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-03-09 07:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-09 07:55Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech