wykazy 2016

W Y K A Z NR 2/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 651, obszaru 0,0506 ha stanowiąca użytek-Bp, położona w Otmuchowie przy ulicy osiedle- Lata Kwiatów przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową.

Załącznik nr  2  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   3 /2016   z dnia  05 stycznia   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    2/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015r, poz. 1774) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. osiedle-Lata Kwiatów  działka nr  651  obszaru 0,0506 ha stanowiących użytek –  zurbanizowane tereny niezabudowane -Bp, arkusz mapy 9.

 

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 651, obszaru 0,0506 ha stanowiąca użytek-Bp,  położona w Otmuchowie przy ulicy osiedle- Lata Kwiatów przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00041047/4-odłączenie i urządzenie nowej księgi wieczystej  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.        

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990 r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 roku,  działka nr  651obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej, posiada dostęp do drogi publicznej w sąsiedztwie nieruchomości posiadającej pełne uzbrojenie. Teren nieruchomości paski, dobrze nasłoneczniony , bez widocznych zastoin wody. Działka posiada kształt regularny, korzystny dla zabudowy mieszkaniowe.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr 651  wynosi netto 29 000,00 zł , słownie ( dwadzieścia dziewięć tysięcy) złotych. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23% .

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-18 15:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-18 15:23Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 1/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 659, obszaru 0,0493 ha stanowiąca użytek-Bp, położona w Otmuchowie przy ulicy osiedle- Lata Kwiatów przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową z możliwością zabudowy budynkiem letniskowym- zabudowa rekreacyjna zgodnie z decyzją Nr 112/15 o warunkach zabudowy przedmiotowej działki.

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   3 /2016   z dnia  05 stycznia   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    1/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015r, poz. 1774) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. osiedle-Lata Kwiatów  działka nr  659  obszaru 0,0493  ha stanowiących użytek –  zurbanizowane tereny niezabudowane -Bp, arkusz mapy 9, przeznaczona na cele nierolne i nieleśne, stanowi teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością zabudowy usługowej :usługi komercyjne- działalność nieuciążliwa.

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 659, obszaru 0,0493 ha stanowiąca użytek-Bp,  położona w Otmuchowie przy ulicy osiedle- Lata Kwiatów przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową z możliwością zabudowy budynkiem letniskowym- zabudowa rekreacyjna zgodnie z decyzją Nr 112/15 o warunkach zabudowy przedmiotowej działki.  

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00084213/2 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990 r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr  659– obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr 659  wynosi netto 28 000,00 zł , słownie ( dwadzieścia osiem tysięcy) złotych. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23% .

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-18 15:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-18 15:22Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 3/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie. II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego położonego w Otmuchowie przy ulicy Mickiewicza nr 27 o powierzchni użytkowej 29,05 m 2składający się z 2 pokoi , kuchni, łazienki z wc. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.

Załącznik nr  3 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   3 /2016   z dnia  05 stycznia   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    3/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i oddania w użytkowanie wieczyste

udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.1774 ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Mickiewicza nr 27 m. 1  oraz  udział 4161/10 000 w działce nr  1184 obszaru 0,0598 ha stanowiących użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy-13, zabudowanych  budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, dwukondygnacyjnym mieszczącym 2 lokale mieszkalne, stanowiącym współwłasność Gminy Otmuchów i 1 właściciela lokalu  mieszkalnego  i użytkownika wieczystego gruntu pod budynkiem.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego położonego w Otmuchowie przy ulicy Mickiewicza  nr 27 o powierzchni użytkowej 29,05 m 2składający się z 2 pokoi , kuchni, łazienki z wc. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 1184   w udziale  4161/10000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00050427/8  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z miejscowym planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego Otmuchów –Wschód zatwierdzonym uchwałą nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008r. Nr 88, poz. 2087) działka nr 1184- obręb geodezyjny Otmuchów  przeznaczona jest na cele nierolnicze i nieleśne, stanowi teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z możliwością zabudowy usługowej :usługi komercyjne –działalność  nieuciążliwa ( oznaczenie na rysunku planu symbolem 70MN(u). 

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie 45  000,00 zł ( słownie: czterdzieści pięć tysięcy) w tym wartość udziału 4161 /10 000 części w gruncie ( pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste+ podatek vat) .

 Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-18 15:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-18 15:24Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 4/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 7 zlokalizowany na parterze budynku mieszkalno- użytkowego poł. w Łące nr 70, powierzchni użytkowej 82,35 m 2składający się z 2 pokoi , kuchni, i wc. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 26/3 w udziale 1373/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 7.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   3 /2016   z dnia  05 stycznia   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    4/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu mieszkalnego

i  udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.1774 ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0016 Łąka gm. Otmuchów   oraz  udział wynoszący 1373 /10 000 w działce nr  26/3  obszaru 0,0801 ha stanowiących użytek –  inne tereny zabudowane -Bi, arkusz mapy-1, zabudowanych  budynkiem mieszkalnym nr 70. Jest to obiekt wolnostojący, murowany , kryty blachą, mieszczący 7 lokali mieszkalnych oraz jeden użytkowy, stanowiącym własność Gminy Otmuchów.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 7 zlokalizowany na parterze budynku mieszkalno- użytkowego poł. w Łące nr 70,  powierzchni użytkowej 82,35 m 2składający się z 2 pokoi , kuchni, i wc. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 26/3 w udziale  1373/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 7.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00032626/1 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  1990r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. zabudowana  działka  nr 26/3 obręb geodezyjny Łąka  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług lokalnych.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie 65  000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy) w tym wartość udziału 1373 /10 000 części w gruncie wynosi 2 500,00zł .  Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-18 15:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-20 13:24Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 5/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. II. Przedmiotem zbycia w drodze przetargu jest -działka nr 86/6 obszaru 0,8186 ha stanowiąca użytek rolny grunty orne klasy RIIIb i RIVa , położona w Zwanowicach gm. Otmuchów.

Załącznik nr  5  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   3 /2016   z dnia  05 stycznia  2016 r.

 

W Y K A Z   NR    5/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0032 Zwanowice  gm.  Otmuchów, działka nr  86/6,  obszaru 0,8186  ha, arkusz mapy 2, zlokalizowana jest w obszarze terenów kompleksów obiektów i urządzeń wypoczynku, rekreacji, sportu i turystyki. 

II. Przedmiotem zbycia w drodze  przetargu  jest -działka nr  86/6  obszaru 0,8186 ha stanowiąca użytek rolny grunty orne klasy RIIIb i RIVa ,  położona w Zwanowicach  gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00046565/6  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990 r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr 86/6– obręb geodezyjny Zwanowice gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych w bezpośrednim sąsiedztwie z granicą Państwa.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr 86/6  wynosi netto 75 000,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

 

 V. Sposób zapłaty –wpłata gotówki na konto Gminy Otmuchów , przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-18 15:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-18 15:26Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 6/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie. II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany na parterze budynku mieszkalno- użytkowego poł. w Łące nr 70, powierzchni użytkowej 46,91 m 2składający się z 2 pokoi , kuchni, przed pokoju i łazienki. Lokal posiada pomieszczenia przynależne: piwnica o powierzchni 10,72 m 2 oraz ½ kotłowni o pow. 8,04 m 2 . Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 26/3 w udziale 1095/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1.

Załącznik nr 1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   9 /2016   z dnia  20   stycznia   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    6/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu mieszkalnego

i  udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.1774 ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0016 Łąka gm. Otmuchów   oraz  udział wynoszący 1095 /10 000 w działce nr  26/3  obszaru 0,0801 ha stanowiących użytek –  inne tereny zabudowane -Bi, arkusz mapy-1, zabudowanych  budynkiem mieszkalnym nr 70. Jest to obiekt wolnostojący, murowany , kryty blachą, mieszczący 7 lokali mieszkalnych oraz jeden użytkowy, stanowiącym własność Gminy Otmuchów.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany na parterze budynku mieszkalno- użytkowego poł. w Łące nr 70,  powierzchni użytkowej 46,91 m 2składający się z 2 pokoi , kuchni, przed pokoju i łazienki. Lokal  posiada pomieszczenia  przynależne: piwnica o powierzchni 10,72 m 2 oraz ½ kotłowni o pow. 8,04 m 2 .  

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 26/3 w udziale  1095/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00032626/1 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  1990r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. zabudowana  działka  nr 26/3 obręb geodezyjny Łąka  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług lokalnych.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu nr 1 oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie 61 000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt jeden  tysięcy) w tym wartość udziału w gruncie w 1095 /10 000 , wynosi 1 900,00zł słownie (jeden tysiąc dziewięćset) złotych.  

Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  bezprzetargowej na rzecz najemcy Agaty Plichewicz.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-02-11 18:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-11 18:25Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 7/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie. II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 zlokalizowany na pierwszym piętrze budynku mieszkalno- użytkowego poł. w Łące nr 70, o powierzchni użytkowej 75,82 m 2składający się z 4 pokoi , kuchni, jadalni, dwa przed pokoje i łazienki. Lokal posiada pomieszczenia przynależne: piwnica o powierzchni 5,72 m 2 oraz ½ kotłowni o pow. 8,04 m 2 . Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 26/3 w udziale 1493/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 3.

Załącznik nr 2   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   9 /2016   z dnia  20 stycznia   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    7/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu mieszkalnego

i  udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.1774 ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0016 Łąka gm. Otmuchów   oraz  udział wynoszący 1493 /10 000 w działce nr  26/3  obszaru 0,0801 ha stanowiących użytek –  inne tereny zabudowane -Bi, arkusz mapy-1, zabudowanych  budynkiem mieszkalnym nr 70. Jest to obiekt wolnostojący, murowany , kryty blachą, mieszczący 7 lokali mieszkalnych oraz jeden użytkowy, stanowiącym własność Gminy Otmuchów.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 zlokalizowany na pierwszym piętrze  budynku mieszkalno- użytkowego poł. w Łące nr 70, o powierzchni użytkowej 75,82 m 2składający się z 4 pokoi , kuchni, jadalni,  dwa przed pokoje i łazienki. Lokal  posiada pomieszczenia  przynależne: piwnica o powierzchni 5,72 m 2 oraz ½ kotłowni o pow. 8,04 m 2 .  

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 26/3 w udziale  1493/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 3.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00032626/1 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  1990r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. zabudowana  działka  nr 26/3 obręb geodezyjny Łąka  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług lokalnych.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu nr 3 oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie 99 000,00 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć   tysięcy) w tym wartość udziału 1493 /10 000 części w gruncie wynosi 2 500,00zł słownie (dwa tysiące pięćset) złotych.  Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  bezprzetargowej na rzecz najemcy Moniki GUZIK.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-02-11 18:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-11 18:26Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 8/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie. II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 4 zlokalizowany na pierwszym piętrze budynku mieszkalno- użytkowego poł. w Łące nr 70, o powierzchni użytkowej 41,98 m 2składający się z 1 pokoju , kuchni, przed pokoju , łazienki i w.c. Lokal posiada pomieszczenia przynależne: piwnica o powierzchni 8,22 m 2 oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. 4,69 m 2 . Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 26/3 w udziale 915/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 4.

Załącznik nr 3   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   9 /2016   z dnia  20 stycznia   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    8/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu mieszkalnego

i  udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.1774 ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0016 Łąka gm. Otmuchów   oraz  udział wynoszący 915 /10 000 w działce nr  26/3  obszaru 0,0801 ha stanowiących użytek –  inne tereny zabudowane -Bi, arkusz mapy-1, zabudowanych  budynkiem mieszkalnym nr 70. Jest to obiekt wolnostojący, murowany , kryty blachą, mieszczący 7 lokali mieszkalnych oraz jeden użytkowy, stanowiącym własność Gminy Otmuchów.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 4 zlokalizowany na pierwszym piętrze  budynku mieszkalno- użytkowego poł. w Łące nr 70, o powierzchni użytkowej 41,98 m 2składający się z 1 pokoju , kuchni, przed pokoju , łazienki i w.c. Lokal  posiada pomieszczenia  przynależne: piwnica o powierzchni 8,22 m 2 oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. 4,69 m 2 .  

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 26/3 w udziale  915/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 4.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00032626/1 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  1990r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. zabudowana  działka  nr 26/3 obręb geodezyjny Łąka  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług lokalnych.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu nr 4 oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie 55 000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) w tym wartość udziału 915 /10 000 części w gruncie wynosi 1 600,00zł słownie : (jeden tysiąc sześćset) złotych.  Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  bezprzetargowej na rzecz najemcy Zofii Zubrzeckiej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-02-11 18:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-11 18:27Aktualizacja dokonana przez:

W Y K A Z NR 9/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie. II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 6 zlokalizowany na pierwszym piętrze i poddaszu budynku mieszkalno- użytkowego poł. w Łące nr 70, o powierzchni użytkowej 84,73 m 2składający się z trzech pokoi , kuchni, przed pokoju , łazienki. Lokal posiada pomieszczenia przynależne: piwnica o powierzchni 15,60 m 2. Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 26/3 w udziale 1673/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 6.

Załącznik nr 4   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   9 /2016   z dnia  20 stycznia   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    9/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu mieszkalnego

i  udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.1774 ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0016 Łąka gm. Otmuchów   oraz  udział wynoszący 1673 /10 000 w działce nr  26/3  obszaru 0,0801 ha stanowiących użytek –  inne tereny zabudowane -Bi, arkusz mapy-1, zabudowanych  budynkiem mieszkalnym nr 70. Jest to obiekt wolnostojący, murowany , kryty blachą, mieszczący 7 lokali mieszkalnych oraz jeden użytkowy, stanowiącym własność Gminy Otmuchów.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 6 zlokalizowany na pierwszym piętrze i poddaszu   budynku mieszkalno- użytkowego poł. w Łące nr 70, o powierzchni użytkowej 84,73 m 2składający się z trzech pokoi , kuchni, przed pokoju , łazienki. Lokal  posiada pomieszczenia  przynależne: piwnica o powierzchni 15,60 m 2.  

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 26/3 w udziale  1673/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 6.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00032626/1 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  1990r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. zabudowana  działka  nr 26/3 obręb geodezyjny Łąka  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług lokalnych.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu nr 6 oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie  111 000,00 zł ( słownie: sto jedenaście tysięcy) w tym wartość udziału 1673 /10 000 części w gruncie wynosi 2 800,00zł słownie : ( dwa tysiące osiemset) złotych.  Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  bezprzetargowej na rzecz najemcy Seweryna KUSEK.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-02-11 18:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-11 18:28Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 10/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie. II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 2 zlokalizowany na parterze budynku mieszkalno- użytkowego poł. w Łące nr 70, o powierzchni użytkowej 71,68 m 2składający się z czterech pokoi , kuchni, , łazienki z w.c., 2 przedpokoje. Lokal posiada pomieszczenia przynależne: piwnica o powierzchni 6,32 m 2. Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 26/3 w udziale 1300/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 2.

Załącznik nr 5   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   9 /2016   z dnia  20 stycznia   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    10/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu mieszkalnego

i  udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.1774 ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0016 Łąka gm. Otmuchów   oraz  udział wynoszący 1300 /10 000 w działce nr  26/3  obszaru 0,0801 ha stanowiących użytek –  inne tereny zabudowane -Bi, arkusz mapy-1, zabudowanych  budynkiem mieszkalnym nr 70. Jest to obiekt wolnostojący, murowany , kryty blachą, mieszczący 7 lokali mieszkalnych oraz jeden użytkowy, stanowiącym własność Gminy Otmuchów.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 2 zlokalizowany na parterze  budynku mieszkalno- użytkowego poł. w Łące nr 70, o powierzchni użytkowej 71,68 m 2składający się z czterech pokoi , kuchni, , łazienki z w.c., 2 przedpokoje. Lokal  posiada pomieszczenia  przynależne: piwnica o powierzchni 6,32 m 2.  

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 26/3 w udziale  1300/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 2.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00032626/1 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  1990r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. zabudowana  działka  nr 26/3 obręb geodezyjny Łąka  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług lokalnych.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu nr 2 oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie 94 000,00 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące) złotych w tym wartość udziału 1300 /10 000 części w gruncie wynosi 2 300,00zł słownie : ( dwa tysiące trzysta) złotych.  Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  bezprzetargowej na rzecz najemcy Krzysztofa Nosowskiego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-02-11 18:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-11 18:29Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 11/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie. II. Przedmiotem sprzedaży jest ½ lokalu użytkowego nr 1 zlokalizowany na parterze budynku położonego w Otmuchowie ul. Krakowska nr 44 o powierzchni użytkowej 249,23 m 2składający się z magazynu, 7 pomieszczeń gospodarczych, sanitariatu, wejścia i dwóch pokoi. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 397/2 w udziale 2249/10 000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 31 maja 2095 r. wraz ze sprzedażą ½ części lokalu użytkowego nr 1 ( współwłasność w częściach niewydzielonych).

Załącznik nr  6 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   9 /2016   z dnia  20 stycznia   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    11/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i oddanie w użytkowanie wieczyste

udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust.2 pkt. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774. )    Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie stanowiącego  własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Krakowska oraz  udział 2249/10 000 w działce nr  397/2 obszaru 0,0852 ha stanowiących użytek – inne  tereny zabudowane Bi, arkusz mapy-6, zabudowanych  budynkiem mieszkalno- użytkowym mieszczącym 4 lokale , stanowiącym współwłasność Gminy Otmuchów i dwóch właścicieli lokali i użytkowników wieczystych gruntu pod budynkiem.

II. Przedmiotem sprzedaży jest ½ lokalu użytkowego nr 1 zlokalizowany na parterze budynku położonego w Otmuchowie ul. Krakowska nr 44 o powierzchni użytkowej 249,23 m 2składający się z magazynu, 7 pomieszczeń gospodarczych, sanitariatu, wejścia i dwóch pokoi.

Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.  

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 397/2 w udziale  2249/10 000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 31 maja 2095 r. wraz ze sprzedażą ½ części lokalu  użytkowego nr 1 ( współwłasność w częściach niewydzielonych). 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00050227/6   z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta

 i Gminy  w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014  Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. działka nr 397/2 obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej współwłasność w ½ części w prawie własności lokalu oraz  2249/10 000 części  w prawie użytkowania wieczystego  udziału w gruncie wynosi     łącznie z podatkiem vat i kosztami przygotowania nieruchomości do sprzedaży 56 000,00 zł , słownie ( pięćdziesiąt sześć tysięcy) .

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi współwłasność Gminy Otmuchów i osób fizycznych,  przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela lokalu użytkowego nr 1 oraz współużytkownika wieczystego działki nr 397/2 położonej w Otmuchowie.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r. poz. 518-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-02-11 18:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-11 18:30Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 12/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 6 zlokalizowany na pierwszym piętrze i poddaszu budynku mieszkalno- użytkowego poł. w Łące nr 70, o powierzchni użytkowej 84,73 m 2składający się z trzech pokoi , kuchni, przed pokoju , łazienki. Lokal posiada pomieszczenia przynależne: piwnica o powierzchni 15,60 m 2. Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 26/3 w udziale 1673/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 6.

Załącznik nr 1   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   21 /2016   z dnia  11 lutego   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    12/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu mieszkalnego

i  udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.1774 ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0016 Łąka gm. Otmuchów   oraz  udział wynoszący 1673 /10 000 w działce nr  26/3  obszaru 0,0801 ha stanowiących użytek –  inne tereny zabudowane -Bi, arkusz mapy-1, zabudowanych  budynkiem mieszkalnym nr 70. Jest to obiekt wolnostojący, murowany , kryty blachą, mieszczący 7 (siedem) lokali mieszkalnych oraz 1 (jeden) użytkowy, stanowiącym własność Gminy Otmuchów.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 6 zlokalizowany na pierwszym piętrze i poddaszu   budynku mieszkalno- użytkowego poł. w Łące nr 70, o powierzchni użytkowej 84,73 m 2składający się z trzech pokoi , kuchni, przed pokoju , łazienki. Lokal  posiada pomieszczenia  przynależne: piwnica o powierzchni 15,60 m 2.  

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 26/3 w udziale  1673/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 6.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00032626/1 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  1990r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. zabudowana  działka  nr 26/3 obręb geodezyjny Łąka  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług lokalnych.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu nr 6 oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie  111 000,00 zł ( słownie: sto jedenaście tysięcy) w tym wartość udziału 1673 /10 000 części w gruncie wynosi 2 800,00zł słownie : ( dwa tysiące osiemset) złotych.  Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  bezprzetargowej na rzecz najemcy Seweryna KUSEK.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-02-17 20:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-17 20:38Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 13/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 2 zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego położonego w Otmuchowie przy ulicy Plac Jana Pawła II nr 2 lokal nr 2 o powierzchni użytkowej 33,90 m 2składający się z 1 pokoju , kuchni, przedpokoju i wc. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.

Załącznik nr  2 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   21 /2016   z dnia  11 lutego 2016 r.

 

W Y K A Z   NR   13/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i oddania w użytkowanie wieczyste

udziału w gruncie.

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.1774 ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Plac Jana Pawła II nr 2 m. 2  oraz  udział 1578/10 000 w działce nr  720/2 obszaru 0,0149 ha stanowiących użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy-10, zabudowanej  budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, dwukondygnacyjnym z użytkowym poddaszem mieszczącym 5 lokali mieszkalnych, stanowi współwłasność Gminy Otmuchów i 4 właścicieli  lokali  mieszkalnych  i użytkownika wieczystego gruntu pod budynkiem.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 2 zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego położonego w Otmuchowie przy ulicy Plac Jana Pawła II nr 2 lokal nr 2  o powierzchni użytkowej 33,90 m 2składający się z 1 pokoju , kuchni, przedpokoju i  wc. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 720/2 w udziale  1578/10000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 2 na okres do 04 stycznia 2098r.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00055830/1   z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –        miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990 r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca  2014r. działka nr  720/2– obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zwartej zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie 39  000,00 zł,  słownie ( trzydzieści dziewięć tysięcy) złotych  w tym wartość udziału 1578/10 000 części w gruncie ( pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste+ podatek vat) w wysokości 615,00 zł. słownie( sześćset piętnaście) złotych. Nabywca zobowiązany jest uiszczać opłaty roczne w wysokości 1 % wartości gruntu w terminie do dnia 31 marca każdego roku poczynając od 2017 roku.

 Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań bezprzetargowych na rzecz najemcy Pani Rozalii Długosz.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-02-17 20:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-17 20:38Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 14/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 244/10 obszaru 0,0714 ha stanowiąca użytek-grunty rolne klasy IIIb, położona w Nadziejowie gm. Otmuchów. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie księga wieczysta Kw nr OP1N/ 00056669/8 z wpisem prawa współwłasności Gminy Otmuchów w stanie wolnym od obciążeń. Położenie nieruchomości jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

Załącznik nr  3  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   21 /2016  z dnia  11 lutego  2016 r.

 

W Y K A Z   NR    14/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0021 Nadziejów gm.  Otmuchów, działka nr  244/10  obszaru 0,0714 ha, arkusz mapy 2, zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej. 

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 244/10 obszaru 0,0714 ha stanowiąca użytek-grunty rolne klasy IIIb,  położona w Nadziejowie gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00056669/8 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990 r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr 244/10– obręb geodezyjny Nadziejów gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej i przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego , zgodnie z decyzją nr 77/14 o warunkach zabudowy  z dnia 18 listopada 2014 r.

 

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr 244/10  wynosi netto 22 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia  dwa tysiące)  złotych. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek vat. w wysokości 23% .

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-02-17 20:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-17 20:39Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 15/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działki budowlanej Przedmiotem sprzedaży jest działka pod zabudowę mieszkaniową – jednorodzinną, oznaczona nr 1104/2 , obszaru 0,0934 ha poł. w Otmuchowie przy ul. Kazimierza Wielkiego. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie księga wieczysta Kw nr OP1N/ 00050430/ 2 z wpisem prawa współwłasności Gminy Otmuchów w stanie wolnym od obciążeń, dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera żadnych wpisów. Położenie nieruchomości jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

Załącznik nr  4 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   21 /2016   z dnia  11 lutego   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    15/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży działki budowlanej

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op. nr 2 , poz. 59 z 2003 r.) ze zm.

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Kazimierza Wielkiego działka nr  1104/2,  obszaru 0,0934 ha stanowiąca zurbanizowane tereny niezabudowane  -Bp, arkusz mapy-112, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową.

II. Przedmiotem sprzedaży jest działka pod zabudowę mieszkaniową – jednorodzinną, oznaczona nr 1104/2 , obszaru 0,0934 ha poł. w Otmuchowie przy ul. Kazimierza Wielkiego.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00050430/ 2  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń, dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera żadnych  wpisów.   

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z  miejscowym planem  szczegółowym  zagospodarowania przestrzennego  Otmuchów – Wschód , zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia z 2008 r. Nr 88, poz. 2087),

działka nr 1104/2 obręb geodezyjny Otmuchów przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  oznaczenie na rysunku planu symbolem 34MN).  

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności działki gruntu wynosi 61 000,00 zł,  słownie (sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych i jest ona równa z ceną wywoławczą w przetargu. .  Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-02-17 20:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-17 20:40Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 16/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 9/5, obszaru 0,0114 ha stanowiąca użytek-tereny mieszkaniowe- B, położona w Kijowie gm. Otmuchów. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie księga wieczysta Kw nr OP1N/ 00032617/5 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów w stanie wolnym od obciążeń. Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów. Nieruchomość za względu na kształt i powierzchnię przeznaczona jest na poprawę warunków zagospodarowania posiadanego udziału w sąsiedniej nieruchomości. Położenie nieruchomości jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

Załącznik nr  5  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   21  /2016  z dnia  11 lutego  2016 r.

 

W Y K A Z   NR    16/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0011 Kijów  gm.  Otmuchów, działka nr  9/5   obszaru 0,0114  ha, arkusz mapy 1, zlokalizowana w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej. 

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 9/5, obszaru 0,0114 ha stanowiąca użytek-tereny mieszkaniowe- B,   położona w Kijowie  gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00032617/5 z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń. Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów.

Nieruchomość za względu na kształt i powierzchnię przeznaczona jest na poprawę warunków zagospodarowania posiadanego udziału w sąsiedniej nieruchomości.   

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr 9/5– obręb geodezyjny Kijów  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zabudowy mieszkaniowej.

Sposób zagospodarowania- poprawa warunków zagospodarowania sąsiedniej działki.  

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr  9/5 wynosi netto 3 600,00 zł ( słownie: trzy tysiące sześćset) złotych. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek vat. w wysokości 23% .

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania posiadanego udziału w sąsiedniej działce, w oparciu o przepis art. 37,  ust. 2, pkt.6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774).

VII. Termin złożenia wniosku o zakup nieruchomości upływa w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia w BIP wykazu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-02-17 20:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-17 20:42Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 17/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 36/2, obszaru 0,3400 ha stanowiąca użytek: grunty orne- R-II-, grunty zadrzewione i zakrzaczone Lz- RIIIa, łąki trwałe – Ł III, położona w Siedlec gm. Otmuchów. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie księga wieczysta Nr OP1N/ 00033319/3 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów w stanie wolnym od obciążeń. Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów. Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego z zachowaniem dbałości o sąsiadujący park. Sposób uprawy należy dostosować do istniejącego zabytkowego drzewostanu. Położenie nieruchomości jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

Załącznik nr  6  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   21  /2016  z dnia  11 lutego  2016 r.

 

W Y K A Z   NR    17/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0027 Siedlec gm.  Otmuchów, działka nr  36/2   obszaru 0,3400 ha, arkusz mapy 1, zlokalizowana w obszarze terenów rolnych w otulinie zabytkowego parku.

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 36/2, obszaru 0,3400 ha stanowiąca użytek:  grunty orne- R-II-, grunty zadrzewione i zakrzaczone Lz- RIIIa, łąki trwałe – Ł III,    położona w Siedlec  gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N/ 00033319/3  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń. Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów.

Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego z zachowaniem dbałości o sąsiadujący park. Sposób uprawy należy dostosować do istniejącego zabytkowego drzewostanu.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr  36/2– obręb geodezyjny Siedlec  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr  36/2 wynosi netto 11 000,00 zł,  słownie ( jedenaście tysięcy)  złotych.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepis art. 37,  ust. 1, ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774).

VII. Termin ogłoszenia przetargu- co najmniej 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości w BIP, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz sołectwie Siedlec oraz prasie lokalnej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-02-17 20:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-17 20:43Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 18/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany na pierwszym piętrze budynku mieszkalno- użytkowego poł. w Kałkowie nr 63, o powierzchni użytkowej 97,20 m 2składający się z trzech pokoi , kuchni, przed pokoju , łazienki z wc. Lokal posiada pomieszczenia przynależne: komórka na strychu o powierzchni 4,30 m 2. Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 137/4 w udziale 4036/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1.

Załącznik nr 1   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   36 /2016   z dnia  03 marca   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    18/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu mieszkalnego

i  udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.1774 ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0010 Kałków gm. Otmuchów   oraz  udział wynoszący 4036 /10 000 w działce nr  137/4  obszaru 0,0236 ha stanowiących użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy-2, zabudowanych  budynkiem mieszkalno- użytkowym  nr 63. Jest to obiekt wolnostojący, murowany , kryty blachą, mieszczący 3 (trzy) lokale  mieszkalne oraz 1 (jeden) użytkowy, stanowiący współwłasność Gminy Otmuchów.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany na pierwszym piętrze   budynku mieszkalno- użytkowego poł. w Kałkowie  nr 63, o powierzchni użytkowej 97,20 m 2składający się z trzech pokoi , kuchni, przed pokoju , łazienki z wc. Lokal  posiada pomieszczenia  przynależne: komórka na strychu  o powierzchni 4,30 m 2.  

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 137/4  w udziale  4036/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00052198/7 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  1990r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. zabudowana  działka  nr 137/4  obręb geodezyjny Kałków  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zwartej zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu nr 1 oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie  129 000,00 zł ( słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy) w tym wartość udziału 4036 /10 000 części w gruncie wynosi 2 100,00zł słownie : ( dwa tysiące sto) złotych.  Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  bezprzetargowej na rzecz najemcy Małgorzaty i Grzegorza Węgrzyn.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-03-09 07:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-09 07:55Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 19/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 137/10 obszaru 0,0148 ha przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 137/4. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie księga wieczysta Kw nr OP1N/ 00030893/9 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów w stanie wolnym od obciążeń.

Załącznik nr 2   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   36 /2016   z dnia  03 marca   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    19/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.1774 ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0010 Kałków gm. Otmuchów   działka  nr  137/10  obszaru 0,0148 ha stanowiących użytek –  zurbanizowane tereny niezabudowane -Bp, arkusz mapy-nr 2. Działka niezabudowana, częściowo ogrodzona, użytkowana jako zieleń przydomowa stanowiąca teren przy budynku mieszkalnym nr 63. Dojazd i dojście do działki 137/10 przez działkę 138/1 stanowiącą połączenie z droga publiczną utwardzoną. Nieruchomość  stanowi własność Gminy Otmuchów i przeznaczona jest na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 137/4.

II. Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 137/10 obszaru 0,0148 ha przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 137/4.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00030893/9  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. zabudowana  działka  nr 137/10  obręb geodezyjny Kałków  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zwartej zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności działki nr 137/10 położonej w Kałkowie wynosi  3396,00 zł, słownie ( trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) złotych i zawiera koszt  przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli sąsiedniej nieruchomości.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-03-09 07:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-09 07:56Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 20/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 137/9 obszaru 0,0273 ha wraz z zabudowaniami znajdującymi się na przedmiotowej działce. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie księga wieczysta Kw nr OP1N/ 00030893/9 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów w stanie wolnym od obciążeń.

Załącznik nr 3   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   36 /2016   z dnia  03 marca   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    20/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.1774 ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0010 Kałków gm. Otmuchów   działka  nr  137/9  obszaru 0,0273 ha stanowiących użytek – tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy-nr 2. Działka zabudowana dwoma budynkami:

a. komórką gospodarczą murowaną o powierzchni zabudowy 15,39 m 2 ,

b. budynkiem garażowym murowanym o powierzchni zabudowy 19,09 m2 ,

c. studnia murowana o średnicy 90 cm.

Teren nieruchomości płaski o kształcie regularnym posiadający dostęp do drogi publicznej.

  . Nieruchomość  stanowi własność Gminy Otmuchów i przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

II. Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 137/9 obszaru 0,0273 ha wraz z zabudowaniami znajdującymi się na przedmiotowej działce.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00030893/9  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. zabudowana  działka  nr 137/9  obręb geodezyjny Kałków  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zwartej zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności działki nr 137/9 wraz z zabudowaniami : komórką gospodarczą murowaną o powierzchni zabudowy 15,39 m 2 ,

 budynkiem garażowym murowanym o powierzchni zabudowy 19,09 m2  oraz studnią murowaną o średnicy 90 cm. Poł.  w Kałkowie wynosi  11 500,00 zł, słownie (jedenaście tysięcy pięćset) złotych i zawiera koszt  przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-03-09 07:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-09 07:57Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 21/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 137/8 obszaru 0,0368 ha wraz z budynkiem garażu znajdującym się na przedmiotowej działce. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie księga wieczysta Kw nr OP1N/ 00030893/9 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów w stanie wolnym od obciążeń.

Załącznik nr 4   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   36 /2016   z dnia  03 marca   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    21/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.1774 ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0010 Kałków gm. Otmuchów   działka  nr  137/8  obszaru 0,0368 ha stanowiących użytek – tereny mieszkaniowe –B oraz grunty orne R-IIIb,  arkusz mapy-nr 2. Działka zabudowana  budynkiem garażowym murowanym o powierzchni zabudowy 19,09 m2 . Teren nieruchomości płaski o kształcie regularnym posiadający dostęp do drogi publicznej.

  . Nieruchomość  stanowi własność Gminy Otmuchów i przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

II. Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 137/8 obszaru 0,0368 ha wraz z budynkiem garażu znajdującym się na przedmiotowej działce.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00030893/9  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. zabudowana  działka  nr 137/8  obręb geodezyjny Kałków  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zwartej zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności działki nr 137/8 wraz z zabudowaniami : budynkiem garażowym murowanym o powierzchni zabudowy 19,09 m2 poł. w Kałkowie wynosi  12 500,00 zł, słownie (dwanaście tysięcy pięćset) złotych i zawiera koszt  przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-03-09 07:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-09 07:58Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 22/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 zlokalizowany w budynku mieszkalnym położonym w Otmuchowie przy ulicy Cichej nr 4 lokal nr 3 o powierzchni użytkowej 13,80m 2składający się z 1 pokoju , kuchni i wc wspólnego poł. na korytarzu pierwszego pietra. Lokal posiada pomieszczenia przynależne – trzy komórki na strychu o łącznej powierzchni 5,40 m 2 Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 725/3 w udziale 1237/10000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 3 na okres do 12 listopada 2100r.

Załącznik nr  5  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   36  /2016   z dnia  03 marca 2016 r.

 

W Y K A Z   NR   22/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i oddania w użytkowanie wieczyste

udziału w gruncie.

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.1774 ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Cicha  nr 4  m. 3  oraz prawo użytkowania wieczystego  udziału  1237/10 000 w działce nr  725/3  obszaru 0,0217 ha stanowiącej użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy-10, zabudowanej  budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, dwukondygnacyjnym z użytkowym poddaszem mieszczącym 4 lokale mieszkalne, stanowi współwłasność i współużytkowanie wieczyste  Gminy Otmuchów i 2 właścicieli  lokali  mieszkalnych  i użytkowników  wieczystych  gruntu pod budynkiem.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 zlokalizowany w  budynku mieszkalnym położonym w Otmuchowie przy ulicy Cichej  nr 4 lokal nr 3 o powierzchni użytkowej 13,80m 2składający się z 1 pokoju , kuchni i  wc wspólnego poł. na korytarzu  pierwszego pietra.  Lokal posiada pomieszczenia  przynależne – trzy komórki na strychu o łącznej powierzchni 5,40 m 2  

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 725/3  w udziale  1237/10000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 3 na okres do 12 listopada  2100r.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00061136/1   z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –        miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990 r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca  2014r. działka nr  725/3– obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zwartej zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie 14  000,00 zł,  słownie (czternaście tysięcy) złotych  w tym wartość udziału 1237/10 000 części w gruncie ( pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste+ podatek vat) w wysokości 615,00 zł. słownie( sześćset piętnaście) złotych. Nabywca zobowiązany jest uiszczać opłaty roczne w wysokości 1 % wartości gruntu w terminie do dnia 31 marca każdego roku poczynając od 2017 roku.

 Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-03-09 07:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-09 07:59Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 23/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 865, obszaru 0,0188 ha stanowiąca użytek-B, położona w Otmuchowie przy ulicy Piastowskiej. Zabudowanej budynkiem garażu wybudowanym za środków własnych nabywcy na podstawie pozwolenia na budowę nr 938/13 z dnia 03 grudnia 2013 r. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie księga wieczysta Kw nr OP1N/ 000041089/0 z wpisem prawa współwłasności Gminy Otmuchów w stanie wolnym od obciążeń.

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   37 /2016   z dnia  08 marca   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    23/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015r, poz. 1774) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej  do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Piastowska  ,działka

nr  865,  obszaru 0,0188 ha stanowiących użytek –  tereny mieszkaniowe  -B, arkusz mapy 111, przeznaczona na cele nierolne i nieleśne, stanowi teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – jednorodzinną.

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 865, obszaru 0,0188 ha stanowiąca użytek-B,  położona w Otmuchowie przy ulicy Piastowskiej. Zabudowanej budynkiem garażu wybudowanym za środków własnych nabywcy na podstawie pozwolenia na budowę nr 938/13 z dnia 03 grudnia 2013 r.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 000041089/0  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z miejscowym

szczegółowym planem zagospodarowania przestrzennego Otmuchów- Wschód , zatwierdzonym uchwałą nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008 r. Nr 88, poz. 2087) działka nr 865- obręb geodezyjny Otmuchów przeznaczona na cele nierolne i nieleśne, stanowi teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr 865   wynosi netto 6 100,00 zł ( słownie: sześć tysięcy sto złotych) w tym wartość nakładów poczynionych na budowę garażu  przez dzierżawcę terenu p. Danutę Serafin.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze rokowań bezprzetargowych w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-03-09 07:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-09 08:00Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 24/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 5 zlokalizowany na drugim piętrze i poddaszu budynku mieszkalnego położonego w Otmuchowie przy ulicy Mickiewicza nr 11 o powierzchni użytkowej 54,18 m 2składający się z 3 pokoi , kuchni, łazienki z wc. Lokal posiada pomieszczenia przynależne:

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   93 /2016   z dnia  05 lipca  2016 r.

 

W Y K A Z   NR    24/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i oddania w użytkowanie wieczyste

udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.1774 ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Mickiewicza nr 11 m. 5  oraz  udział 1459/10 000 w działce nr  827/1 obszaru 0,0224 ha stanowiących użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy-111, zabudowanych  budynkiem mieszkalno- usługowym  wolnostojącym,  mieszczącym osiem  lokali mieszkalnych, stanowiącym współwłasność Gminy Otmuchów  i  właścicieli  lokali  mieszkalnych oraz lokalu użytkowego   jak i użytkowników wieczystych  gruntu pod budynkiem.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 5 zlokalizowany na drugim piętrze i poddaszu budynku mieszkalnego położonego w Otmuchowie przy ulicy Mickiewicza  nr 11 o powierzchni użytkowej 54,18 m 2składający się z 3 pokoi , kuchni, łazienki z wc.

Lokal posiada pomieszczenia przynależne:

Dwie komórki strychowe o łącznej powierzchni 15,20 m 2 oraz piwnica o powierzchni 5,30 m 2.

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 827/1  w udziale  1459/10000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 5.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta Kw nr OP1N/ 00052201/2  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

  1. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa  , zatwierdzonym uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie w Otmuchowie Nr  VIII/38/89  z dnia 7 listopada 1989r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990 r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,
  2. działka nr 827/1   – obręb geodezyjny Otmuchów   stanowi teren, na który brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego,
  3. zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. działka nr 827/1 obręb Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zwartej zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie 46  000,00 zł ( słownie: czterdzieści sześć tysięcy) w tym wartość udziału 1459 /10 000 w gruncie.  Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań bezprzetargowych z najemcą lokalu mieszkalnego p. Anną Knet.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-15 07:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-15 07:09Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 25/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 813/1 obszaru 0,0952 ha stanowiąca użytek-grunty rolne klasy IVa, położona w Wójcicach gm. Otmuchów

Załącznik nr  2  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   93 /2016  z dnia  05 lipca  2016 r.

 

W Y K A Z   NR    25/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0030 Wójcice gm.  Otmuchów, działka nr  813/1  obszaru 0,0952 ha, arkusz mapy 1, zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej. 

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 813/1  obszaru 0,0952 ha stanowiąca użytek-grunty rolne klasy IVa,  położona w Wójcicach gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00057204/8 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów.

1.Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

2.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

a. zabudowa zgodna z ustaleniami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy,

b. zabudowa działki w okresie 3 lat licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

c. poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów opłat sądowych związanych w nabyciem,

d. utrzymania nabytej nieruchomości w należytym stanie,

e. użytkować ją zgodnie z celem nabycia.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990 r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr 813/1 – obręb geodezyjny Wójcice gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej i przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr 813/1  wynosi netto 28 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia osiem tysięcy)  złotych i zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek vat. w wysokości 23% .

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774). Nieruchomość została wykazana do sprzedaży 05 października 2009 roku. Powyższy wykaz sporządzony jest w związku z aktualizacją wartości nieruchomości.

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-15 07:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-15 07:11Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 26 / 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 813/2 obszaru 0,0937 ha stanowiąca użytek-grunty rolne klasy IVa, położona w Wójcicach gm. Otmuchów.

Załącznik nr  3  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   93 /2016  z dnia  05 lipca  2016 r.

 

W Y K A Z   NR    26 / 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0030 Wójcice gm.  Otmuchów, działka nr  813/2  obszaru 0,0937 ha, arkusz mapy 1, zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej. 

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 813/2  obszaru 0,0937 ha stanowiąca użytek-grunty rolne klasy IVa,  położona w Wójcicach gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00057204/8 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów.

1.Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

2.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

a. zabudowa zgodna z ustaleniami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy,

b. zabudowa działki w okresie 3 lat licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

c. poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów opłat sądowych związanych w nabyciem,

d. utrzymania nabytej nieruchomości w należytym stanie,

e. użytkować ją zgodnie z celem nabycia.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990 r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr 813/2 – obręb geodezyjny Wójcice gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej i przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr 813/2  wynosi netto 28 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia osiem tysięcy)  złotych i zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek vat. w wysokości 23% .

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774). Nieruchomość została wykazana do sprzedaży 05 października 2009 roku. Powyższy wykaz sporządzony jest w związku z aktualizacją wartości nieruchomości.

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-15 07:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-15 07:12Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 27 / 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. . Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 813/3 obszaru 0,1030 ha stanowiąca użytek-grunty rolne klasy IVa, położona w Wójcicach gm. Otmuchów.

Załącznik nr  4  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   93 /2016  z dnia  05 lipca  2016 r.

 

W Y K A Z   NR    27 / 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0030 Wójcice gm.  Otmuchów, działka nr  813/3  obszaru 0,1030 ha, arkusz mapy 1, zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej. 

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 813/3  obszaru 0,1030 ha stanowiąca użytek-grunty rolne klasy IVa,  położona w Wójcicach gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00057204/8 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów.

1.Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

2.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

a. zabudowa zgodna z ustaleniami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy,

b. zabudowa działki w okresie 3 lat licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

c. poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów opłat sądowych związanych w nabyciem,

d. utrzymania nabytej nieruchomości w należytym stanie,

e. użytkować ją zgodnie z celem nabycia.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990 r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr 813/3 – obręb geodezyjny Wójcice gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej i przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr 813/3  wynosi netto 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy) złotych i zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek vat. w wysokości 23% .

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774). Nieruchomość została wykazana do sprzedaży 05 października 2009 roku. Powyższy wykaz sporządzony jest w związku z aktualizacją wartości nieruchomości.

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-15 07:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-15 07:13Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 28 / 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest –nieruchomość obejmująca działki nr 632/9 i 632/10 łącznego obszaru 0,6700 ha stanowiąca użytek-grunty rolne klasy IVa, położona w Wójcicach gm. Otmuchów.

Załącznik nr  5  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   93 /2016  z dnia  05 lipca  2016 r.

 

W Y K A Z   NR    28 / 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0030 Wójcice gm.  Otmuchów, działki nr  632/9 i 632/10 łącznego obszaru 0,6700 ha, arkusz mapy 6, zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych.

II. Przedmiotem sprzedaży jest –nieruchomość obejmująca działki nr 632/9 i 632/10 łącznego  obszaru 0,6700 ha stanowiąca użytek-grunty rolne klasy IVa,  położona w Wójcicach gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00052080/7 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów.

1.Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

2.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

a. poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów opłat sądowych związanych w nabyciem,

b. utrzymania nabytej nieruchomości w należytym stanie,

c. użytkować ją zgodnie z celem nabycia.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990 r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. nieruchomość obejmująca działki nr 632/9 i 632/10 obręb geodezyjny Wójcice gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr 813/3  wynosi netto 88 000,00 zł (osiemdziesiąt osiem)  tysięcy złotych i zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774). Nieruchomość została wykazana do sprzedaży 17 października 2014 roku. Powyższy wykaz sporządzony jest w związku z aktualizacją wartości nieruchomości.

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-15 07:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-15 07:14Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 29/ 2016 Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana trzema budynkami usługowymi o łącznej powierzchni użytkowej 416,34 m 2 działka nr 35/2 obszaru 0,2139 ha.

Załącznik nr  6   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   93 /2016   z dnia  05 lipca  2016 r.

 

W Y K A Z   NR    29/ 2016

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.1774 ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0030 Wójcice  gm. Otmuchów   działka nr 35/2  obszaru 0,2139 ha stanowiących użytek –  inne tereny zabudowane -Bi, arkusz mapy-1, zabudowanej:

a. budynkiem magazynowym do rozbiórki o pow. użytkowej 159,31 m2,

b. budynek garażowo-socjalny  o pow. użytkowej 122,90 m2 ,

c.  budynek garażowy o pow. użytkowej 134,13 m2.

 Własność Gminy Otmuchów.

II. Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana trzema budynkami usługowymi o łącznej powierzchni użytkowej 416,34 m 2 działka nr 35/2 obszaru 0,2139 ha.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00057183/4 z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

a. poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów opłat sądowych związanych w nabyciem,

b. utrzymania nabytej nieruchomości w należytym stanie,

c. użytkować ją zgodnie z celem nabycia.

                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  1990r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. zabudowana  działka  nr 35/2  obręb geodezyjny Wójcice  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług lokalnych.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności działki nr 35/2 wraz z budynkami wynosi     łącznie  71 000,00 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy) złotych.

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-15 07:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-15 07:16Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 30 / 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość obejmująca działki nr 1063, 1064 łącznego obszaru 0,0832 ha stanowiąca zurbanizowane tereny niezabudowane- Bp położona w Otmuchowie przy ulicy Konwaliowej.

Załącznik nr  7  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   93 /2016  z dnia  05 lipca  2016 r.

 

W Y K A Z   NR    30 / 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, działki nr 1063 i 1064  obszaru 0,0832 ha, arkusz mapy 112, zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej. 

II. Przedmiotem sprzedaży jest  nieruchomość obejmująca działki  nr 1063, 1064 łącznego  obszaru 0,0832 ha stanowiąca zurbanizowane tereny niezabudowane- Bp  położona w Otmuchowie przy ulicy Konwaliowej.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00079302/5 z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.

1.Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

2.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

a. zabudowa zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego, ,

b. zabudowa działki w okresie 3 lat licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

c. poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów opłat sądowych związanych w nabyciem,

d. utrzymania nabytej nieruchomości w należytym stanie,

e. użytkować ją zgodnie z celem nabycia.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa- zgodnie z miejscowym planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego Otmuchów –Wschód zatwierdzonym uchwałą nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008r. Nr 88, poz. 2087) działki nr 1063 i 1064- obręb geodezyjny Otmuchów  przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z dopuszczeniem zabudowy usługowej :usługi komercyjne –działalność  nieuciążliwa.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działki nr 1063 i 1064 wynosi netto 61 000,00 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych i zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek vat. w wysokości 23% .

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774). Nieruchomość została wykazana do sprzedaży 10 maja 2012 roku. Powyższy wykaz sporządzony jest w związku z aktualizacją wartości nieruchomości.

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-15 07:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-15 07:25Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 32 / 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość obejmująca działkę nr 1358/5, obszaru 0,0862 ha stanowiąca rolę IIIa, położona w Otmuchowie.

Załącznik nr  9  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   93 /2016  z dnia  05 lipca  2016 r.

 

W Y K A Z   NR    32 / 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, działka nr 1358/5  obszaru 0,0862 ha, arkusz mapy 13, zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej. 

II. Przedmiotem sprzedaży jest  nieruchomość obejmująca działkę nr 1358/5, obszaru 0,0862 ha stanowiąca rolę IIIa,  położona w Otmuchowie.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta Kw nr OP1N/ 00053947/0 z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.

1.Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

2.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

a. zabudowa zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego, ,

b. zabudowa działki w okresie 3 lat licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

c. poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów opłat sądowych związanych w nabyciem,

d. utrzymania nabytej nieruchomości w należytym stanie,

e. użytkować ją zgodnie z celem nabycia.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa- zgodnie z miejscowym planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego Otmuchów –Wschód zatwierdzonym uchwałą nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008r. Nr 88, poz. 2087) działka nr 1358/5 obręb geodezyjny Otmuchów  przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z dopuszczeniem zabudowy usługowej :usługi komercyjne –działalność  nieuciążliwa.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działki nr 1063 i 1064 wynosi netto  59 000,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych i zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek vat. w wysokości 23% .

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774). Nieruchomość została wykazana do sprzedaży 14 maja 2013 roku. Powyższy wykaz sporządzony jest w związku z aktualizacją wartości nieruchomości.

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                             

 

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-15 07:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-15 07:28Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 33 / 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 102/1 obszaru 0,1066 ha stanowiąca użytek-tereny rekreacyjno- wypoczynkowe Bz, położona w Nieradowicach gm. Otmuchów.

Załącznik nr  10  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   93 /2016  z dnia  05 lipca  2016 r.

 

W Y K A Z   NR    33 / 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0020 Nieradowice gm.  Otmuchów, działka nr  102/1  obszaru 0,1066 ha, arkusz mapy 2, zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej. 

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 102/1  obszaru 0,1066 ha stanowiąca użytek-tereny rekreacyjno- wypoczynkowe Bz,  położona w Nieradowicach gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta Kw nr OP1N/ 00062515/9 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów.

1.Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

2.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

a. zabudowa zgodna z ustaleniami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy,

b. zabudowa działki w okresie 3 lat licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

c. poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów opłat sądowych związanych w nabyciem,

d. utrzymania nabytej nieruchomości w należytym stanie,

e. użytkować ją zgodnie z celem nabycia.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990 r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr 102/1 – obręb geodezyjny Nieradowicach  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej i przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr 52/13 z dnia 11 lipca 2013 r. 

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr 102/1  wynosi netto 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy) złotych i zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek vat. w wysokości 23% .

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774). Nieruchomość została wykazana do sprzedaży 16 stycznia  2014 roku. Powyższy wykaz sporządzony jest w związku z aktualizacją wartości nieruchomości.

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-15 07:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-15 07:29Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 31 / 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość obejmująca działkę nr 1358/4 obszaru 0,0640 ha stanowiąca zurbanizowane tereny niezabudowane- Bp położona w Otmuchowie.

Załącznik nr  8  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   93 /2016  z dnia  05 lipca  2016 r.

 

W Y K A Z   NR    31 / 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, działka nr 1358/4  obszaru 0,0640 ha, arkusz mapy 13, zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej. 

II. Przedmiotem sprzedaży jest  nieruchomość obejmująca działkę  nr 1358/4 obszaru 0,0640 ha stanowiąca zurbanizowane tereny niezabudowane- Bp  położona w Otmuchowie.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00053947/0 z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.

1.Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

2.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

a. zabudowa zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego, ,

b. zabudowa działki w okresie 3 lat licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

c. poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów opłat sądowych związanych w nabyciem,

d. utrzymania nabytej nieruchomości w należytym stanie,

e. użytkować ją zgodnie z celem nabycia.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa- zgodnie z miejscowym planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego Otmuchów –Wschód zatwierdzonym uchwałą nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008r. Nr 88, poz. 2087) działki nr 1063 i 1064- obręb geodezyjny Otmuchów  przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z dopuszczeniem zabudowy usługowej :usługi komercyjne –działalność  nieuciążliwa.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę  nr 1358/4  wynosi netto 40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy) złotych i zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek vat. w wysokości 23% .

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774). Nieruchomość została wykazana do sprzedaży 14 maja 2013 roku. Powyższy wykaz sporządzony jest w związku z aktualizacją wartości nieruchomości.

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-26 12:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-26 12:27Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 34/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 34/2, obszaru 0,1800 ha stanowiąca użytek: grunty orne- R-IIIa-, położona w Mesznie gm. Otmuchów.

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   118  /2016  z dnia  30 sierpnia   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    34/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0019 Meszno  gm.  Otmuchów, działka nr  34/2   obszaru 0,1800 ha, arkusz mapy 1, zlokalizowana w obszarze terenów mieszkaniowych i rolnych.

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 34/2, obszaru 0,1800 ha stanowiąca użytek:  grunty orne- R-IIIa-, położona w Mesznie  gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N/ 00053965/2   z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń. Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów.

Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr  34/2– obręb geodezyjny Meszno   gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów ogrodów , sadów, trwałych kultur rolnych.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr  34/2 wynosi netto 6 500,00 zł,  słownie ( sześć tysięcy pięćset)  złotych.

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepis art. 37,  ust. 1, ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774).

VII. Termin ogłoszenia przetargu- co najmniej 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości w BIP, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz sołectwie Meszno oraz prasie lokalnej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-22 20:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-22 20:01Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 35/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży są działki nr 231/5 i 231/6, łącznego obszaru 0,1117 ha stanowiące zurbanizowane tereny niezabudowane-, położone w Mesznie gm. Otmuchów.

Załącznik nr  2  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   118  /2016  z dnia  30 sierpnia   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    35/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0019 Meszno  gm.  Otmuchów, działki nr  231/5 i 231/6 łącznego obszaru 0,1117 ha, arkusz mapy 2, zlokalizowana w obszarze terenów mieszkaniowych i rolnych.

II. Przedmiotem sprzedaży są działki nr  231/5 i 231/6, łącznego obszaru 0,1117 ha stanowiące zurbanizowane tereny niezabudowane-, położone w Mesznie  gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N/ 00032606/5    z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń. Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów.

Nieruchomość przeznaczona jest na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 231/4 .

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działki nr  231/5 i 231/6– obręb geodezyjny Meszno   gm. Otmuchów zlokalizowane są w  obszarze terenów zwartej zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działki nr 231/5 i 231/6 łącznego obszaru 0,1117 ha wynosi netto 16 200,00 zł,  słownie (szesnaście tysięcy dwieście)  złotych. Do ceny zostanie doliczony koszt przygotowania działek do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości  w oparciu o przepis art. 37,  ust.2 pkt.6 , ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774).

VII. Termin ogłoszenia przetargu- co najmniej 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości w BIP, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz sołectwie Meszno oraz prasie lokalnej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-22 20:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-22 20:02Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 36/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 1/3, obszaru 1,3100 ha stanowiąca użytek: grunty orne- klasy RIIIa, R IIIb, PsIII, Łąki trwałe i tereny mieszkaniowe- położona w Jarnołtowie gm. Otmuchów.

Załącznik nr  3  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   118  /2016  z dnia  30 sierpnia   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    36/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0009  Jarnołtów gm.  Otmuchów, działka nr  1/3   obszaru 1,3100 ha, arkusz mapy 4, zlokalizowana w obszarze terenów mieszkaniowych i rolnych.

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 1/3, obszaru 1,3100 ha stanowiąca użytek:  grunty orne- klasy  RIIIa, R IIIb, PsIII, Łąki trwałe i tereny mieszkaniowe- położona w Jarnołtowie  gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N/ 00045566/6  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń. Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów.

Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr  1/3 – obręb geodezyjny Jarnołtów   gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów mieszkaniowych i rolnych.

 

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr  1/3 wynosi netto 51 500,00 zł,  słownie ( pięćdziesiąt jeden tysięcy piećset)  złotych.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepis art. 37,  ust. 1, ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774).

VII. Termin ogłoszenia przetargu- co najmniej 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości w BIP, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz sołectwie Jarnołtów oraz prasie lokalnej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-22 20:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-22 20:03Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 37/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 9/2, obszaru 0,5400 ha stanowiąca użytek: grunty orne- klasy RIIIb, R IVb, sady, łąka III i zurbanizowane tereny niezabudowane, położona w Jarnołtowie gm. Otmuchów.

Załącznik nr  4  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   118  /2016  z dnia  30 sierpnia   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    37/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0009  Jarnołtów gm.  Otmuchów, działka nr  9/2   obszaru 0,5400 ha, arkusz mapy 4, zlokalizowana w obszarze terenów mieszkaniowych i rolnych.

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 9/2, obszaru 0,5400 ha stanowiąca użytek:  grunty orne- klasy  RIIIb, R IVb, sady, łąka III i zurbanizowane tereny niezabudowane, położona w Jarnołtowie  gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N/ 00066341/6 z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń. Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów.

Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr  9/2  – obręb geodezyjny Jarnołtów   gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej, a częściowo w obszarze terenów użytków rolnych.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr  9/2 wynosi netto 19 500,00 zł,  słownie ( dziewiętnaście tysięcy pięćset)  złotych.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepis art. 37,  ust. 1, ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774).

VII. Termin ogłoszenia przetargu- co najmniej 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości w BIP, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz sołectwie Jarnołtów oraz prasie lokalnej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-22 20:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-22 20:04Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 38/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 240/6, obszaru 0,0500 ha stanowiąca użytek: grunty orne- klasy RIIIb i ps III, położona w Jarnołtowie gm. Otmuchów.

Załącznik nr  5  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   118  /2016  z dnia  30 sierpnia   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    38/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0009  Jarnołtów gm.  Otmuchów, działka nr  240/6   obszaru 0,0500 ha, arkusz mapy 4, zlokalizowana w obszarze terenów mieszkaniowych i rolnych.

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 240/6, obszaru 0,0500 ha stanowiąca użytek:  grunty orne- klasy  RIIIb i ps III, położona w Jarnołtowie  gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N/ 00045566/6 z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń. Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów.

Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr 240/6 – obręb geodezyjny Jarnołtów   gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej, a częściowo w obszarze terenów użytków rolnych.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr  240/6 wynosi netto 3 500,00 zł,  słownie ( trzy tysiące pięćset)  złotych.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepis art. 37,  ust. 1, ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774).

VII. Termin ogłoszenia przetargu- co najmniej 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości w BIP, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz sołectwie Jarnołtów oraz prasie lokalnej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-22 20:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-22 20:05Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 39/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest – nieruchomość obejmująca działki nr 136/1 i 136/2 , łącznego obszaru 1,4600 ha stanowiąca użytek: ps II i Bz , położona w Lasowicach gm. Otmuchów.

Załącznik nr  6  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   118  /2016  z dnia  30 sierpnia   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    39/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0015 Lasowice  gm.  Otmuchów, działki nr  136/1 i 136/2 łącznego obszaru 1,4600 ha, arkusz mapy 2, zlokalizowana w obszarze terenów zwartej zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.

II. Przedmiotem sprzedaży jest – nieruchomość obejmująca działki nr 136/1 i 136/2 , łącznego obszaru 1,4600 ha stanowiąca użytek:  ps II i Bz , położona w Lasowicach   gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N/ 00058927/9

 z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń. Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów.

Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działki nr 136/1 i 136/2 łącznego obszaru 1,4600 ha – obręb geodezyjny Lasowice   gm. Otmuchów zlokalizowane są  w obszarze terenów zwartej zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działki nr  136/1 i 136/2 łącznego obszaru 1,4600 ha  wynosi netto  70 000,00 zł,  słownie (siedemdziesiąt tysięcy)  złotych.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepis art. 37,  ust. 1, ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774).

VII. Termin ogłoszenia przetargu- co najmniej 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości w BIP, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz sołectwie Lasowice oraz prasie lokalnej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-22 20:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-22 20:06Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 40/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest – nieruchomość obejmująca działki nr 140/2 i 140/4 , łącznego obszaru 0,1300 ha stanowiąca użytek: grunty orne klasoużytku R IIIa, położone w Lasowicach gm. Otmuchów.

Załącznik nr  7  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   118  /2016  z dnia  30 sierpnia   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    40/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0015 Lasowice  gm.  Otmuchów, działki nr  140/2 i 140/4 łącznego obszaru 0,1300 ha, arkusz mapy 2, zlokalizowane w obszarze terenów ogrodów, sadów i trwałych kultur rolnych.

II. Przedmiotem sprzedaży jest – nieruchomość obejmująca działki nr 140/2 i 140/4 , łącznego obszaru 0,1300 ha stanowiąca użytek:  grunty orne klasoużytku R IIIa, położone w Lasowicach   gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N/ 00058927/9

 z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń. Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów.

Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działki nr 140/2 i 140/4 , łącznego obszaru 0,1300 ha obręb geodezyjny Lasowice   gm. Otmuchów zlokalizowane są  w obszarze terenów ogrodów, sadów i trwałych kultur rolnych.

 

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działki nr  140/2 i 140/4 , łącznego obszaru 0,1300 ha , wynosi netto  6 000,00 zł,  słownie (sześć tysięcy)  złotych.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań bezprzetargowych na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości w oparciu o przepis art. 37,  ust. 2 pkt. 6 , ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774).

VII. Termin ogłoszenia przetargu- co najmniej 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości w BIP, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz sołectwie Lasowice oraz prasie lokalnej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-22 20:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-22 20:07Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 41/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest – nieruchomość obejmująca ½ część niewydzieloną z działki nr 1/12, łącznego obszaru 0,0500 ha stanowiąca tereny mieszkaniowe , położone w Jarnołtowie gm. Otmuchów oraz komórka gospodarcza nr 1 o powierzchni użytkowej 31,31 m 2 .

Załącznik nr  8  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   118  /2016  z dnia  30 sierpnia   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    41/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0009  Jarnołtów   gm.  Otmuchów, działka nr  1/12 obszaru 0,0500 ha, arkusz mapy 4, zlokalizowane w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

II. Przedmiotem sprzedaży jest – nieruchomość obejmująca ½ część niewydzieloną z działki nr 1/12, łącznego obszaru 0,0500 ha stanowiąca tereny mieszkaniowe , położone w Jarnołtowie  gm. Otmuchów oraz komórka gospodarcza nr 1 o powierzchni użytkowej 31,31 m 2 .

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N/ 00045566/6

 z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń. Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów.

Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr 1/12 obszaru 0,0500 ha obręb geodezyjny Jarnołtów  gm. Otmuchów zlokalizowana jest  w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo współwłasności gruntu obejmującego ½ część działki nr  1/12 oraz komórkę nr 1 o powierzchni użytkowej 31,31 m2 , wynosi netto  2 900,00 zł,  słownie (dwa tysiące dziewięćset)  złotych.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

VII. Termin ogłoszenia przetargu- co najmniej 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości w BIP, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz sołectwie Jarnołtów oraz prasie lokalnej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-22 20:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-22 20:08Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 42/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest – nieruchomość obejmująca ½ część niewydzieloną z działki nr 1/12, łącznego obszaru 0,0500 ha stanowiąca tereny mieszkaniowe , położone w Jarnołtowie gm. Otmuchów oraz komórka gospodarcza nr 2 o powierzchni użytkowej 50,63 m 2 .

Załącznik nr  9  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   118  /2016  z dnia  30 sierpnia   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    42/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0009  Jarnołtów   gm.  Otmuchów, działka nr  1/12 obszaru 0,0500 ha, arkusz mapy 4, zlokalizowane w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

II. Przedmiotem sprzedaży jest – nieruchomość obejmująca ½ część niewydzieloną z działki nr 1/12, łącznego obszaru 0,0500 ha stanowiąca tereny mieszkaniowe , położone w Jarnołtowie  gm. Otmuchów oraz komórka gospodarcza nr 2 o powierzchni użytkowej 50,63 m 2 .

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N/ 00045566/6

 z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń. Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów.

Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr 1/12 obszaru 0,0500 ha obręb geodezyjny Jarnołtów  gm. Otmuchów zlokalizowana jest  w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo współwłasności gruntu obejmującego ½ część działki nr  1/12 oraz komórkę nr 2 o powierzchni użytkowej 50,63 m2 , wynosi netto  6 500,00 zł,  słownie (sześć tysięcy pięćset)  złotych.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

VII. Termin ogłoszenia przetargu- co najmniej 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości w BIP, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz sołectwie Jarnołtów oraz prasie lokalnej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-22 20:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-22 20:10Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 43/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego położonego w Otmuchowie przy ulicy 1 Maja nr 23 o powierzchni użytkowej 41,60 m 2składający się z 2 pokoi , kuchni, łazienki z wc. Do lokalu przypisane są pomieszczenia przynależne: • Piwnica o powierzchni 0,90 m 2 , • komórka gospodarcza o powierzchni 3,30 m 2. Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 1111 w udziale 2880/10000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1.

Załącznik nr  10  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   118 /2016   z dnia  30 sierpnia  2016 r.

 

W Y K A Z   NR    43/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i oddania w użytkowanie wieczyste

udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.1774 )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. 1 Maja  nr 23 m. 1  oraz  udział 2880/10 000 w działce nr  1111 obszaru 0,0194 ha stanowiących użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy-112, zabudowanych  budynkiem mieszkalnym wolnostojącym,  mieszczącym cztery lokale mieszkalne, stanowiącym współwłasność Gminy Otmuchów  i  właścicieli  lokali  mieszkalnych jak i użytkowników wieczystych  gruntu pod budynkiem.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego położonego w Otmuchowie przy ulicy 1 Maja  nr 23 o powierzchni użytkowej 41,60 m 2składający się z 2 pokoi , kuchni, łazienki z wc.

Do lokalu  przypisane są  pomieszczenia przynależne:

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 1111  w udziale  2880/10000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00055832/ 5 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z miejscowym planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego Otmuchów –Wschód zatwierdzonym uchwałą nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008r. Nr 88, poz. 2087) działka nr 1111- obręb geodezyjny Otmuchów  przeznaczona jest  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z dopuszczeniem zabudowy usługowej :usługi komercyjne –działalność  nieuciążliwa.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie 59 000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) w tym wartość prawa użytkowania wieczystego udziału 2880/10 000 w gruncie wynosi 3 400,00zł.  Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 25% wartości udziału wraz z podatkiem vat w wysokości 23% co stanowi 1045,50 zł oraz opłat rocznych w wysokości 1% wartości udziału wraz z podatkiem vat wynoszącym 23% wartości co stanowi 41,82 zł .

Nabywcy lokalu przysługuje bonifikata w wysokości 85 % wartości lokalu.

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań bezprzetargowych z najemcą lokalu mieszkalnego p. Anna Binek. .

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-22 20:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-22 20:13Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 44/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego położonego w Otmuchowie przy ulicy 1 Maja nr 16 o powierzchni użytkowej 33,74 m 2składający się z 2 pokoi , kuchni, łazienki i przedpokoju. WC wspólne na korytarzu. Do lokalu przypisane są pomieszczenia przynależne: • Piwnica o powierzchni 3,20 m 2 , • Strych o powierzchni 2,20 m 2. Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 1235 w udziale 1907/10000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1.

Załącznik nr  11  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   118 /2016   z dnia  30 sierpnia  2016 r.

 

W Y K A Z   NR    44/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i oddania w użytkowanie wieczyste

udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.1774 )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. 1 Maja  nr 16 m. 1  oraz  udział 1907/10 000 w działce nr  1235 obszaru 0,0449 ha stanowiących użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy-13, zabudowanych  budynkiem mieszkalnym wolnostojącym,  mieszczącym  pięć  lokali mieszkalnych, stanowiącym współwłasność Gminy Otmuchów  i  właścicieli  lokali  mieszkalnych jak i użytkowników wieczystych  gruntu pod budynkiem.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego położonego w Otmuchowie przy ulicy 1 Maja  nr 16 o powierzchni użytkowej 33,74 m 2składający się z 2 pokoi , kuchni, łazienki i przedpokoju. WC wspólne na korytarzu.

Do lokalu  przypisane są  pomieszczenia przynależne:

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 1235  w udziale  1907/10000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00027871/ 5 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z miejscowym planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego Otmuchów –Wschód zatwierdzonym uchwałą nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008r. Nr 88, poz. 2087) działka nr 1235- obręb geodezyjny Otmuchów  przeznaczona jest  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z dopuszczeniem zabudowy usługowej :usługi komercyjne –działalność  nieuciążliwa.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie 48 000,00 zł ( słownie: czterdzieści osiem  tysięcy) w tym wartość udziału 1907/10 000 w gruncie.  Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 25% wartości udziału wraz z podatkiem vat w wysokości 23% co stanowi 1845,0 zł oraz opłat rocznych w wysokości 1% wartości udziału wraz z podatkiem vat wynoszącym 23% wartości co stanowi 73,80 zł .

Nabywcy lokalu przysługuje bonifikata w wysokości 85 % wartości lokalu.

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań bezprzetargowych z najemcą lokalu mieszkalnego p. Zdzisława i Wandy Sierota.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-22 20:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-22 20:15Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 45/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 2 zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego położonego w Otmuchowie przy ulicy Warszawskiej nr 7 o powierzchni użytkowej 43,40 m 2składający się z 1 pokoju , kuchni, łazienki , wc i przedpokoju. Do lokalu przypisane są pomieszczenia przynależne: • Piwnica o powierzchni 9,10 m 2 . Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 451/3 w udziale 1193/10000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 2.

Załącznik nr  12  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   118 /2016   z dnia  30 sierpnia  2016 r.

 

W Y K A Z   NR    45/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i oddania w użytkowanie wieczyste

udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.1774 )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Warszawska  nr 7 m. 2  oraz  udział 1193/10 000 w działce nr  451/3  obszaru 0,0506 ha stanowiących użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy-7, zabudowanych  budynkiem mieszkalnym wolnostojącym,  mieszczącym  osiem  lokali mieszkalnych, stanowiącym współwłasność Gminy Otmuchów  i  właścicieli  lokali  mieszkalnych jak i użytkowników wieczystych  gruntu pod budynkiem.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 2 zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego położonego w Otmuchowie przy ulicy Warszawskiej  nr 7 o powierzchni użytkowej 43,40 m 2składający się z 1 pokoju , kuchni, łazienki , wc i przedpokoju. Do lokalu  przypisane są  pomieszczenia przynależne:

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 451/3  w udziale  1193/10000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 2.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00052890/ 8 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady  Narodowej Miasta i Gminy  w Otmuchowie Nr VIII/38/89  z dnia 07 listopada 1989 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990r. Nr 2, poz.50), z dniem 31 grudnia 2003 r.  utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r.   działka  nr 451/3 obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu nr 2 oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie 59 000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt dziewięć  tysięcy) w tym wartość udziału 1193/10 000 w gruncie.  Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 25% wartości udziału wraz z podatkiem vat w wysokości 23% co stanowi 1230,0 zł oraz opłat rocznych w wysokości 1% wartości udziału wraz z podatkiem vat wynoszącym 23% wartości co stanowi 49,20 zł .

Nabywcy lokalu przysługuje bonifikata w wysokości 85 % wartości lokalu.

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań bezprzetargowych z najemcą lokalu mieszkalnego p. Iwonie Szczurek.  

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-22 20:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-22 20:18Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 46/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 6 zlokalizowany na drugim piętrze budynku położonego w Otmuchowie przy ulicy Krakowskiej nr 17 o powierzchni użytkowej 42,28 m 2składający się z 2 pokoi , kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Do lokalu przypisane są pomieszczenia przynależne: • Piwnica o powierzchni 11,04 m 2 . Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 701/5 w udziale 745/10000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 6.

Załącznik nr  13  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   118 /2016   z dnia  30 sierpnia  2016 r.

 

W Y K A Z   NR    46/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i oddania w użytkowanie wieczyste

udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.1774 )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Krakowska  nr 17 m. 6  oraz  udział  745/10 000 w działce nr  701/5  obszaru 0,1661 ha stanowiących użytek –  inne tereny zabudowane -Bi, arkusz mapy-10, zabudowanych  budynkiem mieszkalno- usługowy wolnostojącym,  mieszczącym  sześć  lokali mieszkalnych i trzy lokale usługowe, stanowiącym współwłasność Gminy Otmuchów  i  właścicieli  lokali  mieszkalnych i usługowych jak i użytkowników wieczystych  gruntu pod budynkiem.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 6 zlokalizowany na drugim piętrze budynku położonego w Otmuchowie przy ulicy Krakowskiej  nr 17 o powierzchni użytkowej 42,28 m 2składający się z 2 pokoi , kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Do lokalu  przypisane są  pomieszczenia przynależne:

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 701/5  w udziale  745/10000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 6.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00066701/ 8 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady  Narodowej Miasta i Gminy  w Otmuchowie Nr VIII/38/89  z dnia 07 listopada 1989 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990r. Nr 2, poz.50), z dniem 31 grudnia 2003 r.  utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r.   działka  nr 701/5 obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu nr 6 oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie 64 000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych  w tym wartość udziału 745/10 000 w gruncie.  Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 25% wartości udziału wraz z podatkiem vat w wysokości 23% co stanowi 2152,50  zł oraz opłat rocznych w wysokości 1% wartości udziału wraz z podatkiem vat wynoszącym 23% wartości co stanowi 86,10 zł .

Nabywcy lokalu przysługuje bonifikata w wysokości 85 % wartości lokalu.

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań bezprzetargowych z najemcą lokalu mieszkalnego p. Wiesławą Wieczorek.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-22 20:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-22 20:19Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 47/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 2 zlokalizowany na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego poł. w Jarnołtowie nr 81, powierzchni użytkowej 67,66 m 2składający się z 2 pokoi , kuchni, przed pokoju i łazienki. Lokal posiada pomieszczenia przynależne: pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 41,58 m 2. Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 45/5 w udziale 4552/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 2.

Załącznik nr 1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   142 /2016   z dnia  27 października  2016 r.

 

W Y K A Z   NR    47/  2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu mieszkalnego

i  udziału w gruncie.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.1774 )

 Burmistrz  Otmuchowa

 wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad

nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej  do zbycia w drodze bezprzetargowej , na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego.

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 09    Jarnołtów  gm. Otmuchów   oraz  udział wynoszący  4552 /10 000 w działce nr  45/5,  obszaru 0,0869 ha arkusz mapy-4, , zabudowanej   budynkiem mieszkalnym nr 81. Jest to obiekt wolnostojący, murowany , kryty blachodachówką, wybudowany przed 1946 r.  mieszczący 2 lokale  mieszkalne, stanowiący  własność Gminy Otmuchów.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 2 zlokalizowany na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego poł.  w Jarnołtowie nr 81,  powierzchni użytkowej 67,66 m 2składający się z 2 pokoi , kuchni, przed pokoju i łazienki. Lokal  posiada pomieszczenia  przynależne: pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 41,58 m 2.  

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 45/5 w udziale  4552/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 2.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00052056/0 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  1990r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. zabudowana  działka  nr 45/5 obręb geodezyjny Jarnołtów   gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu nr 2 oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie 100 000,00 zł ( słownie: sto tysięcy) złotych w tym wartość udziału w gruncie w 4552 /10 000 , wynosi  9 500,00zł słownie (dziewięć tysięcy pięćset) złotych.  

Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  bezprzetargowej na rzecz najemcy p. Czesława MOTYKA.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-11-08 19:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-08 19:34Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 48/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 175/1, obszaru 0,0500 ha stanowiąca użytek: grunty orne- klasy RIIIa, położona w Lasowicach gm. Otmuchów. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie księga wieczysta Nr OP1N/ 00058927/9 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów w stanie wolnym od obciążeń. Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów.

Załącznik nr  2  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   142 /2016  z dnia  27 października   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    48/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0015  Lasowice  gm.  Otmuchów, działka nr  175/1   obszaru 0,0500 ha, arkusz mapy 2, zlokalizowana w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 175/1, obszaru 0,0500 ha stanowiąca użytek:  grunty orne- klasy  RIIIa, położona w Lasowicach gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N/ 00058927/9  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.

Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr  175/1  – obręb geod. Lasowice   gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu oznaczonego nr działki nr  175/1 wynosi netto 5 500,00 zł,  słownie ( pięć tysięcy pięćset)  złotych.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepis art. 37,  ust. 1, ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774).

VII. Termin ogłoszenia przetargu- co najmniej 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości w BIP, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie , sołectwie Lasowice oraz prasie lokalnej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-11-08 19:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-09 12:36Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 49/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działki budowlanej. Przedmiotem sprzedaży są działki pod zabudowę obiektami produkcyjnymi, składami i magazynami oznaczone nr 577/3, 576/3, 576/6 , obszaru 0,8389 ha poł. w Otmuchowie przy ul. Warszawskiej.

Załącznik nr   3 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   142 /2016   z dnia  27 października   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    49/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży działki budowlanej

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op. nr 2 , poz. 59 z 2003 r.) ze zm.

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Warszawska, działki nr  577/3, 576/3, 576/6,  łącznego obszaru 0,8389 ha stanowiąca zurbanizowane tereny niezabudowane  -Bp, arkusz mapy-8, przeznaczone pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

II. Przedmiotem sprzedaży są działki  pod zabudowę obiektami produkcyjnymi, składami i magazynami oznaczone nr 577/3, 576/3, 576/6 , obszaru 0,8389 ha poł. w Otmuchowie przy ul. Warszawskiej.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzone są  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księgi wieczyste  nr OP1N/ 00023465/8 i nr OP1N 00052431/3 z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń, działy III i IV ksiąg  wieczystych nie zawierają żadnych  wpisów.   

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z  miejscowym planem    zagospodarowania przestrzennego miasta   Otmuchowa w rejonie ulicy Warszawskiej zatwierdzonym  , uchwałą Nr IX/69/2007 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 października 2007 r.  (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia z 2008 r. Nr 79, poz. 2391), działki  nr  577/3, 576/3, 576/6 obręb geodezyjny Otmuchów przeznaczone są pod  zabudowę obiektami produkcyjnymi, składami i magazynami oznaczenie na rysunku planu symbolem 3P,U).  

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności działek gruntu oznaczonych nr  577/3, 576/3, 576/6 , obszaru 0,8389 ha wynosi netto 205  000,00 zł,  słownie (dwieście pięć tysięcy) złotych i jest ona równa z ceną wywoławczą w przetargu.  Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-11-08 19:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-08 19:37Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 50/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działki budowlanej. Przedmiotem sprzedaży jest działka oznaczona nr 1128, obszaru 0,0943 ha poł. w Otmuchowie przy ul. 1 Maja pozostająca w użytkowaniu wieczystym do dnia 18.04.2085.

Załącznik nr   4  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   142 /2016   z dnia  27 października   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    50/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży działki budowlanej

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op. nr 2 , poz. 59 z 2003 r.) ze zm.

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul.1 Maja, działka nr  1128 ,  łącznego obszaru 0,0943 ha stanowiąca tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy-112, będąca w użytkowaniu wieczystym do dnia 18 kwietnia 2085.

II. Przedmiotem sprzedaży jest  działka  oznaczona nr 1128, obszaru 0,0943 ha poł. w Otmuchowie przy ul. 1 Maja pozostająca w użytkowaniu wieczystym do dnia 18.04.2085.  

 

Dla nieruchomości tej  prowadzone są  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księgi wieczyste  nr OP1N/ 00035291/4 z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w użytkowaniu wieczystym do dnia 18 kwietnia 2085 r.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z  miejscowym planem    zagospodarowania przestrzennego miasta   Otmuchowa Wschód  zatwierdzonym  , uchwałą Nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r.  (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia z 2008 r. Nr 88, poz. 2087), działka  nr  1128 obręb geodezyjny Otmuchów przeznaczona jest   pod  zabudowę usługową; usługi komercyjne, oznaczenie na rysunku planu symbolem 46U (MN).  

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności działki gruntu oznaczonej nr  1128  obszaru 0,0943 ha wynosi netto 55  000,00 zł,  słownie (pięćdziesiąt  pięć tysięcy) złotych  a wartość prawa użytkowania wieczystego wynosi netto 33 000,00 zł . Cena sprzedaży prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego wynosi netto 22 000,00 zł do której zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%. Ponadto nabywca zobowiązany jest do zwrotu Gminie Otmuchów kosztów przygotowania działki do sprzedaży w kwocie 316,00 zł.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań bezprzetargowych na rzecz użytkownika wieczystego na podstawie art. 37 pkt. 2 ust. 5  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774 ).

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-11-08 19:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-08 19:37Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 51/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Otmuchów. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów . Przedmiotem sprzedaży jest działka oznaczona nr 308/22, obszaru 0,0183 ha dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie księga wieczysta nr OP1N/ 00030757/4 z wpisem prawa współwłasności Gminy Otmuchów .

Załącznik nr  5  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   142  /2016   z dnia  27 października 2016 r.

 

W Y K A Z   NR   51/ 2016

 

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży stanowiącej własność Gminy Otmuchów.

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.1774 )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Sienkiewicza, działka nr  308/22, obszaru 0,0183 ha stanowiącej użytek –  inne tereny zabudowane -Bi, arkusz mapy-5, zabudowanej  rampą załadowczą murowaną wybudowana przez Macieja Biłobran. na podstawie pozwolenia na budowę:  decyzja nr 495/07 z dnia 09 lipca 2007 r. zm. decyzja nr 834/14 z dnia 1 grudnia 2014 oraz decyzja nr 214/15 z dnia 10 lipca 2015 r.  

 

II. Przedmiotem sprzedaży jest działka oznaczona nr 308/22, obszaru 0,0183 ha dla której prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta  nr OP1N/ 00030757/4   z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów .  

Działka nie posiada  dostępu do drogi publicznej. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, baz widocznych zastoin wody, kształt regularny, wydłużony, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu działki. Nieruchomość zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie terenów o funkcji usługowej.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.    

                                              

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –        miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990 r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca  2014r. działka nr  308/22obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze zainwestowanym o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu  wynosi netto 12 000,00 zł,  słownie (dwanaście tysięcy) złotych. Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 396,00 zł.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań bezprzetargowych na poprawę warunków zagospodarowania.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 


Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-06 20:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-06 20:52Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 52/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Otmuchów. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów . Przedmiotem sprzedaży są działki oznaczone nr 299/1 i nr 299/2 łącznego obszaru 0,2725 ha , dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie księga wieczysta nr OP1N/ 00041089/0 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów .

Załącznik nr  6  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   142  /2016   z dnia  27 października 2016 r.

 

W Y K A Z   NR   52/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży stanowiącej własność Gminy Otmuchów.

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.1774 )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, w rejonie ul. Sienkiewicza, Nyska, Ogrodowa działki  nr  299/1 i nr 299/2 łącznego obszaru 0,2725 ha stanowiącej użytek –  inne tereny zabudowane -Bi, arkusz mapy-5, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową lub usługi nieuciążliwe.

II. Przedmiotem sprzedaży są działki oznaczone nr 299/1 i nr 299/2 łącznego obszaru 0,2725 ha , dla której prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta  nr OP1N/ 00041089/0  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów .  

Nieruchomość obejmująca działki nr 299/1 i 299/2 posiadają  dostęp do drogi publicznej przez działki nr 299/5 i nr 299/3.  Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, baz widocznych zastoin wody, kształt nieregularny, wydłużony, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu działki. Nieruchomość zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie terenów o funkcji usługowej i mieszkalnej.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.    

                                              

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –        miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990 r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

 

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca  2014r. działki nr  299/1 i 299/2  – obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowane są w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu  wynosi netto  190 000,00 zł,  słownie ( sto dziewięćdziesiąt tysięcy ) złotych.

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-06 20:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-06 20:53Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 53/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Otmuchów . Przedmiotem sprzedaży jest działka oznaczona nr 299/4, obszaru 0,0327 ha wraz z zabudowaniami, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie księga wieczysta nr OP1N/ 00030757/4 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów.

Załącznik nr   7  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   142  /2016   z dnia  27 października 2016 r.

 

W Y K A Z   NR   53/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży stanowiącej własność Gminy Otmuchów .

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.1774 ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste, która stanowi własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Sienkiewicza, działka nr  299/4, obszaru 0,0327ha stanowiącej użytek –   tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy-5, zabudowana  budynkiem byłej kotłowni o powierzchni użytkowej 64,07 m 2 , przeznaczonym do rozbiórki.

II. Przedmiotem sprzedaży jest działka oznaczona nr 299/4, obszaru 0,0327 ha wraz z zabudowaniami, dla której prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta  nr OP1N/ 00030757/4   z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.

  Działka  posiada  dostęp do drogi publicznej. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody, kształt nieregularny, wydłużony, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu działki. Nieruchomość zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie terenów o funkcji mieszkalnej i usługowej.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.      

                                            

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –        miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990 r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca  2014r. działka nr  299/4 – obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu  i budynku w y n o s i  netto  20 000,00 zł,  słownie (dwadzieścia tysięcy) złotych.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-06 20:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-07 11:03Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 54/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Otmuchów oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziału w działce nr 308/6. Przedmiotem sprzedaży jest działka oznaczona nr 308/21, obszaru 0,0,2810 ha wraz z zabudowaniami, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie księga wieczysta nr OP1N/ 00030757/4 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów oraz oddanie w użytkowanie wieczyste 8458/10 000 części działki nr 308/6 do dnia 13.03.2099 roku wraz ze sprzedażą trzech lokali użytkowych o łącznej powierzchni 603,0 m 2 mieszczących się w budynku nr 5 poł. w Otmuchowie ul. Sienkiewicza .

Załącznik nr   8  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   142  /2016   z dnia  27 października 2016 r.

 

W Y K A Z   NR   54/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży stanowiącej własność Gminy Otmuchów oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziału w działce nr 308/6.

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.1774 )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste, która stanowi własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Sienkiewicza, działka nr  308/21, obszaru 0,2810ha stanowiącej użytek –  inne tereny zabudowane -Bi, arkusz mapy-5, zabudowana  budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 30,75 m 2 oraz dobudówka do budynku magazynowego o pow. uż. 4,82 m2  oraz oddanie w użytkowanie wieczyste 8458/10 000 części działki nr 308/6 wraz ze sprzedażą w tym samym udziale budynku mieszkalno- użytkowego obejmującego trzy lokale użytkowe o łącznej powierzchni 603,0 m 2 , poł. w Otmuchowie ul. Sienkiewicza nr 5

II. Przedmiotem sprzedaży jest działka oznaczona nr 308/21, obszaru 0,0,2810 ha wraz z zabudowaniami, dla której prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta  nr OP1N/ 00030757/4   z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  oraz oddanie w użytkowanie wieczyste 8458/10 000 części działki nr 308/6 do dnia 13.03.2099 roku wraz ze sprzedażą trzech lokali użytkowych   o łącznej powierzchni 603,0 m 2 mieszczących się w budynku nr 5 poł. w Otmuchowie ul. Sienkiewicza .

Działka  posiada  dostęp do drogi publicznej. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody, kształt nieregularny, wydłużony, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu działki. Nieruchomość zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie terenów o funkcji mieszkalnej i usługowej.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.      

                                            

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –        miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990 r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca  2014r. działki nr  308/6 i 308/21  – obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowane są w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu  wraz z zabudowaniami oraz prawo użytkowania wieczystego udziału 8458/10 000 cz. działki nr 308/6 wraz z trzema lokalami użytkowymi  w y n o s i  netto  325 000,00 zł,  słownie (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) złotych.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-06 20:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-06 20:57Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 55/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży są - działki nr 164/1, 164/2, 164/3, 165/5, łącznego obszaru 0,6280 ha . Działki niezabudowane , na działce 165/5 zlokalizowany był budynek administracyjny , który został przeznaczony do rozbiórki

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   153 /2016   z dnia  18 listopada   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    55/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015r, poz. 1774) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej  do zbycia, która stanowi własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Nyska  ,działki

nr  164/1, 164/2, 164/3, 165/5,  łącznego obszaru 0,6280 ha zurbanizowane tereny zabudowane i niezabudowane oraz drogi, arkusz mapy 4, przeznaczone na cele nierolne i nieleśne.

 

II. Przedmiotem sprzedaży  są  - działki  nr  164/1, 164/2, 164/3, 165/5,  łącznego obszaru 0,6280 ha . Działki niezabudowane , na działce 165/5 zlokalizowany był budynek administracyjny , który został przeznaczony do rozbiórki

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 000041089/0  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.  

Działka nr 164/3  obciążona jest prawem przechodu i przejazdu do działki nr 165/6    pasem o

szerokości 4 metrów wzdłuż granicy z działką nr 167.

 

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego w mieście  Otmuchów w rejonie ulic Nyskiej i Grodkowskiej , zatwierdzonym uchwałą nr XXII/205/2004 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2005 r. Nr 14, poz. 432) działki nr 165/5 i 164/3 - obręb geodezyjny Otmuchów przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, parking samochodów osobowych, zieleni izolacyjnej, w przypadku odstąpienia od funkcji mieszkalnej możliwe jest przeznaczenie tego terenu pod zabudowę składowania i magazynowania w obiektach i na terenach otwartych; działki 165/3 i 164/1 przeznaczone pod zabudowę przemysłu o średniej intensywności zagospodarowania , składowania i magazynowania w obiektach i na terenach otwartych, parkingów samochodów osobowych i ciężarowych oraz zieleni o charakterze izolacyjnym.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działki nr 164/1, 164/2, 164/3, 165/5   wynosi netto 200 000,00 zł ( dwieście tysięcy złotych) .

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-06 20:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-06 20:58Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 56/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 254/2, obszaru 0,0323 ha stanowiące zurbanizowane tereny niezabudowane-, położone w Otmuchowie.

Załącznik nr  2  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   153  /2016  z dnia  18 listopada    2016 r.

 

W Y K A Z   NR    56/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001Otmuchów, działka nr  254/2  obszaru 0,0323 ha, arkusz mapy 5, zlokalizowana w obszarze terenów mieszkaniowych.

II. Przedmiotem sprzedaży jest działka nr  254/2, obszaru 0,0323 ha stanowiące zurbanizowane tereny niezabudowane-, położone w Otmuchowie.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N/ 00041089/0   z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń. Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów.

Nieruchomość przeznaczona jest na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 255.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa  , zatwierdzonym uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie w Otmuchowie Nr  VIII/38/89  z dnia 7 listopada 1989r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990 r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Działka nr:254/2– obręb geodezyjny Otmuchów   stanowią teren, na który brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. działka nr 254/2 obręb Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr 254/2 obszaru 0,0323 ha wynosi netto 12 500,00 zł,  słownie (dwanaście tysięcy pięćset)  złotych.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości  w oparciu o przepis art. 37,  ust.2 pkt.6 , ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774).

 

VII. Termin ogłoszenia przetargu- co najmniej 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości w BIP, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz prasie lokalnej.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-06 20:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-06 20:58Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech