Dzierżawa 2016

Zarządzenie nr 158/2016 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie miasta Otmuchów na okres 10 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

Zarządzenie nr 158/2016

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 21 listopada 2016 roku

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie miasta Otmuchów na okres 10 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2016, poz.446), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774), zarządzam, co następuje:

 

 

zarządzam co następuje:

 

§1

 

Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

            Wydzierżawienie nieruchomości wymienionych w wykazie następuje w drodze bezprzetargowej w ramach kontynuacji umowy z dnia 15 stycznia 2007 roku

 

§3

 

Podać do publicznej wiadomości:

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  Otmuchów  przy ul. Zamkowa 6, informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Otmuchowie , a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowi załącznik  do niniejszego zarządzenia.

 

§4

 

Wykonanie zarządzenia powierzam  Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 158/2016

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 21 listopada 2016

 

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat.

 

 1. Nieruchomości wykazane do dzierżawy oznaczone są jako część działek nr , 1343/13, 272/1, 272/2, 273 oraz działki 1343/15, 1343/11, 1343/12        .
 2. Nieruchomości te są zapisane w księgach wieczystych nr OP1N/00041089/0                     i OP1N/00041111/4.
 3. Powierzchnia wykazana do dzierżawy wynosi łącznie 0,2765 ha.
 4. Nieruchomości położone są w Otmuchowie.
 5. Na teren przeznaczony do dzierżawy brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
 6. Nieruchomości przeznaczone są do wydzierżawienia na okres 10 lat tj. do dnia               13 stycznia 2027 roku.
 7. Wyżej wymienione grunty wydzierżawia się na cele prowadzenia własnej działalności gospodarczej z przeznaczeniem na parking samochodowy oraz urządzenie placu zabaw.
 8. Czynsz z tytułu dzierżawy gruntu ustalony na kwotę 400, 00 złotych plus 23% VAT co stanowi kwotę: 400,00 zł + 92,00 zł VAT= 492,00 złotych
 9. Termin płatności czynszu dzierżawnego ustalony zostanie w umowie.
 10. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy dzierżawy w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otmuchów.
 11. Wszelkie nakłady konieczne do poniesienia w związku z zagospodarowaniem              i utrzymaniem na dzierżawionym gruncie wykonuje dzierżawca na własny koszt.
 12. Dzierżawca po upływie okresu dzierżawy odda nieruchomość w stanie nie pogorszonym, a wszelkie nakłady przechodzą nieodpłatnie na rzecz właściciela gruntu.            

 

 

Powyższy wykaz   wywiesza się na okres 21 dni od   dnia  25 listopada 2016 r. do  dnia  16 grudnia 2016 r. do publicznej wiadomości w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.                              

Wywieszono na  tablicy ogłoszeń    25 listopada  2016  roku.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń…………….

 

Autor: D. Krzywak
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-11-25 11:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-28 11:29Aktualizacja dokonana przez: D. Krzywak