Dzierżawa 2016

Zarządzenie nr 8/2016 Burmistrza Otmuchowa z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: D Krzywak
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-02-01 14:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-01 14:49Aktualizacja dokonana przez: D Krzywak

Zarządzenie nr 19/2016 Burmistrza Otmuchowa z dnia 03 lutego 2016 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: D. Krzywak
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-02-11 18:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-11 18:35Aktualizacja dokonana przez: D. Krzywak

Zarządzenie nr 42/2016 Burmistrza Otmuchowa z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: D. Krzywak
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-04-04 16:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-06 16:34Aktualizacja dokonana przez: D. Krzywak

Zarządzenie nr 79/2016 Burmistrza Otmuchowa z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie miasta Otmuchów na okres 10 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

Zarządzenie nr 79/2016

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 10 czerwca 2016 roku

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie miasta Otmuchów na okres 10 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2015, poz.1515), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774), zarządzam, co następuje:

 

zarządzam co następuje:

§1

Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

            Wydzierżawienie nieruchomości wymienionych w wykazie następuje w drodze bezprzetargowej.

§3

Podać do publicznej wiadomości:

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  Otmuchów  przy ul. Zamkowa 6, informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Otmuchowie , a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowi załącznik  do niniejszego zarządzenia.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  

Załącznik do zarządzenia Nr 79/2016

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 10 czerwca 2016

 

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat.

 

 1. Nieruchomości wykazane do dzierżawy oznaczone są jako część działek nr 774/1        i 779.
 2. Nieruchomości te są zapisane w księgach wieczystych nr OP1N/00041089/0                     i OP1N/00045581/7.
 3. Powierzchnia wykazana do dzierżawy wynosi łącznie 355 m2.
 4. Nieruchomości położone są w Otmuchowie.
 5. Na teren przeznaczony do dzierżawy brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
 6. Nieruchomości przeznaczone są do wydzierżawienia na okres do 10 lat tj. do dnia     02 grudnia 2025 roku z przeznaczeniem na cele prowadzenia własnej działalności gospodarczej w celu urządzenia terenu zieleni, placu zabaw oraz ogródka konsumpcyjnego.
 7. Czynsz z tytułu dzierżawy gruntu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otmuchów wynosi 0,33 zł za 1 m2  plus 23% VAT    – co stanowi kwotę: 117,15 zł + 26,94 zł = 144,09 złotych miesięcznie.
 8. Termin płatności czynszu dzierżawnego ustalony zostanie w umowie.
 9. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy dzierżawy w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otmuchów.
 10. Wszelkie nakłady poniesione na dzierżawionym gruncie wykonuje dzierżawca na własny koszt. 
 11. Dzierżawca po upływie okresu dzierżawy odda nieruchomość w stanie nie pogorszonym.                
Autor: D. Krzywak
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-06-27 22:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-27 22:39Aktualizacja dokonana przez: D. Krzywak

Zarządzenie nr 80/2016 Burmistrza Otmuchowa z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: D. Krzywak
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-07 11:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-07 11:06Aktualizacja dokonana przez: D. Krzywak

Zarządzenie nr 126/2016 Burmistrza Otmuchowa z dnia 09 września 2016 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: D. Krzywak
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-14 16:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-15 14:30Aktualizacja dokonana przez: D. Krzywak

Zarządzenie nr 156/2016 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zarządzenie nr 156/2016

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 21 listopada 2016 roku

 

 

w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2016, poz.446), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), zarządzam, co następuje:

 

§1

Przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność gminy  Otmuchów

 

§2

Podać do publicznej wiadomości:

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  Otmuchów  przy ul. Zamkowa 6, informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Otmuchowie , a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowi załącznik  do niniejszego zarządzenia.

 

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

            Załącznik  do Zarządzenia nr 156/2016 Burmistrza Otmuchowa nr   z dnia  21 listopada  2016 roku    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

           Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j. t. Dz. U. z 2015 poz. 1774.), podaje się do publicznej wiadomości:                                    wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie  miasta  i gminy Otmuchów.

 

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierz-chnia nierucho-mości

Opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Okres dzierżawy

Forma dzierżawy

1

Położenie: Otmuchów

Ul. Warszawska

Działka nr 586/3

KW: nr OP1N/00084044/6

 

 

 

6 szt.

 

Nieruchomość gruntowa Niezabudowana

 

Nieruchomość  nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Sposób zagospodarowania:

Pojemnik do segregacji odpadów

 

Minimalna miesięczna stawka czynszu wynosi:

- za pojemnik do segregacji odpadów: 1,10 zł/szt

Zgodnie z Zarządzeniem nr 144/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 września 2015 roku

Czynsz miesięczny  płatny do 20-go każdego miesiąca.         Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do podwyższania czynszu dzierżawnego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa nie częściej niż raz w roku

Umowa dzierżawy   do 3 lat

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze przetargu w razie wpłynięcia co najmniej dwóch wniosków o wydzierżawienie

2

Położenie: Otmuchów

ul. Ogrodowa

Działki nr 1347/4

KW: nr OP1N/00030124/8

 

24 m²

Nieruchomość gruntowa Niezabudowana

 

Nieruchomość  nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Sposób zagospodarowania:

Poprawa warunków zagospodarowania

Minimalna miesięczna stawka czynszu wynosi:

- poprawa warunków zagospodarowania: 0,33 zł/m2 + Vat

Zgodnie z Zarządzeniem nr 144/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 września 2015 roku

 Czynsz miesięczny  płatny do 20-go każdego miesiąca.        Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do podwyższania czynszu dzierżawnego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa nie częściej niż raz w roku 

Umowa dzierżawy   do 3 lat

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze przetargu w razie wpłynięcia co najmniej dwóch wniosków o wydzierżawienie

3

Położenie: Otmuchów

Ul. K. Wielkiego

Działka nr 1103

KW: nr OP1N/00041111/4

 

60 m²

 

Nieruchomość gruntowa Niezabudowana

 

Nieruchomość  nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Sposób zagospodarowania:

Poprawa warunków zagospodarowania

 

Minimalna miesięczna stawka czynszu wynosi:

- poprawa warunków zagospodarowania: 0,33 zł/m2 + Vat

Zgodnie z Zarządzeniem nr 144/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 września 2015 roku

 Czynsz miesięczny  płatny do 20-go każdego miesiąca.        Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do podwyższania czynszu dzierżawnego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa nie częściej niż raz w roku 

Umowa dzierżawy   do 3 lat

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze przetargu w razie wpłynięcia co najmniej dwóch wniosków o wydzierżawienie

4

Położenie: Otmuchów

Działki nr 674 i 681

KW: nr OP1N/00045593/4

 

2,0488 ha

Nieruchomość gruntowa Niezabudowana

RIVa- 0,2192 ha

RIVb- 1,7153 ha

ŁIV- 0,1143 ha

Nieruchomość  nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Sposób zagospodarowania:

Grunt rolny

Minimalna roczna stawka czynszu wynosi:

- za grunt orny: według klasy gruntu-  I-II- 600 zł/ha,          IIIa-IIIb-550 zł/ha, IVa-IVb-500 zł/ha, V-200 zł/ha

- za użytki zielone: według klasy gruntu-  I-III- 500 zł/ha,     IV-400 zł/ha, V-200 zł/ha

Zgodnie z Zarządzeniem nr 144/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 września 2015 roku

 Czynsz płatny do 31 marca danego roku. Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do podwyższania czynszu dzierżawnego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa nie częściej niż raz w roku

Umowa dzierżawy  do 3 lat

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze przetargu w razie wpłynięcia co najmniej dwóch wniosków o wydzierżawienie

5

Położenie: Otmuchów

Ul. Grodkowska

Działka nr 155/5

KW: nr OP1N/00041089/0

 

20,31 m²

Nieruchomość gruntowa Niezabudowana

 

 

 

Nieruchomość  nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania:

Grunt pod garażem

 

Minimalna miesięczna stawka czynszu wynosi:

- grunt pod garażem: 0,80 zł/m2 + Vat

Zgodnie z Zarządzeniem nr 144/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 września 2015 roku

 Czynsz miesięczny  płatny do 20-go każdego miesiąca.        Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do podwyższania czynszu dzierżawnego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa nie częściej niż raz w roku

Umowa dzierżawy  do 3 lat

Bezprzetargowo w ramach kontynuacji umowy dzierżawy

6

Położenie: Otmuchów

Ul. Grodkowska

Działka nr 155/5

KW: nr OP1N/00041089/0

 

 13,77 m²

Nieruchomość gruntowa Niezabudowana

 

Nieruchomość  nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania:

Grunt pod garażem

Minimalna miesięczna stawka czynszu wynosi:

- grunt pod garażem: 0,80 zł/m2 + Vat

Zgodnie z Zarządzeniem nr 144/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 września 2015 roku

 Czynsz miesięczny  płatny do 20-go każdego miesiąca.        Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do podwyższania czynszu dzierżawnego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa nie częściej niż raz w roku

Umowa dzierżawy  do 3 lat

Bezprzetargowo w ramach kontynuacji umowy dzierżawy

7

Położenie: Otmuchów

Ul. Grodkowska

Działka nr 155/5

KW: nr OP1N/00041089/0

 

84 m²

Nieruchomość gruntowa Niezabudowana

 

Nieruchomość  nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania:

Poprawa warunków zagospodarowania na cele prowadzonej działalności gospodarczej

 

Minimalna miesięczna stawka czynszu wynosi:

- poprawa warunków zagospodarowania- na cele prowadzonej działalności gospodarczej: 1,20 zł/m2 + Vat

Zgodnie z Zarządzeniem nr 144/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 września 2015 roku

 Czynsz miesięczny  płatny do 20-go każdego miesiąca.        Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do podwyższania czynszu dzierżawnego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa nie częściej niż raz w roku 

Umowa dzierżawy  do 3 lat

Bezprzetargowo w ramach kontynuacji umowy dzierżawy

8

Położenie: Otmuchów

Ul. Piastowska

Działki nr 1103

KW: nr OP1N/00041111/4

 

 

 

38 m²

Nieruchomość gruntowa Niezabudowana

 

 

 

Nieruchomość  nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Sposób zagospodarowania:

ogród warzywno-kwiatowy

 

Minimalna roczna stawka czynszu wynosi:

- za grunt pod drobne uprawy warzywne i kwiatowe: 0,15 zł/m2

Zgodnie z Zarządzeniem nr 144/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 września 2015 roku

 Czynsz płatny do 31 marca danego roku. Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do podwyższania

Umowa dzierżawy  do 3 lat

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze przetargu w razie wpłynięcia co najmniej dwóch wniosków o wydzierżawienie

9

Położenie: Otmuchów

Działka nr 1103

KW: nr OP1N/00041111/4

 

 

 

423 m²

Nieruchomość gruntowa Niezabudowana

 

 

 

Nieruchomość  nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania:

ogród warzywno-kwiatowy

 

 

Minimalna roczna stawka czynszu wynosi:

- za grunt pod drobne uprawy warzywne i kwiatowe: 0,15 zł/m2

Zgodnie z Zarządzeniem nr 144/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 września 2015 roku

 Czynsz płatny do 31 marca danego roku. Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do podwyższania

Umowa dzierżawy  do 3 lat

Bezprzetargowo w ramach kontynuacji umowy dzierżawy

 

 

Powyższy wykaz   wywiesza się na okres 21 dni od dnia  25 .11.2016 roku do dnia   16.12.2016 roku do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.                              

Wywieszono na  tablicy ogłoszeń   25.11.2016  roku.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń………………….

 

Autor: D. Krzywak
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-11-25 11:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-28 11:27Aktualizacja dokonana przez: D. Krzywak

Zarządzenie nr 158/2016 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie miasta Otmuchów na okres 10 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

Zarządzenie nr 158/2016

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 21 listopada 2016 roku

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie miasta Otmuchów na okres 10 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2016, poz.446), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774), zarządzam, co następuje:

 

 

zarządzam co następuje:

 

§1

 

Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

            Wydzierżawienie nieruchomości wymienionych w wykazie następuje w drodze bezprzetargowej w ramach kontynuacji umowy z dnia 15 stycznia 2007 roku

 

§3

 

Podać do publicznej wiadomości:

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  Otmuchów  przy ul. Zamkowa 6, informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Otmuchowie , a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowi załącznik  do niniejszego zarządzenia.

 

§4

 

Wykonanie zarządzenia powierzam  Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 158/2016

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 21 listopada 2016

 

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat.

 

 1. Nieruchomości wykazane do dzierżawy oznaczone są jako część działek nr , 1343/13, 272/1, 272/2, 273 oraz działki 1343/15, 1343/11, 1343/12        .
 2. Nieruchomości te są zapisane w księgach wieczystych nr OP1N/00041089/0                     i OP1N/00041111/4.
 3. Powierzchnia wykazana do dzierżawy wynosi łącznie 0,2765 ha.
 4. Nieruchomości położone są w Otmuchowie.
 5. Na teren przeznaczony do dzierżawy brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
 6. Nieruchomości przeznaczone są do wydzierżawienia na okres 10 lat tj. do dnia               13 stycznia 2027 roku.
 7. Wyżej wymienione grunty wydzierżawia się na cele prowadzenia własnej działalności gospodarczej z przeznaczeniem na parking samochodowy oraz urządzenie placu zabaw.
 8. Czynsz z tytułu dzierżawy gruntu ustalony na kwotę 400, 00 złotych plus 23% VAT co stanowi kwotę: 400,00 zł + 92,00 zł VAT= 492,00 złotych
 9. Termin płatności czynszu dzierżawnego ustalony zostanie w umowie.
 10. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy dzierżawy w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otmuchów.
 11. Wszelkie nakłady konieczne do poniesienia w związku z zagospodarowaniem              i utrzymaniem na dzierżawionym gruncie wykonuje dzierżawca na własny koszt.
 12. Dzierżawca po upływie okresu dzierżawy odda nieruchomość w stanie nie pogorszonym, a wszelkie nakłady przechodzą nieodpłatnie na rzecz właściciela gruntu.            

 

 

Powyższy wykaz   wywiesza się na okres 21 dni od   dnia  25 listopada 2016 r. do  dnia  16 grudnia 2016 r. do publicznej wiadomości w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.                              

Wywieszono na  tablicy ogłoszeń    25 listopada  2016  roku.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń…………….

 

Autor: D. Krzywak
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-11-25 11:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-28 11:29Aktualizacja dokonana przez: D. Krzywak