wykazy 2017

W Y K A Z NR 1/ 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 183/10, obszaru 0,5000 ha stanowiąca użytek: grunty orne- klasy PsIII, położona w Jarnołtowie gm. Otmuchów.

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   3  /2017  z dnia  09 stycznia  2017 r.

 

W Y K A Z   NR    1/ 2017

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0009  Jarnołtów gm.  Otmuchów, działka nr  183/10   obszaru 0,5000 ha, arkusz mapy  3 zlokalizowana w obszarze terenów mieszkaniowych i rolnych.

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 183/10, obszaru 0,5000 ha stanowiąca użytek:  grunty orne- klasy  PsIII, położona w Jarnołtowie  gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N/ 00066341/6  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń. Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów.

 

Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr  183/10  – obręb geodezyjny Jarnołtów   gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów mieszkaniowych i rolnych.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr  183/10  wynosi netto 25 500,00 zł,  słownie ( dwadzieścia pięć  tysięcy pięćset)  złotych.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepis art. 37,  ust. 1, ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774).

VII. Termin ogłoszenia przetargu- co najmniej 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości w BIP, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz sołectwie Jarnołtów oraz prasie lokalnej.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-10 18:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-10 18:57Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 2/ 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 59/8 , obszaru 1,5614 ha stanowiąca użytek: grunty orne- klasy IIIa, IIIb, Bi, Bz położona w Jarnołtowie gm. Otmuchów.

Załącznik nr  2  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   3  /2017  z dnia  09 stycznia  2017 r.

 

W Y K A Z   NR    2/ 2017

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0009  Jarnołtów gm.  Otmuchów, działka nr  59/8    obszaru 1,5614 ha, arkusz mapy  3 zlokalizowana jest w obszarze terenów mieszkaniowych i rolnych.

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 59/8    , obszaru 1,5614 ha stanowiąca użytek:  grunty orne-  klasy IIIa, IIIb, Bi, Bz położona w Jarnołtowie  gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N/ 00083438/8  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów .

Nieruchomość oddana w trwały zarząd Zespołowi Szkół Gimnazjalnych , Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego i Publiczne Przedszkole w Jarnołtowie, Jarnołtów 88.

Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr   59/8     – obręb geodezyjny Jarnołtów   gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów mieszkaniowych i rolnych.

 

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr  59/8    wynosi netto 78 500,00 zł,  słownie (siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset)  złotych.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepis art. 37,  ust. 1, ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774). Uczestnikami przetargu mogą być osoby spełniające warunki do nabycia gruntów rolnych określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U z 2016 poz. 585).

VII. Termin ogłoszenia przetargu- co najmniej 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości w BIP, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz sołectwie Jarnołtów oraz prasie lokalnej.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-10 18:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-10 18:58Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 3 / 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 115/8 , obszaru 0,7600 ha stanowiąca użytek: grunty orne- klasy IIIb, Bz i rowy położona w Jodłowie gm. Otmuchów.

Załącznik nr  3  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   3  /2017  z dnia  09 stycznia  2017 r.

 

W Y K A Z   NR    3 / 2017

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0007  Jodłów gm.  Otmuchów, działka nr  115/8    obszaru 0,7600ha, arkusz mapy  1 zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych.

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 115/8    , obszaru  0,7600 ha stanowiąca użytek:  grunty orne-  klasy IIIb, Bz i rowy  położona w Jodłowie  gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N/ 00032622/3 z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów .

Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr   115/8     – obręb geodezyjny Jodłowie    gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych.

 

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr  115/8  położona w Jodłowie gm. Otmuchów  wynosi netto 38 500,00 zł,  słownie (trzydzieści osiem tysięcy pięćset)  złotych.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepis art. 37,  ust. 1, ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774). Uczestnikami przetargu mogą być osoby spełniające warunki do nabycia gruntów rolnych określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U z 2016 poz. 585).

VII. Termin ogłoszenia przetargu- co najmniej 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości w BIP, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz sołectwie Jodłów oraz prasie lokalnej.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-10 18:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-16 16:42Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 4 / 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 148/1 , obszaru 1,1539 ha stanowiąca użytek: grunty orne- klasy IIIb, położona w Piotrowicach Nyskich gm. Otmuchów.

Załącznik nr  4  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   3  /2017  z dnia  09 stycznia  2017 r.

 

W Y K A Z   NR    4 / 2017

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0022 Piotrowice Nyskie  gm.  Otmuchów, działka nr  148/1 obszaru 1,1539 ha, arkusz mapy  1 zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych.

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 148/1    , obszaru  1,1539 ha stanowiąca użytek:  grunty orne-  klasy IIIb, położona w Piotrowicach Nyskich  gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N/ 00032612/ 0 z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów .

Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr   148/1   – obręb geodezyjny Piotrowice Nyskie   gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych.

 

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr  148/1  położona w Piotrowicach Nyskich  gm. Otmuchów  wynosi netto 59 000,00 zł,  słownie (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy)  złotych.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepis art. 37,  ust. 1, ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774). Uczestnikami przetargu mogą być osoby spełniające warunki do nabycia gruntów rolnych określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U z 2016 poz. 585).

VII. Termin ogłoszenia przetargu- co najmniej 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości w BIP, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz sołectwie Piotrowice Nyskie oraz prasie lokalnej.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-10 19:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-10 19:00Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 5 / 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 145/2 , obszaru 0,1400 ha stanowiąca użytek: grunty orne- klasy IIIa, położona w Piotrowicach Nyskich gm. Otmuchów.

Załącznik nr  5  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   3  /2017  z dnia  09 stycznia  2017 r.

 

W Y K A Z   NR    5 / 2017

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0022 Piotrowice Nyskie  gm.  Otmuchów, działka nr  145/2 obszaru 0,1400 ha, arkusz mapy  1 zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych.

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 145/2   , obszaru  0,1400 ha stanowiąca użytek:  grunty orne-  klasy IIIa, położona w Piotrowicach Nyskich  gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N/ 00055396/6 z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów .

Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr   145/2  – obręb geodezyjny Piotrowice Nyskie   gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych.

 

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr  145/2  położona w Piotrowicach Nyskich  gm. Otmuchów  wynosi netto 7 500,00 zł,  słownie (siedem  tysięcy pięćset )  złotych.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepis art. 37,  ust. 1, ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774).

 

VII. Termin ogłoszenia przetargu- co najmniej 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości w BIP, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz sołectwie Piotrowice Nyskie oraz prasie lokalnej.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.


Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-10 19:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-10 19:02Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 6 / 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 107/2 , obszaru 0,1600 ha stanowiąca użytek: grunty orne- klasy IIIa, położona w Ratnowicach gm. Otmuchów.

Załącznik nr  6  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   3  /2017  z dnia  09 stycznia  2017 r.

 

W Y K A Z   NR    6 / 2017

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0022  Ratnowice gm.  Otmuchów, działka nr  107/2  obszaru 0,1600 ha, arkusz mapy  1 zlokalizowana jest w obszarze terenów ogrodów, sadów i trwałych kultur rolnych.

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 107/2   , obszaru  0,1600 ha stanowiąca użytek:  grunty orne-  klasy IIIa, położona w Ratnowicach gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N/ 00055881/3 z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów .

Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr   107/2  – obręb geodezyjny Ratnowice gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów ogrodów, sadów i trwałych kultur rolnych.

 

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr  107/2  położona w Ratnowicach gm. Otmuchów  wynosi netto 9 500,00 zł,  słownie (dziewięć tysięcy pięćset )  złotych.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepis art. 37,  ust. 1, ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774).

 

VII. Termin ogłoszenia przetargu- co najmniej 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości w BIP, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz sołectwie Ratnowice oraz prasie lokalnej.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.


Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-10 19:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-10 19:04Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 7 / 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 9/1, obszaru 0,3996 ha stanowiąca użytek: grunty orne- klasy IIIb, ps III położona w Kijowie gm. Otmuchów.

Załącznik nr  7  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   3  /2017  z dnia  09 stycznia  2017 r.

 

W Y K A Z   NR    7 / 2017

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0011 Kijów gm.  Otmuchów, działka nr  9/1 obszaru 0,3996 ha, arkusz mapy  1 zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych.

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr   9/1, obszaru  0,3996 ha stanowiąca użytek:  grunty orne-  klasy IIIb, ps III położona w Kijowie   gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N/ 00032617/5  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów .

Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr  9/1 – obręb geodezyjny  Kijów   gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych.

 

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr  9/1   położona w Kijowie gm. Otmuchów  wynosi netto 20 500,00 zł,  słownie (dwadzieścia tysięcy pięćset)  złotych.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepis art. 37,  ust. 1, ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774). Uczestnikami przetargu mogą być osoby spełniające warunki do nabycia gruntów rolnych określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U z 2016 poz. 585).

VII. Termin ogłoszenia przetargu- co najmniej 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości w BIP, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz sołectwie Jodłów oraz prasie lokalnej.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 


Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-10 19:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-10 19:04Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 8 / 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 93/2, obszaru 0,4300 ha stanowiąca użytek: grunty orne- klasy rola IIIa, ps III położona w Kijowie gm. Otmuchów.

Załącznik nr  8  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   3  /2017  z dnia  09 stycznia  2017 r.

 

W Y K A Z   NR    8 / 2017

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0011 Kijów gm.  Otmuchów, działka nr  93/2  obszaru 0,4300ha, arkusz mapy  1 zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej, a częściowo w obszarze terenów użytków rolnych.

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr   93/2, obszaru  0,4300 ha stanowiąca użytek:  grunty orne-  klasy rola IIIa, ps III położona w Kijowie   gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N/ 00047013/9  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów .

Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr  93/2  – obręb geodezyjny  Kijów   gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej, a częściowo w obszarze terenów użytków rolnych.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr  93/2   położona w Kijowie gm. Otmuchów  wynosi netto 22 000,00 zł,  słownie (dwadzieścia dwa tysiące)  złotych.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepis art. 37,  ust. 1, ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774). Uczestnikami przetargu mogą być osoby spełniające warunki do nabycia gruntów rolnych określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U z 2016 poz. 585).

VII. Termin ogłoszenia przetargu- co najmniej 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości w BIP, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz sołectwie Kijów oraz prasie lokalnej.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-10 19:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-10 19:06Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 9/ 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 zlokalizowany w budynku położonym w Otmuchowie przy ulicy Nyskiej nr 7 lokal nr 3 o powierzchni użytkowej 54,60 m 2składający się z 3 pokoi , kuchni i łazienki z wc i przedpokoju. Lokal posiada pomieszczenia przynależne –piwnica o powierzchni 0,7 m 2 .

Załącznik nr  9 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   3  /2017   z dnia   09 stycznia 2017 r.

 

W Y K A Z   NR   9/ 2017

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i oddania w użytkowanie wieczyste

udziału w gruncie.

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.1774 )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Nyska   nr 7  m. 3  oraz prawo użytkowania wieczystego  udziału  1466/10 000 w działce nr  333/1  obszaru 0,0192 ha stanowiącej użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy-5, zabudowanej  budynkiem mieszkalno- użytkowym mieszczącym 8 lokali mieszkalnych oraz jeden lokal użytkowy , stanowi współwłasność i współużytkowanie wieczyste  Gminy Otmuchów .

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 zlokalizowany w  budynku położonym w Otmuchowie przy ulicy Nyskiej  nr 7 lokal nr 3 o powierzchni użytkowej 54,60 m 2składający się z 3 pokoi , kuchni i łazienki z  wc  i przedpokoju. Lokal posiada pomieszczenia  przynależne –piwnica o powierzchni 0,7 m 2  .

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 333/1  w udziale  1466/10000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 3 na okres do  dnia 23 stycznia 2096 r.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00050127/5  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –        miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990 r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca  2014r. działka nr  333/1– obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie 66  000,00 zł,  słownie (sześćdziesiąt sześć  tysięcy) złotych  w tym wartość udziału 1466/10 000 części w gruncie ( pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste+ podatek vat) w wysokości 553,50  zł. słownie( pięćset pięćdziesiąt trzy 50/100) złotych. Nabywca zobowiązany jest uiszczać opłaty roczne w wysokości 1 % wartości gruntu w terminie do dnia 31 marca każdego roku poczynając od 2018 roku.

 Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań bezprzetargowych z najemcą lokalu p. Bożeną i Jerzym Guła.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-10 19:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-10 19:10Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 10 / 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1a zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego poł. w Kałkowie nr 42, o powierzchni użytkowej 62,66 m 2składający się z dwóch pokoi , kuchni, łazienki z wc. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.

Załącznik nr 10   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   3 /2017   z dnia  09 stycznia  20167r.

 

W Y K A Z   NR    10 / 2017

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu mieszkalnego

i  udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.1774 )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl  

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0010 Kałków gm. Otmuchów   oraz  udział wynoszący 1546 /10 000 w działce nr  252/4  obszaru 0,0973 ha stanowiących użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy-2, zabudowanych  budynkiem mieszkalnym   nr 42. Jest to obiekt wolnostojący, murowany , dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z nieużytkowym poddaszem, mieszczącym 5 (pięć) lokali  mieszkalnych.

 

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1a  zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego  poł. w Kałkowie  nr 42, o powierzchni użytkowej 62,66 m 2składający się z dwóch pokoi , kuchni, łazienki z wc. Lokal  nie posiada pomieszczeń  przynależnych.  

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 252/4  w udziale  1546/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1a.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00060879/4 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  1990r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. zabudowana  działka  nr 262/4 obręb geodezyjny Kałków  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zwartej zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu nr 1a oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie  86 000,00 zł ( osiemdziesiąt sześć  tysięcy) złotych w tym wartość udziału 1546 /10 000 części w gruncie wynosi 4 400,00zł  (cztery tysiące czterysta ) złotych.  Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  bezprzetargowej na rzecz najemcy Wojciecha Woźniak.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-10 19:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-10 19:11Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 11 / 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego poł. w Jarnołtowie nr 81, o powierzchni użytkowej 79,48m 2składający się z dwóch pokoi , kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i przedsionka. Lokal posiada pomieszczenie przynależne: 1. Piwnica o powierzchni 13,28 m 2 , 2. Dwa pomieszczenia gospodarcze o łącznej powierzchni 37,98 m 2 . Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 45/5 w udziale 4583/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1.

Załącznik nr 1   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   9 /2017   z dnia  24 stycznia  2017r.

 

W Y K A Z   NR    11 / 2017

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu mieszkalnego

i  udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016, poz. )          Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0009 Jarnołtów  gm. Otmuchów   oraz  udział wynoszący 4583 /10 000 w działce nr  45/5  obszaru 0,0869 ha stanowiących użytek –  tereny mieszkaniowe –B oraz  Ps III, arkusz mapy-4, zabudowanych  budynkiem mieszkalnym   nr 81. Jest to obiekt wolnostojący, murowany , dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony mieszczący 2 (dwa) lokale  mieszkalne. .

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1  zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego  poł. w Jarnołtowie   nr 81, o powierzchni użytkowej 79,48m 2składający się z dwóch pokoi , kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i przedsionka.  Lokal  posiada pomieszczenie   przynależne:

  1. Piwnica o powierzchni 13,28 m 2 ,
  2. Dwa pomieszczenia gospodarcze o łącznej powierzchni 37,98 m 2 .

  

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 45/5   w udziale  4583/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00052056/0 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  1990r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. zabudowana  działka  nr 45/5 obręb geodezyjny Jarnołtów  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu nr 1 oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie  109 000,00 zł (sto dziewięć tysięcy) złotych w tym wartość udziału 4583/10 000 części w gruncie wynosi 9600,00zł  (dziewięć tysięcy sześćset) złotych.  Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  bezprzetargowej na rzecz najemcy Bożeny Winnickiej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz.2147), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-02-06 15:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-06 15:03Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 12 / 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego poł. w Nadziejowie nr 30, o powierzchni użytkowej 57,90m 2składający się z trzech pokoi , kuchni, łazienki z wc. Lokal posiada pomieszczenia przynależne: 1. Piwnica o powierzchni 9,90 m 2 zlokalizowaną w budynku mieszkalnym, 2. Pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 9,6 m 2 w budynku gospodarczym. Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 44 w udziale 1914/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1.

Załącznik nr  2   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   9 /2017   z dnia  24 stycznia  2017r.

 

W Y K A Z   NR    12 / 2017

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu mieszkalnego

i  udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016, poz. )          Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0021 Nadziejów   gm. Otmuchów   oraz  udział wynoszący 1914 /10 000 w działce nr  44  obszaru 0,1700 ha stanowiących użytek –  tereny mieszkaniowe –B oraz  Ps IV, arkusz mapy-1, zabudowanej  budynkiem mieszkalnym   nr 30, który jest obiektem  wolnostojący, murowanym , dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym mieszczący 4 (cztery ) lokale  mieszkalne oraz budynkiem gospodarczym.  

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1  zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego  poł. w Nadziejowie  nr 30, o powierzchni użytkowej 57,90m 2składający się z trzech pokoi , kuchni, łazienki z wc.  Lokal  posiada pomieszczenia   przynależne:

  1. Piwnica o powierzchni 9,90 m 2 zlokalizowaną w budynku mieszkalnym,
  2. Pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 9,6 m 2 w budynku gospodarczym.  

  

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 44  w udziale  1914/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00068850/1

 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  1990r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. zabudowana  działka  nr 44 obręb geodezyjny Nadziejów  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu nr 1 oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie  81000,00 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych w tym wartość udziału 1914/10 000 części w gruncie wynosi 9100,00zł  (dziewięć tysięcy sto) złotych.  Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  bezprzetargowej na rzecz najemcy Marzeny i Zdzisława Petryszyn. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz.2147), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-02-06 15:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-06 15:04Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 13 / 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 zlokalizowany na piętrze budynku mieszkalnego poł. w Nadziejowie nr 30, o powierzchni użytkowej 77,90m 2składający się z trzech pokoi , kuchni, łazienki z wc oraz dwóch przedpokoi. Lokal posiada pomieszczenia przynależne: 1. Pomieszczenie strychowe o powierzchni 7,40 m 2 zlokalizowane w budynku mieszkalnym, 2. Pomieszczenia gospodarcze G2 i G3 o powierzchni 34,70 m 2 w budynku gospodarczym. Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 44 w udziale 2968/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 3.

Załącznik nr  3   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   9 /2017   z dnia  24 stycznia  2017r.

 

W Y K A Z   NR    13 / 2017

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu mieszkalnego

i  udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016, poz. )          Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0021 Nadziejów   gm. Otmuchów   oraz  udział wynoszący 2968 /10 000 w działce nr  44  obszaru 0,1700 ha stanowiących użytek –  tereny mieszkaniowe –B oraz  Ps IV, arkusz mapy-1, zabudowanej  budynkiem mieszkalnym   nr 30, który jest obiektem  wolnostojący, murowanym , dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym mieszczący 4 (cztery ) lokale  mieszkalne oraz budynkiem gospodarczym.  

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3  zlokalizowany na piętrze budynku mieszkalnego  poł. w Nadziejowie  nr 30, o powierzchni użytkowej 77,90m 2składający się z trzech pokoi , kuchni, łazienki z wc oraz dwóch przedpokoi.  Lokal  posiada pomieszczenia   przynależne:

  1. Pomieszczenie strychowe o powierzchni 7,40 m 2 zlokalizowane w budynku mieszkalnym,
  2. Pomieszczenia gospodarcze G2 i G3 o powierzchni 34,70 m 2 w budynku gospodarczym.  

  

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 44  w udziale  2968/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 3.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00068850/1 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  1990r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. zabudowana  działka  nr 44 obręb geodezyjny Nadziejów  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu nr 3 oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie  101 000,00 zł (sto jeden tysięcy) złotych w tym wartość udziału 2968/10 000 części w gruncie wynosi 9100,00zł  (dziewięć tysięcy sto) złotych.  Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  bezprzetargowej na rzecz najemcy Leokadii Springer. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz.2147), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-02-06 15:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-06 15:04Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 14 / 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 37/1 , obszaru 0,0400 ha stanowiąca użytek: pastwiska trwałe klasy IV, położona w Piotrowicach Nyskich gm. Otmuchów. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie księga wieczysta Nr OP1N/ 00055396/6 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów . Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego jako ogród warzywny.

Załącznik nr  4  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   9  /2017  z dnia  24 stycznia  2017 r.

 

W Y K A Z   NR    14 / 2017

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0022 Piotrowice Nyskie gm.  Otmuchów, działka nr  37/1  obszaru 0,0400 ha, arkusz mapy  1 zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 37/1  , obszaru  0,0400 ha stanowiąca użytek:  pastwiska trwałe klasy IV, położona w Piotrowicach Nyskich  gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N/ 00055396/6  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów .

Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego jako ogród warzywny.  

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.        

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr   37/1– obręb geodezyjny Piotrowice Nyskie  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr  37/1 położona w Piotrowicach Nyskich  gm. Otmuchów  wynosi netto 4 500,00 zł,  ( cztery tysiące  pięćset )  złotych. Do ceny zostanie doliczony koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w oparciu o przepis art. 37,  ust. 1, ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016, poz.2147).

 

VII. Termin ogłoszenia przetargu- co najmniej 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości w BIP, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz sołectwie Ratnowice oraz prasie lokalnej.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r.  poz. 2147), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-02-06 15:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-06 15:05Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 15 / 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 152, obszaru 0,5300 ha stanowiąca użytek: rowy, poł. w Nadziejowie gm. Otmuchów. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie księga wieczysta Nr OP1N/ 00056669/8 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów . Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego.

Załącznik nr  5   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   9  /2017  z dnia  24  stycznia  2017 r.

 

W Y K A Z   NR    15  / 2017

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0021 NADZIEJÓW  gm.  Otmuchów, działka nr  152 obszaru 0,5300ha, arkusz mapy  1 zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych.

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr   152, obszaru  0,5300 ha stanowiąca użytek:  rowy, poł. w Nadziejowie gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N/ 00056669/8  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów .

Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr  152– obręb geodezyjny  Nadziejów   gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr  152  położona w Nadziejowie  gm. Otmuchów  wynosi netto 15 000,00 zł,  słownie (piętnaście  tysięcy)  złotych.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepis art. 37,  ust. 1, ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016, poz. 2147). Uczestnikami przetargu mogą być osoby spełniające warunki do nabycia gruntów rolnych określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U z 2016 poz. 585). Grunt przeznaczony zostaje na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich gruntów.

VII. Termin ogłoszenia przetargu- co najmniej 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości w BIP, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz sołectwie Nadziejów oraz prasie lokalnej.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r.  poz. 2147), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-02-06 15:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-06 15:06Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 16 / 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 340 , obszaru 0,4200 ha stanowiąca użytek DROGI , poł. w Jarnołtowie gm. Otmuchów. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie księga wieczysta Nr OP1N/ 00045566/6 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów. Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego na poprawę warunków zagospodarowania przyległych gruntów rolnych.

Załącznik nr  6   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   9  /2017  z dnia  24  stycznia  2017 r.

 

W Y K A Z   NR    16  / 2017

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0009 JARNOŁTÓW  gm.  Otmuchów, działka nr  340  obszaru 0,4200 ha, arkusz mapy  4 zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych.

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr   340 , obszaru  0,4200 ha stanowiąca użytek DROGI , poł. w Jarnołtowie  gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N/ 00045566/6  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów .

Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego na poprawę warunków zagospodarowania przyległych gruntów rolnych.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr  340– obręb geodezyjny  JARNOŁTÓW   gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych i stanowiła drogę śródpolną.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr  340  położona w JARNOŁTOWIE   gm. Otmuchów  wynosi netto 12 000,00 zł,  słownie (dwanaście tysięcy)  złotych. Do ceny ustalonej w drodze rokowań lub przetargu zostanie doliczony koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepis art. 37,  ust. 1, ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016, poz. 2147). Uczestnikami przetargu mogą być osoby spełniające warunki do nabycia gruntów rolnych określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U z 2016 poz. 585). Grunt przeznaczony zostaje na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich gruntów rolnych.

VII. Termin ogłoszenia przetargu- co najmniej 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości w BIP, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz sołectwie Jarnołtów oraz prasie lokalnej.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r.  poz. 2147), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-02-06 15:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-06 15:09Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 17 / 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 325 , obszaru 0,2200 ha stanowiąca użytek DROGI , poł. w Jarnołtowie gm. Otmuchów. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie księga wieczysta Nr OP1N/ 00045566/6 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów . Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego na poprawę warunków zagospodarowania przyległych gruntów rolnych.

Załącznik nr  7   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   9  /2017  z dnia  24  stycznia  2017 r.

 

W Y K A Z   NR    17  / 2017

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0009 JARNOŁTÓW  gm.  Otmuchów, działka nr  325  obszaru 0,2200 ha, arkusz mapy  4 zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych.

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr   325 , obszaru  0,2200 ha stanowiąca użytek DROGI , poł. w Jarnołtowie  gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N/ 00045566/6  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów .

Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego na poprawę warunków zagospodarowania przyległych gruntów rolnych.

 Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr  325 – obręb geodezyjny  JARNOŁTÓW   gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych i stanowiła drogę śródpolną nie zaliczoną do żadnej kategorii dróg.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr  325  położona w JARNOŁTOWIE   gm. Otmuchów  wynosi netto 6 000,00 zł,  słownie (sześć tysięcy)  złotych. Do ceny ustalonej w drodze rokowań lub przetargu zostanie doliczony koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepis art. 37,  ust. 1, ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016, poz. 2147). Uczestnikami przetargu mogą być osoby spełniające warunki do nabycia gruntów rolnych określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U z 2016 poz. 585). Grunt przeznaczony zostaje na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich gruntów rolnych.

VII. Termin ogłoszenia przetargu- co najmniej 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości w BIP, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz sołectwie Jarnołtów oraz prasie lokalnej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r.  poz. 2147), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-02-06 15:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-06 15:09Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 18 / 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 392 , obszaru 0,1400 ha stanowiąca użytek DROGI , poł. w Jarnołtowie gm. Otmuchów. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie księga wieczysta Nr OP1N/ 00045566/6 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów . Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego na poprawę warunków zagospodarowania przyległych gruntów rolnych.

Załącznik nr  8   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   9  /2017  z dnia  24  stycznia  2017 r.

 

W Y K A Z   NR    18  / 2017

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0009 JARNOŁTÓW  gm.  Otmuchów, działka nr  392  obszaru 0,1400 ha, arkusz mapy  3 zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych.

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr   392 , obszaru  0,1400 ha stanowiąca użytek DROGI , poł. w Jarnołtowie  gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N/ 00045566/6  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów .

Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego na poprawę warunków zagospodarowania przyległych gruntów rolnych.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr  392– obręb geodezyjny  JARNOŁTÓW   gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych i stanowiła drogę śródpolną nie zaliczoną do żadnej kategorii dróg.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr  392  położona w JARNOŁTOWIE   gm. Otmuchów  wynosi netto 4 000,00 zł,(cztery  tysiące )

złotych. Do ceny ustalonej w drodze rokowań lub przetargu zostanie doliczony koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepis art. 37,  ust. 1, ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016, poz. 2147). Uczestnikami przetargu mogą być osoby spełniające warunki do nabycia gruntów rolnych określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U z 2016 poz. 585). Grunt przeznaczony zostaje na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich gruntów rolnych.

VII. Termin ogłoszenia przetargu- co najmniej 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości w BIP, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz sołectwie Jarnołtów oraz prasie lokalnej.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r.  poz. 2147), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-02-06 15:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-06 15:10Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 19 / 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 322 , obszaru 0,0600 ha stanowiąca użytek DROGI , poł. w Jarnołtowie gm. Otmuchów. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie księga wieczysta Nr OP1N/ 00045566/6 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów . Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego na poprawę warunków zagospodarowania przyległych gruntów rolnych.

Załącznik nr  9   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   9  /2017  z dnia  24  stycznia  2017 r.

 

W Y K A Z   NR    19  / 2017

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0009 JARNOŁTÓW  gm.  Otmuchów, działka nr  322  obszaru 0,0600 ha, arkusz mapy  1 zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych.

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr   322 , obszaru  0,0600 ha stanowiąca użytek DROGI , poł. w Jarnołtowie  gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N/ 00045566/6  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów .

Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego na poprawę warunków zagospodarowania przyległych gruntów rolnych.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr  322– obręb geodezyjny  JARNOŁTÓW   gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych i stanowiła drogę śródpolną nie zaliczoną do żadnej kategorii dróg.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr  322  położona w JARNOŁTOWIE   gm. Otmuchów  wynosi netto 2 000,00 zł,(dwa  tysiące )

złotych. Do ceny ustalonej w drodze rokowań lub przetargu zostanie doliczony koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepis art. 37,  ust. 1, ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016, poz. 2147). Uczestnikami przetargu mogą być osoby spełniające warunki do nabycia gruntów rolnych określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U z 2016 poz. 585). Grunt przeznaczony zostaje na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich gruntów rolnych.

VII. Termin ogłoszenia przetargu- co najmniej 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości w BIP, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz sołectwie Jarnołtów oraz prasie lokalnej.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r.  poz. 2147), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-02-06 15:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-06 15:10Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 20 / 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 393 , obszaru 0,0800 ha stanowiąca użytek DROGI , poł. w Jarnołtowie gm. Otmuchów. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie księga wieczysta Nr OP1N/ 00045566/6 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów . Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego na poprawę warunków zagospodarowania przyległych gruntów rolnych.

Załącznik nr  10   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   9  /2017  z dnia  24  stycznia  2017 r.

 

W Y K A Z   NR    20  / 2017

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0009 JARNOŁTÓW  gm.  Otmuchów, działka nr  393  obszaru 0,0800 ha, arkusz mapy  2  zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych.

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr   393 , obszaru  0,0800 ha stanowiąca użytek DROGI , poł. w Jarnołtowie  gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N/ 00045566/6  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów .

Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego na poprawę warunków zagospodarowania przyległych gruntów rolnych.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr  393– obręb geodezyjny  JARNOŁTÓW   gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych i stanowiła drogę śródpolną nie zaliczoną do żadnej kategorii dróg.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr  393  położona w JARNOŁTOWIE   gm. Otmuchów  wynosi netto 2 000,00 zł,(dwa  tysiące )

złotych. Do ceny ustalonej w drodze rokowań lub przetargu zostanie doliczony koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepis art. 37,  ust. 1, ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016, poz. 2147). Uczestnikami przetargu mogą być osoby spełniające warunki do nabycia gruntów rolnych określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U z 2016 poz. 585). Grunt przeznaczony zostaje na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich gruntów rolnych.

VII. Termin ogłoszenia przetargu- co najmniej 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości w BIP, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz sołectwie Jarnołtów oraz prasie lokalnej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r.  poz. 2147), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-02-06 15:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-06 15:11Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech