2012

Uchwała Nr XVIII/98/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/90/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych oraz umowy użyczenia lokalu użytkowego.

Uchwała Nr XVIII/98/2012

Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie  zmiany uchwały Nr XVII/90/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych oraz umowy użyczenia lokalu użytkowego.

 

 

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)  Rada Miejska w Otmuchowie uchwala  co następuje:

 

§ 1

W Uchwale nr XVII/90/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych oraz umowy użyczenia lokalu użytkowego wprowadza się następujące zmiany:

1)      W tytule po słowach „...umów najmu lokali użytkowych” skreśla się słowa „...oraz umowy użyczenia lokalu użytkowego”,

2)      Skreśla się treść § 2,

3)      Dotychczasowe paragrafy oznaczone numerami 3 i 4 otrzymują numerację odpowiednio 2 i 3.

§ 2

            Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.

§ 3

            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-03-05
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-05 09:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05 09:04Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek