2012

UCHWAŁA NR XXII/147/2012 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-09-06
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-06 09:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-06 09:31Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XVIII/92/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do prowadzenia od Powiatu Nyskiego szkół ponadgimnazjalnych : Liceum Ogólnokształcącego w Otmuchowie, Technikum w Otmuchowie i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Otmuchowie wchodzących do dnia 31 sierpnia 2012 roku w skład Zespołu Szkół im. K.I. Gałczyńskiego w Otmuchowie.

Uchwała  Nr XVIII/92/2012

Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do prowadzenia od Powiatu Nyskiego szkół ponadgimnazjalnych : Liceum Ogólnokształcącego  w Otmuchowie, Technikum w Otmuchowie i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Otmuchowie wchodzących do dnia 31 sierpnia 2012 roku w skład Zespołu  Szkół im. K.I. Gałczyńskiego w Otmuchowie.

 

 

        Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.5 ust.5b i 5c ustawy  z  dnia  7 września 1991r.  o systemie światy (Dz.U. z 2004r.Nr 257, poz.2572  z późn. zm.) Rada Miejska w Otmuchowie uchwala co następuje :

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na przyjęcie do prowadzenia od Powiatu Nyskiego z dniem 1 września 2012 r. szkół ponadgimnazjalnych: : Liceum Ogólnokształcącego  w Otmuchowie , Technikum w Otmuchowie i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Otmuchowie wchodzących do dnia 31 sierpnia 2012 roku w skład Zespołu  Szkół im. K.I. Gałczyńskiego w Otmuchowie.

 

§ 2

 

Upoważnia się  Burmistrza Otmuchowa do zawarcia z Zarządem Powiatu w Nysie porozumienia w sprawie przyjęcia prowadzenia szkół, o których mowa w  § 1  uchwały.

                                                            

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-03-05
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-05 08:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05 08:39Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XVIII/93/2012 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok.

Uchwała Nr XVIII/93/2012

RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE

z dnia  29 lutego 2012 roku

w sprawie: zmiany budżetu  Gminy Otmuchów na 2012 rok.

 

                Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z dnia 24 września 2009 roku z późn. zmianami) Rada Miejska w Otmuchowie uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać  zmian w planie dochodów:   

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę                                                        -            109 120,00

/załącznik nr 1 /

 

Dokonać  zmian w planie wydatków:

- zwiększenie  wydatków bieżących o kwotę:                                                      -            109 120,00                           

/załącznik nr 2 /

 

§ 2

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych  stanowi kwotę    –  8 653 306,00

/załącznik nr 3/.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-03-05
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-05 08:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05 08:45Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XVIII/94/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Otmuchów statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-03-05
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-05 08:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05 08:56Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XVIII/95/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Otmuchów statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-03-05
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-05 08:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05 08:56Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XVIII/96/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Otmuchów statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-03-05
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-05 08:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05 08:59Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XVIII/97/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2012 rok.

Uchwała Nr XVIII/97/2012

Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia  29 lutego 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia planu pracy

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2012 rok.

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust.1 i art. 21 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)) Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

 

Zatwierdza się  plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2012 rok. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

                                                                                    Załącznik 

                                                                                      do uchwały Nr XVIII/97/2012

 Rady Miejskiej w Otmuchowie

                                                                                    z dnia 29 lutego 2012 roku.

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2012 rok.

 

I kwartał i  II kwartał

 

 1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w roku 2011.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2011 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia Gminy.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy za rok 2011.
 4. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa.
 5. Kontrola przetargów na sprzedaż mienia gminnego przeprowadzonych w 2011 roku i w pierwszym kwartale 2012 roku.

 

 1. Kontrola sposobu załatwiania skarg na pracowników Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w roku 2011.

 

III kwartał i IV kwartał

 

 1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.
 2. Analiza funkcjonowania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Otmuchowie za 2011 rok i I-wsze półrocze 2012r.

 

 1. Analiza funkcjonowania Centrum Usług Hotelowo Turystycznych Zamek spółka z o.o. w Otmuchowie za 2011 rok i I-wsze półrocze 2012r.
 2. Ocena wykorzystania dotacji przez Gminne Zrzeszenie LZS w pierwszym  półroczu 2012r.

 

 1. Analiza poniesionych nakładów finansowych na organizację imprezy Lato Kwiatów 2012.

 

 1. Kontrola wydatkowania środków finansowych przez OSP za trzy kwartały 2012r.

 

 1. Analiza wydanych decyzji  w zakresie umorzeń podatkowych za trzy kwartały 2012r.

 

 1. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2013.

 

Przedstawiony plan pracy jest ramowym planem, do którego w ciągu roku można wnosić poprawki i uzupełnienia.

 

Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-03-05
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-05 09:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05 09:02Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XVIII/98/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/90/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych oraz umowy użyczenia lokalu użytkowego.

Uchwała Nr XVIII/98/2012

Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie  zmiany uchwały Nr XVII/90/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych oraz umowy użyczenia lokalu użytkowego.

 

 

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)  Rada Miejska w Otmuchowie uchwala  co następuje:

 

§ 1

W Uchwale nr XVII/90/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych oraz umowy użyczenia lokalu użytkowego wprowadza się następujące zmiany:

1)      W tytule po słowach „...umów najmu lokali użytkowych” skreśla się słowa „...oraz umowy użyczenia lokalu użytkowego”,

2)      Skreśla się treść § 2,

3)      Dotychczasowe paragrafy oznaczone numerami 3 i 4 otrzymują numerację odpowiednio 2 i 3.

§ 2

            Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.

§ 3

            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-03-05
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-05 09:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05 09:04Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

UCHWAŁA NR XVIII/99/2012 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/110/2003 RM w Otmuchowie z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, opłaty targowej i administracyjnej.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-03-05
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-05 09:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05 09:07Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XVIII/100/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Otmuchów.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-03-05
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-05 09:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05 09:12Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XVIII/101/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/79/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Otmuchów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr XVIII/101/2012

Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia    29 lutego 2012 roku

w sprawie  uchylenia uchwały Nr XIV/79/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia   29 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Otmuchów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 

 

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  Rada Miejska uchwala  co następuje:

 

§ 1.

 

Uchyla się  uchwałę Nr XIV/79/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia  29 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Otmuchów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 

§ 2.

 

            Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.

    

§ 3.

 

            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-03-05
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-05 09:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05 09:14Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

UCHWAŁA NR XVIII/102/2012 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Otmuchów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-03-05
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-05 09:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-06 13:37Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XVIII/103/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-03-05
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-05 09:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05 09:19Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XVIII/104/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Otmuchów do realizacji projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02-16-094/11.

Uchwała Nr XVIII/104/2012

Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Otmuchów do realizacji projektu pt.

Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

klas I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02-16-094/11.

 

 

     Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Miejska w Otmuchowie uchwala co następuje :

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Gminę Otmuchów do realizacji projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02-16-094/11.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-03-05
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-05 09:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05 09:21Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XIX/105/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2012 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Rada Miejska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-04-02 12:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-03 07:35Aktualizacja dokonana przez: Rada Miejska

Uchwała Nr XIX/106/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2012 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Rada Miejska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-04-02 12:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-03 07:35Aktualizacja dokonana przez: Rada Miejska

Uchwała Nr XIX/107/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie dopłaty do ceny wody i ścieków dla gospodarstw domowych w Gminie Otmuchów.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Rada Miejska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-04-02 12:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-03 07:35Aktualizacja dokonana przez: Rada Miejska

Uchwała Nr XIX/108/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2013.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Rada Miejska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-04-02 12:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-03 07:35Aktualizacja dokonana przez: Rada Miejska

Uchwała Nr XIX/109/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Rada Miejska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-04-02 12:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-03 07:36Aktualizacja dokonana przez: Rada Miejska

Uchwała Nr XIX/110/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Rada Miejska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-04-02 12:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-03 07:36Aktualizacja dokonana przez: Rada Miejska

Uchwała Nr XX-111-2012 zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2011 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-06-25
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-25 12:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-25 12:56Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XX-112-2012 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2011 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-06-25
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-25 13:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-25 13:03Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XX-113-2012 zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-06-25
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-25 13:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-25 13:07Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XX-114-2012 zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-06-25
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-25 13:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-25 13:09Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XX-115-2012 zaciągnięcia kredytu długoterminowego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-06-25
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-25 13:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-25 13:11Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XX-116-2012 udzielenia krótkoterminowej pożyczki

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-06-25
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-25 13:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-25 13:13Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XX-117-2012 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-06-25
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-25 13:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-25 13:14Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XX-118-2012 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-06-25
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-25 13:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-25 13:16Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XX-119-2012 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-06-25
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-25 13:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-25 13:17Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XX-120-2012 przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Nysie środków finansowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-06-25
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-25 13:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-25 13:19Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XX-121-2012 przejęcie przez Gminę Otmuchów zadania

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-06-25
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-25 13:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-25 13:20Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XX-122-2012 wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-06-25
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-25 13:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-17 12:27Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XX-123-2012 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-06-25
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-25 13:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-25 14:50Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XX-124-2012 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-06-25
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-25 13:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-25 13:24Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XX-125-2012 zmiana granic sołectw Grądy i Goraszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-06-25
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-25 13:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-25 13:27Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XX-126-2012 zm. w statucie Sołectwa Grądy.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-06-25
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-25 13:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-25 13:28Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XX-127-2012 zmiana w Statucie sołectwa Goraszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-06-25
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-25 13:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-25 13:29Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XX-128-2012 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-06-25
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-25 13:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-25 13:31Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XX-129-2012 poboru podatków i opłat w drodze inkasa

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-06-25
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-25 13:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-25 13:32Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XX-130-2012 zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-06-25
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-25 13:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-25 13:40Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XX-131-2012 ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-06-25
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-25 13:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-25 13:43Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XX-132-2012 ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-06-25
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-25 13:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-25 13:44Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XX-133-2012 ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-06-25
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-25 13:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-25 13:45Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XX-134-2012 utworzenia Zespołu Szkół w Otmuchowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-06-25
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-25 13:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-25 13:47Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XX-135-2012 oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-06-25
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-25 13:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-25 13:48Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XXI/136/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2012-07-03
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-07-03 08:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-03 08:58Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXI/137/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2012-07-03
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-07-03 08:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-03 08:57Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXI/138/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2012-07-03
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-07-03 08:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-03 09:00Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXI/139/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice - etap II”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2012-07-03
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-07-03 09:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-03 09:01Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXI/140/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2012-07-03
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-07-03 09:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-03 09:02Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXI/141/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2012-07-03
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-07-03 09:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-03 09:03Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXI/142/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2012-07-03
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-07-03 09:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-03 09:04Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXI/143/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/131/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Otmuchów

Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2012-07-03
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-07-03 09:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-03 09:05Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXI/144/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2012-07-03
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-07-03 09:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-03 09:05Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXI/145/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Otmuchów do realizacji projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Nr 3-S/ POKL/9.1.2/2012

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2012-07-03
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-07-03 09:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-03 09:06Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXII/146/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-09-06
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-06 09:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-06 09:27Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XXII/148/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Nyskiego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-09-06
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-06 09:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-06 09:33Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

UCHWAŁA NR XXII/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia Sołectwa Rysiowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-09-06
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-06 09:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-06 09:34Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

UCHWAŁA NR XXII/150/2012 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rysiowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-09-06
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-06 09:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-06 09:38Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

UCHWAŁA NR XXII/151/2012 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Goraszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-09-06
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-06 09:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-06 09:39Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XXIII/152/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 7 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2012-09-14
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-14 10:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-14 13:26Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXIII/153/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 7 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2012-09-14
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-14 10:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-14 13:26Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXIII/154/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 7 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie kredytu długoterminowego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2012-09-14
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-14 10:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-14 13:27Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXIII/155/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 7 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2012-09-14
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-14 10:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-14 13:27Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXIII/156/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 7 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadania inwestycyjne

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2012-09-14
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-14 10:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-14 13:27Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXIII/157/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 7 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Otmuchowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2012-09-14
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-14 10:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-14 13:28Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXIII/158/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 7 września 2012 r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXI/140/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2012-09-14
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-14 10:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-14 13:28Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXIII/159/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 7 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2012-09-14
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-14 11:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-14 13:28Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXIII/160/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 7 września 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2012- 2015 z perspektywą do roku 2019” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2012-09-14
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-14 11:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-14 13:29Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

UCHWAŁA NR XXIV/161/2012 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE Z DNIA 28 września 2012 r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2012 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-03 07:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-03 07:32Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

UCHWAŁA NR XXIV/162/2012 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 września 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-03 07:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-03 07:33Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XXIV/163/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rysiowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-03 07:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-03 07:36Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

UCHWAŁA NR XXIV/164/2012 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 września 2012 r. w sprawie w sprawie podziału Gminy Otmuchów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-03 07:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-03 07:37Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

UCHWAŁA NR XXIV/165/2012 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 września 2012 r. w sprawie w sprawie zmiany Statutu Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-03 07:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-03 07:39Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XXIV/166/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Nyskiego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-03 07:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-03 07:41Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XXV/170/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-10-18
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-25 11:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-25 11:17Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XXV/167/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-10-18
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-25 11:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-25 11:10Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XXV/168/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-10-18
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-25 11:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-25 11:12Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XXV/169/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-10-18
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-25 11:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-25 11:14Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XXV/171/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadania inwestycyjne

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-10-18
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-25 11:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-25 11:19Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XXV/172/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-10-18
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-25 11:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-25 11:21Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XXV/173/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-10-18
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-25 11:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-25 11:23Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XXV/174/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 października 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-10-18
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-25 11:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-25 11:25Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XXVI/175/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2012-12-06
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-06 14:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 07:54Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

Uchwała Nr XXVI/186/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy ,której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2012-12-06
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-07 07:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 07:59Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

UCHWAŁA NR XXVI/176/2012 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE Z DNIA 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2012 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2012-12-06
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-06 14:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 08:01Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

UCHWAŁA NR XXVI/177/2012 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2012-12-06
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-06 14:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-06 14:46Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

UCHWAŁA NR XXVI/178/2012 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2012-12-06
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-06 14:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-06 14:46Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

UCHWAŁA NR XXVI/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2012-12-06
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-06 14:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-06 14:47Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

Uchwała Nr XXVI/185/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie umorzenia udziałów i obniżenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Otmuchowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-12-06
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-06 14:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 07:58Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XXVI/187/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Otmuchów do realizacji projektu pt. Mamy szanse mamy przyszłość nr POKL 09.01.02-16-007/12

Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2012-12-06
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-06 14:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-06 14:54Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

UCHWAŁA NR XXVI/179/2012 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2012-12-06
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-06 14:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-06 14:47Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

UCHWAŁA NR XXVI/180/2012 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2012-12-06
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-06 14:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-06 14:47Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

UCHWAŁA NR XXVI/181/2012 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2012-12-06
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-06 14:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-06 14:47Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

UCHWAŁA NR XXVI/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2012-12-06
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-06 14:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-06 14:55Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

UCHWAŁA NR XXVI/189/2012 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2012-12-06
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-06 14:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-06 14:55Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

UCHWAŁA NR XXVI/190/2012 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2012-12-06
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-06 14:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-06 14:56Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

UCHWAŁA NR XXVI/191/2012 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Otmuchów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2012-12-06
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-06 14:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-06 14:57Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

Uchwała Nr XXVI/192/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2013

Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2012-12-06
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-06 14:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-06 14:58Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

Uchwała Nr XXVI/193/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów na rok 2013

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2012-12-06
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-06 14:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-06 14:59Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

UCHWAŁA NR XXVI/182/2012 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2012-12-06
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-06 14:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-06 14:54Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

UCHWAŁA NR XXVI/183/2012 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2012-12-06
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-06 14:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 08:00Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

Uchwała Nr XXVII/194/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2013-01-04
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-01-04 12:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-04 13:03Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

Uchwała nr XXVII/195/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2013-01-04
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-01-04 13:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-04 13:01Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

Uchwała Nr XXVII/196/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2013-01-04
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-01-04 13:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-04 13:05Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

UCHWAŁA NR XXVII/197/2012 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2013-01-04
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-01-04 13:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-04 13:06Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

Uchwała Nr XXVII/198/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem 2012 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2013-01-04
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-01-04 13:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-04 13:06Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

Uchwała Nr XXVII/199/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2013-01-04
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-01-04 13:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-04 13:07Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

UCHWAŁA NR XXVII/200/2012 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/252/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2013-01-04
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-01-04 13:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-04 13:08Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

Uchwała Nr XXVII/201/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2013-01-04
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-01-04 13:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-04 13:09Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

Uchwała Nr XXVII/202/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nysa

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2013-01-04
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-01-04 13:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-04 13:10Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna