Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

2015

  INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola podaje do publicznej wiadomości, informację, iż na wniosek (bez numeru) z dnia 18.09.2015 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie, działającego poprzez pełnomocnika Pana Tomasza Łęskiego - Dyrektora Biura Inżynierskiego BITL, z siedzibą w Częstochowie przy ul. Pułaskiego 25, przekazany do rozpatrzenia tut. Organowi w dniu 13.10.2015 r. postanowieniem nr ZW-7107-209/15 z dnia 08.10.2015 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (daty uzupełnień: 12.11.2015 r. i 26.11.2015 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie:  udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, polegającego na przejściu mostem nad rzeką Widna w jej km 7+248 w ciągu drogi powiatowej 1637 O w km drogi 3+450 w miejscowości Kałków...

  OŚR.6341.71.2015.AW                                                                                                            Opole,  dnia 26.11.2015 r.

   

   

  INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

   

   

  Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013.267 z późniejszymi zmianami) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015. 469 z późniejszymi zmianami)            

  podaję do publicznej wiadomości,

  informację, iż na wniosek (bez numeru) z dnia 18.09.2015 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie, działającego poprzez pełnomocnika Pana Tomasza Łęskiego - Dyrektora Biura Inżynierskiego BITL, z siedzibą w Częstochowie przy ul. Pułaskiego 25, przekazany do rozpatrzenia tut. Organowi w dniu 13.10.2015 r. postanowieniem nr ZW-7107-209/15 z dnia 08.10.2015 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (daty uzupełnień: 12.11.2015 r. i 26.11.2015 r.),  zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

   

  • udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, polegającego na przejściu mostem nad rzeką Widna w jej km 7+248  w ciągu drogi powiatowej 1637 O w  km drogi 3+450 w miejscowości Kałków, gm. Otmuchów, powiat nyski, na poniższych warunkach:

   

  • konstrukcja mostu – ustrój jednoprzęsłowy, płyta mostu żelbetowa, przyczółki żelbetowe o korpusach pełnych, posadowione na żelbetowych palach, 
  • klasa konstrukcji mostu – S5,
  • światło poziome dla NW – 14,20 m,
  • światło poziome dla WW – 24,48 m,
  • światło pionowe dla NW – 3,32 m,
  • światło pionowe WW – 1,39 m,
  • rzędna miarodajna dna cieku w przekroju mostu -  212,40 m n.p.m.,
  • rzędna spodu konstrukcji nośnej – 216,17 m n.p.m.,
  • długość całkowita mostu – 36,80 m,
  • całkowita szerokość mostu – 10,62,
  • kąt skrzyżowania osi mostu z osią rzeki -  55º,
  • umocnienie koryta cieku Widna na odcinku minimum 50,0 m po obu stronach obiektu, dno zachowane w stanie naturalnym, brzegi (skarpy) cieku umocnione gabionami stalowo-kamiennymi ułożonymi w sposób schodkowy,
  • współrzędne geograficzne skrzyżowania osi mostu z osią koryta cieku: N: 50o24’0.45”, E: 17o11’47.52”,
  • zasięg oddziaływania: działki nr: 226, 359/2, 327, k.m. 2, obręb Kałków.

   

  Jednocześnie informuję, że:

  • w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8 (pok. 318), w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek – środa 7:30-15:30, czwartek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00, zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w tej sprawie w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia,
  • zgodnie z art. 35 § 5 ww. ustawy Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu,
  • zgodnie z art. 41 § 1 ww. ustawy Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; natomiast zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

  Urząd Miejski w Otmuchowie

  ul. Zamkowa 6

  48-385 Otmuchów

  tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

  umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

  Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8376727