Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2014

09-04-2014 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r poz. 647 z póżn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXVI/184/2009 z dnia 19 lutego 2009r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18.04.2014r. do 23.05.2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów w godzinach od 800 do 1500  (parter pokój  nr  4).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23.05.2014r. w sali posiedzeń Ratusza Miejskiego w Otmuchowie o godz 1000.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres umig@otmuchow.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.06.2014r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Otmuchowa.

 

                                                                                                         

 

                                                                                                          Burmistrz Otmuchowa

                                                                                                          mgr inż. Jan Woźniak

Liczba odsłon: 1395

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378168