Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2014

26-02-2014 Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Otmuchów, dnia 24.02.2014r.

GK.6220.19.6.2013

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

                Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach i oddziaływaniu na środowisko  (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235) -  Urząd Miejski  w Otmuchowie  –  Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zawiadamia, że Burmistrz Otmuchowa Decyzją nr GK. 6220.19.5.2013 z dnia 21 lutego 2014r. umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra” realizowanego w granicach złoża i obszaru górniczego w dwóch etapach:

I ETAP - uzyskanie/zmiana koncesji, a następnie eksploatacja złoża na działkach należących obecnie do przedsiębiorcy tj. działki: nr 126/11, 495, 101/9, 108/5, 101/7, 159.

II ETAP - nabycie pozostałych gruntów na złożu, kolejna zmiana koncesji i poszerzenie eksploatacji - działki nr 108/6, 100/3. Postępowanie  wszczęto w dniu 06 grudnia 2013r. na wniosek Kopalni Granitu Kamienna Góra Spółka z o.o.,  Micigózd  ul. Częstochowska 6, 26 - 065 Piekoszów, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pawła Hochel i Wiceprezesa Zarządu – Rafała Chaińskiego

              Zainteresowane strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym również z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4242.387.2013.ES z dnia 03 kutego 2014r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie  w dniu 05.02.2014r.), w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Otmuchowie- I piętro, pokój nr 15 (tel. 774315016 wew. 47) w godzinach pracy Urzędu.  

            Zawiadomienie ogłoszono publicznie  w dniu  27 lutego 2014r.      

 

MJ.

Liczba odsłon: 1619

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378172