Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2014

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA – z a w i a d a m i a m, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie ul. Słowińska 17, w imieniu którego wystąpił pełnomocnik – Pan Tomasz Łęski (pełnomocnictwo Nr TN-343/50/2014), z dnia 20.11.2014r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 24.11.2014r.) zostało wszczęte postępowanie w dniu 24.11.2014r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: A) przebudowie drogi powiatowej 1637O, klasy Z na dwóch odcinkach: 2+940÷km 3+340 i km 3+560÷km3+952 B) budowie dojazdów do mostu na rzece Widna na odcinku 3+340÷km 3+560 C) budowie mostu na rzece Widna w ciągu drogi powiatowej 1637O;

GK.6220.4.1. 2014

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania za środowisko (Dz. U. z 2008r.  Nr 199, poz. 1227) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) – z a w i a d a m i a m,  że na wniosek  Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie ul. Słowińska 17, w imieniu którego wystąpił pełnomocnik – Pan Tomasz Łęski (pełnomocnictwo Nr TN-343/50/2014),  z dnia 20.11.2014r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 24.11.2014r.) zostało wszczęte postępowanie w dniu 24.11.2014r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:A)    przebudowie drogi powiatowej 1637O, klasy Z na dwóch odcinkach:2+940÷km 3+340 i km 3+560÷km3+952B)     budowie dojazdów do mostu na rzece Widna na odcinku 3+340÷km 3+560C)    budowie mostu na rzece Widna w ciągu drogi powiatowej 1637O;w miejscowości Kałków na działkach nr:  327, 319, 359/2, 325, 318/2, 329, 378,246, 243, 242, 241, 240/2, 226, 223, 222, 221, 220, 219, 218, 217, 318/3, 317/1, 172, 173/1, 173/2, 209, 210/1, 210/2. Działki te znajdują się w obrębie 0010 Kałków (k.m.2).              Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi zmianami ): „ 60)  drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody” - realizowane zamierzenie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym należy przed jego rozpoczęciem przeprowadzić ocenę  oddziaływania na środowisko i uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.                W związku z powyższym informuję, że w terminie 14-tu dni od daty od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w tej sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie – Wydział  Gospodarki  Komunalnej,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  w Otmuchowie – pokój nr 15 (I piętro). 


Otrzymują:

1/ Wnioskodawca  ZDP Nysa

2/ Pełnomocnik w-cy – P.T. Łęski  Częstochowa     


JM.

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378140