Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2014

Otmuchów, dnia 17.09.2014r. GK.6220.1.7.2014 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA - zawiadamiam o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „KAŁKÓW II-1”, planowanego do realizacji na działce nr 383/1, obręb: Kałków (mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko) oraz złożenia uwag i wniosków oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie prowadzonej na wniosek Firmy „Bodura” Łukasz Bodura, 50-539 Wrocław ul. Jabłeczna 16 z dnia 07.01.2014r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 04.03.2014r.), przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 Otmuchów, dnia 17.09.2014r.  

GK.6220.1.7.2014

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

           Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. 267) w związku z art. 74 ust. 3 oraz na podstawie art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z  późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na  wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „KAŁKÓW II-1”, planowanego do realizacji  na  działce nr 383/1, obręb: Kałków (mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko) oraz złożenia uwag i wniosków oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie prowadzonej na wniosek  Firmy „Bodura” Łukasz Bodura, 50-539  Wrocław ul. Jabłeczna 16 z dnia 07.01.2014r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 04.03.2014r.), przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            W ramach postępowania administracyjnego w sprawie jak wyżej uzyskano:

  • Ø      opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, stwierdzające iż przedmiotowe przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Nr WOOŚ.4241.99.2014.MJ  z dnia 23 kwietnia  2014r. ;
  • Ø       raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dostarczonego do tut. Urzędu w dniu 11.06.2014r. );
  • Ø      uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przez wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  Nr WOOŚ.4242.51.2014.MJ  z dnia 10 września  2014r.  

         W związku z tym informuje się, że:

1/ dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie w 

Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  (pok. 15) w godzinach 8.00-15.00),

2/ w terminie 14 dni (licząc od dnia podania do publicznej wiadomości) strony
i zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami oraz wnieść uwagi
i wnioski dot. stanowiska w sprawie jak wyżej, do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów.

MJ.

 

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378152