Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2014

11-07-2014 Zawiadamiam, że: - na wniosek Kopalni Kamienna Góra Sp. z o.o. Zarząd: Micigózd ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów, z dnia 06.06.2014r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie z dnia 10.06.2014r.), w imieniu której występuje Kierownik Zakładu Produkcyjnego Kamienna Góra Wojciech Janikowski (Upoważnienie stałe nr 1/2013 z dnia 07.06.2013r.), wszczęto w dniu 10 czerwca 2014r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko p.n. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra”

                       Otmuchów, dnia  11.07.2014r. 

GK. 6220.2.5.2014                                                          

                                                                                                               

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

OTMUCHOWA

 

              Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235):

 

1)      Zawiadamiam, że:

-  na wniosek Kopalni Kamienna Góra  Sp. z o.o. Zarząd: Micigózd ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów, z dnia 06.06.2014r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie z dnia 10.06.2014r.), w imieniu której występuje Kierownik Zakładu Produkcyjnego Kamienna Góra Wojciech Janikowski (Upoważnienie stałe nr 1/2013 z dnia 07.06.2013r.), wszczęto w dniu 10 czerwca 2014r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na  środowisko p.n. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra””, przedsięwzięcie to będzie realizowane na działkach należących do przedsiębiorcy o nr 126/11,114/2,115/2 - obręb Nadziejów, nr 495, 101/9, 101/7 obręb Biskupów tj. Obręb Nadziejów:

         nr 126/11                  -           pow.    6,72 ha

         nr 114/2          -            pow.    0,07 ha

         nr 115/2          -            pow.    0.09 ha

   obręb Biskupów:

          nr 495   -           pow.    0,98 ha

         nr 101/9 -           pow.    2,71 ha

         nr 101/7 -           pow.    1,39 ha;

   -  przystępuje się do przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  dla planowanego poszerzenia eksploatacji, które nastąpi w kierunku południowo-wschodnim o ok. 150 m  w obrębie udokumentowanego złoża „Kamienna Góra” oddalając się od zabudowy mieszkaniowej oraz obniżenia rzędnej eksploatacji do ok. 260  m n.p.m.; eksploatacja prowadzona będzie tak jak dotychczas metodą odkrywkową przy użyciu materiałów wybuchowych.

       Inwestycja, zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 z późniejszymi zmianami) kwalifikowana jest jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ( § 3 ust. 1 pkt. 40 pkt.„a”- tiret 6).

 

2)  Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Otmuchowa,

 

3)  Organem   właściwym  do  dokonania  uzgodnienia  przed  wydaniem  decyzji   jest  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska w Opolu,

 

 4) Jednoczenie zawiadamiam  wszystkich zainteresowanych o:

a/ możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem RDOŚ w Opolu Nr WOOŚ.4241.192.2014.MJ z dnia 7 lipca 2014r. oraz postanowieniem Burmistrza Otmuchowa Nr GK. 6220.2.4.2014 z dnia 10 lipca 2014r. o nałożeniu na inwestora obowiązku wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w Wydziale Gospodarki  Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, pok. nr 15 w godzinach urzędowania (od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8.00 do 15.00),

 

b/ możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni , tj. od dnia 21.07.2014r.  do dnia  11.08.2014r. 

 

   5) Złożone  uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Otmuchowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

             Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpi poprzez jej umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz na stronach internetowych  Biuletynu   Informacji   Publicznej   Urzędu   Miejskiego  w   Otmuchowie http://otmuchow.probip.pl , BIP UM w Głuchołazach, tablicach ogłoszeń w sołectwie Nadziejów i Biskupów oraz miejscu realizacji inwestycji.

 

MJ.

 

 

 

 

    Burmistrz Otmuchowa

mgr inż. Jan Wozniak

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Liczba odsłon: 711

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378157