Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2014

23-06-2014 GK.6220.2.1.2014 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra”

Otmuchów, dnia 17.06.2014r.

 

GK.6220.2.1.2014                                                  

                                                                            

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

                Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania za środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) –     z a w i a d a m i a m,  że na wniosek Kopalni Kamienna Góra  Sp. z o.o. Zarząd: Micigózd ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów, z dnia 06.06.2014r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie z dnia 10.06.2014r.), w imieniu której występuje Kierownik Zakładu Produkcyjnego Kamienna Góra Wojciech Janikowski (Upoważnienie stałe nr 1/2013 z dnia 07.06.2013r.), zostało wszczęte postępowanie w dniu 10 czerwca 2014r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra””.             

             Planowane poszerzenie eksploatacji nastąpi w kierunku południowo-wschodnim o ok. 150 m  w obrębie udokumentowanego złoża „Kamienna Góra” oddalając się od zabudowy mieszkaniowej oraz obniżenia rzędnej eksploatacji do ok. 260  m n.p.m.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach należących do przedsiębiorcy
o nr 126/11,114/2,115/2- obręb Nadziejów, nr 495, 101/9, 101/7 obręb Biskupów.

Obręb Nadziejów:

         nr 126/11           -           pow.    6,72 ha

         nr 114/2          -            pow.    0,07 ha

         nr 115/2          -            pow.    0.09 ha

 

   obręb Biskupów:

          nr 495               -           pow.    0,98 ha

         nr 101/9 -           pow.    2,71 ha

         nr 101/7 -           pow.    1,39 ha

       Eksploatacja prowadzona będzie tak jak dotychczas metodą odkrywkową przy użyciu materiałów wybuchowych.

         Planowane przez Kopalnię Kamienna Góra przedsięwzięcie pn.: „Poszerzenie  odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra”, należy do kategorii określonej przepisem art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235) oraz wymienionej w § 3 ust.1, pkt 40 lit.”a”- tiret 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 ze zm.).                       

             Zgodnie z § 3, ust. 1 pkt. 40 lit. a  tiret 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami):

„40) wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a:

a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego:

– jeżeli dotyczy torfu lub kredy jeziornej,

– na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, a jeżeli została sporządzona mapa zagrożenia powodziowego, na obszarach, o których mowa w art. 88d ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,

– na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich,

– na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,

– w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.),

– jeżeli działalność będzie prowadzona z użyciem materiałów wybuchowych,

– jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową,

b) z obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2 ha lub o wydobyciu większym niż 20 000 m3na rok, inne niż wymienione w lit. a;

- realizowane zamierzenie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym należy przed jego rozpoczęciem przeprowadzić ocenę  oddziaływania na środowisko i uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.  

            

             W związku z powyższym informuję, że w terminie 14-tu dni od daty od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w tej sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie – Wydział  Gospodarki  Komunalnej,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  w Otmuchowie – pokój nr 15 (I piętro).

 

 

                                                                                                                Burmistrz Otmuchowa

                                                                                                                 mgr inż. Jan Woźniak

Miejsce podania do publicznej wiadomości:
1. Tablica informacyjna Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, Głuchołazach
2. Tablica informacyjna w sołectwie: Nadziejów, Biskupów..
3. Biuletyn Informacji Publicznej.(UM Otmuchów, Głuchołazy)

 

Otrzymują:

1/ Wnioskodawca  - Kopalnia 

    Kamienna Góra  Sp. z o.o.  Micigózd

2/ Wojciech Janikowski – Kierownik Kopalni

 

JM.

Liczba odsłon: 713

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378159