Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2014

24.01.2014 - Powołany Zarządzeniem Nr 3/2011 Burmistrza Otmuchowa z dnia 03-01-2011 r. zespół do realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w okresie od 29 listopada 2013 roku do 21 grudnia 2013 r. przygotował i przeprowadził otwarty konkurs ofert zgłoszonych w ramach jedenastu ogłoszeń Burmistrza Otmuchowa z dnia 29 listopada 2013 roku, dotyczących realizacji zadań pożytku publicznego na terenie Gminy Otmuchów z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, pomocy społecznej. Zarządzeniem Nr 3/2014 Burmistrza Otmuchowa z dnia 09 stycznia 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań pożytku publicznego, rozstrzygnięto konkursy w sposób następujący:

Z a r z ą d z e n i e    Nr  3 /2014  
Burmistrza  Otmuchowa  z  dnia  09 stycznia  2014 roku

w  sprawie  rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  
w 2014  roku  zadań  pożytku  publicznego,  objętych  ogłoszeniami  Burmistrza  
Otmuchowa  z  dnia  29 listopada 2013  roku.

       Na   podstawie   art.  30 ust. 1  ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r.  o  samorządzie  gminnym
 ( jt.  Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn. zam. ),  art.  15 ust.2j  ustawy  z  dnia 24  kwietnia 2003 roku działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 )  oraz art.151 ustawy  z  dnia  27 sierpnia 2009 r. o  finansach  publicznych  
( j.t.  Dz. U.  z 2009 r. Nr 157 poz. 1240,  z  póź.  zm.)

p o s t a n a w i a m

 rozstrzygnąć  w  sposób  następujący  ogłoszony w dniu  29 listopada  2013 r.  konkurs ofert
na  realizację w  okresie  od  1.01.2014r.  do  31.12.2014 r. zadań  pożytku  publicznego na   
terenie  Gminy  Otmuchów .  

§ 1

      Realizację  Zadania  Nr 1   opieka nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi w tym czynności higieniczne i usprawniające, domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza z  zakresu  opieki  zdrowotnej  i  pomocy  społecznej na terenie  Gminy Otmuchów,  w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego, wnioskuje  powierzyć  Caritas  Diecezji  Opolskiej  w Opolu  ul. Szpitalna  5a,  przeznaczając  na  ten  cel  20.000,00 zł  (słownie: dwadzieścia tysięcy  złotych ).
                    

§ 2

     Realizację  Zadania  Nr 2  prowadzenie placówek opiekuńczych w zakresie pomocy rodzi-nom i osobom w zakresie ochrony  i promocji  zdrowia, w tym gabinetów  rehabilitacyjnych” z  zakresu  opieki  zdrowotnej  i  pomocy  społecznej na  terenie  Gminy Otmuchów, w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego,  wnioskuje powierzyć   Caritas   Diecezji   Opolskiej   w  Opolu  ul.  Szpitalna  5a,  przeznaczając  na  ten  cel  20.000,00 zł  (słownie: dwadzieścia  tysięcy  złotych ).
                        
                        
§ 3

    Realizację  Zadania  Nr 3 udział w zawodach i turniejach sportowych, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz  prowadzenie zajęć i imprez w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim   w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów  alkoholowych  i przeciwdziałania narkomanii” , wnioskuje  powierzyć  Gminnemu  Zrzeszeniu „LZS” w   Otmuchowie z siedzibą  w  Otmuchowie  ul.  Zamkowa 6,   przeznaczając  na   ten  cel  140.000.- zł   (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych ).


§ 4

    Realizację Zadania  Nr 4  szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, udział w zawodach i turnie-jach sportowych, organizowanie imprez i zawodów sportowych, rozwój bazy do działalności sportowej z zakresu sportu  na  terenie  Otmuchowa w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania pro-blemów alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego,  wnioskuje powierzyć Międzyzakładowemu  Klubowi  Sportowemu  „Czarni” w Otmu-chowie z  siedzibą  w    Otmuchowie    ul.  Sportowa  1,    przeznaczając   na   ten   cel   67.000,00 zł  ( słownie: sześćdziesiąt  siedem  tysięcy  złotych).

                        
§ 5

    Realizację Zadania Nr 5  szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć i imprez  z dziećmi i młodzieżą, udział w zawodach  sportowych,  organizowanie obozów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży z  zakresu sportów  wodnych  w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  pu-blicznego,  wnioskuje powierzyć  Jacht  Klubowi  „ OPTY”  z  siedzibą  w  Otmuchowie  ul.  Plażowa  1, przeznaczając  na  ten  cel  4.000,00  zł  ( słownie: cztery tysiące złotych).


§ 6

    Realizację  Zadania  Nr 6   szkolenie sportowe dzieci  i  młodzieży, organizowanie imprez udział w zawodach i turniejach sportowych, rozwój bazy do działalności sportowej z zakresu sportu  szkolnego  w  dyscyplinie: piłka  koszykowa,   na   terenie   Gminy Otmuchów   w   ra-mach    profilaktyki,  rozwiązywania   problemów alkoholowych i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego wnioskuje powierzyć  Międzyszkolnemu  Klubowi  Sportowemu  w  Otmuchowie  z  siedzibą  w  Otmuchowie   ul. Krakowska  36,  przeznacza-jąc  na  ten  cel  10.500,00  zł  ( słownie:  dziesięć tysięcy pięćset   złotych ).

§ 7

       Realizację  Zadania  Nr  7  szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w  sekcji piłki ręcznej dziewcząt na terenie Gminy Otmuchów  w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania  problemów alkoholowych i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego,   wnio-skuje powierzyć  Uczniowskiemu  Klubowi Sportowemu  „ Spartakus ”  Otmuchów z sie-dzibą  w  Otmuchowie  ul.  Krakowska  38,  przeznaczając  na  ten  cel  10.500,00 zł  ( słow-nie:  dziesięć  pięćset   złotych).


                        

§ 8

    Realizację  Zadania  Nr  8  z zakresu  organizowania  szkolnych  imprez  i  zawodów  spor-towych na terenie Gminy Otmuchów w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania  problemów alko-holowych i  przeciwdziałania narkomanii,  jako  działalności  pożytku  publicznego,   wnioskuje powierzyć  Otmuchowskiemu  Stowarzyszeniu  Kultury  Fizycznej  z  siedzibą  w  Otmu-chowie  ul.  Krakowska  38,  przeznaczając  na ten  cel   5.000,00 zł  ( słownie: pięć   tysięcy złotych§ 9


Realizację  Zadania  Nr  9   pomoc osobom  w  trudnej  sytuacji  życiowej,   zapewnienie miejsc noclegowych  i wyżywienia tym osobom z  zakresu  pomocy  społecznej   na terenie  Gminy Otmuchów w  ramach   profilaktyki,  rozwiązywania  problemów  alkoholowych i  prze-ciwdziałania  narkomanii,  jako działalności   pożytku  publicznego,   wnioskuje  powierzyć Kołu Otmuchowskiemu Towarzystwa Pomocy im.  Św. Brata  Alberta”   w   Jasienicy  Górnej,  przeznaczając  na  ten  cel  12.000.- zł  ( słownie:  dwanaście  tysięcy  złotych ).

§ 10


    Realizację  zadania  Nr  10  z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Otmuchów w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego, wnioskuje powierzyć Zarządowi Rejonowemu  Polskiego  Czerwonego  Krzyża  w  Otmuchowie przeznaczając  na  ten  cel    4.400.- zł  ( słownie:  cztery tysiące  czterysta złotych ).


§ 11


11. Realizację  zadania  Nr  11  pn. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  w dyscyplinie piłka siatkowa w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania  narkomanii  jako  działalność  pożytku  publicznego,  wnioskuje   powierzyć  
Klubowi Sportowemu SIATKARZ OTMUCHÓW  przeznaczając na ten cel 10.500,-zł (słow-nie: dziesięć tysięcy pięćset złotych).


§ 12
 Wykonanie  zarządzenia  powierzam:
1)   w  zakresie  nadzoru  nad  realizacją  zadań  rzeczowych  -  Kierownikowi  Urzędu  Stanu
      Cywilnego  w/m,
2)   w  zakresie  rozliczeń  finansowych  -  Skarbnikowi  Miasta.

§ 13

    Wyniki  konkursu  należy ogłosić  na  stronach  Biuletynu  Informacji  Publicznej, na tablicy  ogłoszeniowej  Urzędu  Miejskiego  w Otmuchowie oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 14

    Zarządzenie  wchodzi  w życie  z  dniem  podpisania.


Informuję, że rozstrzygnięte zostały konkursy ofert na realizację zadań z pożytku publicznego na terenie Gminy Otmuchów na 2014 rok.

Liczba odsłon: 703

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378176