Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2014

Otmuchów, dnia 07 stycznia 2014 roku L.dz. OR.2600.1.2014 Zapytanie cenowe - nabór ofert. Burmistrz Otmuchowa ogłasza nabór ofert na zaopatrzenie w 2014 roku jednostek organizacyj-nych Gminy Otmuchów: Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Obsługi Szkolnictwa, Miejsko-Gminnego Domu Kultury, Gospodarstwa Komunalnego oraz Szkół Gminy Otmuchów w materiały biurowe.

Otmuchów, dnia 07 stycznia 2014 roku


L.dz. OR.2600.1.2014  


Zapytanie cenowe  -  nabór  ofert.

    Burmistrz Otmuchowa ogłasza nabór ofert na zaopatrzenie w 2014 roku jednostek organizacyj-nych Gminy Otmuchów:  Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Obsługi Szkolnictwa, Miejsko-Gminnego Domu Kultury, Gospodarstwa Komunalnego oraz Szkół Gminy Otmuchów w materiały biurowe.
1.  Wartość dostaw w skali roku do wszystkich w/w jednostek organizacyjnych Gminy Otmuchów nie przekroczy sumy  55.000.- zł brutto.
2.  Przedmiot zamówienia - dostawa materiałów biurowych zgodnie ze specyfikacją cenową stano-wiącą załącznik do zapytania cenowego.
3.  Nie przewiduje się zawarcia umowy na dostawę.
4.  Podstawa realizacji dostawy - zamówienie złożone faxem, e-mailem lub papierowo drogą pocz-tową, podpisane przez kierownika jednostki organizacyjnej lub z jego upoważnienia przez inną osobę.
5.  Czas realizacji dostawy do zamawiającego - do 3 dni od dnia złożenia zamówienia.
6.  Warunki płatności - przelewem na podstawie faktury z 14-to dniowym terminem płatności li-czonym od dnia otrzymania faktury.
7.  Jednostki organizacyjne Gminy Otmuchów zobowiązują się realizować zakupy u oferenta wyło-nionego w trybie niniejszego naboru.
6.  Termin złożenia oferty cenowej  -  do 15 stycznia 2014 r. Wzór oferty stanowi załącznik do za-pytania. Za datę złożenia przyjmuje się datę wpływu do Urzędu Miejskiego.
7. Osoba do kontaktu: Zdzisław Cholewiński - Sekretarz Miasta, lub podinspektor Anna Korzenie-wicz -umig@otmuchow.pl, tel.774315016-7, 774315305.

    Udział w naborze ofert polega na wypełnieniu i przesłaniu na nasz adres oferty wg załączonego wzoru wraz z wypełnieniem załączonej specyfikacji cenowej w terminie określonym w pkt 6.
O wyniku naboru poinformujemy wszystkich jego uczestników w terminie do dnia 22 stycznia b.r.


                                  Burmistrz Otmuchowa

                                                 Jan Woźniak

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378177