Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2014

Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Otmuchowa z dnia 23.01.2014 r.w sprawie: ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu udostępniania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kałkowie

 

Zarządzenie Nr  11/2014

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 23.01.2014 r.

 

w sprawie: ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu udostępniania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kałkowie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku O samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz  uchwały Nr  XXXV/271/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie w sprawie ustalenia Regulaminu udostępniania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kałkowie oraz upoważnienia Burmistrza Otmuchowa do ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu jej udostępniania (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 roku poz. 85) zarządzam, co następuje:

§1

 1. Ustala się zasady udostępniania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kałkowie, stanowiącego mienie komunalne Gminy Otmuchów.
 2. Podstawą do dokonania rezerwacji Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kałkowie w celach jej udostępnienia w określonym terminie jest złożenie wniosku do Burmistrza Otmuchowa zawierającego:

1)   imię i nazwisko lub nazwę podmiotu składającego wniosek,

2)   adres i telefon osoby fizycznej lub podmiotu składającego wniosek,

3)   numer NIP składającego wniosek,

4)   określenie celu udostepnienia obiektu,

5)   datę i czas korzystania z obiektu (załącznik nr 1).

 

§2

 1. Administratorem Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kałkowie jest dyrektor szkoły lub  inna wyznaczona osoba.
 2. Godziny otwarcia obiektu są określone w Regulaminie udostępniania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kałkowie.
 3. Do obowiązków administratora obiektu należy:

- utrzymanie stałego kontaktu z Urzędem Miejskim w zakresie jego funkcjonowania obiektu,

- dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu,

- dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w obiekcie,

- udostępnienie obiektu zgodnie z zapotrzebowaniem,

- zgłaszanie usterek, awarii, a także szkód wyrządzonych przez korzystających z obiektu,

- pośredniczenie w zawieraniu umów udostepnienia obiektu.

 1. Administrator obiektu ponosi odpowiedzialność za powierzony sprzęt i urządzenia stanowiące jego wyposażenie.

 

§3

 1. Ustala się stawki opłat z tytułu udostępnienia Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kałkowie:
  1. Cennik:

Wykorzystanie hali :

Cena wynajmu 1 godziny z dostępem do szatni bez natrysków- brutto

Cena wynajmu 1 godziny z dostępem do szatni i natrysków - brutto

dni powszednie

10  zł cała płyta

15 zł cała płyta

   5 zł ½ płyty

10  zł ½ płyty

 Soboty ,niedziele, inne dni wolne

20  zł cała płyta

25  zł cała płyta

10  zł ½ płyty

15 zł ½ płyty

 

 1. Ostateczny koszt opłaty za udostępnienie Hali ustala Burmistrz Otmuchowa w umowie, której wzór stanowi Załącznik nr 2.
  1. Środki uzyskane z tytułu udostępnienia obiektu stanowią dochód Gminy.

 

§4

Korzystający dokonuje opłat, o których mowa w § 3 ust. l bezpośrednio na konto bankowe Gminy Otmuchów zgodnie z postanowieniami umowy.

 

§5

 1. Opłat ustalonych w § 3 ust. 1 nie pobiera się w przypadku udostępniania obiektu na realizację zadań w zakresie wychowania fizycznego oraz innych zadań dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach na terenie Gminy Otmuchów
 2. Koszty eksploatacyjne, wynikające z wykorzystania obiektu do celów określonych w ust. l, pokrywane są z budżetu Gminy.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23.01.2014 roku.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

 • Artur Banasiak
 • Bogusław Lis
 • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
 • Licznik odwiedzin: 8378179