Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2014

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu papieru higienicznego na terenie działek: 191, 192, 193, 899/5, 899/6, 899/7, 899/8, 899/9 – obręb: Otmuchów

Otmuchów, dnia  01.10.2014r.

GK.6220.3.1. 2014                                                     

                                                

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 


              Na podstawie art. 33 ust.1 pkt. 2, ust. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania za środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) – z a w i a d a m i a m,  że na wniosek firmy Viaregia Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6, 48-385 Otmuchów, 48-385 Otmuchów, z dnia 19 września 2014r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 24 września 2014r.) zostało wszczęte postępowanie w dniu 24.09.2014r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu papieru higienicznego na terenie działek: 191, 192, 193, 899/5, 899/6, 899/7, 899/8, 899/9 – obręb: Otmuchów.

           Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi zmianami ):

- pkt  20 –„ instalacje do wytwarzania papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 200 t na dobę;” – realizowane zamierzenie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym należy przed jego rozpoczęciem przeprowadzić ocenę  oddziaływania na środowisko i uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.   

             W związku z powyższym informuję, że w terminie 14-tu dni od daty od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w tej sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie – Wydział  Gospodarki  Komunalnej,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  w Otmuchowie – pokój nr 15 (I piętro).

 

 

Otrzymują:

1/ Wnioskodawca  

JM.

Liczba odsłon: 637

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378180