Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2015

003. Informacja Burmistrza Otmuchowa ws rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015roku zadań pożytku publicznego

     Dnia  19 stycznia 2015 roku Powołany Zarządzeniem Nr 3/2011 Burmistrza Otmuchowa z dnia 03-01-2011r. zmienionym Zarządzeniem Nr 4/2013 Burmistrza Otmuchowa z dnia 04-01-2013r. zespół do realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w okresie od 23 grudnia 2014r. do  14 stycznia 2015r. przygotował i przeprowadził otwarty konkurs ofert zgłoszonych w ramach jedenastu ogłoszeń  Burmistrza Otmuchowa z dnia 23 grudnia 2014r. dotyczących realizacji zadań pożytku publicznego na terenie Gminy Otmuchów z zakresu  wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży ,pomocy społecznej .Zarządzeniem  nr 11/2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015roku zadań pożytku publicznego, rozstrzygnięto konkursy w sposób następujący:

 

 Z a r z ą d z e n i e    Nr  11 /2015 

Burmistrza  Otmuchowa  z  dnia  20 stycznia  2015 roku

 w  sprawie  rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację 

w 2015  roku  zadań  pożytku  publicznego,  objętych  ogłoszeniami  Burmistrza Otmuchowa 

z  dnia  23 grudnia 2014  roku.

 

       Na   podstawie   art.  30 ust. 1  ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r.  o  samorządzie  gminnym ( jt.  Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn. zam.),  art.  15 ust.2j  ustawy  z  dnia 24  kwietnia 2003 roku działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 )  oraz art.151 ustawy  z  dnia  27 sierpnia 2009 r. o  finansach  publicznych (j.t.  Dz. U.  z 2009 r. Nr 157 poz. 1240,  z  póź.  zm.)

 p o s t a n a w i a m

  rozstrzygnąć  w  sposób  następujący  ogłoszony w dniu  23 grudzień  2014 r.  konkurs ofert na  realizację w  okresie  od  1.01.2015r.  do  31.12.2015 r. zadań  pożytku  publicznego na  terenie  Gminy  Otmuchów .  

 § 1

       Realizację  Zadania  Nr 1  z zakresu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej - opieka nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi w tym czynności higieniczne i usprawniające, domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza  na terenie  Gminy Otmuchów w 2015r.,  w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,  jako  działalności  pożytku  publicznego, wnioskuje  powierzyć  Caritas  Diecezji  Opolskiej  w Opolu  ul. Szpitalna  5a,  przeznaczając  na  ten  cel  20.000,00 zł  (słownie: dwadzieścia tysięcy  złotych).

 § 2

      Realizację  Zadania  Nr 2 z  zakresu  opieki  zdrowotnej  i  pomocy  społecznej- prowadzenie placówek opiekuńczych w zakresie pomocy rodzinom i osobom w zakresie ochrony  i promocji  zdrowia, w tym gabinetów  rehabilitacyjnych na  terenie  Gminy Otmuchów w 2015r. , w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego,  wnioskuje powierzyć   Caritas   Diecezji   Opolskiej   w  Opolu  ul.  Szpitalna  5a,  przeznaczając  na  ten  cel  20.000,00 zł  (słownie: dwadzieścia  tysięcy  złotych ).

                                                                        

                     § 3

     Realizację  Zadania  Nr 3 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie wiejskim  Gminy Otmuchów w 2015r.  w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów  alkoholowych  i przeciwdziałania narkomanii” , wnioskuje  powierzyć  Gminnemu  Zrzeszeniu „LZS” w   Otmuchowie z siedzibą  w  Otmuchowie  ul.  Zamkowa 6,   przeznaczając  na   ten  cel  140.000.- zł   (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).

 

 § 4

     Realizację Zadania  Nr 4  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu   na  terenie  Otmuchowa w 2015r. w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego,  wnioskuje powierzyć Międzyzakładowemu  Klubowi  Sportowemu  „Czarni” w Otmuchowie z  siedzibą  w    Otmuchowie    ul.  Sportowa  1,    przeznaczając   na   ten   cel   67.000,00 zł  (słownie: sześćdziesiąt  siedem  tysięcy  złotych).

      

§ 5

     Realizację Zadania Nr 5 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu    zakresu sportów  wodnych na terenie Gminy Otmuchów w 2015r. w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego,  wnioskuje powierzyć  Jacht  Klubowi  „ OPTY”  z  siedzibą  w  Otmuchowie  ul.  Plażowa  1, przeznaczając  na  ten  cel  4.000,00  zł  (słownie: cztery tysiące złotych).

 

§ 6

     Rozstrzygnięcie konkursu na realizację  Zadania  Nr 6  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i sportu – piłka koszykowa na terenie Gminy Otmuchów  w   ramach    profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego  rozstrzygnięcie konkursu na ww.  zadanie nastąpi do 15 lutego 2015r.

 

§ 7

        Realizację  Zadania  Nr  7  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i sportu - w  sekcji piłki ręcznej  na terenie Gminy Otmuchów w 2015r.  w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego,   wnioskuje powierzyć  Uczniowskiemu  Klubowi Sportowemu  „ Spartakus ”  Otmuchów z siedzibą  w  Otmuchowie  ul.  Krakowska  38,  przeznaczając  na  ten  cel  10.500,00 zł  ( słownie:  dziesięć  tysięcy pięćset   złotych).

 

§ 8

     Realizację  Zadania  Nr 8  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i sportu - organizowania  szkolnych  imprez  i  zawodów  sportowych na terenie Gminy Otmuchów w 2015r.  w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania  problemów alkoholowych i  przeciwdziałania narkomanii,  jako  działalności  pożytku  publicznego,   wnioskuje powierzyć  Otmuchowskiemu  Stowarzyszeniu  Kultury  Fizycznej  z  siedzibą  w  Otmuchowie  ul.  Krakowska  38,  przeznaczając  na ten  cel   5.000,00 zł  ( słownie: pięć   tysięcy złotych).

 

§ 9

Realizację  Zadania  Nr  9  w zakresie pomocy społecznej - pomoc osobom  w  trudnej  sytuacji  życiowej,   zapewnienie miejsc noclegowych  i wyżywienia tym osobom w Gminie Otmuchów w 2015r. w   ramach   profilaktyki,  rozwiązywania  problemów  alkoholowych i  przeciwdziałania  narkomanii,  jako działalności   pożytku  publicznego,   wnioskuje  powierzyć Kołu Otmuchowskiemu Towarzystwa Pomocy im.  Św. Brata  Alberta”   w   Jasienicy  Górnej,  przeznaczając  na  ten  cel  8.100.- zł  ( słownie:  osiem  tysięcy sto  złotych ).

 

§ 10

    Realizację  zadania  Nr  10  w zakresie  krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Otmuchów w 2015r.  w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego, wnioskuje powierzyć Zarządowi Rejonowemu  Polskiego  Czerwonego  Krzyża  w  Otmuchowie przeznaczając  na  ten  cel    4.400.- zł  ( słownie:  cztery tysiące  czterysta złotych ).


§ 11

11. Realizację  zadania  Nr  11  w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w dyscyplinie piłka siatkowa na terenie Gminy Otmuchów w 2015r.  w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania  narkomanii  jako  działalność  pożytku  publicznego,  wnioskuje   powierzyć  Klubowi Sportowemu SIATKARZ OTMUCHÓW  przeznaczając na ten cel 10.500,-zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych).

 

§ 12

 Wykonanie  zarządzenia  powierzam:

1)   w  zakresie  nadzoru  nad  realizacją  zadań  rzeczowych  -  Kierownikowi  Urzędu  Stanu  Cywilnego  w/m,

2)   w  zakresie  rozliczeń  finansowych  -  Skarbnikowi  Miasta.

 

§ 13

     Wyniki  konkursu  należy ogłosić  na  stronach  Biuletynu  Informacji  Publicznej, na tablicy  ogłoszeniowej  Urzędu  Miejskiego  w Otmuchowie oraz na stronie internetowej Urzędu.

 

§ 14

     Zarządzenie  wchodzi  w życie  z  dniem  podpisania.

 

 Burmistrz Otmuchowa

Jan Woźniak

 

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377957