Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2015

014. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

GK. 6220.16.15.2013                                                                Otmuchów, dnia 12.03.2015r.   

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

           Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. z 2013r., poz.267 z późniejszymi zmianami) oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach i oddziaływaniu na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235)  -  Urząd Miejski w Otmuchowie – Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zawiadamia, że Burmistrz Otmuchowa  Decyzją nr GK. 6220.16.14.2013 z dnia 09.03.2015r. odmówił wnioskodawcy Panu Marianowi Cichewicz zam. Wójcice 2, określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia, polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości  Maciejowice na działce nr 121/351.

           Zainteresowane strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym również z uzgodnieniem dokonanym z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Otmuchowie – I piętro – pokój nr 15 (tel. 77 4315016 wew.47) w godzinach pracy Urzędu.

         Zawiadomienie ogłoszono publicznie  w dniu  13 marca 2015r.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otmuchów, dnia 09.03.2015r.

GK. 6220.16.14.2013

D E C Y Z J A

             Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 , art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1, art. 82 ust. 1 i art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j.  Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku  Pana Mariana Cichewicz, zam. Wójcice 2, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia, polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości  Maciejowice na działce nr 121/351 i przeprowadzeniu postepowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

o r z e k a m

 

odmówić wnioskodawcy określenia  środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości  Maciejowice na działce nr 121/351

 

U Z A S A D N I E N I E

            Wnioskiem z dnia 23.08.2013r. (data wpływu 23.08.2013r.), Pan Marian Cichewicz zam. Wójcice 2, zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości  Maciejowice na działce nr 121/351.  W/w nazwa przedsięwzięcia została określona przez inwestora we wniosku, jednakże organ posiada wiedzę, że wskazane obiekty, oznaczone na mapie jako 1 i 2, były użytkowane jako cielętnik i jałownik.  Do wniosku inwestor dołączył: kartę informacyjna przedsięwzięcia, zaświadczenie Burmistrza Otmuchowa z dnia 3.09.2013r. MK.6727.132.2013, mapę ewidencyjną  w skali 1:2000, plan sytuacyjny obiektów chlewni w skali 1:2000, wypis z rej. gruntów na działki nr:  121/351, 192, 193, 194, 419, 420, 421, 422, 121/26, 121/27, 121/28, 121/350 oraz dowód wpłaty za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia  27.08.2013r.  

           Wnioskowane przedsięwzięcia w związku z § 3 ust.2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi zmianami ) należy :

 „3. Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia:

3) nieosiągające progów określonych w ust. 1, jeżeli po zsumowaniu parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie z parametrami planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego rodzaju znajdującego się na terenie jednego zakładu lub obiektu osiągną progi określone w ust. 1; przy czym przez planowane przedsięwzięcie rozumie się w tym przypadku przedsięwzięcie, w stosunku do którego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a tej ustawy”,

 § 3 ust. 1 - pkt  102 –„ 102) chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

             W  związku z czym  zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w cyt. ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Otmuchowa.   Teren wsi Maciejowice, w tym teren objęty przedsięwzięciem, nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren objęty przedsięwzięciem jest zlokalizowany na południowym obrzeżu istniejącej zabudowy wsi, poza terenami zabudowy mieszkalnej. Obejmuje zabudowaną część działki nr 121/351, oznaczoną w ewidencji gruntów symbolem B-RIVa, stanowiącym tereny rolne zabudowane, użytkowane wcześniej jako ferma bydła.

Bezpośrednie sąsiedztwo terenu przedsięwzięcia stanowi pozostała część działki nr 121/351, użytkowana rolniczo jako pola orne oraz od północnego wschodu droga gminna z przylegającymi do niej niezabudowanymi działkami rolnymi.  Najbliższa istniejąca zabudowa chroniona, zabudowa wielorodzinna, trzykondygnacyjna, znajduje się w kierunku północno-wschodnim, w odległości ok. 150 m od budynków objętych zmianą sposobu użytkowania.

          Informację o złożeniu wniosku przez pana Mariana Cichewicz o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie informacji  o środowisku prowadzonym przez tut. Urząd – karta nr 22/2013.

          Obwieszczeniem Nr GK.6226.16.1.2013 z dnia 05.09.2013r. zawiadomiono strony postępowania, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami), o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości  Maciejowice na działce nr 121/351.

Publicznie w/w obwieszczenie zostało ogłoszone w okresie od dnia 11.09.2013r. do dnia 25.09.2013r. w Biuletynie Informacji Publicznej w Otmuchowie, na tablicach ogłoszeń UM w Otmuchowie oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie  w Maciejowicach.

             W dniu 19.09.2013r. Rada Sołecka w Maciejowicach wniosła kategoryczny sprzeciw w zakresie realizacji, czy też kontynuacji działalności prowadzonej przez pana Mariana Cichewicz, polegającej na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza DJP w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości Maciejowice na działce nr 121/351.  Mieszkańcy stanowczo podkreślają, że sytuacja dotyczy przedsięwzięcia realizowanego, a nie planowanego do realizacji, natomiast faktyczna zmiana sposobu użytkowania nastąpiła dużo wcześniej tj. przed uzyskaniem stosownych w tym zakresie dokumentów. Wskazano, iż w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia  zawarto nieprawdziwa informacje dot. usytuowania w/w przedsięwzięcia w „Otmuchowsko - Nyskim Obszarem Chronionego Krajobrazu jezior otmuchowskiego i nyskiego, a wskazany zasięg oddziaływania jest znacznie większy niż to wykazał autor KIP, co potwierdza występowanie uciążliwości odorowych na znacznie większym terenie.

            W/w fakt znajduje swoje odbicie w zgromadzonej w tut. Urzędzie Miejskim w Otmuchowie dokumentacji potwierdzającej,  iż w okresie od 11.07.2012 roku do dnia 23.08.2013r. (data przedłożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) pan Marian Cichewicz dokonał szeregu prac adaptacyjnych i rozpoczął  hodowlę trzody chlewnej. Powyższe zostało ostatecznie potwierdzone przez powołaną komisję podczas kontroli w dniu 07 maja 2013r., stwierdzono wówczas, iż w 2-ch obiektach po byłej fermie bydła w Maciejowicach prowadzona jest hodowla trzody chlewnej w ilości ok. 71 DJP (wyliczono na podstawie 4-ch międzynarodowych list przewozowych.   Zgodnie z ustaleniami dot. zaleceń pokontrolnych (na podstawie art. 379 ust. 5 POŚ) oraz po kolejnym piśmie  Radnej Rady Miejskiej w Otmuchowie - Pani Teresy Pajestka wystąpiono do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu celem podjęcia przez w/w działań, zgodnie z uprawnieniami.  Z uwagi na niedotrzymanie terminu przedłożenia dokumentacji w terminie 1 m-ca od daty dokonania kontroli prowadzonej działalności w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tut. organ wskazał ostateczny termin złożenia wymaganych dokumentów do dnia 15 września 2013r., co przedsiębiorca uczynił w dniu 23 sierpnia 2013r.  

                 Pismem Nr GK. 6220.16.2.2013 z dnia 05.09.2013r. Burmistrz Otmuchowa wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Nr GK. 6220.16.3.2013 z dnia 05.09.2013r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie – w celu wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia procedury oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia konieczności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wskazanie zakresu tegoż raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie w piśmie z dnia 23.09.2013r. (wpływ w dniu 25.09.2013r.) wydał opinie o przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wnioskując o nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu,  zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. OOŚ .

            Pismem z dnia  25 września 2013r. (wpływ do UM w Otmuchowie w dniu 02.10.2013r.)  Pan  Marian Cichewicz przedłożył aneks nr 1 do KIP, w którym sprostowano omyłkę dot. obszarów podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Powyższy Aneks  do KIP przesłano do RDOŚ w Opolu pismem przewodnim Nr 6220.16.4.2013 z dnia 03.10.2013r.

               Inwestor po zapoznaniu się z pismem mieszkańców Maciejowic przedłożył w dniu 03.10.2013r. Burmistrzowi Otmuchowa wyjaśnienie dot. podnoszonych w piśmie zarzutów, wyjaśniając, że :

- przy opracowywaniu KIP istnienie możliwości zastosowania mapy ewidencyjnej, zgodnie z

  art. 74 ust. 1 pkt. 3 OOŚ;

- wykorzystywanie gnojowicy (po posezonowaniu) pochodzącej z hodowli trzody chlewnej do nawożenia przedsiewowego w uprawach rolnych na działce nr 121/351 w Maciejowicach, nie dotyczy „ w żadnym razie wsi Wójcice”;

- sprostowanie zapisu dot. Obszaru Chronionego  Krajobrazu zawiera przedłożony aneks do KIP. 

               Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  w Opolu w piśmie (Zarządzenia Pokontrolne) WI.703.2.50.2013.HS z dnia 02.10.2013r. (wpływ do UM w Otmuchowie w dniu 04.10.2013r.) przesłanym do tut. Urzędu wskazał, iż  cyt: „Na podstawie… ustaleń kontroli przeprowadzonej w dniach 1 sierpnia i 2 września 2013r. w Gospodarstwie Rolnym p. Mariana Cichewicz” (dotyczy obiektów  w których prowadzona jest hodowla trzody) - zalecono, aby przedłożyć decyzję zezwalającą na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza z instalacji do hodowli trzody chlewnej z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2013r. W zgromadzonej przez tut. Urząd dokumentacji, przekazane przez Starostwo Powiatowe w Nysie  figuruje pismo z dnia 17.12.2013r. stanowiące potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko. Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu w piśmie WI.703.2.26.2013.HS z dnia 02.10.2013r. poinformował tut. organ o występujących nieprawidłowościach podczas kontroli  u p. Cichewicza i zastosowaniu grzywnę w postaci mandatu karnego.

              Z uwagi na nietypową sytuację, gdy przedsięwzięcie jest faktycznie w trakcie realizacji, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wezwał (pismo WOOŚ.4241.285.2013.AW z dnia 09.10.2013r.) p. Cichewicz do wyjaśnienia zarzutów zawartych w piśmie Rady Sołeckiej w Maciejowicach. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wydał postanowienie z dniu 25.10.2013r. (wpływ w dniu 29.10.2013r.) WOOŚ.4241.285.2013.AM, w którym wyraził opinie, iż dla w/w przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a raport winien być sporządzony w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy OOŚ ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na :

- ochronę przyrody „Otmuchowsko - Nyskiego Obszaru Chronionego   Krajobrazu”;

- stan powietrza atmosferycznego, w związku z emisja odorów;

- klimat akustyczny, na najbliższych terenach chronionych;

- wody podziemne oraz wnikliwa analizę konfliktów społecznych.

             Burmistrz Otmuchowa w swoim postanowieniu Nr GK. 6220.16.4.2013 z dnia 15 listopada 2013r. stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i szczegółowo wskazał zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport OOŚ został przedłożony w dniu 01.04.2014r. 

              W związku z otrzymaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko tut. organ wystąpił w dniu 07.04.2014r. do instytucji opiniujących: RDOŚ (GK. 6220.16.5.2013) i PPIS (GK.6220.16.6.2013) w Nysie  w celu wydania przez w/w organy opiniujące  opinii dot. warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.  Burmistrz Otmuchowa w Obwieszczeniu GK.6220.16.7.2013 z dnia 07.04.2014r. poinformował o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie oraz złożenia uwag i wniosków dot. stanowiska w sprawie.  PPIS w Nysie w piśmie z dnia 29.04.2014r. Nr NZ 4315.21.2014.HW (wpływ 05.05.2014r. )  negatywnie zaopiniował  wydanie inwestorowi - Marianowi Cichewicz warunków realizacji w/w przedsięwzięcia jako mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ponieważ:

- teren planowanego przedsięwzięcia nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- zabudowa chroniona pod względem akustycznym zlokalizowana jest w kierunku północno-wschodnim, w odległości ok. 150 m od projektowanych budynków chlewni,

- występuje skumulowanie oddziaływań na środowisko projektowanej chlewni w terenie, na którym już istnieje zakład oczyszczalni ścieków komunalnych.

Rada Sołecka w Maciejowicach mając na względzie uciążliwość prowadzonej hodowli nie zaprzestaje domagać się o zakończenie w/w działalności występując w tej sprawie kolejno do: Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Powiatowego Inspektora Ochrony Środowiska w Nysie.

        W dniu 04.06.2014r. RDOŚ w Opolu wezwał inwestora p. Mariana Cichewicz do uzupełnienia zapisów zawartych  w raporcie OOŚ, a w kolejnym piśmie  WOOŚ.4242.35.2014.AW z dnia 07.08.2014r. wskazał datę oględzin w terenie na dzień 22.08.2014r. Po przeprowadzonych oględzinach oraz analizie dokumentacji otrzymanej od Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu  w związku ze stwierdzeniem, iż część instalacji objętej wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ujętej w raporcie jest instalacją istniejąca RDOŚ w Opolu ponownie wezwał p. Cichewicz do zweryfikowania treści raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Inwestor przed złożeniem wniosku zainstalował wentylatory (po 2w każdym obiekcie hodowlanym) i postawił silosy 2 paszowe.  

      Należy podkreślić, że przedłożony  przez inwestora raport był wielokrotnie uzupełniamy, co potwierdzają liczne wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, który w swoim postanowieniu WOOŚ.4242.35.2014. AW z dnia 13.11.2014r. uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia podkreślając, iż obsada zwierząt nie może przekroczyć 79 DJP. Brak rzetelności ze strony przedsiębiorcy nie daje gwarancji właściwej realizacji hodowli i spełnienia warunków określonych przez RDOŚ Opole.  Burmistrz Otmuchowa w swoim obwieszczeniu Nr  GK.6220.16.8.2014 z dnia 20.11.2014r. , zgodnie z art. 33 ust.1 i art. 79 ust 1 ustawy OOŚ zawiadomił społeczeństwo o przeprowadzanej ocenie oddziaływania na środowisko i wyznaczył termin 21 dni  do zapoznania się z dokumentacją sprawy i składania wniosków i uwag w terminie do dnia 16.12.2014r.  W dniu 09.12.2014r. Sołtys wsi  Maciejowice, Przewodniczący RS, Radny RM w Otmuchowie oraz Prezes Zarządu SM „Osiedle” Maciejowice wnieśli o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w przedmiotowej sprawie w godzinach popołudniowych z uwagi na chęć uczestnictwa w niej sporej ilości mieszkańców Maciejowic oraz wyrazili kolejny stanowczy sprzeciw wobec wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wskazując potwierdzenie swojego stanowiska w opinii PPIS w Nysie.

          Obwieszczeniem Burmistrza Otmuchowa Nr GK.6220.16.9.2013 z dnia 12.12.2014r. poinformowano społeczeństwo, iż decyzja w przedmiocie postępowania winna być wydana w terminie do dnia 30.01.2015r.  Kolejnym Obwieszczeniem Burmistrza Otmuchowa Nr GK.6220.16.10.2013 z dnia 09.01.2015r. wezwano na rozprawę administracyjna otwartą dla społeczeństwa zaplanowaną na dzień 28 stycznia 2015r. o godz. 17.00. Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Otmuchowie oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie Maciejowice. W dniu 28 stycznia 2015r., stosownie do art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w której uczestniczyli mieszkańcy Maciejowic, przysiółka Grodziszcze  oraz reprezentacja mieszkańców Zwierzyńca (przysiółka wsi Wierzbno) gdzie p. Marian Cichewicz także prowadzi hodowlę trzody chlewnej w ilości  do 40 DJP.  Uczestniczył wnioskodawca,  jego pełnomocnik adwokat Stanisław Chwalenia oraz autorzy raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Jacek Demel i Barbara Dąbrowska, z ramienia organu prowadzącego postępowanie uczestniczył Burmistrz Otmuchowa – Jan Woźniak, Radca Prawny Eugeniusz Kowaluk  oraz prowadząca rozprawę Janina Mazek. Po części wstępnej aktywnie wypowiadali się uczestniczący mieszkańcy Maciejowic wskazując, iż inwestor bez wymaganych przepisami prawa dokumentów prowadzi od ok. 2-ch lat działalność w zakresie hodowli trzody chlewnej w ilości znacznie większej aniżeli deklaruje przedsiębiorca, wszyscy zajmujący głos wypowiedzieli się na temat w/w hodowli, są bardzo negatywnie nastwieni do realizacji planowanego przedsięwzięcia, rozmiar produkcji do 79 DJP wskazuje, iż w cyklu hodowlanym może być nawet ponad 1500 sztuk zwierząt w różnym wieku, przy czym po osiągnieciu odpowiedniej wagi w przypadku prosiąt może dochodzić do przekroczenia wskazanej we wniosku  ilości DJP. Mieszkańcy  wskazują, że emisje zapachowe pochodzące z działalności hodowli trzody chlewnej stanowią istotną uciążliwość, nie tylko dla mieszkańców osiedla mieszkaniowego oddalonego o ok. 100 m, ale także dla całej miejscowości Maciejowice. Dyrektor szkoły wskazała, że na w/w uciążliwości bardzo użalają się dzieci uczęszczające do szkoły i przedszkola, narzekając na dolegliwości związanie z wydobywającym się odorem, przez większość dni w roku istnieją trudności, żeby wywietrzyć pomieszczenia, czy nawet otworzyć okna w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia szkolno-przedszkolne. Nawet mieszkając w sporej odległości od miejsca wykonywanej hodowli przy określonych warunkach pogodowych (co często występuje) odory z hodowli są dość mocno odczuwalne.

             Lokalna społeczność podnosi uzasadnione obawy o pogorszenie warunków środowiskowych oraz konieczność znoszenia przykrych emisji złowonnych ze strony fermy trzody chlewnej. Mieszkańcy stanowczo opowiadają się przeciw realizacji, czy raczej kontynuacji wnioskowanej inwestycji na terenie wsi Maciejowice, wskazując, iż dotychczas mieli komfort „Czystego powietrza”, a obecnie sytuacja staje się nie do wytrzymania.  Burmistrz Otmuchowa wielokrotnie odwiedzał miejsce prowadzonej działalności w różnych godzinach w ciągu dnia i jednoznacznie stwierdził, że w pełni rozumie protest mieszkańców oraz uważa, że jest on w pełni zasadny. Mieszkańcy wskazali na nagminne wylewanie gnojowicy na tereny za budynkami hodowlanymi, gdzie w niewielkiej odległości znajduje się ciek wody, a jego wody wpływają do rzeki Maciejowicki Potok i ostatecznie wpływa do rzeki Nysy Kłodzkiej i do zbiornika otmuchowskiego. Wskazywano również na brak szczelności istniejących zbiorników i przedostawanie się zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych. Na zakończenie poinformowano mieszkańców, że zostanie przeprowadzona wizja lokalna, mająca na celu sprawdzenie wysuniętych zarzutów mieszkańców, a na zapoznanie się mieszkańców z zebranymi dotychczas materiałem dowodowym mają mieszkańcy 14 dni.

            W dniu 10.02.2015r. pismem GK. 6220.16.11.2013 zawiadomiono inwestora o przeprowadzeniu w dniu 20 lutego 2015r. o godz. 12.00 kontroli w zakresie sprawdzenia szczelności zbiorników przeznaczonych do magazynowania gnojowicy pochodzącej z hodowli trzody chlewnej oraz sprawdzenia zasadności zgłoszeń mieszkańców podczas rozprawy administracyjnej dot. wpuszczania gnojowicy do cieku wodnego w Maciejowicach. Kontrola odbyła się przy udziale przedstawicieli organu, inspektora budowlanego i przedstawicieli sołectwa Maciejowice: sołtysa, prezesa wspólnoty mieszkaniowej i Radnego RM w Otmuchowie. 

              Po wykonanej kontroli sporządzono protokół w którym stwierdzono, że oba zbiorniki podziemne o pojemności 67 m3 i 137m3 są w znacznej części wypełnione gnojowicą, która wg. oświadczenia inwestora w m-cu marcu b.r. za pomocą beczkowozu zostanie zmagazynowana w dużym zbiorniku o pojemności 2500 m3. W zbiorniku tym jest ona przechowywana przez okres cyklu chowu czyli 4-6 m-cy. Brak pokrywy w powyższym zbiorniku sprawia, że stanowi on główne źródło emisji odorowych. Przy zastosowaniu nowoczesnych technologii powstający biogaz odpowiednio zużytkowany mógłby być wykorzystany do ogrzewania pomieszczeń lub do innych celów w technologii chowu trzody chlewnej. Zbiorniki podziemne są szczelne, natomiast wokół dużego zbiornika do magazynowania gnojowicy komisja stwierdziła ślady resztek przetrawionego pożywienia przez zwierzęta i manewrów wykonywanych beczkowozem przy ogrodzeniu terenu, na którym prowadzona jest hodowla trzody chlewnej. Powyższy fakt wskazuje na wylewanie gnojowicy poza teren,  gdzie prowadzona jest hodowla lub też może wskazywać na to, iż  przedsiębiorca nie przestrzega odpowiednio zasad sanitarnych doprowadzając do rozlewania się gnojowicy po terenie przy zbiorniku do jej magazynowania o pojemności 2500 m3 . Podczas kontroli dokonano również sprawdzenia sprawności wentylatorów zamontowanych w obiektach hodowlanych po 2 sztuki w każdym.  Wentylatory są skorodowane i działają wyłącznie 2 z nich. Z wyjaśnień inwestora wynika, iż ze względu na spore koszty wykorzystuje on wyłącznie wentylację grawitacyjną. Stwierdzono także, że pomimo ostrzeżeń przedsiębiorca rozpoczął prace adaptacyjne w trzecim obiekcie, zgromadził materiały budowlane, bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektów. Ze zgromadzonej dokumentacji wynika jednoznacznie, że inwestor został w jakimś sensie zmuszony do złożenia wniosku w wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na   cele   hodowli   trzody   chlewnej   w   miejscowości   Maciejowice  na działce nr 121/351. 

           Za budynkami w odległości ok. 80 od ogrodzenia terenu na którym prowadzona jest hodowla znajduje się rów 0,04 ha, będący również jak działka 121/351,własnością Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „Ziębice” Sp. z o.o. Wody z w/w rowu wypływają obok budynku cegielni w Maciejowicach, po czym następnie wpływają do rzeki Maciejowicki Potok, stanowiącego dopływ Nysy Kłodzkiej.  Zobowiązano Pana Cichewicz do przedłożenia kserokopii umowy dzierżawy obiektów, w których prowadzona jest działalność hodowlana, wyników badań składu gnojowicy oraz planu nawożenia gnojowicą własnych gruntów.

            Opisane wnioski po przeprowadzonej kontroli wskazują jednoznacznie o braku rzetelności i skrupulatności wnioskodawcy, a tym samym stawiają go w złym świetle i  potwierdzają zarzuty stawiane przez mieszkańców Maciejowic w kolejnych pismach zawierających sprzeciwy dot. funkcjonowania w/w hodowli. W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (str. 59) jednoznacznie wskazano, że „..gnojowica będzie wykorzystywana do nawożenia przedsiewowego w uprawach rolnych właściciela gruntów rolnych, m.in. dz.nr 121/351 o pow. 40,8475 ha”. Z przedłożonych dokumentów wynika, iż posiadane plany nawożenia jesień 2014 /wiosna 2015 dotyczą wyłącznie działek stanowiących własność Dariusza i Mariana Cichewicz i położone są w obrębie: Wójcice i Wierzbno. Wylewanie gnojowicy na teren  działki w Maciejowicach wpływa na powstawanie kolejnych źródeł emisji i związanych z tym uciążliwości zapachowych na który uskarżają się mieszkańcy. Inwestor przedłożył także protokoły z kontroli urządzeń instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska z dnia 23.05.2014r. wykonanej przez Tech. Bud. Mieczysława Grygorowicz, potwierdzających szczelność istniejących zbiorników do magazynowania gnojowicy.

           Pani Prezes osiedla mieszkaniowego w Maciejowicach przedstawiła w czasie w/w kontroli dokumenty świadczące o zużyciu wody w 2014r.  wg. odczytu w punkcie poboru wody na terenie nieruchomości, na której prowadzona jest działalność hodowlana, w ilości 5140 m3 . Powyższe ilości wskazują jednoznacznie na prowadzenie hodowli w ilości znacznie większej aniżeli wynika z dokumentów, gdyż w raporcie łączne zapotrzebowanie na wodę przeznaczoną na cele technologiczne i bytowe wskazano w ilości: 1497 m/rok.

            Udział społeczeństwa jest kluczowym elementem oceny oddziaływania na środowisko, nie bez znaczenia są liczne protesty mieszkańców Maciejowic, którzy podnoszą uzasadnione obawy o pogorszenie warunków ich życia, pogorszenie warunków środowiskowych oraz konieczności znoszenia przykrych emisji zapachowych pochodzących z hodowli trzody chlewnej. Mieszkańcy opowiadający się przeciw realizacji wnioskowanej inwestycji są właścicielami posesji, mieszkają w miejscowości Maciejowice od wielu lat i stanowią one centrum życia ich rodzin.  W efekcie realizacja uciążliwej inwestycji naraziłaby mieszkańców na dalsze pogorszenie ich życia. Ponadto do głównych argumentów podnoszonych przez uczestników postepowania administracyjnego jak również Burmistrza Otmuchowa należą:

- zarzut ignorowania przez wnioskodawcę lokalnej społeczności i podjęcia działalności bez wymaganych przepisami uzgodnień i dokumentów oraz dalsze działania często niezgodne z przepisami ochrony środowiska,

- uciążliwości zapachowej dla mieszkańców, powodującej utratę zdrowia ludzi w tym przede wszystkim zdrowia psychicznego,

- utrata wartości nieruchomości i konsekwencjami tej utraty, wpływającej bezpośrednio na status materialny lokalnej społeczności,

-   wstrzymanie budowy nowych obiektów mieszkalnych, czy wykonywanie remontu z obawy przed warunkami zamieszkiwania w miejscowości przy funkcjonowaniu hodowli trzody chlewnej,

-  trudności w zasiedleniu (zapytania osób ubiegających się o najem)  budynku komunalnego w Maciejowicach, będącego w trakcie budowy,

- brak dialogu wnioskodawcy ze społeczeństwem na etapie wyboru miejsca lokalizacji dla prowadzenia działalności związanej z hodowlą trzody chlewnej, co w konsekwencji uniemożliwiło osiągniecie kompromisów uwzgledniających racje społeczności lokalnej. 

                Argumentacja zawarta w raporcie (str. 84) : „…uciążliwość zapachowa obiektów chlewni nie obejmuje terenów zabudowy mieszkalnej” oraz „ ….natomiast tło zanieczyszczeń w każdej miejscowości jest mierzalne, a w zakresie amoniaku i siarkowodoru na osiedlu mieszkaniowym w Maciejowicach tworzy je również oczyszczalnia ścieków komunalnych, zlokalizowana na tym osiedlu” lub „.…odziaływanie przedsięwzięcia ogranicza się do własnego (dzierżawionego) terenu” (str. 29) jest bulwersująca i stanowi  zdaniem Burmistrza Otmuchowa naruszenia zasady zrównoważonego rozwoju oraz zasady równości wobec prawa. W tym  miejscu należy wskazać przepis art. 5  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który formułuje zasadę „Rzeczypospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolność prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska – kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. Podobnie zrównoważony rozwój  ujęty jest w krajach UE, jego istotą jest powiązanie szybkiego rozwoju gospodarczego i wzrostu jakości życia ludności z poprawą stanu środowiska  przyrodniczego. Zasada ta nakazuje równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych, a nie tylko racji ekonomicznych inwestora. Mając powyższe na uwadze przedłożony raport i jego uzupełnienia bagatelizuje uciążliwość odrową odczuwalna także przez mieszkańców innych miejscowości, gdzie wylewana jest gnojowica bez dokonywania zabiegów opisanych w raporcie (str.9) tj. „…natychmiastowe przyorywanie zmniejsza zdecydowanie uciążliwe oddziaływanie  zapachowe”, czy też zalecenie przykrycia zbiornika z magazynowaną gnojowicą, co powinno zostać wykonane przed rozpoczęciem tak uciążliwej działalności.   

                Burmistrz Otmuchowa jak organ władzy publicznej ma obowiązek weryfikacji sporządzonego raportu w zakresie oddziaływania higienicznego i zdrowotnego na środowisko.  Zgodnie z art. 47 pkt. 1 lit. A, pkt. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska trudno odwołać się do obowiązujących dopuszczalnych norm substancji szkodzących w środowisku, lecz należy szczegółowo dokonać oceny wpływu inwestycji na zdrowie ludzi i warunki ich życia oraz oceny skutków  zapobiegających negatywnemu oddziaływaniu. 

            Podobne uregulowanie znajduje się w Dyrektywie Rady (EWG) nr 337/1985 z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. UE 15/t.1,s 248 ze zm.). Dyrektywa wskazuje na konieczność brania pod uwagę zarówno czynników negatywnych na zdrowie człowieka, co oznacza konieczność brania pod uwagę zarówno czynników negatywnych mających normy określone przepisami, jak też tych, które nie zostały sparametryzowane (wyrok-II SA/Go WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 24 czerwca 2010r.) 

              Stanowisko Burmistrza Otmuchowa w powyższej sprawie znajduje swoje odzwierciedlenie w postanowieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie Nr NZ.4215.21.2014 z dnia 29.04.2014r. , w którym mając na względzie troskę o stan środowiska, przede wszystkim bytowania ludzi i niedostatecznej odległości ok. 150 m od osiedla mieszkaniowego, gdzie występować będzie skumulowane oddziaływanie w zakresie amoniaku i siarkowodoru oraz sytuacji awaryjnych dot. rozszczelnienia instalacji czy powstawanie innych niekontrolowanych zdarzeń, wydał negatywną opinię w zakresie uzgodnienia warunków realizacji w/w przedsięwzięcia. 

           Rozważając więc kwestę oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi, w którym ma ono być zlokalizowane i realizowane należy mieć na uwadze zasadę przezorności – zasada prawa unijnego  ( art. 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej TFUN), która jako tak zwana ogólna zasada powinna być uwzględniona przy podejmowaniu decyzji w sprawach administracyjnych związanych z ochroną środowiska. Zasada ta wymaga aby wszelkie prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków traktować, jak pewność ich wystąpienia. Kierując się zasadą przezorności na płaszczyźnie ocen środowiskowych, należy przyjąć, że działania  których skutki  są niepewne , wątpliwe lub ryzykowne należy uznać na znaczące.

             Zdaniem organu zgromadzona dokumentacja tj. raport i jego uzupełnienia zawierają pewne sloganowe założenia z których wynika, że  przy planowanej inwestycji polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości  Maciejowice na działce nr 121/351 – nie powinno  dojść do przekroczeń normatywnych wartości emisji, jednakże analiza przykładowych chlewni funkcjonujących na terenie kraju pokazuje jednak, jak szerokie niebezpieczeństwo niesie za sobą lokalizacja takiego obiektu w pobliżu skupisk ludzkich oraz jakim  zagrożeniem jest nawożenie pól gnojowicą ( zagrożenie mikrobiologiczne czy skażenie wód w Zbiornikach Wód Podziemnych).            

            Przedsięwzięcie znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu „Rejon Jezior Otmuchowskiego i Nyskiego”, a najbliżej położony obszar Natura 2000 „Zbiornik Otmuchowski” PLB160003 znajduje się w kierunku południowym, w odległości ok.2,2 km. oraz „Zbiornik Nyski” PLB160002, który znajduje się w kierunku południowo-wschodnim, w odległości ok.5 km od planowanego przedsięwzięcia. Wskazane wcześniej w niniejszej decyzji przedostawanie się zanieczyszczeń poprzez istniejące cieki wodne do rzeki Nysy Kłodzkiej, a następnie do zbiornika retencyjnego spowoduje negatywny wpływ na te obszary i z pewnością  będzie miało znaczący wpływ na pogorszenie stanu chronionych siedlisk przyrodniczych.

              Zgodnie z „Mapą obszarów głównych zbiorników wód podziemnych GZWP w Polsce wymagających szczególnej ochrony” według A. S. Kleczkowskiego, wieś Maciejowice leży na pograniczu obszaru występowania zbiornika oznaczonego nr338, ajego granica przebiega przez południowe obrzeża wsi i zajmuje część terenu objętego przedsięwzięciem, poniżej budynków objętych zmianą sposobu użytkowania.

Zbiornik oznaczony nr 338, stanowi zbiornik wód w trzeciorzędzie, gromadzący wody w ośrodku porowym, o parametrach:

szacunkowe zasoby dyspozycyjne 60 tys.m3/dobę

średnia głębokość ujęć 80-150 m.

             Przedsięwzięcia realizowane na tym terenie wymagają szczególnej dbałości o zabezpieczenie gruntu i wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem.

Płytkie czwartorzędowe wody gruntowe są związane z plejstoceńskimi utworami piaszczysto-żwirowymi. Lokalnie wody gruntowe o zwierciadle swobodnym, z uwagi na pagórkowaty charakter terenu, występują na zróżnicowanej głębokości i charakteryzują się zmiennym poziomem w zależności od pory roku i ilości opadów. Są zasilane bezpośrednio z opadów atmosferycznych i mają bezpośredni kontakt hydrauliczny z powierzchnią terenu.  Projektowane przedsięwzięcie jest położone w granicach jednolitej części wód podziemnych JCWPd 114 o kodzie PLGW6220114. Według Planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P.2011.40.451) JCWPd 114 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i chemicznym wód i jest niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Teren wsi Maciejowice jest położony w zlewni rzeki Maciejowicki Potok będącej lewobrzeżnym dopływem Nysy Kłodzkiej. Maciejowicki Potok przepływa przez wschodnią część wsi Maciejowice, w odległości ok. 550 mw kierunku północno-wschodnim od terenu przedsięwzięcia. Projektowane przedsięwzięcie jest położone w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych JCWP PLRW600017125529 Maciejowicki Potok. Według Planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P.2011.40.451) JCWP PLRW600017125529 stanowi silnie zmienioną część wód o złym stanie i jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla przedmiotowej JCPW wprowadzono derogację 4(4)-1 – czasowe odstępstwo od realizacji celów środowiskowych do roku 2021, najpóźniej do 2027, z uwagi na brak możliwości technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu wynikającego z działalności antropogenicznej. Zły stan wód wynika przede wszystkim z gospodarki ściekowej na terenie zlewni, a dopuszczenie do realizacji analizowanego przedsięwzięcia może wpłynąć na znaczne pogorszenie istniejącej sytuacji oraz warunków fizyko-chemicznych wód.

Burmistrz Otmuchowa w swojej ocenie zgromadzonej dokumentacji wziął pod uwagę:

a/ zagrożenie dla zdrowia mieszkańców sołectwa Maciejowice oraz innych ościennych  sołectw, czy też miejscowości, gdzie nagminnie wylewana jest gnojowica w sposób niewłaściwy, jakie stanowić będzie nieustanne szkodliwe oddziaływanie odorów z fermy trzody chlewnej. Sprawy te są szeroko udokumentowane w literaturze medycznej. Chodzi tu o niezwykle uciążliwe choroby typu alergie czy zapalenie oskrzelików płucnych (choroby alergiczne i astma pod redakcją profesora Józefa Małolepszego Wydawnictwo Volumed Wrocław 1996r.) oraz zagrożenie zdrowia psychicznego tzw. „obsesje psychiczne” związane z długotrwałym przebywaniem w środowisku z odorami (Psychiatria pod redakcją Adama Bilikiewicza i Włodzimierza Strzyżewskiego Wydawnictwo OZWL Warszawa 1992 r.),

       b/  immisje odorów na nieruchomości w miejscowości Maciejowice, sąsiednich miejscowościach, co spowoduje ograniczenia w swobodzie korzystania z działek  i nieruchomości. Nieustanna bez względu na porę dnia i nocy immisja odorów spowoduje, że działki, czy nieruchomości położone na tych działkach utracą swoją wartość, a wręcz mogą być bezwartościowe. Immisja odorów w takim natężeniu zahamuje całkowicie nowe budownictwo mieszkalne w tym także remonty mieszkań, a przecież w ostatnich latach nawet Gmina wybrała lokalizację w Maciejowicach budynku komunalnego dla 24-ch  rodzin. Jak negatywny wpływ ma immisja odorów na nieruchomości niech świadczy najnowszy wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 5 marca 2014r., w którym przyznano rację właścicielom działek, że wskutek działalności zakładu produkcyjnego emitującego odory utracili na wartości działek,

c/ przejazd dużymi samochodami dostawczymi z paszami, beczkowozem, dowóz prosiąt i odbiór tuczników i korzystanie z drogi gminnej nie dostosowanej do tegoż tonażu ( ograniczenie do 3,5 t), a tym samym niszczenie jej nawierzchni, niedawno wyremontowanej.    

                Kolejnym argumentem  przemawiającym za wydaniem decyzji odmownej w przedmiocie niniejszego postepowania administracyjnego jest sposób postepowania z gnojowicą, czyli wylewanie za ogrodzenie na teren działki w Maciejowicach, gdy tymczasem opracowano plany nawożenia na działki w Wójcicach i Wierzbnie, a samo nawożenie nie jest tak wykonywane jak wskazano w raporcie, czyniąc tym samym realizację przedsięwzięcia w sposób nie rzetelny, nie dający gwarancji na właściwe przestrzeganie wymogów ochrony  środowiska.  W świetle posiadanych informacji dot. ilości wody zużytej na prowadzenie hodowli trzody chlewnej w 2014r. istnieje niespójność z danymi zawartymi w raporcie, także  co do ostatecznej ilości wytworzonej gnojowicy i wskazania terenów do jej wykorzystania jako nawozu naturalnego.    

                Burmistrz Otmuchowa podkreśla stanowczo, iż analizowane przedsięwzięcie związane z hodowlą trzody chlewnej i zagospodarowaniem gnojowicy, z uwagi na jej położenie będzie powodowało negatywne oddziaływanie na zdrowie mieszkańców oraz stanowić będzie zagrożenie dla zasobów środowiska. Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko dla realizowanego, a raczej w części zrealizowanego przedsięwzięcia wykazała, że  może ono spowodować  trwałe, negatywne oddziaływania na poszczególne elementy jakości wód tj. biologiczne, hydro-morfologiczne oraz fizykochemiczne w obrębie istniejących rzek i cieków wodnych (JCWP).

           Przy inwestycjach, które tak negatywnie oddziaływają na środowisko wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowanych jest obowiązany kierując się przezornością podjąć wszelkie możliwej środki zapobiegawcze.

          Wobec powyższego, zgodnie z art. 81 ust. 2 i ust. 3 ustawy OOŚ, stanowiący iż,  „jeżeli z oceny oddziaływania na środowisko wynika, że :

-   przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar natura 2000,

-  przedsięwzięcie  może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza”,

organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia.

     Na podstawie art. 80 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. z 2013r. , poz. 267 ze zm. ) organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona , organ w tym przypadku odmówił mocy dowodowej przedstawionemu raportowi.

          Zgodnie z 77 Kpa organ w sposób wyczerpujący zebrał i rozpatrzył cały materiał dowodowy.  Po analizie całości zebranego materiału dowodowego w niniejszej sprawie , tut. Organ mając na względzie wypełnienie przesłanek art. 10 Kpa  i pismem GK. 6220.16.13.2013 z dnia 25.02.2015r. poinformował Pana Mariana Cichewicz  oraz strony niniejszego postepowania o jego zakończeniu i umożliwił zapoznanie się z aktami sprawy oraz wypowiedzenie się, co do zebranych materiałów przed wydaniem decyzji. We wskazanym piśmie w terminie do dnia 6 marca 2015r. (siedmiu dni od daty publikacji), strony postepowania nie zgłosiły żadnych  uwag ani żądań.

             Kolejnym Obwieszczeniem Burmistrza Otmuchowa Nr GK. 6220.16.12.2013 z

dnia 27.02.2015r. poinformowano społeczeństwo, iż decyzja ostateczna zostanie podjęta w terminie do dnia 12 marca 2015r.

            W świetle powyższego, po wnikliwej analizie wyników przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko oraz  uznając zasadność wydanej negatywnej opinii PPIS w Nysie Nr NZ 4315.21.2014 z dnia 29.04.2014r. ( wpływ do UM w Otmuchowie w dniu 05.05.2014r.)  -  orzeczono jak w sentencji.

 

 

 

Pouczenie

 

                Od niniejszej decyzji służy stronie wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Otmuchowa  w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

Niniejsza decyzja została podana do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu miejskiego w Otmuchowie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie ul. Zamkowa 6.

 

Załączniki:

  1 / Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

Otrzymują :

1/ Wnioskodawca,

2/ RDOŚ w Opolu,

3/ PPIS w Nysie.

 

   MJ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Załącznik do decyzji Burmistrza      

                                                                           Otmuchowa Nr GK. 6220.16.12.2013    

                                                                             z dnia 09.03.2015r.

 

Charakterystyka przedsięwzięcia

 

               Przedsięwzięcie obejmuje zmianę sposobu użytkowania dwóch skrajnych budynków inwentarskich, wchodzących w skład zabudowy po byłej, od wielu lat nieużytkowanej fermie bydła. Pozostałe budynki inwentarskie byłej fermy nie są objęte przedsięwzięciem i pozostaną w dalszym ciągu jako nieużytkowane obory i nie będzie w nich prowadzona hodowla ani chów zwierząt. W budynkach tych jest zdemontowane wewnętrzne wyposażenie technologiczne, budynki są w znacznym stopniu zniszczone, w jednym budynku brak dachu.

Budynki objęte zmianą sposobu użytkowania, w celu przystosowania do prowadzenia chowu trzody chlewnej, nie wymagają rozbudowy, przebudowy, ani istotnych zmian budowlanych. Adaptacja ogranicza się do przystosowania wnętrza budynków, zainstalowania urządzeń do zadawania paszy i montażu wentylacji mechanicznej. Istniejący system kojców grupowych i kanałów gnojowicowych nie wymagają zmian i w obecnej formie kwalifikuje się do prowadzenia chowu trzody chlewnej.

Budynki przeznaczone na chlewnie są prawie identyczne, wolnostojące, jednokondygnacyjne z dachem dwuspadowym, wyposażone w instalację wodną, kanalizacji gnojowej oraz elektryczną. Powierzchnia zabudowy chlewni nr 1 (skrajnej) wynosi 696 m2, chlewni nr 2 wynosi 691m2. Wykonane są w technologii mieszanej, o konstrukcji żelbetowej, słupowo-ryglowej, ściany osłonowe, podłużne gr.15 cm, ocieplone styropianem, ściany szczytowe tradycyjne murowane z cegieł gr.38 cm.

Teren przedsięwzięcia jest uzbrojony i zagospodarowany, ogrodzony, posiada utwardzone drogi komunikacji wewnętrznej i bezpośredni wjazd z drogi publicznej. Na terenie znajdują się dwa podziemne, szczelne, wybieralne zbiorniki pośrednie, służące do wstępnego gromadzenia gnojowicy, o pojemności 137 m3 i 67 m3, połączone z budynkami chlewni technologiczną kanalizacją gnojową. Na południowym krańcu zabudowań byłej fermy znajduje się nadziemny, żelbetowy, nieprzepuszczalny zbiornik o trzech komorach przeznaczony do dłuższego przetrzymywania gnojowicy o pojemności ok. 2500 m3. Jest to zbiornik otwarty, planuje się wykonanie płyty przykrywającej zbiornik.

               Dodatkowo, nieco dalej w kierunku wschodnim, posadowione są trzy stalowe nadziemne zbiorniki na gnojowicę, które nie będą użytkowane przy chowie trzody chlewnej. Nie planuje się zmian zagospodarowania terenu. Pomieszczenia chlewni nie będą ogrzewane.  Pomieszczenia socjalne będą ogrzewane elektrycznie przy użyciu nagrzewnicy lub grzejnika. W chlewniach będzie prowadzony chów trzody chlewnej w systemie otwartym. Do chlewni będą wprowadzone prosięta pochodzące z zakupu i po okresie odchowu i tuczu będą sprzedawane. Ponieważ planuje się przekazywanie części odchowanych prosiąt o wadze ok.15 kgi części warchlaków o wadze ok.35 kgdo innych zewnętrznych chlewni tuczu, tylko część zwierząt będzie trzymana do osiągnięcia wagi końcowej ok. 100 kgi sprzedawana do ubojni.

W chlewniach będzie prowadzony chów trzody chlewnej w kojcach grupowych systemem bezściółkowym. Do chlewni będą wprowadzone prosięta pochodzące z zakupu, tworzące grupy technologiczne. Zakupione prosięta będą wprowadzane naprzemiennie do dowolnej chlewni i część z nich będzie w niej przebywać do zakończenia tuczu, tak wiec w każdej z chlewni (w oddzielnych kojcach) mogą jednocześnie przebywać prosięta, warchlaki i tuczniki. Ponieważ zakłada się, że część odchowanych prosiąt i warchlaków będzie przekazywana do innych zewnętrznych chlewni tuczu, zwierzęta będą trzymane do różnej wagi końcowej. Planuje się przekazywanie części odchowanych prosiąt o wadze ok.15 kgi części warchlaków o wadze ok. 35kg.. Tuczniki pozostawione w chlewni będą trzymane do osiągnięcia wagi końcowej ok.100 kgi sprzedawane do ubojni. Nie będzie powadzony chów w układzie równoczesnego zasiedlania i opróżniania całego budynku.

Technologia przewiduje maksymalny zakup 800 szt. prosiąt. Zakłada się, że część prosiąt w liczbie do 500 szt., po odchowaniu i osiągnięciu wagi ok.15 kg pozostanie na terenie gospodarstwa do dalszego cyklu chowu na warchlaki. Pozostałe prosięta będą przewożone do innych chlewni (poza terenem gospodarstwa), z którymi współpracuje Wnioskodawca.  Podobnie część warchlaków w ilości do 200 szt., po osiągnięciu wagi ok. 35 kg, pozostanie na terenie chlewni do dalszego cyklu chowu, a pozostałe będą przekazywane innym gospodarstwom kontynuującym cykl chowu.  Kwalifikowanie prosiąt czy warchlaków do kolejnej grupy hodowlanej będzie odbywać się sukcesywnie w odstępach 1-2 tygodniowych.  Po zakwalifikowaniu wszystkich prosiąt do grupy warchlaków kojce będą czyszczone, a następnie będzie wprowadzana nowa partia prosiąt. Podobnie będą czyszczone kojce warchlaków i tuczników przed wprowadzeniem nowej grupy technologicznej.

Struktura wiekowo-wagowa trzymanych zwierząt będzie się zmieniać i okresowo będzie więcej tuczników, warchlaków lub prosiąt, przy zachowaniu maksymalnej obsady 79 DJP.

Planowana docelowa, maksymalna obsada w obu chlewniach będzie wynosić:

- prosięta do 2 miesięcy (i wadze do15 kg)                        - 800 szt  x 0,02szt/ DJP  =  16 DJP

- warchlaki od 2 do 4 miesięcy (i wadze  15-35 kg)            - 500 szt  x 0,07szt/DJP  =   35 DJP

- tuczniki  powyżej 4 do 6 miesięcy (i wadze  35-100 kg)  - 200 szt   x 0,14szt/DJP  =  28 DJP

                                                                                                Razem:                              79 DJP     

 

W każdej z chlewni planuje się 750 stanowisk, w tym: 400 stanowisk dla prosiąt, 250 stanowisk dla warchlaków i 100 stanowisk dla tuczników.

Żywienie będzie prowadzone w oparciu o gotowe pasze zbożowe, pełnoporcjowe, podawane z silosów rurociągami do autokarmików.  Zwierzęta będą miały stały dostęp do paszy i stały dostęp do wody podawanej do poideł.

   Gnojowica z kojców będzie samoczynnie, w sposób ciągły, spływała kanałami gnojowicowymi do podziemnych, szczelnych zbiorników, w których będzie wstępnie przetrzymywana, a następnie będzie przewożona wozami asenizacyjnymi do nadziemnego zbiornika i tam gromadzona przez okres nie krótszy niż 4 miesiące, a następnie wywożona na pola jako nawóz naturalny.

 

 

 

MJ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377943