Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2015

045. NABÓR OFERT Burmistrz Otmuchowa ogłasza nabór ofert na okresowe przeglądy obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Otmuchów.

NABÓR  OFERT

 

Burmistrz Otmuchowa ogłasza

nabór ofert na okresowe przeglądy obiektów budowlanych

stanowiących własność Gminy Otmuchów.

 

 

1. Oferty zgłaszać mogą osoby posiadające uprawnienia w zakresie przeglądów obiektów budowlanych.

2. Do obowiązków osób wyłonionych w naborze należeć będzie w szczególności:

       a) dokonywanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Otmuchów wyszczególnionych w   umowach zlecenie, zgodnie z wymogami określonymi w art. 62 ustawy Prawo budowlane oraz sporządzanie protokołów z tych przeglądów, określających stan techniczny obiektów budowlanych i zalecenia z tym związane,

      b)  dokonywanie wpisów do książek obiektów budowlanych zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 roku, Nr 120, poz.1134) oraz Zarządzeniu Nr 108/2012
Burmistrza Otmuchowa z dnia 14 września 2012 roku z późniejszymi zmianami w sprawie prowadzenia, ewidencjonowania i przechowywania książek obiektów budowlanych,
załączonym do niniejszej oferty,

     c)   przestrzeganie terminów wpisów do książek w odniesieniu do indywidualnych obiektów.

3.  W ofercie należy podać:

     1)   oferowaną cenę jednostkową za dokonanie przeglądu i wpisu do książki z rozbiciem na:

          a)   kontrole  roczne (cena za jeden przegląd i wpis),

          b)   kontrole 5-cio letnie (cena za jeden przegląd i wpis),

          c)   kontrole okresowe kotłów gazowych, dokonywane co najmniej raz na 4 lata (cena za jeden  przegląd i wpis),

          d)  kontrole związane z wystąpieniami okoliczności o których mowa w art. 61 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane (cena za jeden przegląd i wpis),

     2)    wykaz posiadanych uprawnień z punktu widzenia zakresów przeglądów.

4.     Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona powołana przez Burmistrza Otmuchowa komisja.

5.     O wyborze oferenta decydować będą zaoferowane ceny oraz zakres posiadanych uprawnień.

6.   Z wyłonionym w wyniku niniejszego naboru  oferentem zawarta zostanie roczna umowa na  dokonywanie przeglądów wszystkich obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Otmuchów.

7.  Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie (lub przesyłać na adres Urzędu) w zamkniętych kopertach  w terminie do 10 lipca 2015 roku do godz. 1000 z napisem na kopercie „ OFERTA  NA PRZEGLĄDY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH”.

   8.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lipca o godzinie 1015 w budynku Urzędu Miejskiego I p.   pokój nr 12.  W odczytaniu treści ofert uczestniczyć mogą oferenci lub ich przedstawiciele.

9.  O rozstrzygnięciu naboru powiadomieni zostaną wszyscy oferenci w terminie do 15 lipca b.r.

 

Otmuchów, dnia 30.06.2015 roku

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377904