Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2015

048. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra”

 

GK. 6220.2.22.2014                                                                          Otmuchów, dnia 24.07.2015r.  

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

                 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j t. z 2013r.  poz.267 z późniejszymi zmianami) oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach i oddziaływaniu na środowisko  (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami)  - Urząd Miejski w Otmuchowie - Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zawiadamia, że Burmistrz Otmuchowa  Decyzją nr GK. 6220.2.21.2015 z dnia 22.07.2015r. ustalił  środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra”, działki nr:126/11 (część działki) , 114/2, 115/2 obręb Nadziejów  oraz 495 obręb Biskupów – pogłębienie wyrobiska do rzędnej 260 m n.p.m., działki : nr 101/9 i 101/7 obręb Biskupów oraz 126/11 (część działki) obręb Nadziejów – poszerzenie wyrobiska.

          Zainteresowane strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym również z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Otmuchowie – I piętro – pokój nr 15 (tel. 77 4315016 wew.47) w godzinach pracy Urzędu.

         Zawiadomienie ogłoszono publicznie  w dniu  29 lipca 2015r.       

 

MJ.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377900