Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2015

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA z a w i a d a m i a m, że na wniosek Firmy Handlowo - Usługowej Spółka Jawna Mirosław Zieliński, Artur Mroziński, 48-385 Otmuchów, ul. Nyska 1, z dnia 26.11.2015r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 27.11.2015r.) w imieniu którego występuje: Mirosław Zieliński (zgodnie z zapisem w KRS tj. Dział 2, Rubryka 1, pkt.2), zostało wszczęte postępowanie w dniu 30.11.2015r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr GK.6220.8.9.2012 z dnia 04.06.2013r. na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku usługowego

Otmuchów, dnia  30.11.2015r. 

 

GK.6220.6.1. 2015                                                    

                                                

 

OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

 o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

 

                      Na podstawie art. 33 ust.1 pkt. 2, ust. 73 ust. 1 i art. 87 ustawy  z  dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania za środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r.,  poz. 1235 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania    administracyjnego    (tekst   jednolity   Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) –   z a w i a d a m i a m,  że na wniosek Firmy Handlowo - Usługowej Spółka Jawna Mirosław Zieliński, Artur Mroziński, 48-385 Otmuchów, ul. Nyska 1, z dnia 26.11.2015r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 27.11.2015r.) w imieniu którego występuje: Mirosław Zieliński (zgodnie z zapisem w KRS tj. Dział 2, Rubryka 1, pkt.2),  zostało wszczęte postępowanie w dniu 30.11.2015r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr GK.6220.8.9.2012 z dnia 04.06.2013r. na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie budynku usługowego - zajazdu z funkcją usług gastronomii, sali weselnej, sali wielofunkcyjnej oraz miejscami noclegowymi  wraz  z budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 1650 O na drogę wewnętrzną działkę nr 279/2, jej przebudowę i rozbudowę  i połączenie komunikacyjne w/w drogi z działką nr 60/1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zbiornik wybieralny na nieczystości płynne, miejsca postojowe dla klientów i personelu) i zagospodarowaniem terenu   przewidzianej do realizacji  w Wójcicach na działkach   nr: 60/1, 52,  53/1, 53/2, 53/3, 54/1, 54/2, 55/1, 55/2, 56, 57, 58, 59, 73/11, 74/5, 74/7, 74/9, 80/1, 81/1, 82/1, 83/1,  279/2, 280, 283/1, 802”.

 

         Niniejsze postępowanie administracyjne  polega na tym, że w  punkcie IIIa i IIIb sentencji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dokonuje się następujące zmiany:

 

a)      odprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza przewidzieć z kotłowni emitorem o wysokości 8-18 m;

 

b)      do ogrzewania obiektu przewidzieć kocioł opalany węglem- ekogroszkiem o mocy 150-700 kW .  

 

       W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14-tu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia strony postepowania  mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w tej sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie ul. Zamkowa 6. 

 

 

 

Otrzymuje:

 

1/Wnioskodawca Firma Handlowo-Usługowa 

 

Spółka Jawna Mirosław Zieliński, Artur Mroziński,

 

48-385 Otmuchów ul. Nyska 1.

 

 

 

 

 

MJ.

 

 

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377871