Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2015

Zarządzenie Nr 144/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 września 2015 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otmuchów

Zarządzenie  Nr 144/2015

 Burmistrza Otmuchowa

          z dnia   21 września 2015 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę  nieruchomości gruntowych stanowiących  własność Gminy Otmuchów

 

 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (Dz.U.z 2013 roku  poz.594 z  póź.  Zm ) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

1.Ustala się stawki czynszu za dzierżawę gruntów, w trybie bezprzetargowym,  stanowiących wła¬sność Gminy Otmuchów

2.  Wysokość stawek, o których mowa w ust. 1, została określona w załączniku  do niniejszego zarządzenia.

3.  W przypadku, gdy w załączniku do niniejszego zarządzenia nie zostało uwzględnione przeznaczenie dzierżawionego gruntu, stawki czynszu za jego dzierżawę ustala się w odręb¬nym zarządzeniu.

  

§2.

 

W przypadku wydzierżawiania  nieruchomości w drodze przetargu stawki czynszu określone w

Zarządzeniu są minimalnymi stawkami wywoławczymi.

 

§3

 

 Po wejściu w życie niniejszego zarządzenia ustalone w nim stawki czynszu mają zastosowanie do nowo zawieranych umów dzierżawy, natomiast w stosunku do umów zawartych przed datą

wejścia zarządzenia w życie nowo ustalone stawki obowiązywać będą po wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących stawek z zachowaniem terminów wypowiedzenia określonych w umowach z dzierżawcami.

§4

Ustalam  opłatę za  korzystanie  z gruntu bez tytułu prawnego  w wysokości 200% utraconego czynszu według stawek wymienionych w załączniku do zarządzenia.

 §5

1. Na wniosek dzierżawcy   można obniżyć stawki czynszu do całkowitego zwolnienia włącznie:

a) osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,

b) inwestorom do czasu zakończenia prac w zakresie niezbędnym do przystosowania gruntu pod funkcję określoną        umową, j jednakże nie dłużej niż 1 rok.                                                                2.Czynsz dzierżawny płatny jest :                                                            - miesięcznie do 20-tego każdego miesiąca                    

-  rocznie do dnia 31 marca  każdego roku.

§ 6

Wykonanie  zarządzenia powierzam Kierownikowi  Wydziału   Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego

§ 7

Tracą moc : zarządzenie: Nr 130/10   Burmistrza Otmuchowa dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Otmuchów zmienione zarządzeniami : nr 19/2011 z dnia 31 stycznia 2011roku, nr 17/2013 z dnia 12 lutego 2013roku,nr 69/2013  z dnia 11 czerwca 2013 roku, nr 37/2014 z dnia 25 marca 2014 roku.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem wydania,

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377882