Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2015

033. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - p.n. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra””

Otmuchów, dnia  24.04.2015r.  

 

GK.6220.2.15.2014 

 

OBWIESZCZENIE

 BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

           Stosownie do art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ) w związku z art. 74 ust. 3 oraz na podstawie art. 34 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami)  

 

z a w i a d a m i a m    s t r o n y 

 

o   możliwości  zapoznania  się  z  zebranym  materiałem  dowodowym oraz  złożenia  wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na  środowisko -  p.n. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra””, przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach należących do przedsiębiorcy o nr 126/11,114/2,115/2 - obręb Nadziejów, nr 495, 101/9, 101/7 obręb Biskupów,  przez  Kopalnię Kamienna Góra  Sp. z o.o. Zarząd: Micigózd ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów, zgodnie z wnioskiem z dnia 06.06.2014r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie z dnia 10.06.2014r.).

 

W ramach postępowania administracyjnego w sprawie jak wyżej sporządzano raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.   W związku z tym informuję , że: 

 

1/ dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie w  Wydziale Gospodarki komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  (pok. 15) w godzinach 8.00-15.00), 

 

2/ w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony postepowania  

i zainteresowani mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów.

 

 

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Wywieszono w terminie: 27.04.2015r.  – 11.05.2015r. 

 

MJ.

 

 

 

 

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377918