Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2015

029. Burmistrza Otmuchowa zawiadamiam o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2015r. o godzinie 12:00 w sali narad – I piętro – Ratusz Miejski w Otmuchowie ul. Rynek 1, odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra” ”, realizowanego na działkach należących do przedsiębiorcy o nr 126/11,114/2,115/2 - obręb Nadziejów, nr 495, 101/9, 101/7, obręb Biskupów, realizowanego na terenie Gminy Otmuchów i Gminy Głuchołazy.

Otmuchów, dnia 02.04.2015r.

GK.6220.2.12.2014

OBWIESZCZENIE  -  WEZWANIE

  NA ROZPRAWĘ ADMINISTRACYJNĄ OTWARTĄ DLA SPOŁECZEŃSTWA

                 Na podstawie art. 91 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zmianami) oraz art. 33 ust. 1 pkt. 9 w związku z  art.36  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)  - w toku prowadzonego przez Burmistrza Otmuchowa postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra””, realizowanego  na działkach należących do przedsiębiorcy o nr 126/11,114/2,115/2 - obręb Nadziejów, nr 495, 101/9, 101/7, obręb Biskupów, realizowanego na terenie gminy Otmuchów i gminy Głuchołazy  –

 

z  a  w  i  a  d  a  m  i  a  m

 

o rozprawie administracyjnej  otwartej dla społeczeństwa, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia  2015r. o godzinie 12:00 w  sali narad – I piętro – Ratusz Miejski w Otmuchowie ul. Rynek 1, odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra” ”, realizowanego  na działkach należących do przedsiębiorcy o nr 126/11,114/2,115/2 - obręb Nadziejów, nr 495, 101/9, 101/7, obręb Biskupów, realizowanego na terenie Gminy Otmuchów i Gminy Głuchołazy.

            Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) – organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może przeprowadzić rozprawę administracyjną  otwartą dla społeczeństwa .

           Na podstawie art. 90 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zmianami)  w z y w a   się  zainteresowane osoby do stawienia się osobiście lub przez upoważnionych przedstawicieli albo pełnomocników, celem złożenia wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów, istotnych w prowadzonym postępowaniu. Na rozprawie każdy ma prawo składać uwagi, wnioski i wyjaśnienia., co do prowadzonego postępowania, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie, a także wypowiadać się, co do wyników przeprowadzonego postępowania dowodowego. Nieobecność na rozprawie osób należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.

 

            Zgodnie z art. 91 §3 ustawy z dnia 3 października 2008r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zmianami), jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że oprócz wezwanych stron, uczestniczących w postępowaniu, mogą być jeszcze w sprawie inne strony, nieznane organowi administracji publicznej – niniejsze wezwanie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w sołectwie Nadziejów (gmina Otmuchów), sołectwie Biskupów (gmina Głuchołazy), na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, Urzędu Miejskiego w Głuchołazach  oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Otmuchowie: http://otmuchow.probip.pl i Urzędu Miejskiego w Głuchołazach: http://gmina.glucholazy.sisco.info/ .

             Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zmianami) doręczenie uważa się dokonane po upływie 14 – tu dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1/ Inwestor -  Kopalnia Kamienna Góra Sp. z o.o.

2/ Autor raportu - OOŚ –Jerzy Kochanowski EKO-SPHERA

    Biuro Ochr. Środowiska Prudnik

3/ Sołtys wsi Nadziejów -  Tarnowska Janina

4/ Radny Rady Miejskiej – Zbigniew Górski

5/ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu

6/Burmistrz Głuchołaz

 

MJ.

 

 

 

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377924