Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2015

013. OBWIESZCZENIE Burmistrza Otmuchowa zawiadamia się wszystkie strony, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu papieru higienicznego na terenie działek: 191, 192, 193, 899/5, 899/6, 899/7, 899/8, 899/9 – obręb: Otmuchów, z wniosku Inwestora: Viaregia Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6, 48-385 Otmuchów, 48-385 Otmuchów, reprezentowana przez Członka Zarządu Mirco Veber, z dnia 19 września 2014r. zostało zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

                                                                                                                               Otmuchów, dnia 02.03.2015r.

GK.6220.3.5.2014                                                                                                                                                                                                                      

POSTANOWIENIE

 

             Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst : Dz. U. z 2013 r. poz. 267), art. 69 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.), po wydaniu postanowienia z dnia  28 października 2014r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu papieru higienicznego na terenie działek: 191, 192, 193, 899/5, 899/6, 899/7, 899/8, 899/9 – obręb: Otmuchów, Inwestor:  Viaregia Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6, 48-385 Otmuchów, 48-385 Otmuchów.

 

Postanawiam

zawiesić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

U Z A S A D N I E N I E :

            Inwestor, tj.  Viaregia Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6, 48-385 Otmuchów, 48-385 Otmuchów, reprezentowana przez Członka Zarządu Mirco Veber  wystąpił  z wnioskiem z dnia 19 września  2014r.  wpływ do Urzędu  Miejskiego  w Otmuchowie w dniu 24 września 2014r.  wystąpił do Burmistrza Otmuchowa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu papieru higienicznego na terenie działek: 191, 192, 193, 899/5, 899/6, 899/7, 899/8, 899/9 – obręb: Otmuchów oraz wnioskował o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.              

               Planowane przedsięwzięcie jest wymienione w §2 ust.1 pkt 20) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 z dnia 09.11.2010 z późniejszymi zmianami) w związku, z czym jest ono zaliczane do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane obligatoryjnie – zgodnie z art. 71, ust. 2, pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 24.10.2013, poz. 1235).

W  dniu 24.09.2014r.  Obwieszczeniem Burmistrza Otmuchowa powiadomiono  strony postepowania o  wszczęciu  postępowania administracyjnego. Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii w sprawie zakresu raportu OOŚ dla  oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko właściwych organów, tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie. W związku z powyższym Burmistrz Otmuchowa wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, w postanowieniu znak: WOOŚ.4242.2.4. 2014.IM z dnia 21.10.2014r. (data wpływu 23.10.2014r.) ustalił w swoim postanowieniu zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie w opinii  z dnia 22.10.2014r. znak pisma: NZ.4315.49.2014.HW stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla niniejszego przedsięwzięcia.

            Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz otrzymane opinie i uzgodnienia z organami opiniującymi, stosownie do przepisów art. 63 ust. 1 i 4 cytowanej ustawy, Burmistrz Otmuchowa wydał w dniu 28 października  2014r.  postanowienie GK. 6220.3.4.20143, w którym określił szczegółowo zakres opracowania raportu oddziaływania na środowisko.

            Podstawę prawną do wydania niniejszego postanowienia stanowi art. 69 ust. 4 i 5 ustawy OOŚ, zgodnie z którym, w przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, właściwy organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

            Na postanowienie niniejsze nie służy stronom prawo wniesienia zażalenia.

            Akta sprawy do wglądu w  Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, pok. Nr 15, I piętro.

 

 

 

 

Otrzymują:

1/ Wnioskodawca

2/ Strony postępowania wg odrębnego wykazu,

3/ Strona Internetowa oraz BIP – UM Otmuchów,

4/ Tablice ogłoszeń w UM w Otmuchowie,

5/  Strona Internetowa oraz BIP UM w Otmuchowie,

6/ a/a

 

MJ.

 

 

 

                                                                                                                           Otmuchów, dnia 03.03.2015r.

 

GK. 6220.3.6.2014

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Otmuchowa

 

                Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 – cyt. dalej jako „K.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) zawiadamia się wszystkie strony, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu papieru higienicznego na terenie działek: 191, 192, 193, 899/5, 899/6, 899/7, 899/8, 899/9 – obręb: Otmuchów, z wniosku  Inwestora: Viaregia Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6, 48-385 Otmuchów, 48-385 Otmuchów, reprezentowana przez Członka Zarządu Mirco Veber, z dnia 19 września  2014r. zostało zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

             Z treścią ww. postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, pokój nr 15, w godzinach: poniedziałek - piątek: 8.00 – 15.00.

             Zgodnie z art. 28 K.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

             Zgodnie z art. 49 K.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

                Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

                Obwieszczenie nastąpiło dnia: 5 marca 2015r.

 

 

 

MJ.

Liczba odsłon: 965

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377944