Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2015

010 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa z wniosku z dnia 23.08.2013r. p. Mariana Cichewicz zam. Wójcice 2, 48-385 Otmuchów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości Maciejowice na działce nr 121/351,

                                                                                               Otmuchów, dnia 27.02.2015r.

GK.6220.16.12.2013

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA 

               Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r, poz. 1235 ze zm.) oraz art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) Burmistrz Otmuchowa   

informuje: 

o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa z wniosku z dnia 23.08.2013r.   p. Mariana Cichewicz zam. Wójcice 2, 48-385 Otmuchów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na   cele   hodowli   trzody   chlewnej   w   miejscowości   Maciejowice  na działce nr 121/351,

Przyczyną zwłoki jest skomplikowana i długotrwała procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz konieczność analizy wyników przeprowadzonej kontroli w dniu 20.02.2015r. 

 Termin załatwienia sprawy przewiduje się na dzień:  12 marca 2015r

 JM.

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377947